منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

 

۴۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی (۱۴۱۳۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد خرد تکمیلی

۱- کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه؛ تألیف: هال واریان- مترجم: سیدپورجواد پورمقیم ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد کلان تکمیلی

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون- مترجم: عباس شاکری ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد سنجی تکمیلی ۱

۱- کتاب مبانی اقتصادسنجی (جلد اول)؛ تألیف: دامور گجراتی- مترجم: حمید ابریشمی ۱۳۹۲؛ انتشارات دانشگاه تهران.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

۴۰۰۲- مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی (۱۴۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد خرد تکمیلی

۱- کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه؛ تألیف: هال واریان- مترجم: سیدپورجواد پورمقیم ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد کلان تکمیلی

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون- مترجم: عباس شاکری ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد سنجی تکمیلی ۱

۱- کتاب مبانی اقتصادسنجی (جلد اول)؛ تألیف: دامور گجراتی- مترجم: حمید ابریشمی ۱۳۹۲؛ انتشارات دانشگاه تهران.

۴۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات (۱۴۱۱۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات – ژنتیک تکمیلی

۱- کتاب ژنتیک تکمیلی؛ تألیف: اسدا احمدی خواه؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات – اصلاح نباتات تکمیلی

۱- کتاب اصلاح نباتات تکمیلی؛ تألیف: اسدا احمدی خواه؛ انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۱۷ مطالعه شود.)

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

۴۰۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی (۱۴۱۱۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – قارچ شناسی تکمیلی

(واحد آزمایشگاه دروس «قارچ شناسی تکمیلی» و «ویروس شناسی گیاهی» در اولین ترم دانشجویی ارائه می گردد.):
۱- کتاب سلسله قارچ ها (چاپ دوم سال ۱۳۹۲)؛ تألیف: سیداکبر خداپرست؛ انتشارات دانشگاه گیلان؛ (فصول۱۰ الی ۲۳ مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی گیاهی

(واحد آزمایشگاه دروس «قارچ شناسی تکمیلی» و «ویروس شناسی گیاهی» در اولین ترم دانشجویی ارائه می گردد.)
۱- کتاب ویروس های گیاهی (عوامل بیماری زای بی همتا و گمراه کننده)؛ تألیف: ال. باس/ نعمت سخندان بشیر؛ انتشارات دانشگاه تبریز؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶، ۷، ۹، ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – مدیریت بیماری های گیاهی

۱- کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی؛ تألیف: علی آهون منش؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

۴۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی (۱۴۱۱۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی – بیوشیمی

۱- کتاب مبانی بیوشیمی کشاورزی؛ تألیف: محمد صفری؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از ابتدای فصل۱۴ تا پایان فصل۲۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی – میکروبیولوژی عمومی

۱- کتاب میکروبیولوژی عمومی؛ تألیف: مینا افسری نژاد/ شایسته سپهر؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی – بیولوژی سلولی مولکولی

۱- کتاب مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی؛ تألیف: رسول صالحی؛ انتشارات مانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
سیتوژنتیک (واحد آزمایشگاه درس «سیتوژنتیک» در اولین ترم دانشجویی ارائه می گردد.) :
۲- کتاب سیتو ژنتیک گیاهی؛ تألیف: منصور امیدی/ عالیشاه/ سامان فر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از ابتدای فصل۶ تا پایان فصل۹ مطالعه شود.)

۴۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی (۱۴۱۲۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – مبانی سیاست گذاری در توسعه کشاورزی

۱- کتاب سیاست های توسعه کشاورزی در ایران؛ تألیف: علی شکوری؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – توسعه اقتصادی

۱- کتاب اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل؛ تألیف: یوجیرو هایامی/ مترجم: غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ انتشارات نشر نی- ۱۳۹۲٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – اصول توسعه صنایع روستایی و کشاورزی

۱- کتاب صنایع روستایی؛ تألیف: حسین شعبانعلی فمی- مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – توسعه پایدار روستایی

۱- کتاب اولویت های توسعه روستایی؛ تألیف: ام. ال. داوان/ مترجم: مهدی طالب و همکاران؛ انتشارات دانشگاه تهران.

 

۴۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت (۱۴۱۱۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها

۱- کتاب کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کش ها؛ تألیف: سیدکریم موسوی، اسکندر زند و حسین صارمی؛ انتشارات دانشگاه زنجان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی

۱- کتاب اگرواکولوژی؛ تألیف: گلیسمن، مترجم: مهدی نصیری، محلاتی، علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی، علیرضا بهشتی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ (فصول۱ تا ۵ و ۸ و ۱۱ تا ۲۱ مطالعه شود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

 

۴۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام (۱۴۱۱۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام – فیزیولوژی تکمیلی (۱)

۱- کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون- هال (جلد اول)؛ تألیف: آرتور گایتون- جان ادوارد هال، مترجم: حوری سپهری/ علی راستگار فرج زاده؛ انتشارات اندیشه رفیع ۱۳۹۲؛ (فصول۲، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷ و ۲۶، ۳۰، ۳۷، ۳۹ و ۴۲ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی دام؛ تألیف: محمدجواد ضمیری؛ انتشارات حق شناس ۱۳۹۱؛فقط بخش ششم (دستگاه گوارش) مطالعه شود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام – بیوشیمی تکمیلی

۱- کتاب مروری بر بیوشیمی؛ تألیف: امیره نجات شکوهی- اصغر عینی زاده؛ انتشارات پنجاه و نه ۱۳۹۲؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

۴۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی (۱۴۱۱۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی – ریاضیات (۳) (معادلات دیفرانسیل)

۱- کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته های علوم پایه، فنی مهندسی و مهندسی شیمی) ۱۳۹۲؛ تألیف: جمال صفار اردبیلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور .

*منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی ۱۳۸۹؛ تألیف: محسن شوکت فدایی- محمود خلیلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور .

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی – بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی

۱- کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای: مدیریت مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی؛ تألیف: منصوری بهروزی لار- غلامرضا سلطانی- شهربانو قاسمی؛ انتشارات سروا- آوای مسیح.

۴۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین (۱۴۱۱۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده

۱- کتاب بوم شناسی و مدیریت حیات وحش؛ تألیف: آنتونی رونالد انتریکن سینکلایر، مترجم: منصور مصداقی، گریم کالی؛ انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)؛ (فصول۱ تا ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ مطالعه شود.)

*منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – آمایش سرزمین

۱- کتاب شالوده آمایش سرزمین؛ تألیف: مجید مخدوم؛ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – تعیین ظرفیت برد زیستگاه

۱- کتاب مناطق حفاظت شده ایران؛ تألیف: هنریک مجنونیان؛ انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست؛ (فصل۲ مطالعه شود.)

 

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی ۹۹ ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی ۹۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *