منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

سنجش تکمیلی امیرکبیر از سال 1392 تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.

انتخاب رشته آزمون دکتری 97 کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

مجموعه چهار کشاورزی

 • تخفیف خورد

  پرورش و مدیریت تولید طیور ارشد آزاد ۵۰۳۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  پرورش و مدیریت تولید طیور ارشد آزاد ۵۰۳۶۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی اصلاح نژاد دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی اصلاح نژاد دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی تغذیه دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی تغذیه دام ارشد آزاد ۵۰۳۶۶

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی تغذیه طیور ارشد آزاد ۵۰۳۷۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی تغذیه طیور ارشد آزاد ۵۰۳۷۲

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی فیزیولوژی ارشد آزاد ۵۰۳۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی فیزیولوژی ارشد آزاد ۵۰۳۶۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم دامی مدیریت دامپروری ارشد آزاد ۵۰۳۶۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم دامی مدیریت دامپروری ارشد آزاد ۵۰۳۶۹

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۷

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی شیمی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی شیمی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۰

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۴

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۱۱

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • تخفیف خورد

  مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ارشد آزاد ۵۰۴۰۸

  865 هزار تومان 665 هزار تومان

  با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

  Quick View
  نمایش سریع محصول
X