منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک (۱۳۱۹۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – مدارهای مجتمع خطی (CMOS)

۱- کتاب Design of Analog CMOS Integrated Circuits؛ تألیف: Behzad Razavi؛ انتشارات Mc-Graw Hill, 2001، ISBN: 0-7-238032-2؛ (از فصل۱ تا آخر فصل۱۰ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا

۱- کتاب Physics of Semiconductor Devices, 3rd Ed؛ تألیف: S.M.SZE KWOKK.NG؛ انتشارات John Wiley and Sons, 3rd Edition 2007، ISBN: 9780471143239؛ (فصول۱ تا آخر فصل۶، فصل۸ و فصول۱۲ و ۱۳ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – افزاره های نیم رسانا

۱- کتاب Semiconductor Devices: Physics and Technology؛ تألیف: S.M.Sze, S.M.Lee؛ انتشارات John Wiley and Sons, 3rd Edition 2012، ISBN: 9780470537947؛ (از فصل۳ تا آخر فصل۱۰ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک (۱۳۱۹۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – مدارهای مجتمع خطی (CMOS)

۱- کتاب Design of Analog CMOS Integrated Circuits؛ تألیف: Behzad Razavi؛ انتشارات Mc-Graw Hill, 2001، ISBN: 0-7-238032-2؛ (از فصل۱ تا آخر فصل۱۰ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI)

۱- کتاب CMOS VLSI Design؛ تألیف: Neil Weste, David Harris؛ انتشارات Pearson/ Addison-Wesley-2010، ISBN: 9780321547743؛ فصول۷، فصل۹ (بخش های ۹-۱ و ۹-۲ و ۹-۳) و فصول۱۰ تا ۱۴ (به جز بخش های مقدماتی) مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا

۱- کتاب Physics of Semiconductor Devices, 3rd ED؛ تألیف: S.M.SZE KWOKK.NG؛ انتشارات John Wiley and Sons, 3rd Edition 2007، ISBN: 9780471143239؛ فصول۱ تا آخر فصل۶، فصل۸ و فصول۱۲ و ۱۳ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر (۱۳۱۷۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱ تا ۶ مطالعه شود.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (۱۳۱۷۲۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی – میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

۱- کتاب Biochemical Engineering Fundamental (2th Edition)؛ تألیف: Bailey, J. and Ollis, D.F؛ انتشارات McGraw-Hill Inc., US، شابک: ۹۷۸۰۰۷۰۰۳۲۱۰۱؛ (فصل۵ بخش۱۰، ۵ از صفحه۲۷۷ تا صفحه۳۰۵ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۲- کتاب Bioprocess Engineering Basic Concepts؛ تألیف: Michael L Shuler and Fikret Karg؛ انتشارات Prentice Hall، شابک: ۹۷۸۰۱۳۰۸۱۹۰۸۹؛ (فصول۴ و بخش های (۸٫۲، ۸٫۳، ۸٫۴ و ۸٫۵) از فصل۸ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۳- کتاب مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی؛ تألیف: مایکل ویتز، گری هیگتون، جان اس راکی، نیل مورگان- مترجم: سیدعلی مرتضوی، آرش کوچکی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شابک: ۹۶۴-۳۸۶-۰۶۰-۴؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی – پدیده های انتقال در صنایع غذایی

۱- کتاب Bioprocess Engineering Basic Concepts؛ تألیف: Michael L Shuler and Fikret Kargi؛ انتشارات Prentice Hall، شابک: ۹۷۸۰۱۳۰۸۱۹۰۸۹؛ (فصل۳ بخش۴ (۳، ۴) مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۲- کتاب Bioprocess Engineering Principles؛ تألیف: P.L.Doran؛ انتشارات Academic Press، شابک: ۹۷۸۰۱۲۲۲۰۸۵۶۰؛ (فصول۷ و ۹ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۳- Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، شابک: ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۱، ۲، ۵، ۹ و ۱۱ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱ تا ۶ مطالعه شود.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند (۱۳۱۷۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

 

۳۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست (۱۳۱۷۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

 

۳۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل (۱۳۱۷۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

۳۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری (۱۳۱۴۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – احتمال و آمار مهندسی پیشرفته

۱- کتاب آمار مهندسی؛ تألیف: لیبرمن، باوکر/ هاشم محلوجی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۵ تا ۱۰ مطالعه شود. (فصل رگرسیون چندمتغیره حذف شود))

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

۱- کتاب تصمیم گیری های چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

۱- کتاب مدیریت استراتژیک؛ تألیف: فرد آر دیوید، مترجم: پارسائیان و اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (از ابتدای فصل۲ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

