آزمون کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی
آزمون کارشناسی ارشد علوم شناختی
آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
آزمون کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
آزمون کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد ریاضی بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی Math senior test آزمون کارشناسی ارشد ریاضی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی و آزمون آزمایش کارشناسی ارشد ریاضی عباراتی هستند که قبل از آزمون کارشناسی ارشد سراسری هر ساله در گوگل یا سایر موتورهای جستجو، توسط داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ریاضی