منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

سنجش تکمیلی امیرکبیر از سال 1392 تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.

سمینار مهندسی سرنوشت کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

مجموعه دو کشاورزی

 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی آبخیزداری ارشد آزاد ۵۰۵۱۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی آبخیزداری ارشد آزاد ۵۰۵۱۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی ارشد آزاد ۵۰۳۷۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی ارشد آزاد ۵۰۳۷۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان ارشد آزاد ۵۰۵۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان ارشد آزاد ۵۰۵۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی جنگلداری ارشد آزاد ۵۰۵۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی جنگلداری ارشد آزاد ۵۰۵۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی جنگل‌شناسی‌و اکولوژی‌جنگل ارشد آزاد ۵۰۵۷۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی جنگل‌شناسی‌و اکولوژی‌جنگل ارشد آزاد ۵۰۵۷۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی حفاظت و اصلاح چوب ارشد آزاد ۵۰۵۷۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی حفاظت و اصلاح چوب ارشد آزاد ۵۰۵۷۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی صنایع چوب ارشد آزاد ۵۰۵۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی صنایع چوب ارشد آزاد ۵۰۵۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی ارشد آزاد ۵۰۵۸۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی ارشد آزاد ۵۰۵۸۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • منابع طبیعی مرتعداری ارشد آزاد ۵۰۵۲۱

  665 هزار تومان

  منابع طبیعی مرتعداری ارشد آزاد ۵۰۵۲۱

  665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع طبیعی مهندسی جنگل ارشد آزاد ۵۰۵۴۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع طبیعی مهندسی جنگل ارشد آزاد ۵۰۵۴۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع‌طبیعی جنگلداری‌ بیشه‌زراعی ارشد آزاد ۵۰۵۸۵

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع‌طبیعی جنگلداری‌ بیشه‌زراعی ارشد آزاد ۵۰۵۸۵

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع‌طبیعی فرآوری‌محصولات شیلاتی ارشد آزاد ۵۰۵۸۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع‌طبیعی فرآوری‌محصولات شیلاتی ارشد آزاد ۵۰۵۸۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  منابع‌طبیعی‌همزیستی‌با بیابان محیط‌زیست‌ومنابع‌طبیعی ارشد آزاد ۵۰۵۷۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  منابع‌طبیعی‌همزیستی‌با بیابان محیط‌زیست‌ومنابع‌طبیعی ارشد آزاد ۵۰۵۷۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
X