بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد

بسته آموزشی کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی

بسته آموزشی دکتری دکتری زبان و ادبیات فارسی

بسته آموزشی دکتری 2101 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری جغرافیا

بسته آموزشی دکتری 2103 دکتری جغرافیای سیاسی

بسته آموزشی دکتری 2104 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بسته آموزشی دکتری 2105 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بسته آموزشی دکتری 2106 دکتری ژئومورفولوژی

بسته آموزشی دکتری 2107 دکتری آب و هواشناسی

بسته آموزشی دکتری 2108 دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری عربی

بسته آموزشی دکتری 2110 دکتری زبان و ادبیات عرب

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم اقتصادی

بسته آموزشی دکتری 2112 دکتری علوم اقتصادی

بسته آموزشی دکتری 2113 دکتری اقتصاد نفت و گاز

 

بسته آموزشی دکتری دکتری تربیت بدنی

بسته آموزشی دکتری 2115 دکتری مدیریت ورزشی

بسته آموزشی دکتری 2116 دکتری فیزیولوژی ورزشی

بسته آموزشی دکتری 2117 دکتری آسیب شناسی ورزشی

بسته آموزشی دکتری 2118 دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

بسته آموزشی دکتری 2119 دکتری بیومکانیک ورزشی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری تاریخ

بسته آموزشی دکتری 2121 دکتری تاریخ اسلام

بسته آموزشی دکتری 2122 دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ ایران دوره اسلامی)

بسته آموزشی دکتری 2123 دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم اجتماعی

بسته آموزشی دکتری 2125 دکتری علوم اجتماعی

بسته آموزشی دکتری 2126 دکتری جمعیت شناسی

بسته آموزشی دکتری 2127 دکتری مددکاری اجتماعی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری الهیات

بسته آموزشی دکتری 2129 دکتری علوم قرآن و حدیث

بسته آموزشی دکتری 2130 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسته آموزشی دکتری 2131 دکتری ادیان و عرفان

بسته آموزشی دکتری 2132 دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

بسته آموزشی دکتری 2133 دکتری فلسفه و کلام

بسته آموزشی دکتری 2134 دکتری فقه شافعی (موجود نیست)

 

بسته آموزشی دکتری دکتری فلسفه

بسته آموزشی دکتری 2136 دکتری فلسفه

بسته آموزشی دکتری 2137 دکتری فلسفه منطق

بسته آموزشی دکتری 2138 دکتری فلسفه علم

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

بسته آموزشی دکتری 2141 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

بسته آموزشی دکتری 2142 دکتری برنامه ریزی درسی

بسته آموزشی دکتری 2143 دکتری مدیریت آموزشی

بسته آموزشی دکتری 2144 دکتری روان شناسی تربیتی

بسته آموزشی دکتری 2145 دکتری تکنولوژی آموزشی

بسته آموزشی دکتری 2146 دکتری آموزش عالی

بسته آموزشی دکتری 2147 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بسته آموزشی دکتری 2148 دکتری مشاوره

بسته آموزشی دکتری 2149 دکتری سنجش و اندازه گیری

بسته آموزشی دکتری 2150 دکتری روانشناسی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری کتابداری

بسته آموزشی دکتری 2153 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری حقوق

بسته آموزشی دکتری 2154 دکتری حقوق عمومی

بسته آموزشی دکتری 2155 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آموزشی دکتری 2156 دکتری حقوق بین الملل عمومی

بسته آموزشی دکتری 2157 دکتری حقوق خصوصی

بسته آموزشی دکتری 2158 دکتری حقوق نفت و گاز

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم سیاسی

بسته آموزشی دکتری 2160 دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مدیریت

بسته آموزشی دکتری 2162 دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

بسته آموزشی دکتری 2163 دکتری مدیریت دولتی

بسته آموزشی دکتری 2164 دکتری مدیریت صنعتی

بسته آموزشی دکتری 2165 دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

بسته آموزشی دکتری 2166 دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

بسته آموزشی دکتری 2167 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

بسته آموزشی دکتری 2168 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

بسته آموزشی دکتری 2169 دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

بسته آموزشی دکتری 2170 دکتری گردشگری

بسته آموزشی دکتری 2171 دکتری مالی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری حسابداری