۳۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها (۱۳۱۴۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها – طراحی سیستم های صنعتی

۱- کتاب طراحی سیستم های صنعتی(۱)؛ تألیف: بشیری، حسینی جو، حسینی نژاد؛ انتشارات دانشگاه شاهد؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ تا ۹ و ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها – روش های آماری

۱- کتاب آمار مهندسی؛ تألیف: لیبرمن، باوکر/ هاشم محلوجی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۵ تا ۱۰ مطالعه شود. (فصل رگرسیون چندمتغیره حذف شود))

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها – تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

۱- کتاب تصمیم گیری های چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

 

۳۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان (۱۳۱۴۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان – برنامه ریزی ریاضی

۱- کتاب تحقیق در عملیات۲ (ویرایش جدید)؛ تألیف: آریانژاد، سجادی؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان – اقتصاد سنجی

۱- کتاب اقتصادسنجی: جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول) اقتصادسنجی: جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش دوم)؛ تألیف: مسعود درخشان؛ انتشارات سمت؛بخش های ستاره دار حذف شود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان – سیستم های دینامیکی

۱- کتاب پویایی شناسی کسب و کار تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده؛ تألیف: John D. Sterman، مترجم: کوروش برارپور و دیگران؛ انتشارات سمت؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی (۱۳۱۴۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی – مدیریت داده کاوی

۱- کتاب داده کاوی و کشف دانش؛ تألیف: مهدی غضنفری/ سمیه علیزاده/ بابک تیمورپور؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت؛ (فصول۱ و ۳ تا ۵ و ۹ و ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی – تصمیم سازی و تصمیم گیری

۱- کتاب تصمیم گیری چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی – مبانی و روش های مدل سازی و سیستم های دینامیکی

۱- کتاب پویایی شناسی کسب و کار تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده؛ تألیف: John D. Sterman، مترجم: کوروش برارپور و دیگران؛ انتشارات سمت؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت (۱۳۱۴۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت – مدل های احتمالی در سلامت

۱- کتاب آمار مهندسی؛ تألیف: لیبرمن، باوکر/ هاشم محلوجی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۵ تا ۱۰ مطالعه شود. (فصل رگرسیون چندمتغیره حذف شود))

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت – تصمیم گیری در سیستم های سلامت

۱- کتاب تصمیم گیری چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت – تحقیق در عملیات برای سلامت

۱- کتاب پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن؛ تألیف: محمدرضا مهرگان؛ انتشارات کتاب دانشگاهی؛ (فصول۱ تا ۹ (تا ابتدای بخش ۹-۱۰) مطالعه شود.)

 

۳۰۱۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین (۱۳۱۴۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین – طراحی سیستم های صنعتی

۱- کتاب طراحی سیستم های صنعتی؛ تألیف: بشیری، حسینی جو، حسینی نژاد؛ انتشارات دانشگاه شاهد؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ تا ۹ و ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین – اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

۱- کتاب مدیریت زنجیره تأمین؛ تألیف: هارتموت استدلر- کریستوف کیلگر/ نسرین عسگری، رضا زنجیرانی فراهانی؛ انتشارات دانشگاه امیرکبیر؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین – شبیه سازی سیستم های لجستیکی

۱- کتاب شبیه سازی سیستم های گسسته- پیشامد؛ تألیف: جری بنکس، جان کارسن/ هاشم محلوجی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف؛ (فصول۱ تا ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی (۱۳۱۳۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی – سدهای خاکی

۱- کتاب سدهای خاکی؛ تألیف: محمود وفائیان؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۲۲۱۰۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی – هیدرولیک محاسباتی

۱- کتاب دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلد اول)؛ تألیف: مترجم: احمدرضا عظیمیان؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، شابک: ۹۶۴۶۰۲۹۳۵۳؛ (فصول۱ تا ۶ به انضمام پیوست «ب» مطالعه شود.)
۲- کتاب هیدرولیک محاسباتی؛ تألیف: مترجم: احمد طاهر شمسی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شابک: ۹۶۴۴۶۳۰۸۲۳؛ (فصول۱ تا ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی – هیدرولیک پیشرفته

۱- کتاب هیدرولیک کانال های باز؛ تألیف: سیدمحمود حسینی، جلیل ابریشمی؛ انتشارات دانشگاه امام رضا(ع) (چاپ۳۱) ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۵۸۲۱۹۲؛ (فصل۷- جریان های متغیر مکانی- بطورکامل، فصل۸- سرریزها- تا اول بخش ۸-۳-۴ سرریز سدها، فصل۹- تبدیل ها- بطورکامل، فصل۱۰- سازه های کنترل کننده جریان- بطورکامل، فصل۱۱- پرش هیدرولیکی و کنترل آن- به استثنای، بخش ۱۱-۳-۳ پرش هیدرولیکی در بسترها با شیب معکوس و زیربخش های آن، بخش ۱۱-۵ حوضچه های آرامش و زیر بخش های آن، به استثنای بخش ۱۱-۶ سرریزهای شیب شکن، فصل۱۲- جریان های غیردائمی- به استثنای بخش ۱۲-۲-۳ روش های حل معادلات جریان های غیردائمی متغیر تدریجی و زیربخش های آن، بخش ۱۲-۲-۴ روش خصوصیات، به استثنای بخش ۱۲-۳-۲-۲ تأثیر شیب و مقاومت کانال، بخش ۱۲-۳-۲-۳ برخورد دو موج مطالعه شود.)

 

۳۰۱۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری (۱۳۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری – طرح هندسی راه پیشرفته

۱- کتاب آئین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه ۴۱۵؛ تألیف: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۳، شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۷۹۵۴۹۰؛ (کلیه فصول بجز فصل دهم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری – تکنولوژی و مواد روسازی

۱- کتاب تکنولوژی و مواد روسازی (کتاب)؛ تألیف: محمودرضا کی منش/ سعید شاکر؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

۱- کتاب آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه۲۳۴ (تجدیدنظر اول)؛ تألیف: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۰، شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۷۹۴۲۰۲٫

۳۰۱۶-

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک (۱۳۱۳۲۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک – ریاضیات عالی مهندسی

۱- کتاب ریاضیات مهندسی؛ تألیف: عبداله شیدفر؛ انتشارات دالفک/ ۱۳۸۷، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۴۳؛ (فصل۱، سری ها، انتگرال ها و تبدیلات فوریه/ فصل۲، معادلات با مشتقات جزیی/ فصل۳، توابع مختلط/ فصل۴، انتگرال گیری و توابع مختلط مطالعه شوند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک – مکانیک خاک پیشرفته

۱- کتاب مکانیک خاک و پی؛ تألیف: نویسنده: بودهو، مترجم: میکائیل یوسف زاده؛ انتشارات دانشگاه تبریز، شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۵۸۹۶۵۹؛ (فصول۱ تا ۶ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک – مهندسی پی پیشرفته

۱- کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پی؛ تألیف: داس، مترجم: شاپور طاحونی؛ انتشارات پارس آئین ۱۳۹۲ چاپ۱۷، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۴۳۶۱۰۷؛ (فصول۶ تا ۱۲ مطالعه شود.)

۳۰۱۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه (۱۳۱۳۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه – ریاضیات عالی مهندسی

۱- کتاب ریاضیات مهندسی؛ تألیف: عبدا شیدفر؛ انتشارات دالفک/ ۱۳۸۷، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۴۳؛ (از کتاب فصول زیر مطالعه شود: فصل۱: سری ها، انتگرال ها و تبدیلات فوریه/ فصل۲: معادلات با مشتقات جزیی/ فصل۳: توابع مختلط/ فصل۴: انتگرال گیری و توابع مختلط.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه – تئوری آلاستیسیته

۱- کتاب مبانی تئوری الاستیسیته؛ تألیف: محمدمهدی سعادت پور؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ هفتم ۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۶۲۷۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه – دینامیک سازه

۱- کتاب دینامیک سازه ها؛ تألیف: خسرو برگی؛ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۱، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۳۴۸۸؛ (از صفحه۱ تا صفحه۴۳۷ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست (۱۳۱۳۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

۱- کتاب اصول تصفیه آب؛ تألیف: محمد چالکش امیری؛ انتشارات ارکان چاپ نهم سال۹۰، شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۴۴۲۰۲۱؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب مهندسی فاضلاب؛ تألیف: متکاف و ادی، مترجم: احمد ابریشم چی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۱۰۷۷۶۸؛ (فصول۱ تا ۳ و ۶ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – اصول مهندسی و مدیریت پسماند

۱- کتاب بازیافت مواد زائد جامد شهری؛ تألیف: محمدعلی عبدلی؛ انتشارات دانشگاه تهران/ چاپ سوم، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۱۹۴۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – اصول مهندسی آلودگی هوا

۱- کتاب آلودگی هوا منشا و کنترل آن؛ تألیف: وارک، مترجم: ندافی؛ انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی نص چاپ۳ سال۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۰۱۸۲۳٫

۳۰۱۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت (۱۳۱۳۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – مدیریت پروژه

۱- کتاب مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات؛ تألیف: محمود گلابچی؛ انتشارات دانشگاه تهران/ چاپ چهارم، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۷۶۶۸؛ (فصول۱، ۳، ۵، ۶، ۸، ۹ و ۱۲ مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت پروژه های عمرانی؛ تألیف: پرویز قدوسی؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- چاپ اول، شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۴۲۵۲۷؛ (فصول۳، ۶، ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – مدیریت مالی و حسابداری پروژه

۱- کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران؛ تألیف: پرویز بختیاری؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی چاپ ۲۰ سال ۱۳۹۴، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۷۵۶۸۶؛ (کلیه فصول کتاب به جز فصل۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت استراتژیک پروژه؛ تألیف: محمود گلابچی- امیر فرجی؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ۳ سال۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۰۲۶۲؛ (فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – مدیریت و مقررات پیمان

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پروژه؛ تألیف: محمود گلابچی- امیر فرجی؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ۲ سال۱۳۹۱، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۰۲۶۲؛ (فصل۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (شماره: ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ با موضوع ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها و مقررات آنها (نشریه شماره۴۳۱۱ نظام فنی اجرایی) به طورکامل، شماره: ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲ با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آاد بهای پیمان ها به طورکامل، فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال۱۳۹۲ (دستورالعمل کاربرد، کلیات و پیوست های۱ تا ۵)، شماره: ۱۰۰/۳۳۲۶۰ مورخ ۲۷/۴/۹۱ با موضوع دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال۱۳۹۱ (به غیر از ضمائم)،شماره: ۱۰۰/۶۵۶۶۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک و دو مرحله ای به طورکامل، شماره: ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به طورکامل، شماره: ۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ با موضوع نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها به طورکامل، شماره: ۱-۵۱۸۸/۵۷/۱۳۰۰ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ پیرو بخشنامه ۵۰۹۰ به طورکامل، آیین نامه بند «هـ» ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به طورکامل مطالعه شود.)

۳۰۲۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی (۱۳۲۲۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت توسعه نرم افزار

۱- کتاب مدیریت توسعه نرم افزار؛ تألیف: امیرهوشنگ تاج فر؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴، شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۴۰۲۳۲۹؛ (فصول۲ تا ۴ و ۶ تا ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – برنامه ریزی استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی- چاپ سوم؛ تألیف: توفیق جلاسی، البرشت اندرسن/ امیرهوشنگ تاج فر، محمدمهدی پرهیزگار؛ انتشارات تایمز ۱۳۹۳ چاپ سوم، شابک: ۹۷۸۹۰۰۶۷۷۶۱۵۶٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

۱- کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار- چاپ دوم؛ تألیف: الک شارپ، پاتریک مک درموت/ محمد قلی پور، فهیمه غنچه ای، آزیتا رفعت؛ انتشارات آتی نگر ۱۳۹۳ چاپ دوم، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۰۰۴۴۶۴٫

 

۳۰۲۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار (۱۱۱۵۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار – سیستم های عامل پیشرفته

۱- کتاب Distributed Systems Principles and Paradigms؛ تألیف: Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen؛ انتشارات Prentice Hall, 2nd Edition 2007، شابک: ۰۱۳۲۳۹۲۲۷۵؛ (از فصل۱ تا پایان فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار – پایگاه داده پیشرفته

۱- کتاب An Introduction to Database Systems؛ تألیف: C.J Date؛ انتشارات Pearson Education, 8th Edition 2004، شابک: ۰۳۲۱۱۸۹۵۶۶؛ (فصول۱۵ تا ۱۸ و ۲۱ تا ۲۶ مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار – الگوریتم های پیشرفته

۱- کتاب Introduction to Algorithms, 3nd Edition؛ تألیف: Thomas H.Cormen, Charles e.Leiserson and R.Riverst and C.Stein؛ انتشارات MIT Press, 3nd Edition 2009، شابک: ۹۷۸۰۲۶۲۰۳۳۸۴۸؛ (فصول۱۷، ۱۹ و ۲۰ و ۲۶ تا ۳۴ مطالعه شود.)

