منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

سنجش تکمیلی امیرکبیر از سال 1392 تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.

کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

ارشد آزاد کشاورزی

 • تخفیف خورد

  آبیاری و زهکشی ارشد آزاد ۵۰۳۶۰

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  آبیاری و زهکشی ارشد آزاد ۵۰۳۶۰

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  اصلاح نباتات ارشد آزاد ۵۰۳۴۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  اصلاح نباتات ارشد آزاد ۵۰۳۴۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  اقتصاد کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۳۹

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  اقتصاد کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۳۹

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  اقتصاد کشاورزی‌ اقتصاد منابع‌ طبیعی‌ محیط‌ زیست ارشد آزاد ۵۰۳۹۴

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  اقتصاد کشاورزی‌ اقتصاد منابع‌ طبیعی‌ محیط‌ زیست ارشد آزاد ۵۰۳۹۴

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۹۱

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۹۱

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  اقتصادکشاورزی بازاریابی‌محصولات‌کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۹۳

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  اقتصادکشاورزی بازاریابی‌محصولات‌کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۹۳

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  اقتصادکشاورزی‌اقتصادتولید و مدیریت‌واحدکشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۹۲

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  اقتصادکشاورزی‌اقتصادتولید و مدیریت‌واحدکشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۹۲

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  باغبانی فیزیولوژی‌ و اصلاح‌ درختان‌ میوه ارشد آزاد ۵۰۲۴۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  باغبانی فیزیولوژی‌ و اصلاح‌ درختان‌ میوه ارشد آزاد ۵۰۲۴۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  باغبانی فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها ارشد آزاد ۵۰۲۴۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  باغبانی فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها ارشد آزاد ۵۰۲۴۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  باغبانی فیزیولوژی و فناوری پس‌ از برداشت ارشد آزاد ۵۰۲۵۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  باغبانی فیزیولوژی و فناوری پس‌ از برداشت ارشد آزاد ۵۰۲۵۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  باغبانی فیزیولوژی‌ واصلاح‌ گل‌و‌گیاهان‌ زینتی ارشد آزاد ۵۰۲۵۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  باغبانی فیزیولوژی‌ واصلاح‌ گل‌و‌گیاهان‌ زینتی ارشد آزاد ۵۰۲۵۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  باغبانی‌ فیزیولوژی‌ واصلاح‌ گیاهان‌ دارویی،ادویه‌ای،عطری ارشد آزاد ۵۰۲۴۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  باغبانی‌ فیزیولوژی‌ واصلاح‌ گیاهان‌ دارویی،ادویه‌ای،عطری ارشد آزاد ۵۰۲۴۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  باغبانی‌بیوتکنولوژی‌ و‌ژنتیک‌ مولکولی‌ محصولات‌ باغبانی ارشد آزاد ۵۰۲۴۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  باغبانی‌بیوتکنولوژی‌ و‌ژنتیک‌ مولکولی‌ محصولات‌ باغبانی ارشد آزاد ۵۰۲۴۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  بیماری‌شناسی گیاهی ارشد آزاد ۵۰۳۶۵

  965 هزار تومان 765 هزار تومان

  بیماری‌شناسی گیاهی ارشد آزاد ۵۰۳۶۵

  965 هزار تومان 765 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  بیوتکنولوژی کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۲۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  بیوتکنولوژی کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۲۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  پرورش و مدیریت تولید طیور ارشد آزاد ۵۰۳۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  پرورش و مدیریت تولید طیور ارشد آزاد ۵۰۳۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  ترویج و آموزش کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۰

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  ترویج و آموزش کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۰

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  توسعه روستای توسعه اقتصادی ارشد آزاد ۵۰۳۷۵

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  توسعه روستای توسعه اقتصادی ارشد آزاد ۵۰۳۷۵

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  توسعه روستای توسعه کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۷۴

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  توسعه روستای توسعه کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۷۴

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  توسعه روستایی ارشد آزاد ۵۰۳۶۱

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  توسعه روستایی ارشد آزاد ۵۰۳۶۱

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  توسعه روستایی توسعه اجتماعی ارشد آزاد ۵۰۳۷۶

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  توسعه روستایی توسعه اجتماعی ارشد آزاد ۵۰۳۷۶

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  توسعه روستایی مدیریت توسعه ارشد آزاد ۵۰۳۷۷

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  توسعه روستایی مدیریت توسعه ارشد آزاد ۵۰۳۷۷

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  تولیدات‌گیاهی تولید محصولات‌باغبانی ارشد آزاد ۵۰۳۳۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  تولیدات‌گیاهی تولید محصولات‌باغبانی ارشد آزاد ۵۰۳۳۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  حشره‌شناسی کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۱

  965 هزار تومان 765 هزار تومان

  حشره‌شناسی کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۱

  965 هزار تومان 765 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  خاکشناسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۳

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  خاکشناسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۳

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  خاکشناسی پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۱

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  خاکشناسی پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۱

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۰

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۰

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  خاکشناسی فیزیک و حفاظت خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۲

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  خاکشناسی فیزیک و حفاظت خاک ارشد آزاد ۵۰۳۸۲

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  زراعت ارشد آزاد ۵۰۳۵۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  زراعت ارشد آزاد ۵۰۳۵۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  سازه های آبی ارشد آزاد ۵۰۳۶۳

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  سازه های آبی ارشد آزاد ۵۰۳۶۳

  815 هزار تومان 615 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز ارشد آزاد ۵۰۶۱۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز ارشد آزاد ۵۰۶۱۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی اصلاح نژاد دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی اصلاح نژاد دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی تغذیه دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی تغذیه دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی تغذیه طیور ارشد آزاد ۵۰۳۷۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی تغذیه طیور ارشد آزاد ۵۰۳۷۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی فیزیولوژی ارشد آزاد ۵۰۳۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی فیزیولوژی ارشد آزاد ۵۰۳۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی مدیریت دامپروری ارشد آزاد ۵۰۳۶۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی مدیریت دامپروری ارشد آزاد ۵۰۳۶۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و تکنولوژی بذر ارشد آزاد ۵۰۲۴۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و تکنولوژی بذر ارشد آزاد ۵۰۲۴۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی شیمی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی شیمی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  کشاورزی اکولوژیک رگرواکولوژی ارشد آزاد ۵۰۳۷۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  کشاورزی اکولوژیک رگرواکولوژی ارشد آزاد ۵۰۳۷۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مدیریت کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۲۵

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  مدیریت کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۲۵

  765 هزار تومان 565 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مدیریت کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۲۵

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  مدیریت کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۲۵

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مدیریت کشاورزی مدیریت کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۷۹

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  مدیریت کشاورزی مدیریت کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۷۹

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مدیریت کشاورزی مدیریت مزرعه ارشد آزاد ۵۰۳۷۸

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  مدیریت کشاورزی مدیریت مزرعه ارشد آزاد ۵۰۳۷۸

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مکانیزاسیون کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۳

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  مکانیزاسیون کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۳

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مکانیک ماشینهای کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۲

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  مکانیک ماشینهای کشاورزی ارشد آزاد ۵۰۳۴۲

  765 هزار تومان 565 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی آبخیزداری ارشد آزاد ۵۰۵۱۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی آبخیزداری ارشد آزاد ۵۰۵۱۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی ارشد آزاد ۵۰۳۷۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی ارشد آزاد ۵۰۳۷۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان ارشد آزاد ۵۰۵۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان ارشد آزاد ۵۰۵۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی جنگلداری ارشد آزاد ۵۰۵۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی جنگلداری ارشد آزاد ۵۰۵۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی جنگل‌شناسی‌و اکولوژی‌جنگل ارشد آزاد ۵۰۵۷۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی جنگل‌شناسی‌و اکولوژی‌جنگل ارشد آزاد ۵۰۵۷۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی حفاظت و اصلاح چوب ارشد آزاد ۵۰۵۷۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی حفاظت و اصلاح چوب ارشد آزاد ۵۰۵۷۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی صنایع چوب ارشد آزاد ۵۰۵۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی صنایع چوب ارشد آزاد ۵۰۵۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
X