FORGOT YOUR DETAILS?

ایجاد حساب کاربری

بسته آموزشی کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با "جستجو در صفحه" ، جستجوی سریع را انجام دهید.

phd-msc-3 بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6532 دکتری فیزیک پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6533 دکتری فیزیوتراپی

بسته آموزشی دکتری 6534 دکتری کار درمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6535 دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

بسته آموزشی دکتری 6536 دکتری گفتار درمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6537 دکتری مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6539 دکتری مطالعات اعتیاد

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6540 دکتری مهندسی بافت

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6541 دکتری مهندسی پزشکی (دکتری بیوالکتریک)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6542 دکتری مهندسی پزشکی (دکتری رباتیک)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6543 دکتری نانوفناوری پزشکی (دکتری رباتیک)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6544 دکتری ویروس شناسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65611 دکتری بهداشت باروری

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65612 آزمون دکتری مامایی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65621 آزمون دکتری روانشناسی بالینی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65622 آزمون دکتری روانشناسی نظامی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65623 آزمون دکتری مشاوره توانبخشی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65631 آزمون دکتری قارچ شناسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65632 آزمون دکتری انگل شناسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65641 آزمون دکتری باکتری شناسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65642 آزمون دکتری توکسین‌های میکروبی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65651 آزمون دکتری فیزیولوژی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65652 آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65653 آزمون دکتری فارماکولوژی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65661 آزمون دکتری اقتصاد سلامت

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65662 آزمون دکتری سیاستگذاری سلامت

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65663 آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65671 آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 65672 آزمون دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6501 دکتری اپیدمیولوژی

بسته آموزشی دکتری 6502 دکتری اخلاق پزشکی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری 6503 دکتری ارگونومی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6504 دکتری اعضای مصنوعی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6505 دکتری آمار زیستی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6506 دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6507 دکتری آموزش پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6508 دکتری انفورماتیک پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6509 دکتری ایمنی شناسی پزشکی ( ایمونولوژی‌ پزشکی)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6510 دکتری بهداشت حرفه‌ای

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6511 دکتری بهداشت محیط

بسته آموزشی دکتری 6512 دکتری بینایی سنجی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6513 دکتری بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6514 دکتری بیولوژی تولید مثل

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6515 دکتری پرستاری

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6516 دکتری پزشکی مولکولی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6517 دکتری حشره شناسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6518 دکتری خون شناسی آزمایشگاهی (دکتری هماتولوژی)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6519 دکتری زیست پزشکی سامانه‌ای

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6520 دکتری زیست فناوری پزشکی (دکتری بیوتکنولوژی پزشکی)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6521 دکتری ژنتیک پزشکی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6522 دکتری سالمند شناسی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6523 دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6524 دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6525 دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه

بسته آموزشی دکتری 6526 دکتری شنوایی شناسی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری 6527 دکتری طب ایرانی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6528 دکتری علوم اعصاب

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6529 دکتری علوم تشریحی (دکتری آناتومی)

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6530 دکتری علوم تغذیه

بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت 6531 دکتری علوم سلولی کاربردی

بالا