بسته آموزشی دکتری 2173 دکتری حسابداری

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم ارتباطات

بسته آموزشی دکتری 2175 دکتری علوم ارتباطات

 

بسته آموزشی دکتری دکتری باستان شناسی

بسته آموزشی دکتری 2176 دکتری باستان شناسی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری محیط زیست

بسته آموزشی دکتری 2177 دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مطالعات زنان

بسته آموزشی دکتری 2178 دکتری مطالعات زنان

 

بسته آموزشی دکتری دکتری معارف اسلامی

بسته آموزشی دکتری 2180 دکتری مدرسی معارف اسلامی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه

بسته آموزشی دکتری دکتری زمین شناسی

بسته آموزشی دکتری 2201 دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

بسته آموزشی دکتری 2202 دکتری زمین شناسی نفت

بسته آموزشی دکتری 2203 دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

بسته آموزشی دکتری 2204 دکتری زمین شناسی آب های زیرزمینی

بسته آموزشی دکتری 2205 دکتری زمین شناسی مهندسی

بسته آموزشی دکتری 2206 دکتری زمین شناسی زیست محیطی

بسته آموزشی دکتری 2208 دکتری زمین شناسی پترولوژی

بسته آموزشی دکتری 2209 دکتری زمین شناسی اقتصادی

بسته آموزشی دکتری 2210 دکتری زمین شناسی تکتونیک

بسته آموزشی دکتری دکتری شیمی

بسته آموزشی دکتری 2211 دکتری شیمی فیزیک

بسته آموزشی دکتری 2212 دکتری شیمی آلی

بسته آموزشی دکتری 2213 دکتری شیمی تجزیه

بسته آموزشی دکتری 2214 دکتری شیمی معدنی

بسته آموزشی دکتری 2215 دکتری شیمی کاربردی

بسته آموزشی دکتری 2216 دکتری شیمی پلیمر

بسته آموزشی دکتری 2218 دکتری فیتوشیمی

بسته آموزشی دکتری دکتری هواشناسی

بسته آموزشی دکتری 2219 دکتری هواشناسی

بسته آموزشی دکتری دکتری زیست شناسی

بسته آموزشی دکتری 2220 دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

بسته آموزشی دکتری 2221 دکتری زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

بسته آموزشی دکتری 2222 دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

بسته آموزشی دکتری 2223 دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری

بسته آموزشی دکتری 2224 دکتری زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری

بسته آموزشی دکتری 2225 دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

بسته آموزشی دکتری 2226 دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی

بسته آموزشی دکتری 2227 دکتری بیوشیمی

بسته آموزشی دکتری 2228 دکتری ژنتیک ملکولی

بسته آموزشی دکتری 2229 دکتری میکروبیولوژی

بسته آموزشی دکتری 2230 دکتری بیوفیزیک

بسته آموزشی دکتری 2231 دکتری زیست فناوری میکروبی

بسته آموزشی دکتری دکتری آمار و ریاضی

بسته آموزشی دکتری 2232 دکتری آمار

بسته آموزشی دکتری 2233 دکتری ریاضی محض

بسته آموزشی دکتری 2234 دکتری ریاضی کاربردی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم دریا

بسته آموزشی دکتری 2235 دکتری فیزیک دریا

بسته آموزشی دکتری 2236 دکتری زیست شناسی دریا

 

بسته آموزشی دکتری دکتری فیزیک

بسته آموزشی دکتری 2237 دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک

بسته آموزشی دکتری 2238 دکتری فیزیک

بسته آموزشی دکتری 2239 دکتری فوتونیک

 

بسته آموزشی دکتری دکتری ژئوفیزیک

بسته آموزشی دکتری 2240 دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی

بسته آموزشی دکتری 2241 دکتری ژئوفیزیک زلزله شناسی

بسته آموزشی دکتری 2242 دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس

بسته آموزشی دکتری 2243 دکتری ژئوفیزیک گرانی سنجی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری نانوشیمی

بسته آموزشی دکتری 2244 دکتری علوم و فناوری نانو نانوشیمی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری ریززیست فناوری

بسته آموزشی دکتری 2245 دکتری ریززیست فناوری

 

بسته آموزشی دکتری دکتری بیوانفورماتیک

بسته آموزشی دکتری 2246 دکتری بیوانفورماتیک

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم کامپیوتر

بسته آموزشی دکتری 2247 دکتری علوم کامپیوتر

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم شناختی

بسته آموزشی دکتری 2248 دکتری علوم شناختی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی برق

بسته آموزشی دکتری 2301 دکتری مهندسی برق الکترونیک

بسته آموزشی دکتری 2302 دکتری مهندسی برق مخابرات

بسته آموزشی دکتری 2304 دکتری مهندسی برق قدرت

بسته آموزشی دکتری 2305 دکتری مهندسی برق کنترل

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی عمران

بسته آموزشی دکتری 2307 دکتری مهندسی عمران سازه

بسته آموزشی دکتری 2308 دکتری مهندسی عمران زلزله

بسته آموزشی دکتری 2309 دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک

بسته آموزشی دکتری 2310 دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

بسته آموزشی دکتری 2311 دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

بسته آموزشی دکتری 2312 دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی

بسته آموزشی دکتری 2313 دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب

بسته آموزشی دکتری 2314 دکتری مهندسی عمران حمل و نقل

بسته آموزشی دکتری 2315 دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت

بسته آموزشی دکتری 2316 دکتری مهندسی عمران محیط زیست

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی نقشه برداری

بسته آموزشی دکتری 2317 دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی

بسته آموزشی دکتری 2318 دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری

بسته آموزشی دکتری 2319 دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور

بسته آموزشی دکتری 2320 دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی مکانیک

بسته آموزشی دکتری 2321 دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

بسته آموزشی دکتری 2322 دکتری مهندسی مکانیک جامدات

بسته آموزشی دکتری 2323 دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات

بسته آموزشی دکتری 2324 دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی دریا

بسته آموزشی دکتری 2330 دکتری مهندسی دریا

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی هوا فضا

بسته آموزشی دکتری 2331 دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک

بسته آموزشی دکتری 2332 دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی

بسته آموزشی دکتری 2333 دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی

بسته آموزشی دکتری 2334 دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی معدن

بسته آموزشی دکتری 2335 دکتری مهندسی معدن اکتشاف

بسته آموزشی دکتری 2336 دکتری مهندسی معدن استخراج

بسته آموزشی دکتری 2337 دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی

بسته آموزشی دکتری 2338 دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی پلیمر

بسته آموزشی دکتری 2339 دکتری مهندسی پلیمر پلیمر

بسته آموزشی دکتری 2341 دکتری مهندسی پلیمر رنگ

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی محیط زیست

بسته آموزشی دکتری 2343 دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب

بسته آموزشی دکتری 2344 دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

بسته آموزشی دکتری 2345 دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد

بسته آموزشی دکتری 2346 دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی پزشکی

بسته آموزشی دکتری 2347 دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بسته آموزشی دکتری 2348 دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

بسته آموزشی دکتری 2349 دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی صنایع

بسته آموزشی دکتری 2350 دکتری مهندسی صنایع

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی نفت

بسته آموزشی دکتری 2351 دکتری مهندسی نفت اکتشاف

بسته آموزشی دکتری 2352 دکتری مهندسی نفت

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بسته آموزشی دکتری 2354 دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

بسته آموزشی دکتری 2355 دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

بسته آموزشی دکتری 2356 دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

بسته آموزشی دکتری 2357 دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش

بسته آموزشی دکتری 2358 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی مواد و متالورژی

بسته آموزشی دکتری 2359 دکتری مهندسی مواد و متالورژی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی شیمی

بسته آموزشی دکتری 2360 دکتری مهندسی شیمی

بسته آموزشی دکتری 2362 دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی فناوری نانو

بسته آموزشی دکتری 2363 دکتری فناوری نانو نانومواد

بسته آموزشی دکتری 2364 دکتری فناوری نانو نانوالکتریک

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی هسته ای

بسته آموزشی دکتری 2365 دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

بسته آموزشی دکتری 2366 دکتری مهندسی هسته ای راکتور

بسته آموزشی دکتری 2367 دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

بسته آموزشی دکتری 2369 دکتری مهندسی هسته ای گداخت

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی نساجی

بسته آموزشی دکتری 2370 دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی

بسته آموزشی دکتری 2371 دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی سیستم های انرژی

بسته آموزشی دکتری 2372 دکتری مهندسی سیستم های انرژی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

بسته آموزشی دکتری 2401 دکتری محیط زیست

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مکانیک کشاورزی

بسته آموزشی دکتری 2404 دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

بسته آموزشی دکتری 2405 دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم و مهندسی باغبانی

بسته آموزشی دکتری 2406 دکتری مهندسی باغبانی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

بسته آموزشی دکتری 2412 دکتری مهندسی صنایع غذایی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری اقتصاد کشاورزی

بسته آموزشی دکتری 2416 دکتری اقتصاد کشاورزی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

بسته آموزشی دکتری 2417 دکتری حفاظت و اصلاح صنایع چوب

بسته آموزشی دکتری 2418 دکتری کامپوزیت های لیگنوسلولزی

بسته آموزشی دکتری 2419 دکتری صنایع سلولزی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم خاک

بسته آموزشی دکتری 2420 دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

بسته آموزشی دکتری 2421 دکتری مدیریت منابع خاک

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم دامی

بسته آموزشی دکتری 2424 دکتری علوم دامی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم و مهندسی آب

بسته آموزشی دکتری 2427 دکتری آبیاری و زهکشی

بسته آموزشی دکتری 2428 دکتری سازه های آبی

بسته آموزشی دکتری 2429 دکتری منابع آب

بسته آموزشی دکتری 2430 دکتری هواشناسی کشاورزی

بسته آموزشی دکتری دکتری آگروتکنولوژی (زراعت) و اصلاح نباتات

بسته آموزشی دکتری 2431 دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

بسته آموزشی دکتری 2432 دکتری آگروتکنولوژی (زراعت)

بسته آموزشی دکتری 2433 دکتری بذر

بسته آموزشی دکتری 2434 دکتری علوم علف های هرز

بسته آموزشی دکتری 2435 دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

بسته آموزشی دکتری 2436 دکتری آگرواکولوژی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری توسعه و ترویج کشاورزی

بسته آموزشی دکتری 2437 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

بسته آموزشی دکتری 2438 دکتری توسعه کشاورزی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری حشره شناسی کشاورزی

بسته آموزشی دکتری 2439 دکتری حشره شناسی کشاورزی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری بیماری شناسی گیاهی

بسته آموزشی دکتری 2440 دکتری بیماری شناسی گیاهی

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم و مهندسی جنگل

بسته آموزشی دکتری 2441 دکتری مدیریت جنگل

بسته آموزشی دکتری 2442 دکتری عمران و بهره برداری جنگل

بسته آموزشی دکتری 2443 دکتری علوم زیستی جنگل

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم و مهندسی شیلات

بسته آموزشی دکتری 2444 دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

بسته آموزشی دکتری 2445 دکتری فراوری محصولات شیلاتی

بسته آموزشی دکتری 2447 دکتری صید و بهره برداری آبزیان

 

بسته آموزشی دکتری دکتری علوم مرتع، بیابان و آبخیزداری

بسته آموزشی دکتری 2448 دکتری علوم و مهندسی مرتع

بسته آموزشی دکتری 2449 دکتری مدیریت و کنترل بیابان

بسته آموزشی دکتری 2450 دکتری علوم و مهندسی آبخیز

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه هنر

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه دامپزشکی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه زبان

بسته آموزشی دکتری 2801 دکتری آموزش زبان فرانسه (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری 2802 دکتری ادبیات فرانسه (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری 2803 دکتری آموزش زبان روسی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری 2804 دکتری آموزش زبان آلمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی دکتری 2805 دکتری آموزش زبان انگلیسی

بسته آموزشی دکتری 2806 دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

بسته آموزشی دکتری 2807 دکتری ترجمه

بسته آموزشی دکتری 2808 دکتری زبان شناسی

بسته آموزشی دکتری 2809 دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی (موجود نیست)

مشاوره رایگان تلفنی
20 درصد تخفیف ویژه نوروز 1399 - مشاوره ساعت 13 تا 18 هر روز 09362110865