آزمون دکتری پژوهش هنر آزمون آزمایشی دکتری پژوهش هنر بودجه بندی آزمون دکتری پژوهش هنر Art research PHD Test آزمون دکتری پژوهش هنر آزمون دکتری پژوهش هنر و آزمون آزمایش دکتری پژوهش هنر عباراتی هستند که قبل از آزمون دکتری سراسری هر ساله در گوگل یا سایر موتورهای جستجو، توسط داوطلبان آزمون دکتری پژوهش هنر