 

۳۰۲۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (۱۳۲۲۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز – یادگیری ماشین

۱- کتاب Machine Learning؛ تألیف: Tom M. Mitchell؛ انتشارات McGraw Hill 1997، شابک: ۰۰۷۰۴۲۸۰۷۷٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز – فرایندهای تصادفی

۱- کتاب فرآیندهای تصادفی؛ تألیف: شلدون م. راس، مترجم: عین اله پاشا؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۳، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۱۰۸۸۵۷٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز – رایانش تکاملی

۱- کتاب Computational Intelligence (An Introduction), Second Edition؛ تألیف: Andries P. Engelbrecht؛ انتشارات John Wiley & Sons 2007، شابک: ۹۷۸۰۴۷۰۰۳۵۶۱۰؛ (فصول۱ و ۸ تا ۱۹ مطالعه شود.)

 

۳۰۲۳ –

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (۱۳۱۵۰۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – محاسبات عددی پیشرفته

۱- کتاب Numerical Methods for Engineers؛ تألیف: Steven C. Chapra, Raymond P. Canale؛ انتشارات McGraw Hill Education, 6th Edition, 2009، شابک: ۹۷۸۰۳۹۰۹۵۰۸۰۲؛ (فصول۱۳ تا ۱۵ و ۱۷ تا ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ تا ۳۲ مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – مکانیک محیط های پیوسته ۱

۱- کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین؛ تألیف: جرج میس و توماس میس- مترجم: عباس راستگو و محمدمهدی هیهات؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۴۴۶۹؛ (فصول۲ تا ۴ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – ریاضیات پیشرفته ۱

۱- کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد دوم قسمت اول؛ تألیف: اروین کرویت سیگ، مترجم: عبداله شیدفر و علیمردان شاهرضایی؛ انتشارات دالفک، ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۲۷؛ (فصول۱۵ و ۱۶ حذف می باشد.)

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۲۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (۱۳۱۵۰۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – شکل دهی فلزات

۱- کتاب شکل دهی فلزات؛ تألیف: حسین تویسرکانی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۳، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۶۸۴۲؛ (از فصل۱ تا پایان فصل۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – متالورژی در تولید

۱- کتاب متالورژی مکانیکی؛ تألیف: جورج دیتر، مترجم: شهره شهیدی؛ انتشارات مرکز نشردانشگاهی ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۰۱۱۱۴۶۵؛ (فصول۱ و ۳ تا ۶ و ۱۲ و ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – ریاضیات پیشرفته ۱

۱- کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد دوم قسمت اول؛ تألیف: اروین کرویت سیگ، مترجم: عبداله شیدفر و علیمردان شاهرضایی؛ انتشارات دالفک، ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۲۷؛ (فصول۱۵ و ۱۶ حذف می باشد.)

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۲۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (۱۳۱۵۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – مقاومت مصالح پیشرفته

۱- کتاب ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS؛ تألیف: Arthur P. Boresi, Richard J. Shmidt؛ انتشارات John willy and Sons Inc. 6th edition, 2003، شابک: ۹۷۸۰۴۷۱۴۳۸۸۱۶؛ (فصول۷، ۸ و ۱۰ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد: دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – مکانیک محیط های پیوسته ۱

۱- کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین؛ تألیف: جرج میس و توماس میس- مترجم: عباس راستگو و محمدمهدی هیهات؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۴۴۶۹؛ (فصول۲ تا ۴ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – ریاضیات پیشرفته ۱

۱- کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد دوم قسمت اول؛ تألیف: اروین کرویت سیگ- مترجم: عبداله شیدفر و علیمردان شاهرضایی؛ انتشارات دالفک، ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۲۷؛ (فصول۱۵ و ۱۶ حذف می باشد.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۲۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (۱۳۲۱۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – تئوری نابجایی ها

۱- کتاب Introduction to Dislocations, Fifth Edition؛ تألیف: Berek Hull, D. J. Bacon؛ انتشارات Butterworth-Heinemann Publications, 2001، شابک: ۹۷۸۰۰۸۰۹۶۶۷۲۴؛کل کتاب به استثنای پیوست ها مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد: دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی اخبار بخش فنی و مهندسی@@

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – ترمودینامیک پیشرفته مواد

۱- کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد- ویرایش سوم (جلد۲)؛ تألیف: دیوید گسکل، مترجم: علی سعیدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان/ چاپ دهم ۱۳۹۰، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۲۲۲۷۷؛ (از ابتدای فصل۹ تا پایان کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – فرآیندهای انجماد پیشرفته

۱- کتاب Fundamentals of Solidification, Third Edition؛ تألیف: W. Kurz and D.J. Fisher؛ انتشارات Trans Tech Publication, 1992، شابک: ۰۸۷۸۴۹۵۲۲۳؛کل کتاب به استثنای پیوست ها مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد: دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی اخبار بخش فنی و مهندسی@@

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی ۹۸ , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی ۹۹, منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *