بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد وزارت بهداشت

آزمون کارشناسی ارشد 5501 آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

آزمون کارشناسی ارشد 5502 آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی

آزمون کارشناسی ارشد 5503 آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 5504 آزمون کارشناسی ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

آزمون کارشناسی ارشد 5505 آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

آزمون کارشناسی ارشد 5506 آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

آزمون کارشناسی ارشد 5507 آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی

آزمون کارشناسی ارشد 5508 آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

آزمون کارشناسی ارشد 5509 آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5510 آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 5511 آزمون کارشناسی ارشد آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

آزمون کارشناسی ارشد 5512 آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

آزمون کارشناسی ارشد 5513 آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 5514 آزمون کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

آزمون کارشناسی ارشد 5515 آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

آزمون کارشناسی ارشد 5516 آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

آزمون کارشناسی ارشد 5517 آزمون کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

آزمون کارشناسی ارشد 5518 آزمون کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5519 آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 5520 آزمون کارشناسی ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

آزمون کارشناسی ارشد 5521 آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی

آزمون کارشناسی ارشد 5522 آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

آزمون کارشناسی ارشد 5523 آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی

آزمون کارشناسی ارشد 5524 آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5525 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 5526 آزمون کارشناسی ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

آزمون کارشناسی ارشد 5527 آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 5528 آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

آزمون کارشناسی ارشد 5529 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آزمون کارشناسی ارشد 5530 آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

آزمون کارشناسی ارشد 5531 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

آزمون کارشناسی ارشد 5532 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

آزمون کارشناسی ارشد 5533 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

آزمون کارشناسی ارشد 5534 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

آزمون کارشناسی ارشد 5535 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

آزمون کارشناسی ارشد 5536 آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

آزمون کارشناسی ارشد 5537 آزمون کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه آموزش پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5539 آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5540 آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه بهداشت محیط

آزمون کارشناسی ارشد 5541 آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

آزمون کارشناسی ارشد 5542 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

آزمون کارشناسی ارشد 5543 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

آزمون کارشناسی ارشد 5544 آزمون کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

آزمون کارشناسی ارشد 5544-2 آزمون کارشناسی ارشد بهداشت پرتوها

آزمون کارشناسی ارشد 5545 آزمون کارشناسی ارشد روان پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد 5546 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

آزمون کارشناسی ارشد 5547 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

آزمون کارشناسی ارشد 5548 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

آزمون کارشناسی ارشد 5549 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

آزمون کارشناسی ارشد 5550 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

آزمون کارشناسی ارشد 5551 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

آزمون کارشناسی ارشد 5552 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

آزمون کارشناسی ارشد 5553 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

آزمون کارشناسی ارشد 5554 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

آزمون کارشناسی ارشد 5555 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه روانشناسی

آزمون کارشناسی ارشد 5556 آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آزمون کارشناسی ارشد 5557 آزمون کارشناسی ارشد بهداشت روان

آزمون کارشناسی ارشد 5558 آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

آزمون کارشناسی ارشد 5559 آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه فیزیوتراپی

آزمون کارشناسی ارشد 5560 آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

آزمون کارشناسی ارشد 5561 آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد علوم آزمایشگاهی 1

آزمون کارشناسی ارشد 5562 آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

آزمون کارشناسی ارشد 5563 آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5564 آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد علوم آزمایشگاهی 2

آزمون کارشناسی ارشد 5565 آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

آزمون کارشناسی ارشد 5566 آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

آزمون کارشناسی ارشد ارشد علوم آزمایشگاهی 3

آزمون کارشناسی ارشد 5567 آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5568 آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی

آزمون کارشناسی ارشد 5569 آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5570 آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه علوم تغذیه

آزمون کارشناسی ارشد 5571 آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه

آزمون کارشناسی ارشد 5572 آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

آزمون کارشناسی ارشد 5573 آزمون کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

آزمون کارشناسی ارشد 5574 آزمون کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد 5575 آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

آزمون کارشناسی ارشد 5576 آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه مامایی

آزمون کارشناسی ارشد 5577 آزمون کارشناسی ارشد مامایی

آزمون کارشناسی ارشد 5578 آزمون کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد داروسازی

آزمون کارشناسی ارشد 5579 آزمون کارشناسی ارشد شیمی دارویی

آزمون کارشناسی ارشد 5580 آزمون کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

آزمون کارشناسی ارشد 5581 آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی

آزمون کارشناسی ارشد 5582 آزمون کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی