جذب نمایندگی سنجش امیرکبیر

بسته های آموزشی دکتری سراسری و آزاد

 

علوم تربیتی

بسته آموزشی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

بسته آموزشی دکتری برنامه ریزی درسی

بسته آموزشی دکتری مدیریت آموزشی

بسته آموزشی دکتری روان شناسی تربیتی

بسته آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی

بسته آموزشی دکتری آموزش عالی

بسته آموزشی دکتری مشاوره

بسته آموزشی دکتری سنجش و اندازه گیری

 

روانشناسی

بسته آموزشی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بسته آموزشی دکتری روانشناسی

 

کتابداری

بسته آموزشی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

 

حقوق

بسته آموزشی دکتری حقوق عمومی

بسته آموزشی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آموزشی دکتری حقوق بین الملل عمومی

بسته آموزشی دکتری حقوق خصوصی

بسته آموزشی دکتری حقوق نفت و گاز

 

علوم سیاسی

بسته آموزشی دکتری مجموعه علوم سیاسی

 

مدیریت

بسته آموزشی دکتری مدیریت بازرگانی

بسته آموزشی دکتری مدیریت دولتی

بسته آموزشی دکتری مدیریت صنعتی

بسته آموزشی دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

بسته آموزشی دکتری مدیریت

بسته آموزشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

بسته آموزشی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

بسته آموزشی دکتری کارآفرینی

بسته آموزشی دکتری گردشگری

بسته آموزشی دکتری مالی

 

حسابداری

بسته آموزشی دکتری حسابداری

 

علوم ارتباطات

بسته آموزشی دکتری علوم ارتباطات

 

باستان شناسی

بسته آموزشی دکتری باستان شناسی

 

محیط زیست

بسته آموزشی دکتری محیط زیست برنامه ریزی

 

زبان و ادبیات فارسی

بسته آموزشی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

جغرافیا

بسته آموزشی دکتری جغرافیای سیاسی

بسته آموزشی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بسته آموزشی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بسته آموزشی دکتری ژئومورفولوژی

بسته آموزشی دکتری آب و هواشناسی

بسته آموزشی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

زبان و ادبیات عرب

بسته آموزشی دکتری زبان و ادبیات عرب

 

علوم اقتصادی

بسته آموزشی دکتری علوم اقتصادی

بسته آموزشی دکتری اقتصاد نفت و گاز

 

تربیت بدنی

بسته آموزشی دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی

بسته آموزشی دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

بسته آموزشی دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی

بسته آموزشی دکتری تربیت بدنی رفتارحرکتی

بسته آموزشی دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

 

تاریخ

بسته آموزشی دکتری تاریخ اسلام

بسته آموزشی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی

بسته آموزشی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

 

علوم اجتماعی

بسته آموزشی دکتری علوم اجتماعی

بسته آموزشی دکتری جمعیت شناسی

بسته آموزشی دکتری مددکاری اجتماعی

 

الهیات

بسته آموزشی دکتری علوم قرآن و حدیث

بسته آموزشی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسته آموزشی دکتری ادیان و عرفان

بسته آموزشی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

بسته آموزشی دکتری کلام

بسته آموزشی دکتری فقه شافعی

 

فلسفه

بسته آموزشی دکتری فلسفه

بسته آموزشی دکتری فلسفه منطق

بسته آموزشی دکتری فلسفه علم

 

مطالعات زنان

بسته آموزشی دکتری مطالعات زنان

 

معارف اسلامی

بسته آموزشی دکتری مدرسی معارف اسلامی

 

زمین شناسی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی نفت

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی آب شناسی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی مهندسی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی زیست محیطی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی پترولوژی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی اقتصادی

بسته آموزشی دکتری زمین شناسی تکتونیک

 

شیمی

بسته آموزشی دکتری شیمی فیزیک

بسته آموزشی دکتری شیمی آلی

بسته آموزشی دکتری شیمی تجزیه

بسته آموزشی دکتری شیمی معدنی

بسته آموزشی دکتری شیمی کاربردی

بسته آموزشی دکتری شیمی پلیمر

بسته آموزشی دکتری فیتوشیمی

 

هواشناسی

بسته آموزشی دکتری هواشناسی

 

زیست شناسی

بسته آموزشی دکتری فیزیولوژی گیاهی

بسته آموزشی دکتری سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

بسته آموزشی دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

بسته آموزشی دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی

بسته آموزشی دکتری زیست شناسی ژنتیک ملکولی

بسته آموزشی دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی

بسته آموزشی دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری

بسته آموزشی دکتری علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری

بسته آموزشی دکتری علوم جانوری تکوینی

بسته آموزشی دکتری بیوشیمی

بسته آموزشی دکتری بیوفیزیک

بسته آموزشی دکتری زیست فناوری میکروبی

 

محیط زیست

بسته آموزشی دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب

بسته آموزشی دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

بسته آموزشی دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد

بسته آموزشی دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

 

مهندسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بسته آموزشی دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

بسته آموزشی دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

 

صنایع

بسته آموزشی دکتری مهندسی صنایع

 

نفت

بسته آموزشی دکتری مهندسی نفت اکتشاف

بسته آموزشی دکتری مهندسی نفت

 

مهندسی کامپیوتر

بسته آموزشی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

بسته آموزشی دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

بسته آموزشی دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

بسته آموزشی دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش

 

فناوری اطلاعات

بسته آموزشی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

 

مواد و متالورژی

بسته آموزشی دکتری مهندسی مواد و متالورژی

 

شیمی

بسته آموزشی دکتری مهندسی شیمی

بسته آموزشی دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

 

فناوری نانو

بسته آموزشی دکتری فناوری نانو نانومواد

بسته آموزشی دکتری فناوری نانو نانوالکتریک

 

مهندسی هسته ای

بسته آموزشی دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

بسته آموزشی دکتری مهندسی هسته ای راکتور

بسته آموزشی دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

بسته آموزشی دکتری مهندسی هسته ای گداخت

 

نساجی

بسته آموزشی دکتری مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی

بسته آموزشی دکتری مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف

 

سیستم های انرژی

بسته آموزشی دکتری مهندسی سیستم های انرژی

 

برق

بسته آموزشی دکتری مهندسی برق الکترونیک

بسته آموزشی دکتری مهندسی برق مخابرات

بسته آموزشی دکتری مهندسی برق قدرت

بسته آموزشی دکتری مهندسی برق کنترل

 

عمران

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران سازه

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران زلزله

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت

بسته آموزشی دکتری مهندسی عمران محیط زیست

 

نقشه برداری

بسته آموزشی دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی

بسته آموزشی دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری

بسته آموزشی دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور

بسته آموزشی دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

مکانیک

بسته آموزشی دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

بسته آموزشی دکتری مهندسی مکانیک مکانیک جامدات

بسته آموزشی دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات

بسته آموزشی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

مهندسی دریا

بسته آموزشی دکتری مهندسی دریا

 

مهندسی هوا فضا

بسته آموزشی دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک

بسته آموزشی دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی

بسته آموزشی دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی

بسته آموزشی دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل

 

معدن

بسته آموزشی دکتری مهندسی معدن اکتشاف

بسته آموزشی دکتری مهندسی معدن استخراج

بسته آموزشی دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی

بسته آموزشی دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ

پلیمر

بسته آموزشی دکتری مهندسی پلیمر پلیمر

بسته آموزشی دکتری مهندسی پلیمر رنگ

 

بیوتکنولوژی کشاورزی

بسته آموزشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

 

بوم شناسی زراعی

بسته آموزشی دکتری بوم شناسی زراعی

 

ترویج

بسته آموزشی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

بسته آموزشی دکتری توسعه کشاورزی

 

حشره شناسی کشاورزی

بسته آموزشی دکتری حشره شناسی کشاورزی

 

بیماری شناسی گیاهی

بسته آموزشی دکتری بیماری شناسی گیاهی

 

علوم جنگل

بسته آموزشی دکتری علوم جنگل جنگلداری و مسائل اقتصادی

بسته آموزشی دکتری علوم جنگل مهندسی جنگل

بسته آموزشی دکتری علوم جنگل جنگل شناسی

 

تکثیر و پرورش آبزیان

بسته آموزشی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

بسته آموزشی دکتری شیلات عمل آوری

بسته آموزشی دکتری شیلات تولید و بهره برداری

 

علوم و مهندسی مرتع

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی مرتع

 

مدیریت و کنترل بیابان

بسته آموزشی دکتری مدیریت و کنترل بیابان

 

آبخیزداری

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

 

بیولوژی و آناتومی چوب

بسته آموزشی دکتری بیولوژی و آناتومی چوب

 

محیط زیست

بسته آموزشی دکتری محیط زیست

 

مکانیک بیوسیستم

بسته آموزشی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

بسته آموزشی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی

 

باغبانی

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی باغبانی

 

صنایع غذایی

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

اقتصاد کشاورزی

بسته آموزشی دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی

 

علوم چوب

بسته آموزشی دکتری فرآورده های چند سازه چوب

بسته آموزشی دکتری صنایع خمیر و کاغذ

 

علوم خاک

بسته آموزشی دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

بسته آموزشی دکتری مدیریت منابع خاک

 

علوم دامی

بسته آموزشی دکتری علوم دامی

 

علوم و مهندسی آب

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی آب منابع آب

بسته آموزشی دکتری علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی

 

ژنتیک و به نژادی گیاهی

بسته آموزشی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

زراعت

بسته آموزشی دکتری زراعت

 

علوم علف های هرز

بسته آموزشی دکتری علوم علف های هرز

X
CONTACT US
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
COMPANY NAME
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio. Diam lorem auctor sit, a a? Lundium placerat mus massa nunc habitasse.
  • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
  • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
  • Montes vutario lacus quis preambul denlac
  • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
  • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
  • Dualo fitemus lacus quis preambul patturtul
CONTACT US
Thank You. We will contact you as soon as possible.
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
CONTACT US
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
Thank You. We will contact you as soon as possible.
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 123-45-67
Thank You. We will contact you as soon as possible.
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید
از دوستان خود پیشی بگیرید
با سنجش امیرکبیر اولین نفر باشید