منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

سنجش تکمیلی امیرکبیر از سال 1392 تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.

کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بسته های آموزشی ارشد سراسری و آزاد

phdUlUm

بسته آموزشی کارشناسی ارشد مطالعات جهان
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد باستان شناسی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی (روانشناسی ۱ و ۲ سابق)
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد حسابداری
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مطالعات زنان
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم‌ارتباطات‌اجتماعی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دریایی (دریانوردی)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی ویژه دانشگاه آزاد
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مشاوره (روانشناسی ۲ سابق)
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد محیط زیست سایر گرایشها به جز آموزش
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش آموزش
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و مدیریت امور شهری
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۱
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۲
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت بحران
 
زبان‌روسی،فرانسه،آلمانی،ژاپنی،ادبیات‌اردو،آماد،پدافندغیرعامل (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم‌جغرافیایی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد سنجش‌ازدور و سیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی‌
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد زبان عربی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد تاریخ
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد زبان شناسی‌همگانی- آموزش‌زبان‌فارسی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد الهیات  فقه شافعی/ فقط اهل تسنن (موجود نیست)
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد فلسفه
  
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (علوم تربیتی ۱ و ۲ سابق)
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد کتابداری
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد حقوق
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد ایرانشناسی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم ‌سیاسی‌ و روابط بین الملل

phdUlUmPaye
pdhFanimohandesi

بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی پلیمر
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – نقشه برداری
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی،تبدیل انرژی
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید بدون دروس ۳ و ۵
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک فقط دروس تخصصی ساخت و تولید
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک و مکاترونیک و ساخت و تولید
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد
 
بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی‌مواد-نانومواد/نانوفناوری
 

phdKeshavarzi
phdHonar
phdDam
X