فهرست منابع آزمون دکتری علوم جغرافیایی سراسری ۲۱۰۱

دروس عمومی

استعداد تحصیلی

هوش و استعداد تحصیلی
درک مطلب
تست‌های طبقه بندی شده بخش درک مطلب
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده بخش درک مطلب
تست‌های خودسنجی بخش درک مطلب
پاسخنامه تستهای خودسنجی بخش درک مطلب
استدلال منطقی
تست‌های طبقه بندی شده فصل استدلال منطقی
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل استدلال منطقی
تست های خودسنجی بخش استدلال منطقی
پاسخنامه تست های خودسنجی استدلال منطقی
حل مسأله
تست‌های طبقه‌بندی شده حل مساله
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده بخش حل مسأله
تست‌های خودسنجی حل مسأله
پاسخنامه تست‌های خودسنجی حل مساله
کفایت داده ها
تست‌های طبقه بندی شده کفایت داده‌‌ها
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده کفایت دادهها
تست‌های خودسنجی کفایت داده‌ها
پاسخنامه تست‌های خودسنجی کفایت داده‌ها
سؤالات تجسمی
تست‌های طبقه‌بندی شده تجسمی
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده تجسمی
تست‌های خودسنجی تجسمی
پاسخنامه تست‌های خودسنجی تجسمی
منابع

[sdfile url=”http://iranphdtest.ir/download/phd/phd-azad-94.pdf”]

دروس تخصصی


آمار

فصل اول: کلیات
تست‌های طبقه بندی شده فصل اول
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
تست‌های خودسنجی فصل اول
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل اول
فصل دوم: توزیع فراوانی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
تستهای خودسنجی فصل دوم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل دوم
فصل سوم: اندازه گرایش‌های مرکزی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سوم
تست‌های خودسنجی فصل سوم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل سوم
فصل چهارم: شاخص‌های پراکندگی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم
تست‌های خودسنجی فصل چهارم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل چهارم
فصل پنجم: منحنی طبیعی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پنجم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پنجم
تست‌های خودسنجی فصل پنجم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل پنجم
فصل ششم: همبستگی و بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر
تست‌های طبقهبندی شده فصل ششم
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل ششم
تست‌های خود سنجی فصل ششم
فصل هفتم: رگرسیون و پیش‌‌بینی
تست‌های طبقه بندی شده فصل هفتم
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل هفتم
تست‌های خودسنجی فصل هفتم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل هفتم
فصل هشتم: احتمالات
تست‌های طبقه بندی شده فصل هشتم
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل هشتم
تست‌های خودسنجی فصل هشتم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل هشتم
فصل نهم: آمار استنباطی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل نهم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی فصل نهم
تست‌های خودسنجی فصل نهم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل نهم
فصل دهم : آزمونهای آماری پارامتریک
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دهم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دهم
تست‌های خودسنجی فصل دهم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل دهم
فصل یازدهم:آزمونهای غیر پارامتریک
تست‌های طبقه‌بندی فصل یازدهم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل یازدهم
تست‌های خودسنجی فصل یازدهم
پاسخنامه تست‌های خود سنجی فصل یازدهم
تست‌های جامع
پاسخنامه تستهای جامع
منابع

روش تحقیق

فصل اول: کلیات
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل اول
تستهای خودسنجی فصل اول
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل اول
فصل دوم: متغیر و انواع آن
تست‌های طبقه بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
فصل سوم: جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری
تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
تست‌های خودسنجی فصل سوم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل سوم
فصل چهارم: روش‌های تحقیق
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم
تست‌های خودسنجی فصل چهارم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل چهارم
فصل پنجم: طرحهای پژوهشی
تست‌های طبقه بندی شده فصل پنجم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم
تستهای خودسنجی فصل پنجم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل پنجم
فصل ششم: ابزارهای روش های جمعآوری اطلاعات
تستهای طبقه بندی شده فصل ششم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل ششم
تستهای خودسنجی فصل ششم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل ششم
فصل هفتم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
تستهای طبقه بندی شده فصل هفتم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل هفتم
تستهای خودسنجی فصل هفتم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل هفتم
تستهای تکمیلی
پاسخنامه تستهای تکمیلی
منابع

جغرافیای طبیعی

فصل اول: ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل اول
تست‌های خودسنجی فصل اول
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل اول
فصل دوم: آب‌وهواشناسی (مبانی و ایران)
تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
تستهای خودسنجی فصل دوم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل دوم
فصل سوم: منابع آب و خاک (مبانی و ایران)
تستهای طبقه بندیشده فصل سوم
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل سوم
تستهای خودسنجی فصل سوم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل سوم
منابع

جغرافیایی انسانی

فصل اول: شهرسازی
تستهای طبقه‌بندی شده فصل اول
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
تست‌های خودسنجی فصل اول
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل اول
فصل دوم: جغرافیای شهری ایران
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
تست‌های خودسنجی فصل دوم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل دوم
فصل سوم: برنامه‌ریزی شهری در ایران
تستهای طبقه‌بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سوم
تست‌های خودسنجی فصل سوم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل سوم
فصل چهارم: اصول و روش‌های برنامهریزی ناحیهای
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
تستهای خودسنجی فصل چهارم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل چهارم
فصل پنجم: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پنجم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پنجم
تستهای خودسنجی فصل پنجم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل پنجم
فصل ششم: اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا
تستهای طبقهبندی شده فصل ششم
پاسخنامه تستهای طبقهبندی شده فصل ششم
تستهای خودسنجی فصل ششم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل ششم
فصل هفتم: فلسفه جغرافیا
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هفتم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هفتم
تستهای خودسنجی فصل هفتم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل هفتم
فصل هشتم: مبانی جغرافیای روستایی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
تست‌های خودسنجی فصل هشتم
پاسخنامه تست‌های خودسنجی فصل هشتم
فصل نهم: مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل نهم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل نهم
تست‌های خودسنجی فصل نهم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل نهم
فصل دهم: اصول و روش‌های برنامهریزی روستایی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دهم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دهم
تستهای خودسنجی فصل دهم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل دهم
فصل یازدهم: جغرافیای کوچ نشینی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل یازدهم
پاسخنامه تست‌های طبقه بندی شده فصل یازدهم
تست‌های خودسنجی فصل یازدهم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل یازدهم
فصل دوازدهم: اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوازهم
پاسخنامه تستهای طبقهبندی شده فصل دوازدهم
تست‌های خودسنجی فصل دوازدهم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل دوازدهم
منابع

فلسفه جغرافیا

فصل اول: پیدایش و تکوین جغرافیا
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
پاسخنامه تستهای طبقهبندی شده فصل اول
تست‌های خودسنجی فصل اول
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل اول
فصل دوم: فلسفه، پارادایم و جغرافیا
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
تست‌های خودسنجی فصل دوم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل دوم
فصل سوم: فلسفه‌های محیطی و جغرافیا
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تستهای طبقهبندی شده فصل سوم
تستهای خودسنجی فصل سوم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل سوم
فصل چهارم: جغرافیای کاربردی
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
پاسخنامه تستهای طبقهبندی شده فصل چهارم
تستهای خودسنجی فصل چهارم
پاسخنامه تستهای خودسنجی فصل چهارم
منابع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *