منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی

 

۱۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری (۱۲۱۶۳۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مدیریت و برنامه ریزی محیطی

۱- کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین؛ تألیف: ان. ار بییر- کاترین هیگینز؛ مترجم: بحرینی، کریمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کتاب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها و تکنیک ها)؛ تألیف: کلانتری؛ انتشارات خوشبین (فصل ۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مخاطرات آب و هوایی شهر

۱- کتاب مخاطرات جوی؛ تألیف: حسین محمدی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مبانی آب وهوا شناسی سینوپتیک

۱- کتاب اقلیم شناسی سینوپتیک؛ تألیف: علیجانی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع هیدرولوژی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات استان قدس رضوی (فصول ۱، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی کاربردی (۱۲۱۶۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع مدیریت و برنامه ریزی محیطی

۱- کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین؛ تألیف: ان. ار بییر – کاترین هیگینز؛ مترجم: بحرینی، کریمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کتاب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها و تکنیک ها)؛ تألیف: کلانتری؛ انتشارات خوشبین (فصل ۴ مطالعه شود.)

* منابع آب وهوا شناسی توریسم

۱- کتاب آب وهوا شناسی توریسم؛ تألیف: حسن ذوالفقاری؛ انتشارات سمت.

* منابع مبانی آب وهوا شناسی سینوپتیک

۱- کتاب اقلیم شناسی سینوپتیک؛ تألیف: علیجانی؛ انتشارات سمت.

* منابع هیدرولوژی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی (فصول ۱، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) (۱۲۱۶۳۸) فراگیر پیام نور

* منابع مدیریت و برنامه ریزی محیطی

۱- کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین؛ تألیف: ان. ار بییر – کاترین هیگینز؛ مترجم: بحرینی، کریمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کتاب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها و تکنیک ها)؛ تألیف: کلانتری؛ انتشارات خوشبین (فصل ۴ مطالعه شود.)

* منابع گرمایش جهانی و پیامدهای آن

۱- کتاب گرمایش جهانی، پیامدهای زیستی- اکولوژیکی؛ تألیف: اکبر شائمی / مجید حبیبی نوخندان؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

* منابع مبانی آب وهوا شناسی سینوپتیک

۱- کتاب اقلیم شناسی سینوپتیک؛ تألیف: علیجانی؛ انتشارات سمت.

* منابع هیدرولوژی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات استان قدس رضوی (فصول ۱، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی (۱۲۱۵۲۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع روش تحقیق در علوم ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری ار، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور. (فصول ۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی. (فصول ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد. (فصول ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

۱- کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد ۱ و ۲؛ تألیف: بیگلری و همکاران؛ انتشارات تیمورزاده (طبیب)، جلد اول، فصول ۴ تا ۱۱ و از جلد دوم، فصول ۴۰ تا ۴۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع حرکت شناسی پیشرفته

۱- کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری؛ تألیف: کلیم دبلیو، تامپسون، آر. تی. فلوید، مترجم: ولی الله دبیدی روشن؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (۱۲۲۵۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع نگارش پیشرفته

۱ – کتاب The Practical Writer With Readings (Seventh ed.) ؛ تألیف: Edward P. Baily and Philip A. Powell ؛ انتشارات جنگل.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع مسائل زبانشناسی

۱- کتاب Chomsky’s Universal Grammar (Third edition) ؛ تألیف: V.J. Cook & Mark Newson ؛ انتشارات رهنما. (فصول ۱، ۲، ۵ و ۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب Essential Introductory Linguistics ؛ تألیف: Grover Hudson ؛ انتشارات ام القرآن. (فصول ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع آواشناسی آموزشی

۱- کتاب A Course in Phonetics (sixth ed.) ؛ تألیف: Peter Ladefoged & Keith Johnson ؛ انتشارات جنگل.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع اصول و روش تدریس زبان های خارجی

۱- کتاب Understanding Language Teaching ؛ تألیف: B. Kumaravadivelu ؛ انتشارات جنگل.

 

۱۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی (۱۲۱۳۵۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع آواشناسی زبان فارسی

۱- کتاب آواشناسی ؛ تألیف: علی محمد حق شناس ؛ انتشارات آگاه ۱۳۹۲٫
۲- کتاب آواشناسی زبان فارسی ؛ تألیف: یداله ثمره ؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (۱۳۸۸) (بخش اول مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان

۱- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان ؛ تألیف: یحیی مدرسی ؛ انتشارات سمت ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع زمینه کاربرد روان شناسی در آموزش زبان فارسی

۱- کتاب روان شناسی تربیتی ؛ تألیف: جان گلاور، راجربرونینگ، مترجم: علی نقی خرازی ؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. (از آغاز کتاب تا صفحه ۲۴۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع زبان تخصصی انگلیسی

۱- کتاب Select Readings (intermediate) ؛ تألیف: Linda lee & Erike Gunderson ؛ انتشارات جنگل.

 

۱۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (۱۲۱۲۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع مقدمات زبانشناسی

۱- کتاب درآمدی بر زبان شناسی معاصر ؛ تألیف: ویلیام اگریدی و مایکل دابروولسکی، مارک آرنف، مترجم: علی درزی ؛ انتشارات سمت. (شش فصل اول مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع ساخت زبان فارسی

۱- کتاب ساخت زبان فارسی ؛ تألیف: خسرو غلامعلی زاده ؛ انتشارات احیا کتاب.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع مفاهیم بنیادی در نحو

۱- کتاب Grammar as Science ؛ تألیف: Larson, Richard. K؛ انتشارات MIT.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع زبان خارجه

۱- کتاب Essential Introductory Linguistic ؛ تألیف: Grover Hudson ؛ انتشارات جنگل. (فصول ۱ تا ۱۰ و ۱۵، ۱۷ و ۲۵ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست (۱۲۴۰۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست

۱- کتاب آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم ؛ تألیف: جوی ای. پالمر؛ مترجم: محمد خورشید دوست ؛ انتشارات سمت. (همه فصول به جز فصل پنجم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست

۱- کتاب نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست ؛ تألیف: سیدمحمد شبیری و سهراب عبداللهی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور. (همه فصول به جز فصل پنجم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع اصول و روش های برنامه ریزی درسی

۱- کتاب اصول برنامه ریزی درسی ؛ تألیف: کورش فتحی ؛ انتشارات ایران زمین.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی Environmental Education ؛ تألیف: سید محمد شبیری ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴٫ (فقط فصول ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی (۱۲۱۱۴۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع مبانی آموزش بزرگسالان

۱- کتاب راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تأکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور ؛ تألیف: بهمن زندی- فهیمه السادات حقیقی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب روش های سوادآموزی بزرگسالان (تعلیم مهارت های خواندن و نوشتن) ؛ تألیف: زهرا صباغیان ؛ انتشارات نشر دانشگاهی.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع مدیریت منابع انسانی

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی ؛ تألیف: گری دسلر؛ مترجم: علی پارساییان- محمد اعرابی ؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. (فصول ۱ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت

۱- کتاب برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ؛ تألیف: کوروش فتحی واجارگاه ؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی

۱- کتاب روش تدریس پیشرفته ؛ تألیف: نسیم سعید، حسین زارع ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیکی ؛ تألیف: فهمن زندی، فروزان دهباشی شریف ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی (۱۲۲۰۴۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع انسان شناسی

۱- کتاب انسان شناسی ؛ تألیف: محمود رجبی ؛ انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره). (ضمائم و زیرنویس ها حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع کلیات فلسفه اخلاق

۱- کتاب درآمدی جدید به فلسفه اخلاق ؛ تألیف: هری گنسلر؛ مترجم: حمیده بحرینی ؛ انتشارات آسمان خیال.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع آشنایی با متون اخلاق اسلامی

۱- کتاب آشنایی با متون اخلاق اسلامی ؛ تألیف: محسن جوادی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی

۱- کتاب آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی ؛ تألیف: محمدعلی شمالی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- Summa Theologica ; Etics in Islamic Philosophy ; Awsaf al Ishraf ; Jam’ al- Saadat ; A n Introduction to Irfan ; Love in Christianity and Islam

 

۱۰۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق (۱۲۲۰۴۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – انسان شناسی

۱- کتاب انسان شناسی، محمود رجبی ، مؤسسه امام خمینی (ره). (ضمائم و زیرنویس ها حذف می باشد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – کلیات فلسفه اخلاق

۱- کتاب درآمدی جدید به فلسفه اخلاق ؛ تألیف: نویسنده: هری گنسلر، مترجم: حمیده بحرینی؛ انتشارات آسمان خیال.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – آشنایی با متون اخلاق اسلامی

۱- کتاب آشنایی با متون اخلاق اسلامی ؛ تألیف: محسن جوادی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی

۱- کتاب متون اخلاقی به زبان انگلیسی؛ تألیف: محمد علی شمالی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- Morality and moral philosophy
۳- nicomachban Ethics
۴- Ethics in aslamic
۵- An introduction to irfun
۶- Jami al-saadat

 

۱۰۱۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی (۱۲۲۱۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی – عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان

۱- کتاب تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان ، هادی غفاری، اصغر ابوالحسنی ، دانشگاه پیام نور چاپ ۱۳۸۹٫ (از فصل ۴ بخش ۲ و ۳ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی – اقتصاد خرد

۱- کتاب درآمدی بر مبنای اقتصاد خرد با نگرش اسلامی ؛ تألیف: محمد جعفر انصاری/ دیرباز/ کرمی ؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی – اقتصاد سنجی

۱- کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلدهای ۱ و ۲ ؛ تألیف: دامودار گجراتی، حمید ابریشمی ؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ ۱۳۸۵ به بعد.

۱۰۱۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی (۱۲۲۱۲۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی – اقتصاد انرژی

۱- کتاب اقتصاد نظری و کاربردی نفت؛ تألیف: مجید احمدیان؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس پژوهشکده اقتصاد چاپ ۱۳۷۸٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی – اقتصاد کلان پیشرفته

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون، مترجم: عباس شاکری؛ انتشارات نی چاپ ۱۳۸۲؛ (فصول ۹ تا ۱۷ و ۱۹، ۲۰، ۲۳ و ۲۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی – اقتصاد منابع طبیعی

۱- کتاب نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع پایان پذیر؛ تألیف: مجید احمدیان؛ انتشارات سمت چاپ ۱۳۹۱٫

۱۰۱۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک (۱۲۲۱۲۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – اقتصاد اطلاعات

۱- کتاب اقتصاد اطلاعات؛ تألیف: جعفر عبادی؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۹۲٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – اقتصاد خرد پیشرفته

۱ -کتاب تئوری اقتصاد خرد؛ تألیف: پی ار جی لیارد والترز، مترجم: عباس شاکری؛ انتشارات نشر نی چاپ ۱۳۸۸ به بعد؛ (فصل ۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)؛ تألیف: هندرسن کوانت- قره باغیان، پژویان؛ انتشارات رسا؛ (فصول ۲ و ۴ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – اقتصاد کلان پیشرفته

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون، مترجم: عباس شاکری؛ انتشارات نی چاپ ۱۳۹۲؛ (فصول ۹ تا ۱۷ و ۱۹، ۲۰، ۲۳ و ۲۴ مطالعه شود.)

۱۰۱۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان (۱۲۲۰۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – تاریخ تصوف از آغاز تا قرن هفتم

۱- کتاب تاریخ تصوف ۱؛ تألیف: مهدی دهباشی و سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – ادیان ابتدایی و قدیم

۱- کتاب هفت نظریه در باب دین؛ تألیف: دانیل پالس و مترجم محمد عزیز بختیاری؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (فصول ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ و ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – ادیان ایران پیش از اسلام

۱- کتاب طلوع و غروب زرتشتی گری؛ تألیف: رابرت چارلز زینر. مترجم: تیمور قادری ؛ انتشارات امیرکبیر؛ (فصول ۱، ۳، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – تاریخ یهود

۱- کتاب باورها و آیین های یهودی؛ تألیف: الن آنترمن. مترجم: رضا فرزین؛ انتشارات ادیان و مذاهب؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۳۰۰ مطالعه شود.)

 

۱۰۱۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۴۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث – تاریخ حدیث

۱- کتاب تاریخ عمومی حدیث؛ تألیف: مجید معارف؛ انتشارات کویر؛ (فصول زیر حذف می باشد: از بخش اول: فصل۵ (حدیث اهل سنت پس از قرن سوم هجری) از صفحه۱۵۵ تا ۱۹۳، از بخش دوم: فصل۶ (حدیث شیعه در دوره متأخران) از صفحه۳۶۵ تا آخر کتاب.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث – تفسیر قرآن (۱)

۱- کتاب مجمع البیان (متن عربی)؛ تألیف: شیخ طبرسی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (سوره های قمر، الرحمن، واقعه و حدید مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث – علوم قرآنی (۱)

۱- کتاب التمهید فی علوم القرآن جلد اول؛ تألیف: محمدهادی معرفت؛ انتشارات تمهید؛ (از ابتدای جلد اول کتاب مذکور تا ابتدای (معرفه اسباب النزول) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث – روش های تفسیری

۱- کتاب تفسیر و مفسران؛ تألیف: محمدهادی معرفت؛ انتشارات تمهید (قم)؛ (از جلد اول: فصل اول (تفسیر) از صفحه۱۶ تا صفحه۹۵، فصل چهارم (پیدایش تفسیر) از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۸، فصل ششم (تفسیر در عصر تابعان) از صفحه۲۹۵ تا صفحه۳۶۰ (تا ابتدای علقه بن قیس)، فصل هشتم (نقش اهل بیت در تفسیر) از صفحه۴۳۸ تا صفحه۴۶۷ تا ابتدای (نمونه هایی از تفاسیر معتبر منقول از اهل بیت). از جلد دوم: از ابتدای (تفسیر در عصر تدوین) از صفحه۹ تا پایان فصل نهم (تفسیر نقلی) صفحه۱۳۹ و فصل چهاردهم (تفسیر موضوعی) از صفحه۵۲۶ تا آخر کتاب (صفحه۵۵۵) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث – تاریخ قرآن

۱- کتاب تاریخ قرآن؛ تألیف: محمود رامیار؛ انتشارات امیرکبیر؛ فصل۱۱ (یکی کردن مصاحف در زمان عثمان) صفحه۴۰۷ تا ابتدای (ملحقات) صفحه۶۵۸ مطالعه شود.)

۱۰۱۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (۱۲۲۰۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – قواعد فقه (۱)

۱- کتاب القواعد الفقهیه- جلد دوم؛ تألیف: ناصر مکارم شیرازی؛ انتشارات مدرسه الام علی ابن ابیطالب(ع)- قم؛ (هفت قاعده: ۱- قاعده التسلط، ۲- قاعده حجیه قول ذی الید، ۳- قاعده الحیازه، ۴- قاعده السبق، ۵- قاعده الاتلاف، ۶- قاعده ما یضمن و ما لا یضمن و ۷- قاعده الید، مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – فقه استدلالی (۱)

۱- کتاب المکاسب؛ تألیف: شیخ مرتضی انصاری؛ انتشارات دارالحکمه (علامه) یا یکی از چاپ های موجود؛ (از ابتدا تا انتهای مباحث «خیار مجلس» و «خیار غبن» مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – زبان خارجی

۱- کتاب Encyclopedia of Islam Essays on Major Concepts؛ تألیف: سعید سبزیان- جمال نیکدست؛ ۱-انتشارات آدنا؛ (پنج عنوان از عناوین مقالات فقهی شامل: ۱- احکام (از ابتدای صفحه۹ تا پایان همان صفحه). ۲- عقد (از ابتدای صفحه۲۸ تا پایان صفحه۳۳). ۳- بیع (از ابتدای صفحه۹۷ تا پایان صفحه۱۰۲). ۴- فتوا (از ابتدای صفحه۱۷۸ تا پایان صفحه۱۸۳). ۵- فقه (از ابتدای صفحه۱۸۴ تا پایان صفحه۲۰۱) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – آیات الاحکام

۱- کتاب کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تألیف: فاضل المقداد ابن عبدالله السیوری؛ انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی قم- یا یکی از چاپ های موجود؛ (مبحث «کتاب المکاسب»، از ابتدا تا پایان مبحث «دین» (یعنی تا ابتدای بحث انواع توابع دین- النوع الاول: رهن) و مبحث «کتاب النکاح)، از ابتدا تا پایان (به استثنای دو مبحث کوتاه «فی اباحه المتعه» و «نکاح الاماء»)، مطالعه شود.)

 

۱۰۱۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی (۱۲۲۰۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان

۱- کتاب دولت امویان؛ تألیف: محمد سهیل طقوش، مترجم: حجت الله جودکی؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲- کتاب تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا سال ۴۱ هجری؛ تألیف: اصغر قائدان؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (از فصل دوم پیامبر(ص) از بعثت تا رحلت، تا پایان کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ علوم در تمدن اسلامی ۱

۱- کتاب تاریخ علوم در تمدن اسلامی (جزوه)؛ تألیف: مهدی عبادی و مجتبی سلطانی احمدی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه تاریخ علوم در تمدن اسلامی و جزوه جغرافیانگاری در جهان اسلام را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – جغرافیای تاریخی جهان اسلام

۱- کتاب جغرافیانگاری در جهان اسلام (جزوه)؛ تألیف: زینب فضلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه تاریخ علوم در تمدن اسلامی و جزوه جغرافیانگاری در جهان اسلام را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

۱- کتاب سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامی؛ تألیف: ماجد عرسان کیلانی، مترجم: بهروز رفیعی؛ انتشارات مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

 

۱۰۱۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) (۱۲۱۱۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – اصول و مبانی برنامه ریزی درسی

۱- کتاب اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی؛ تألیف: کورش فتحی واجارگاه؛ انتشارات علم استادان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – روش های تحقیق در برنامه درسی

۱- کتاب چگونه تحقیق کنیم؛ تألیف: لورن بلکستر- کریستینا هیوز- ملکم تایت- مترجمین: ابوالفضل فراهانی، عیسی ابراهیم زاده، محمدرضا سرمدی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری؛ تألیف: زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی؛ انتشارات آگاه؛ (فصول ۱، ۲، ۴ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

۱- کتاب الگوهای یادگیری، ابزارهایی برای تدریس؛ تألیف: بروس جویس، امیلی کالهون، دیوید هاپکینز- مترجمین: محمد مهرمحمدی، لطفی عابدی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

۱- ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)؛ تألیف: بازرگان؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۲۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی (۱۲۲۲۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – نظریه های مشارکت و سازمان های مشارکتی

۱- کتاب برنامه ریزی مشارکتی (جزوه)؛ تألیف: طالشی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه برنامه ریزی مشارکتی را در پورتال دانشگاه پیام نور دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – سیاست ها و سازمان های بخش عمومی

۱- کتاب مقدمه ای بر سیاست گذاری اجتماعی؛ تألیف: کن بلیک مور- مترجم: علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه؛ انتشارات جامعه شناسان و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی؛ (فصول ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – جامعه شناسی توسعه

۱- کتاب توسعه و نابرابری؛ تألیف: محمد جواد زاهدی؛ انتشارات مازیار.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – نابرابری و قشربندی اجتماعی

۱- کتاب نابرابری اجتماعی: دیدگاه های نظریه پردازان کلاسیک و معاصر؛ تألیف: ادوارد گرپ- مترجم: محمد سیاه پوش و غروی زاده؛ انتشارات معاصر.

 

۱۰۲۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی (۱۲۲۹۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ تحلیلی تحولات تشیع در ایران

۱- کتاب تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا طلوع دولت صفوی)؛ تألیف: رسول جعفریان؛ انتشارات علم؛ (از ابتدای قرن دوم ورود تشیع به ایران صفحه۱۶۳ تا صفحه۷۵۰ آثار فارسی شیعی از قرن هشتم مطالعه شود. چاپ۱۳۸۷)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران

۱- کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران؛ تألیف: اصغر حلبی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (چاپ۱۳۹۰)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰

۱- کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران- بررسی مؤلفه های دین- حاکمیت- مدنیت و؛ تألیف: موسی نجفی، موسی فقیه حقانی؛ انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ (از ابتدای فصل نهم با عنوان: نهضت مشروطیت ریشه های تاریخی نهضت مشروطیت ایران تا پایان فصل هفدهم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ تحولات جهانی در قرن بیستم

۱- کتاب تاریخ جهانی (جلد دوم)؛ تألیف: دولاندلن، مترجم: احمد بهمنش؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از بخش یازدهم انقلاب و امپراتوری فرانسه تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

 

۱۰۲۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع (۱۲۲۹۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی

۱- کتاب تاریخ و تاریخ نگاری؛ تألیف: غلامعلی حداد عادل، ستار عودی، فرهاد دفتری، محمدرضا ناجی، مهین فهیمی، میثم ربیعی، شهناز رازپوش، اطهرعلی؛ انتشارات کتاب مرجع.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – تاریخ سیاسی شیعه ۱

۱- کتاب جزوه تاریخ سیاسی شیعه ۱؛ تألیف: مهدی عبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه تاریخ سیاسی شیعه۱ را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – فرق شیعه

۱- کتاب خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعه در عصر امامان؛ تألیف: علی آقانوری؛ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – سیره ائمه ۱

۱- کتاب سیره پیشوایان (نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم(ع)؛ تألیف: مهدی پیشوایی؛ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)؛ (از اول کتاب تا آخر صفحه۴۱۰ (تا پایان بحث امام صادق(ع) مطالعه شود.)

۱۰۲۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام (۱۲۲۹۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – فلسفه تاریخ

۱- کتاب درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ تألیف: مایکل استنفورد، مترجم: مسعود صادقی؛ انتشارات سمت- دانشگاه امام صادق(ع).

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)

۱- کتاب منتخب النصوص التاریخیه و الجعرافیه؛ تألیف: نوراله کسایی؛ انتشارات سمت؛ (فقط از دو بخش آخر شامل النصوص التاریخیه مرحله الماجیستر و النصوص الجعرافیه التاریخیه مرحله الماجیستر آزمون بعمل خواهد آمد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – سیره نبوی

۱- کتاب تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص) جلد۱؛ تألیف: رسول جعفریان؛ انتشارات دلیل ما؛ (از ابتدای قسمت (آغاز اسلام) تا پایان قسمت هفتم برای آزمون است.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – زبان خارجی (۱) با تکیه بر ترجمه متون تاریخی

۱- کتاب جزوه زبان خارجی (۱) با تکیه بر نثر و متون تاریخی؛ تألیف: گروه تاریخ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۲۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی (۱۲۲۹۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – فلسفه تاریخ

۱- کتاب درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ تألیف: مایکل استنفورد- مترجم: مسعود صادقی؛ انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق (ع).

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)

۱- کتاب منتخب النصوص التاریخیه و الجغرافیه؛ تألیف: نوراله کسایی؛ انتشارات سمت؛ (فقط از دو بخش آخر شامل النصوص التاریخیه مرحله الماجیستر و النصوص الجغرافیه التاریخیه مرحله الماجیستر آزمون به عمل خواهد آمد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز حکومت عباسی

۱- کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات امیرکبیر- چاپ های متعدد؛ (از بخش فرجام روزگار ساسانیان تا پایان بخش موالی و نهضت ها مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – زبان خارجی (۱) با تکیه بر نثر و متون تاریخی

۱- کتاب The Cambridge History of Iran V7؛ تألیف: Peter Avely؛ انتشارات Cambridge University؛ (صفحات ۳ تا ۵۱ مطالعه شود.)

 

۱۰۲۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی (۱۲۱۱۶۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی – نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آرای تربیتی؛ تألیف: جرالد لی. گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ حذف می باشد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی – تعلیم و تربیت اسلامی

۱- کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلام (جلد اول)؛ تألیف: خسرو باقری؛ انتشارات مدرسه.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی – برنامه ریزی آموزشی

۱- کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی اموزشی؛ تألیف: فریده مشایخ؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۲۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی (۱۲۱۱۶۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – اصول و روش های برنامه ریزی درسی

۱- کتاب اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی؛ تألیف: کورش فتحی واجارگاه؛ انتشارات علم استادان.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

۱- کتاب روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش؛ تألیف: علی اکبر سیف؛ انتشارات دوران؛ (فصول ۲ تا ۱۱، ۲۱ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – فلسفه آموزش و پرورش

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آرای تربیتی؛ تألیف: جرالد لی. گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ حذف می باشد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – روش های ارزیابی آموزشی

۱- کتاب ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)؛ تألیف: عباس بازرگان؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۲۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (۱۲۱۱۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – رویکردها و نظریه های برنامه درسی

۱- کتاب نظریه های برنامه درسی؛ تألیف: جی پی میلر، مترجم: محمود مهرمحمدی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی

۱- کتاب مبانی نظری آموزش باز و از دور؛ تألیف: فهمیه السادات حقیقی- مهران فرج اللهی؛ انتشارات ارسطو

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – نظام جامع یادگیری الکترونیکی

۱- کتاب یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: مهران فرج اللهی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – مدیریت مراکز یادگیری واحدهای آموزشی و کارآموزی

۱- کتاب طراحی و آشنایی با مراکز، مواد و منابع یادگیری؛ تألیف: محمدرضا افضل نیا؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۱ تا ۳ حذف می باشد.)

 

۱۰۲۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی (۱۲۲۷۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – بینش های جامعه شناسی (۱) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)

۱- کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی؛ تألیف: تیم دیلینی، مترجم: بهرنگ صدیقی، وحید طلوعی؛ انتشارات نشر نی.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – جامعه شناسی جوانان

۱- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران؛ تألیف: محمد سعید ذکایی؛ انتشارات آگه.
۲- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان؛ تألیف: برنهارد شفرز، مترجم: کرامت الله راسخ؛ انتشارات نشر نی؛ (فصول ۱ تا ۴ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – زبان تخصصی

۱- کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی؛ تألیف: سیدمرتضی نوربخش گلپایگانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – اقتصادی

۱- کتاب توسعه و نابرابری؛ تألیف: محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ انتشارات مازیار.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی

۱- کتاب نگرش نو در طرح مسائل اجتماعی؛ تألیف: دانیلین لوزیک، مترجم: سعید معیدفر؛ انتشارات امیرکبیر؛ (فصول ۱، ۲ و ۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی؛ تألیف: ارل رابینگتن، مارتین واینبرگ، مترجم: رحمت اله صدیق سروستانی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

 

۱۰۲۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا (۱۲۱۶۳۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – (۱۲۱۶۳۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)ر

 

۱۰۳۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری (۱۲۱۶۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری -تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری -تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی (۱۲۱۶۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری (۱۲۱۶۳۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن (۱۲۱۶۳۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری (۱۲۱۶۳۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

۱۰۳۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری (۱۲۱۶۳۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری (۱۲۱۶۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – اصول، مفاهیم و نظریه های ژئوپلیتیک

۱- کتاب اصول و مفاهیم نظریه های ژئوپلیتیک؛ تألیف: حافظ نیا؛ انتشارات پاپلی؛ (فصول۱، ۵ و ۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک پست مدرنیسم- پساساختارگرایی و گفتمان؛ تألیف: مرادی – افضلی؛ انتشارات زیتون سبز؛ (فصل۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

۱- کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ تألیف: ریچارد مویر، مترجم: دره میرحیدر- سیدیحیی صفوی؛ انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح؛ (از فصل۱ تا انتهای فصل۵ و صفحه۳۶۳ تا ۴۰۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – دولت و حکومت محلی

۱- کتاب درآمدی بر دولت محلی؛ تألیف: ویسی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – روش ها و فنون تصمیم گیری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری (۱۲۱۴۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری – حسابرسی پیشرفته

۱- کتاب فلسفه حسابرسی؛ تألیف: یحیی حساس یگانه؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ (کل کتاب به جز فصول۱ و ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری – حسابداری بخش عمومی

۱- کتاب حسابداری و کنترل مالی دولتی؛ تألیف: جعفر باباخانی؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ (فصول۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری – حسابداری مدیریت

۱- کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته؛ تألیف: سیدحسن سجادی؛ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
۲- کتاب حسابداری مدیریت نشریه ۱۳۱؛ تألیف: رضا شباهنگ؛ انتشارات سازمان حسابرسی؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل (۱۲۲۳۳۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – حقوق جزای بین الملل

۱- کتاب حقوق بین الملل کیفری؛ تألیف: مهدی مومنی؛ انتشارات شهر دانش.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – سازمان های بین الملل

۱- کتاب حقوق سازمان های بین الملل؛ تألیف: ابراهیم بیک زاده؛ انتشارات مجد؛ (بخش سوم: وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی تا عنوان دوم سازمان های بین المللی جهانی با صلاحیت و از فصل دوم: ویژگی های خاص منشور ملل متحد تا عنوان سوم: سازمان های بین المللی جهانی با صلاحیت خاص: مؤسسات تخصصی ملل متحد)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – نظام بین المللی حقوق بشر

۱- کتاب نظام بین المللی حقوق بشر؛ تألیف: حسین مهرپور؛ انتشارات اطلاعات.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – حقوق بین الملل اسلام

۱- کتاب فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام؛ تألیف: عباسعلی عمید زنجانی؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۴۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (۱۲۲۳۳۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – جرم شناسی

۱- کتاب مبانی جرم شناسی جلد اول؛ تألیف: مهدی کی نیا؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از بخش دوم «تقسیمات جرم شناسی» تا گفتار چهارم «سیر تحول جرم شناسی زیستی» مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – آیین دادرسی کیفری

۱- کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم؛ تألیف: محمد آشوری؛ انتشارات سمت؛ (جلد دوم از منبع مذکور مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق جزای عمومی ۱

۱- کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین؛ تألیف: محمد آشوری؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از بخش دوم مجازات زندان و جایگزین های نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – متون حقوق ۱ به زبان خارجی

۱- کتاب Criminal law؛ تألیف: Catherine Eliot Frances Quinn؛ انتشارات میزان؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۶ و ۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۴۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (۱۲۲۳۳۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – حقوق مدنی ۱

۱- کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات؛ تألیف: شهیدی؛ انتشارات مجد.
۲- کتاب سقوط تعهدات؛ تألیف: شهیدی؛ انتشارات مجد.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – آیین دادرسی مدنی

۱- کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم؛ تألیف: عبداله شمس؛ انتشارات دراگ؛ (از فصل سوم تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – حقوق تجارت

۱- کتاب مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)؛ تألیف: ابراهیم عبدی پور؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – متون حقوقی به زبان خارجه

۱- کتاب Essential Contract Law؛ تألیف: Monahan؛ انتشارات Toutedge 2007؛ (فصول۱ تا ۷ مطالعه شود.)

۱۰۴۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی (۱۲۱۵۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری ار، نلسون جک کی، سیلورمن استفن جی، مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – کنترل حرکتی

۱- کتاب کنترل و یادگیری حرکتی؛ تألیف: ریچارد اشمیت لی، مترجم: خلجی، بهرام، فرخی؛ انتشارات نرسی؛ (فصول۳ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – روش های آماری

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – رشد جسمانی

۱- نمو انسان پس از تولد؛ تألیف: سینکلیر- دنجر فیلد، مترجم: محمود شیخ، پونه مختاری؛ انتشارات دانشگاه تهران.

 

۱۰۴۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا (۱۲۱۷۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – روانشناسی دین

۱- کتاب روانشناسی دین براساس رویکرد تجربی؛ تألیف: اسپیلکا/ دبلیوهود/ هوسنبرگ/ گرساچ/ مترجم: محمد دهقان؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱ و ۲ مطالعه شود.)
۲- کتاب درآمدی بر روانشناسی دین؛ تألیف: مسعود آذربایپانی/ سیدمهدی موسوی اصل؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – کلیات و مفاهیم

۱- کتاب نگاهی به روانشناسی اسلامی؛ تألیف: جمعی از نویسندگان زیرنظر آیت ا غروی و حجت الاسلام آذربایجانی؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ (فصول۲ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب روانشناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندی های انسان۹؛ تألیف: آلن کار/ مترجم: حسن پاشا شریفی، نجفی زند؛ انتشارات سخن؛ (فصل۶ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – هوش هیجانی

۱- کتاب هوش هیجانی؛ تألیف: دانیل گلمن/ مترجم: نسرین پارسا؛ انتشارات رشد.
۲- کتاب عقل دینی و هوش روان شناختی؛ تألیف: ریحم میر دریکوندی؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛ (فقط فصل سوم، از ص۱۱۵ تا ۱۲۴ (از اول اهمیت و جایگاه عقل از منظر روایات) و فصل۵ و ۶ و ضمیمه: مقیاس سنجش عقل مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – زبان تخصصی

۱- کتاب Discovering Psychology (ویراست چهارم)؛ تألیف: Hockenbury & Hockenbury؛ انتشارات Worth Publishers (Amacmillan Higher Education Company)؛ (فصول۱ و ۹ بطورکامل (بدون بحث های ویژه داخل کادر و شرح حال ابتدای فصل) مطالعه شود. فقط خلاصه فصول۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Positive psychology / the science of happiness and flourishing (2013)؛ تألیف: ۱۶ublish c. 16ublish/ Edward Hoffman؛ انتشارات Wadsworth/ cengage learning؛ (فقط فصل۱ و ۲ مطالعه شود.)

 

۱۰۴۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (۱۲۱۷۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – روانشناسی رشد پیشرفته

۱- کتاب رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)؛ تألیف: فلیپ رایس/ مترجم: مهشید فروغان؛ انتشارات ارجمند.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

۱- کتاب نوروسایکولوژی جانبی شدن؛ تألیف: برایان کولب/ ایان کیو ویشاو، مترجم: احمد علی پور/ مژگان آگاه هریس؛ انتشارات ارجمند ۸۹٫
۲- کتاب روانشناسی سلامت؛ تألیف: ادوارد ب سارافینو، مترجم: گروهی از مترجمان زیرنظر الهه میرزایی؛ انتشارات رشد ۹۲؛ (فصول۱ تا ۶ و ۸، ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – نظریه های روان درمانی

۱- کتاب نظریه های روان درمانی؛ تألیف: پروچسکا، جمیز/ مترجم: یحیی سید محمدی؛ انتشارات روان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – نظریه های شخصیت

۱- کتاب نظریه های شخصیت؛ تألیف: دوان شولتز و سیدنی آلن شولتز/ مترجم: یحیی سیدمحمدی؛ انتشارات ویرایش.

 

 

۱۰۴۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان (۱۲۱۷۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – سازگاری کودک با آموزشگاه

۱- کتاب Building community in schools؛ تألیف: ۱۹۹۹ Sergiovanni T. J؛ انتشارات JOSSEY-Bass: San Francisco.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی

۱- کتاب روانشناسی مرضی کودک؛ تألیف: اریک جی. مش/ دیوید ای، وولف. مترجم: محمد مظفری مکی آبادی، اصغر فروع الدین عدل؛ انتشارات رشد.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان

۱- کتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)؛ تألیف: سیمین حسینیان؛ انتشارات کمال تربیت.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

۱- کتاب مبانی نروسایکولوژی انسان (جلد دوم)؛ تألیف: برایان کولب/ یان ک. ویشاو، مترجم: احمد علی پور/ مژگان آگاه هریس/ عبدالرضا منصوری راد/ عطاءاله محمدی؛ انتشارات ارجمند؛ (فصول۱۶ تا ۱۸ و ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ تا ۲۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۴۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی (۱۲۱۷۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – روانشناسی تربیتی

۱- کتاب روانشناسی تربیتی؛ تألیف: جان. دبلیو سانتراک/ مترجم: سعیدی، عراقچی، دانشور؛ انتشارات رسا؛ (فصول۵ و ۱۱ تا ۱۶ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

۱- کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد اول)؛ تألیف: خسرو باقری؛ انتشارات مدرسه.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ تألیف: جرالد لی گوتک/ مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – نظریه های رشد

۱- کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها)؛ تألیف: ویلیام کرین/ مترجم: غلامرضا خوبی نژاد، علیرضا رجایی؛ انتشارات رشد.

 

۱۰۴۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت (۱۲۱۷۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – روانشناسی عمومی پیشرفته

۱- کتاب متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (تک جلدی)؛ تألیف: اتکینسون، اسمیت، هوکسما/ مترجم: براهنی و همکاران؛ انتشارات رشد.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – روانشناسی رشد

۱- کتاب رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)؛ تألیف: فیلیپ، رایس. مترجم: مهشید فروغان؛ انتشارات ارجمند؛ (فصول۱۵ تا ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها)؛ تألیف: مهناز علی اکبری دهکردی ۸-۰۲۱۳-۱۴-۹۶۴-۹۷۸؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (بخش اول و دوم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – انگیزش و هیجان پیشرفته

۱- کتاب انگیزش و هیجان؛ تألیف: جان مارشال ریو، مترجم: یحیی سیدمحمدی؛ انتشارات ویرایش.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت

۱- کتاب شخصیت (نظریه ها و پژوهش)؛ تألیف: لانرس. ای پروین/ الیور جان، مترجم: محمدجعفر جوادی/ پروین کدیور؛ انتشارات آییژ.

 

۱۰۴۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی (۱۲۱۷۲۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – روانشناسی عمومی پیشرفته

۱- کتاب متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (تک جلدی)؛ تألیف: اتکینسون، اسمیت، هوکسما/ مترجم: براهنی و همکاران؛ انتشارات رشد.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – روانشناسی رشد پیشرفته

۱- کتاب رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)؛ تألیف: فیلیپ، راسی/ مترجم: مهشید فروغان؛ انتشارات ارجمند.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – روانشناسی اجتماعی پیشرفته

۱- کتاب روانشناسی اجتماعی؛ تألیف: رابرت بارون- دان بیرن- نایلا/ مترجم: یوسف کریمی؛ انتشارات روان؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ و ۹ مطالعه شود.)
۲- کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی؛ تألیف: آبراهام پی بونک- مارک ون وگت/ مترجم: مجید صفاری نیا، پرستو حسن زاده؛ انتشارات ویرایش.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – متون تخصصی

۱- کتاب Discovering Psychology (ویراست چهارم)؛ تألیف: Hockenbury & Hockenbury؛ انتشارات Worth 17ublishers (Amacmillan Higher Education Company)؛ (فصول۱ و ۹ بطور کامل (بدون بحث های ویژه داخل کادر و شرح حال ابتدای فصل) مطالعه شود. فقط خلاصه فصول۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی؛ تألیف: حمید کمرزرین؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۲ و ۴ مطالعه شود.)

۱۰۴۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) (۱۲۱۷۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی)

۱- کتاب روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزش آن ها؛ تألیف: مریم سیف نراقی، عزت اله نادری؛ انتشارات سمت- چاپ۸ سال۱۳۹۱، شابک۹۷۸۶۰۰۰۲۰۱۹۸۲٫
۲- کتاب عقب ماندگی ذهنی (تعریف، طبقه بندی و نظام های حمایتی) ویرایش ۱۰ جدیدترین ویرایش انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا؛ تألیف: احمد به پژوه، هادی هاشمی؛ انتشارات دانشگاه تهران- چاپ۱ سال۱۳۸۹، شابک ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۱۳۲۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – اختلالات یادگیری

۱- ناتوانی های یادگیری، نظریه، تشخیص، راهبردهای تدریس؛ تألیف: ژانت لرنر، مترجم: عصمت دانش؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۲- اختلالات یادگیری: مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه؛ تألیف: یوسف کریمی؛ انتشارات ساوالان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ تألیف: جرالد لی گوتک/ مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۹ تا ۱۵ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – نظریه های رشد

۱- کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها)؛ تألیف: ویلیام کربن/ مترجم: غلامرضا خوئی نژاد، علیرضا رجایی؛ انتشارات رشد.

۱۰۵۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی (۱۲۱۲۳۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – مبانی زبان شناسی

۱- کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر؛ تألیف: ویلیام اگریدی و مایکل دابروولسکی، مارک آرنف- مترجم: علی درزی؛ انتشارات سمت؛ (شش فصل اول مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – تاریخ زبان شناسی

۱- کتاب تاریخ مختصر زبانشناسی؛ تألیف: روبینز، مترجم: علی محمد حق شناس؛ انتشارات نشر مرکز؛ (از آغاز منبع مذکور تا پایان فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – تطور زبان فارسی

۱- کتاب تاریخ زبان فارسی؛ تألیف: محسن ابوالقاسمی؛ انتشارات سمت؛ (صفحات۱ الی ۳۰، ۱۱۱ الی ۱۳۷، ۱۵۰ الی ۱۶۹، ۲۵۳ الی ۳۱۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – زبان تخصصی

۱- کتاب Chomsk’y Universal Grammar؛ تألیف: Cook & Newson؛ انتشارات رهنما؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب Essential Introductory Linguistics؛ تألیف: Grover Hudson؛ انتشارات ام القرآن؛ (فصول۶، ۱۱، ۱۵، ۲۵ و ۲۶ مطالعه شود.)

۱۰۵۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی (۱۲۱۲۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – ادبیات قرن هفده و هجده

۱- کتاب The Norton Anthology of English Literature (جلد دوم دوره دوجلدی) ویرایش هشتم، چاپ اصلی (اوریجینال)؛ تألیف: Green Blat؛ انتشارات WWW.Norton؛ (مطالب زیر از منبع مذکور مطالعه شود):
Early 17th century: Introduction 2- John Donne The good Morrow The Canonization A Valediction: of Weeping From Holy Sonnets: Thou hast made me/ Death be not Proud ۳- Ben Johnson Volpone Song: To Celia To Heaven 4- Andrew Marvel To his Coy Mistress The Garden 5- John Milton Lycidas Paradise lost (Book 1) 6- Restoration and the 18th Century: Introduction 7- John Dryden Absalom and Achitophel: A poem Mac Flecknoe 8- John Bunyan The Pilgrim’s Progress 9- William Congreve The Way of the World 10- Jonathan Swift Gulliver’s Travels, Part1 11- Alexander Pope An Essay on Criticism An essay on Man 12- Samuel Johnson The Vanity of Human Wishes The Preface to Shakespeare(

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – شناخت ادبیات

۱- کتاب English literature؛ تألیف: Anthony Burgess؛ انتشارات Long man.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – داستان کوتاه

۱- The Dead 2- Miss Brill 3- The Cask of Amontillado 4- Barn Burning 5- The Guest 6- Gooseberrie 7- The Library of Babel 8- The Short Story (Theory)؛ تألیف: ۱- James Joyce 2- Catherine, Mansfield 3- Edgar Allen Poe 4- William Faulkner 5- Alber Camus 6- Anton Chekhov 7- Jorge Luis Borges 8- Ian Reid؛ انتشارات ۱- Create Space Independent Publishing Platform 2- Reclam, Keipzig 3- Create Space Independent Publishing Platform 4- Perfection Learning 5- Creative Education 6- AGS Secondary 7- David R. Godine Publisher 8- Routledge.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – نمایشنامه معاصر انگلیسی

۱- کتاب Drama 100؛ تألیف: Burt؛ انتشارات Facts on file؛ (از منبع Drama مطالب زیر مطالعه شود):
۱- A street Car 2- Named Desire 3- End Game 4- Hedda Gabler 5- The Homecoming 6- Cloud Nine 7- No Exit 8- Who’s Afraid of Virgina Woolf

 

۱۰۵۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) (۱۲۳۰۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – نقد ادبی و مکاتب نقدی

۱ – کتاب النقدالادبی و مدارسه عندالعرب (سال۲۰۱۰)؛ تألیف: قصی الحسین؛ انتشارات دار و مکتبه الحلال بیروت؛ (از صفحه۱ تا صفحه۲۳۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – مباحث صرفی و نحوی

۱- کتاب مبادی العربیه ۴؛ تألیف: رشد شرتونی؛ انتشارات اساطیر یا یکی از انتشارات موجود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی

۱- کتاب المجانی الحدیثه؛ تألیف: الاب شیخو؛ انتشارات دارالمشرق؛ (جلد اول از صفحه۱ تا صفحه۱۵۱ و جلد دوم از صفحه۱۹۹ تا آخر کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی

۱- کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی؛ تألیف: شوقی ضیف؛ انتشارات دارالمعارف.

 

۱۰۵۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۲۱۳۴۰) فراگیر پیام نور

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نظم فارسی ۲ (ناصر خسرو و سنایی)

۱- کتاب شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی (ویراست جدید)؛ تألیف: مهدی محقق؛ انتشارات خردمندان؛ (کتاب شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو، از قصیده ۱۷ تا پایان قصیده ۳۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب تازیانه های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی؛ تألیف: محمدرضا شفیعی کدکنی؛ انتشارات آگه؛ (کتاب تازیانه های سلوک، از قصیده۱ تا پایان قصیده۱۵ مطالعه شود. “مقدمه کتاب حذف است”)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نثر فارسی (۴) کشف المحجوب و رساله قشیریه

۱- کتاب گزیده کشف المحجوب (درویش گنج بخش)؛ تألیف: انتخاب و توضیح محمود عابدی؛ انتشارات سخن؛ (حذفیات کتاب گزیده کشف المحجوب: از صفحه۸۸ (باب فی ذکرائمتهم من الصحابه والتاّبعین و متابعیهم) تا ۱۳۲ (الکلام فی حقیقه النفس و معنی الهوی)، صفحه۲۳۲ (کشف الحجاب الحادی عشر فی السماع و بیان انواعه) تا ۲۴۲ و فهرست پایانی کتاب از صفحه۴۶۷ تا ۵۱۵)
۲- کتاب برگزیده ترجمه رساله قشیریه؛ تألیف: علی محمد پشتدار؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نثر فارسی (۱) تاریخ بیهقی

۱- کتاب تاریخ بیهقی، فقط (جلد اول)؛ تألیف: خلیل خطیب رهبر؛ انتشارات مهتاب.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – زبان تخصصی خارجی

۱- کتاب زبان خارجی تخصصی (۱)؛ تألیف: علی پدرام میرزائی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (از chapter1 (Part 1 تا ۵) و از chapter2 (Part 1 تا ۵) مطالعه شود.)

 

۱۰۵۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری (۱۲۱۳۴۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – مبانی ادبیات پایداری

۱- کتاب ادبیات دفاع مقدس؛ تألیف: محمدرضا سنگری؛ انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی (۱۲۱۳۴۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت ؛ (فصول ۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – تاریخچه ادبیات تطبیقی

۱- کتاب ادبیات تطبیقی؛ تألیف: طه ندا، مترجم: زهرا خسروی؛ انتشارات فرزان روز.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

۱۰۵۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه (۱۲۱۳۴۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – کلیات و مبانی ادبیات عامه

۱- کتاب ادبیات فولکور ایران؛ تألیف: ییری سیپک، مترجم: محمد اخگری؛ انتشارات سروش.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان (۱۲۱۳۴۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – کودک و تفکر خلاق

۱- کتاب آموزش تفکر به کودکان؛ تألیف: رابرت فیشر، مترجم: مسعود صفایی مقدم- افسانه نجاریان؛ انتشارات گوزن؛ (از ابتدای کتاب تا پایان فصل پنجم مطالعه شود. توجه: برای خرید کتاب با شماره های ذیل تماس گرفته شود. تلفن پخش کتاب: ۰۲۱۷۷۳۵۱۰۱۶ و ۰۲۱۷۷۳۵۳۹۹۵ و ۰۲۱۷۷۳۵۳۲۸۴

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش (۱۲۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – اصول و مبانی نگارش و ویرایش

۱- کتاب آشنایی باز بان شناسی در مطالعه ادب فارسی (چاپ اول ۱۳۹۱)؛ تألیف: کوروش صفوی؛ انتشارات علمی؛ (از صفحه۲۱ (پیش زمینه) تا ابتدای صفحه۸۵ (آواشناسی زبان فارسی)، صفحه۱۱۵ (واژگان زبان فارسی) تا ابتدای صفحه۱۴۳، صفحه۲۳۷ (معنی شناسی زبان فارسی) تا ابتدای صفحه۳۳۷ (نشانه شناسی) و صفحه۳۹۷ (زبان ادب) تا صفحه۴۲۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی (۱۲۱۶۵۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی – اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی

۱- کتاب ژئومورفولوژی جلد اول (دیدگاه ها)؛ تألیف: ریچارد جی چورلی و دیگران- مترجم: معتمد- مقیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی -ژئومورفولوژی جریانی

۱- کتاب رودخانه ها و دشت های سیلابی (جلد اول): دینامیک و فرآیندها ؛ تألیف: جان اس. بریج- مترجم: رضایی مقدم، ثقفی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی – اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب

۱- کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد۱)؛ تألیف: پیتر لاکس و دیگران- مترجم: بزرگ حداد، آشفته، سیف اللهی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی -محیط های کواترنری و ارزیابی زیست محیطی

۱- کتاب جغرافیای کواترنر؛ تألیف: معتمد؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۶۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات (۱۲۲۴۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی؛ تألیف: فاطمه رهادوست؛ انتشارات کتابدار، سال۱۳۸۷؛ (فصول۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

۱- کتاب اطلاعات و جامعه؛ تألیف: محمدرضا داورپناه با همکاری معصومه آرمیده؛ انتشارات چاپار- دبیزش، سال۱۳۹۱٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – اقتصاد اطلاعات

۱- کتاب اقتصاد الاعات؛ تألیف: شریف مقدم، علیجانی، امیری، خاصه و مختاری؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال۱۳۹۳٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – بازاریابی اطلاعات

۱- کتاب بازاریابی اطلاعات؛ تألیف: جنیفر رولی؛ مترجم: مریم اسدی؛ انتشارات چاپار، سال۱۳۸۹٫

 

۱۰۶۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال (۱۲۲۴۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: تألیف محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – اشتراک منابع در محیط دیجیتال

۱- کتاب برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها ؛ تألیف: جوزف آر متیوز، مترجم: عبدالحسین فرج پهلو؛ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، سال۱۳۸۷٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتال

۱- کتاب استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتال؛ تألیف: شیرین تعاونی؛ انتشارات کتابدار.
۲- کتاب سنجش منابع و نظام های الکترونیکی برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی؛ تألیف: اندرو وایت و اریک ج. کمال، مترجم: رضا رجبعلی بگلو و علی اکبر خاصه؛ انتشارات چاپار، سال۱۳۸۸٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

۱- کتاب جامعه اطلاعاتی، اندیشه های بنیادی، دیدگاه های انتقادی و چشم اندازهای جهانی؛ تألیف: کاظم معتمدنژاد؛ انتشارات میراث قلم، سال۱۳۸۹٫
۲- کتاب عصر اطلاعات و دولت دسترس پذیر؛ تألیف: محمد حسن زاده؛ انتشارات کتابدار، سال۱۳۸۸٫

 

۱۰۶۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی (۱۲۲۴۲۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – مبانی کتابداری و علم اطلاعات

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی؛ تألیف: فاطمه رهادوست؛ انتشارات نشر کتابدار، سال۱۳۸۷؛ (فصول۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی

۱- کتاب برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها؛ تألیف: جوزف آر متیوز، مترجم: عبدالحسین فرج پهلو؛ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، سال۱۳۸۷٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – کتابخانه های عمومی و جامعه

۱- کتاب کتابخانه عمومی و عدالت اجتماعی؛ تألیف: جان پیتمن و جان وینسنت، مترجم: علی حسین قاسمی؛ انتشارات نهاد کتابخانه ای عمومی و مؤسسه انتشارات کتاب نشر، سال۱۳۹۲٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و انسانی

۱- کتاب مرجع شناسی اسلامی (معرفی مهمترین مراجع چاپی و الکترونیکی)؛ تألیف: افشین موسوی چلک؛ انتشارات نشر کتابدار، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب مرجع شناسی اسلامی؛ تألیف: احمد شعبانی؛ انتشارات دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی۱۳۸۳٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی -کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

۱- کتاب اطلاعات و جامعه؛ تألیف: محمدرضا داورپناه؛ انتشارات دبیزش، سال۱۳۹۱٫

 

۱۰۶۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی (۱۲۲۴۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – مبانی علم سنجی

۱- کتاب علم سنجی و دیداری سازی اطلاعات؛ تألیف: فریده عصاره، فرامرز سهیلی، علی منصوری؛ انتشارات دانشگاه اصفهان، سال۱۳۹۳٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی؛ تألیف: یزدان منصوریان؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۳٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – جامعه شناسی ارتباطات علمی

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب مدیریت ارتباط علمی؛ تألیف: سیروس علیدوستی، محمود خسروجردی و بهزاد دوران؛ انتشارات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران نشر چاپار، سال۱۳۸۸٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – تاریخ فلسفه علم

۱- کتاب فلسفه علم در قرن بیستم (چاپ ششم)؛ تألیف: دانالد گلیس، مترجم: حسن میانداری؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۴٫

 

۱۰۶۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی (۱۲۲۲۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – نظریه های فرهنگی

۱- کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر؛ تألیف: آندرومیلنر و جف براویت- مترجم: محمدی؛ انتشارات ققنوس.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – جامعه شناسی فرهنگی

۱- کتاب فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی؛ تألیف: جان ر. هال مری و مری جونیتس- مترجم: فریبرز مجیدی؛ انتشارات سروش؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۲۵۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – نظریه های جامعه شناسی پیشرفته

۱- کتاب مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن؛ تألیف: جورج ریتزر- شهناز مسمی پرست؛ انتشارات ثالث؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۳۵۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – مردم شناسی فرهنگی ایران

۱- کتاب مردم شناسی ایران، آداب و رسوم، فرهنگ و هنر؛ تألیف: مهشید سالاری؛ انتشارات آفرینش.

 

۱۰۶۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری (۱۲۲۲۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری – ارتباطات سازمانی

۱- کتاب ارتباط سازمانی، رویکردها و فرآیندها؛ تألیف: کاترین میلر، آذر قبادی؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری – ارتباطات و توسعه

۱- کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم؛ تألیف: سرینواس ار ملکات و لزلی استیوز، ترجم: شعبانعلی بهرام پور؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی۱۳۸۸٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری – مدیریت ارتباطات جمعی

۱- کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا؛ تألیف: کونگ، لوسی، مترجم: علی اکبر فرهنگی و همکاران؛ انتشارات دانژه۱۳۸۹٫

۱۰۶۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (۱۲۲۱۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد خرد

۱- کتاب تئوری اقتصاد خرد؛ تألیف: هندرسن و کوانت، قره باغیان و پژویان؛ انتشارات رسا؛ (فصول۲ و ۴ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب تئوری اقتصاد خرد؛ تألیف: پی آر جی لیارد: عباس شاکری؛ انتشارات نی؛ (فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد کلان

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون: عباس شاکری؛ انتشارات نی؛ (فصول۹ تا ۱۹ و ۲۰، ۲۳ و ۲۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی

۱- کتاب ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی؛ تألیف: محمد نوفرستی؛ انتشارات رسا.
۲- کتاب مبانی اقتصادسنجی جلد دوم؛ تألیف: دامودار گجراتی، مترجم: حمید ابرایشمی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از ابتدای فصل۱۰ تا آخر فصل۲۲ مطالعه شود.)

۱۰۶۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی (۱۲۳۱۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی

۱- کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست، قدرت؛ تألیف: کیت نش/ متجرم: محمدتقی دل فروز؛ انتشارات کویر.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – نظریه های جدید در علم سیاست

۱- کتاب نظریه های سیاست مقایسه ای؛ تألیف: رونالد چیلکوت، مترجم وحید بزرگی و علیرضا طیب؛ انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
۲- کتاب نگرشی جدید به علم سیاست؛ تألیف: مونتی پالمرولاری اشترن چالز گایل- مترجم: منوچهر شجاعی؛ انتشارات دفتر مطالعه سیاسی و بین الملل.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

۱- کتاب روابط خارجی ایران (۱۳۵۷-۱۳۲۰)؛ تألیف: علیرضا ازغندی؛ انتشارات قومس.
۲- کتاب سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۰)؛ تألیف: عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ انتشارات پیکان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – روش تحقیق در علوم سیاسی

۱- کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی؛ تألیف: جری استوکر، دیوید مارش، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان

۱- کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن؛ تألیف: اسپوزیتو، مترجم: مدیر شانه چی؛ انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۹۳ حذف شود.)
۲- کتاب انقلاب از دیدگاه اسلام؛ تألیف: محمدرضا حاتمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۱۰۶۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (۱۲۳۱۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – شناخت اندیشه های سیاسی

۱- کتاب فهم نظریه های سیاسی؛ تألیف: توماس اسپریگنز؛ انتشارات آگه۱۳۹۲٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – اندیشه های سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان

۱- کتاب سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان؛ تألیف: ویلیام پیرویان؛ انتشارات سمت۱۳۹۲؛ (بخش اول: از فصل دوم تا پایان فصل چهارم، بخش دوم از فصل دوم تا پایان فصل چهارم و بخش سوم از فصل دوم تا پایان فصل پنجم مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام

۱- کتاب سیری در سیره نبوی؛ تألیف: مرتضی مطهری؛ انتشارات نشر صدرا چاپ۱۳۹۳؛ (داوطلبان محترم می توانند دانلود کتاب سیری در سیره نبوی را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام

۱- کتاب گرایش های سیاسی در جهان عرب؛ تألیف: مجید خدوری؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه؛ (از فصل سوم تا پایان کتاب مطالعه شود.)

 

۱۰۶۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی (۱۲۲۰۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – منطق قدیم

۱- کتاب الجوهر النضید؛ تألیف: علامه حلی، مترجم: محسن بیدادفر؛ انتشارات بیدار قم؛ (از اول فصل۳ (مبحث فی القضایا و احوالها) تا ابتدای (مبحث مواد القضایا و جهاتها) و فصل۵ (مبحث فی البرهان و الحد) مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – مسائل کلامی جدید

۱- کتاب عقل و اعتقاد دینی؛ تألیف: مایکل پترسون، مترجم: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ انتشارات طرح نو؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – فلسفه مشاء (۱)

۱- کتاب شرح الاشارات و التنبیهات؛ تألیف: خواجه نصیرالدین طوسی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (نمط۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – فلسفه ملاصدرا (۱)

۱- کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه؛ تألیف: ملاصدرا؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (مشهد اول- شاهد۱ و ۲، شاهد۴ از ابتدای اشراق۴ تا اشراق۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – زبان خارجه

۱- کتاب History of Islamic Philosophy؛ تألیف: Oliver Leaman، مترجم: سیدحسین نصر؛ انتشارات انصاریان؛ (مقالات۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۳۵ و ۳۶ مطالعه شود.)

۱۰۷۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی (۱۲۱۹۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – منطق قدیم (ارسطویی)

۱- کتاب الجوهر النضید؛ تألیف: علامه حلی، مترجم: محسن بیدادفر؛ انتشارات بیدار قم؛ (از اول فصل۳ (مبحث فی القضایا و احوالها) تا ابتدای (مبحث مواد القضایا و جهاتها) و فصل۵ (مبحث فی البرهان و الحد) مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – حکمت مشاء (۱)

۱- کتاب شرح الاشارات و تنبیهات؛ تألیف: خواجه نصیرالدین طوسی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (نمط۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – حکمت اشراق (۱)

۱- کتاب حکمه الاشراق؛ تألیف: شهاب الدین سهروردی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (القسم الثانی، مقاله اول و دوم مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – حکمت متعالیه (۱)

۱- کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهیج السلوکیه؛ تألیف: ملاصدرا؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (مشهد اول- شاهد۱ و ۲، شاهد۴ از ابتدای اشراق۴ تا اول اشراق۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – زبان انگلیسی تخصصی

۱- کتاب History of Islamic Philosophy؛ تألیف: Oliver leaman، مترجم: سیدحسین نصر؛ انتشارات انصاریان؛ (مقالات۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۳۵ و ۳۶ مطالعه شود.)

 

۱۰۷۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی (۱۲۱۹۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – کلام تحلیلی ۱

۱- کتاب پاسخ به شبهات کلامی (دفتر اول) خداشناسی؛ تألیف: محمدحسن قدردان قراملکی؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ (کل کتاب به استثناء: (فصل۲ برهان پنجم تا پایان فصل۳ دلایل و شبهات ملحدان و نقد آنها) مطالعه گردد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – متن شناسی کلامی

۱- کتاب جزوه متن شناسی کلامی؛ تألیف: مرضیه اخلاقی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه متن شناسی کلامی را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – تاریخ کلام اسلامی

۱- کتاب تاریخ فرق اسلامی ۱ (فرقه های نخستین، مکتب اعتزال، مکتب کلامی اهل سنت، خوارج)؛ تألیف: حسین صابری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – فلسفه، کلام و عرفان

۱- کتاب سیر فلسفه در جهان اسلام؛ تألیف: ماجد فخری؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران؛ (فصول ذیل مطالعه گردد: ۱- منازعات سیاسی- مذهبی (دوم) ۲- سیرتکاملی مکتب نوافلاطونی اسلامی (چهارم) ۳- مناسبات فلسفه با اصول عقاید دینی (هفتم) ۴- پیدایش و گسترش تصوف (هشتم) ۵- مکاتب فلسفی بعد از ابن سینا (دهم) ۶- واپس گرایی کلامی و بازگشت به سنت (یازدهم))

 

۱۰۷۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (۱۲۱۵۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – روش تحقیق در علوم ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری آر، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی، مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

۱- کتاب فیزیولوژی ورزشی ویژه مراقبان بهداشت؛ تألیف: فرانک جی. سرنی هارولد دبلیو بورتون/ مترجم: عباسعلی گائینی، احمد آزاد؛ انتشارات دانشگاه زنجان؛ (فصول۳، ۵، ۷، و ۹ تا ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب فیزیولوژی انسان؛ تألیف: دانیل مک لوگلی- جوناتان استامفورد- دیوید وایت، مترجم: گائینی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور۱۳۹۱؛ (فصول۳ تا ۹ مطالعه شود.)

 

۱۰۷۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۱۲۱۵۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب فیزیولوژی انسان؛ تألیف: دانیل مک لوگلی، جوناتان استامفورد، دیوید وایت، مترجم: گائینی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۳ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۱- کتاب نظریه و روش شناسی تمرین (علم تمرین)؛ تألیف: تئودورا، بومپا: مترجمان: محمدرضا کردی/ محمد فرامرزی؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – روش تحقیق در علوم ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری آر، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی، مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۷۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی (۱۲۱۸۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – تئوری های کارآفرینی

۱- کتاب کارآفرینی پیشرفته؛ تألیف: محمود احمدپور داریانی، علی ملکی؛ انتشارات راه دان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – تحلیل محیط کسب و کار

۱- کتاب محیط کسب و کار نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها؛ تألیف: محمدعلی مرادی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱، ۵، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۵ تا ۳۳، ۳۶، ۳۷ و ۴۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

۱- کتاب کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (کسب و کار اینترنتی)؛ تألیف: حبیب رودساز، محمدرضا ظریفیان، جعفر صوفی؛ انتشارات دانش نگار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز- سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار؛ (فصول۱۵ تا ۱۷ حذف می باشد.)

 

۱۰۷۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید (۱۲۱۸۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – روش تحقیق در کارآفرینی

۱- کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی؛ تألیف: محمدمهدی پرهیزگار- علی اکبر آقاجانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – تحلیل محیط کسب و کار

۱- کتاب محیط کسب و کار نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها؛ تألیف: محمدعلی مرادی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱، ۵، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۵ تا ۳۳، ۳۶، ۳۷ و ۴۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – تئوری های کارآفرینی

۱- کتاب کارآفرینی پیشرفته؛ تألیف: محمود احمدپور داریانی، علی ملکی؛ انتشارات راه دان.

 

۱۰۷۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۷۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – نظارت و راهنمایی آموزشی

۱- کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی؛ تألیف: کیت. ا. اچسون/ مردیت دامین گال، مترجم: محمدرضا بهرنگی؛ انتشارات کمال تربیت؛ (بخش۳ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – اصول برنامه ریزی آموزشی

۱- کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی؛ تألیف: فریده مشایخ؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آرای تربیتی؛ تألیف: جرالدلی. گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – اصول مدیریت اسلامی

۱- کتاب مبانی مدیریت اسلامی؛ تألیف: رضا نجاری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۷۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۴۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

۱- کتاب اقتصاد مدیریت؛ تألیف: ابوالقاسم هاشمی/ محمود روزبهان؛ انتشارات تابان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – حسابداری مدیریت

۱- کتاب مدیریت مالی؛ تألیف: ریموند بی نو و مترجم: علی جهانخانی/ پارسیان؛ انتشارات سمت؛ (از جلد اول: فصول۱ و ۳ تا ۹ و از جلد دوم: فصول۱، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۱۰۷۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری (۱۲۱۸۲۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – نظریه های سازمان و مدیریت- دیدگاه استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی، علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران

۱- کتاب مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای؛ تألیف: مظفر صرافی؛ انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – حقوق شهری و قوانین شهرسازی

۱- کتاب حقوق شهری و شهرسازی؛ تألیف: غلامرضا کامیار؛ انتشارات مجد.

۱۰۷۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (۱۲۱۸۴۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد/ سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (۱۲۱۸۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد- سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول (۱۲۱۸۲۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد- سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی (۱۲۱۸۳۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد/ سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها (۱۲۱۸۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول (۱۲۱۸۵۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی (۱۲۱۸۵۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی (۱۲۱۸۵۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی (۱۲۱۸۲۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (۱۷۱۲۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – حقوق بین الملل ارتباط جمعی

۱- کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی؛ تألیف: محمدحسین بردبار؛ انتشارات ققنوس.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی۱؛ تألیف: ارجمندی/ خلیلی/ رحیمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – مدیریت اسلامی

۱- کتاب مدیریت اسلامی؛ تألیف: محمدرضا سرمدی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – ارتباط جمعی

۱- کتاب مبانی ارتباط جمعی؛ تألیف: محمد دادگران؛ انتشارات فیروزه.

 

۱۰۸۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (۱۲۱۸۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتابWorkflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱ -کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (۱۲۱۸۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتاب Workflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱- کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (۱۲۱۸۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتاب Workflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱- کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی (۱۲۱۸۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتاب Workflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱- کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی (۱۲۱۸۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۰۹۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی (۱۲۱۸۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

 

۱۰۹۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی (۱۲۱۸۲۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

 

۱۰۹۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (۱۲۱۸۲۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۰۹۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی (۱۲۱۸۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

 

۱۰۹۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی (۱۲۱۸۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۰۹۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی (۱۲۱۸۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۱۰۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی (۱۲۱۸۵۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز- مترجم: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی، علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – مدیریت راهبردی

۱- کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرآیندها، کارکردها؛ تألیف: عباس عباس پور؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی

۱- کتاب استراتژی های توسعه منابع انسانی؛ تألیف: اولیو لاندی، آلن کاولینگ- مترجم: ابطحی/ جعفری نیا/ نجاری/ پیکانی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی

۱- کتاب مبانی مدیریت اسلامی؛ تألیف: رضا نجاری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب مدیریت اسلامی؛ تألیف: علی نجات بخش اصفهانی- محمد رمضان پور/ سیدعلی قریشیان؛ انتشارات جباری؛ (فصول۴ و ۵ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۲۱۵۲۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – اوقات فراغت و محیط زیست

۱- کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی- تفریحی و جهانگردی؛ تألیف: چرلی مارلن، لری جی، آدامز- مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و حتمی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی (۱۲۱۵۲۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی

۱- کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش؛ تألیف: مهرعلی همتی نژاد- رحیم رمضانی نژاد؛ انتشارات شمال پایدار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تألیف: حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی (۱۲۱۵۲۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

۱- کتاب مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی/ ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی/ ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش (۱۲۱۵۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی- ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

۱- کتاب اصول و مبانی مدیریت در بازاریابی ورزشی؛ تألیف: عبدالمهدی نصیرزاده و یاشار دسکره؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۲۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

۱- کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی؛ تألیف: بهرام رنجبریان- محمد غفاری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی -نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی- ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی (۱۲۱۵۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – آیین نگارش زبان فارسی

۱- کتاب آیین نگارش زبان فارسی با تأکید بر مهارت نوشتن؛ تألیف: حمید قاسمی، سارا کشکر و لیلا ایزدپرست؛ انتشارات حتمی؛ (فصول۱ تا پایان فصل۹ مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

۱- کتاب روابط عمومی ورزشی؛ تألیف: جی گلایتون استولد- مترجم: حمید قاسمی و همکاران؛ انتشارات علم و حرکت؛ (فصول۱ و ۳ تا ۸ و ۱۰ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده (۱۲۱۱۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده – آمار استنباطی پیشرفته

۱- کتاب آمار استنباطی پیشرفته؛ تألیف: حسین زارع- محمدحسن صیف- سعید طالبی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده – هدایت و مشورت در اسلام

۱- کتاب هدایت و مشورت در اسلام؛ تألیف: جواد اژه ایی؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده – نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

۱- کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی؛ تألیف: جرالد کوری، مترجم: یحیی سیدمحمدی؛ انتشارات ارسباران؛ (فصول۲، ۱۲و ۱۴ تا ۱۶ حذف شود.)

 

۱۱۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی (۱۲۱۱۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

۱- کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی؛ تألیف: جرالد کوری، مترجم: یحیی سید محمدی؛ انتشارات ارسباران؛ (فصول۲، ۱۲و ۱۴ تا ۱۶ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

۱- کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد اول)؛ تألیف: خسرو باقری؛ انتشارات مدرسه.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی

۱- کتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)؛ تألیف: سیمین حسینیان؛ انتشارات کمال تربیت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ تألیف: جرالد لی گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۴ و ۸ تا ۱۰ و ۱۳ تا ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ حذف می باشد.)

 

۱۱۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی (۱۲۲۰۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – تاریخ تمدن

۱- کتاب تمدن اسلامی در عصر عباسیان؛ تألیف: محمد کاظم مکی، مترجم: محمد سپهری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – نحو کاربردی

۱- کتاب اعراب نهج البلاغه (جزوه)؛ تألیف: سیداحمد امام زاده- محمدرضا میرزانیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه اعراب نهج البلاغه را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – تأثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

۱- کتاب در بارگاه آفتاب (نهج البلاغه در ادب پارسی)؛ تألیف: علیرضا میرزا محمد؛ انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – علوم نهج البلاغه (۱)

۱- کتاب المدخل الی علوم نهج البلاغه؛ تألیف: محسن باقر الموسوی؛ انتشارات دارالعلوم لبنان، بیروت؛ (از ابتدای الفصل الثانی (نهج البلاغه بین التوثیق و التشکیک) صفحه۱۳۱ تا (شان ایراد الکتب و الرسائل) صفحه۳۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – علوم بلاغی

۱- کتاب جلوه های بلاغت در نهج البلاغه؛ تألیف: محمد خاقانی؛ انتشارات بنیاد نهج البلاغه؛ (مقدمه (از صفحه۱ تا صفحه۶۳، مجاز و مرسل (از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۹) و علم بدیع (از صفحه۲۴۴ تا صفحه۲۵۰) حذف شود.)

۱۱۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی (۱۲۲۰۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – تاریخ تمدن

۱- کتاب تمدن اسلامی در عصر عباسیان؛ تألیف: محمد کاظم مکی، مترجم: محمد سپهری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – نحو کاربردی

۱- کتاب اعراب نهج البلاغه (جزوه)؛ تألیف: سیداحمد امام زاده- محمدرضا میرزانیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه اعراب نهج البلاغه را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – تأثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

۱- کتاب در بارگاه آفتاب (نهج البلاغه در ادب پارسی)؛ تألیف: علیرضا میرزا محمد؛ انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – علوم نهج البلاغه (۱)

۱- کتاب المدخل الی علوم نهج البلاغه؛ تألیف: محسن باقر الموسوی؛ انتشارات دارالعلوم لبنان، بیروت؛ (از ابتدای الفصل الثانی (نهج البلاغه بین التوثیق و التشکیک) صفحه۱۳۱ تا (شان ایراد الکتب و الرسائل) صفحه۳۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – علوم بلاغی

۱- کتاب جلوه های بلاغت در نهج البلاغه؛ تألیف: محمد خاقانی؛ انتشارات بنیاد نهج البلاغه؛ (مقدمه (از صفحه۱ تا صفحه۶۳، مجاز و مرسل (از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۹) و علم بدیع (از صفحه۲۴۴ تا صفحه۲۵۰) حذف شود.)

 

۱۱۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی (۱۲۲۰۴۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – تاریخ تمدن

۱- کتاب تمدن اسلامی در عصر عباسیان؛ تألیف: محمد کاظم مکی، مترجم: محمد سپهری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – نحو کاربردی

۱- کتاب اعراب نهج البلاغه (جزوه)؛ تألیف: سیداحمد امام زاده- محمدرضا میرزانیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه اعراب نهج البلاغه را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – تأثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

۱- کتاب در بارگاه آفتاب (نهج البلاغه در ادب پارسی)؛ تألیف: علیرضا میرزا محمد؛ انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – علوم نهج البلاغه (۱)

۱- کتاب المدخل الی علوم نهج البلاغه؛ تألیف: محسن باقر الموسوی؛ انتشارات دارالعلوم لبنان، بیروت؛ (از ابتدای الفصل الثانی (نهج البلاغه بین التوثیق و التشکیک) صفحه۱۳۱ تا (شان ایراد الکتب و الرسائل) صفحه۳۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – علوم بلاغی

۱- کتاب جلوه های بلاغت در نهج البلاغه؛ تألیف: محمد خاقانی؛ انتشارات بنیاد نهج البلاغه؛ (مقدمه (از صفحه۱ تا صفحه۶۳، مجاز و مرسل (از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۹) و علم بدیع (از صفحه۲۴۴ تا صفحه۲۵۰) حذف شود.)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *