Master’s tuition of the Ministry of Health

شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , کنکور وزارت بهداشت ۹۸ , اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ و یا اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را نیز جستجو کنند.

 

شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

ادامه مطلب …

Master’s report of the Ministry of Health

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل کارنامه قبول شدگان ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , نمونه کارنامه ارشد آموزش بهداشت ۹۸ , کارنامه قبول شدگان ارشد وزارت بهداشت۹۸-۹۹ , کارنامه ارشد پرستاری ۹۸ , کارنامه ارشد میکروب شناسی پزشکی ۹۸ , کارنامه قبول شدگان ارشد بهداشت ۹۸ , کارنامه ارشد ایمونولوژی ۹۸ و یا نمونه کارنامه قبولی ارشد بهداشت محیط ۹۸ را نیز جستجو کنند.

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

ادامه مطلب …

Senior Minister of Health

 

نتایج ارشد وزارت بهداشت

نتایج ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان اعلام نتایج ارشد پزشکی ۹۸ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی ۹۸ و یا نتایج ارشد پزشکی ۹۸ را نیز جستجو کنند.

 

نتایج ارشد وزارت بهداشت

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

ادامه مطلب …

Modify Registration Information for the Master of Science (MSc) Ministry of Health

 

ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان کنکور کارشناسی ارشد بهداشت ۹۸ , دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , زمان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و یا زمان ثبت نام ارشد وزارت بهداشت را نیز جستجو کنند.

 

ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

ادامه مطلب …

Entrance card to the master’s instructor’s examination at the Ministry of Health

 

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ۹۸ , دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد بهداشت ۹۸ , کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , کارت ورود به جلسه علوم پزشکی ۹۸ , منابع آزمون وزارت بهداشت ۹۸ , ظر فیت پذیرش کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و یا کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را نیز جستجو کنند.

 

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

ادامه مطلب …

The cost of enrollment is a Master’s degree in the Ministry of Health

 

 

هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل هزینه ثبت نام کنکور ارشد بهداشت ۹۸ , زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , هزینه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , هزینه ثبت نام کنکور ارشد بهداشت ۹۸-۹۹ , هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و یا سازمان سنجش علوم پزشکی را نیز جستجو کنند.

 

هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

ادامه مطلب …

Enrollment documents for the master’s degree in the Ministry of Health

 

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , کنکور وزارت بهداشت۹۸ , ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان ازمون ارشد پزشکی۹۸ و یا کارت ورود به جلسه ارشد وزارت بهداشت۹۸ را نیز جستجو کنند.

 

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و ارشد وزارت بهداشت سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون ارشد وزارت بهداشت را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت  بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

همچنین داوطلبان عزیز امتحان ارشد وزارت بهداشت می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه آزمون ارشد مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون ارشد وزارت بهداشت در زمینه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

 

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

لذا به تمام داوطلبان ازمون ارشد وزارت بهداشت توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد خود داشته باشند.

 

کنکور ارشد دانشگاه آزاد 98

 

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اولین و مهم ترین موضوعی که هر متقاضی می بایست در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸  توجه نماید درج صحیح اطلاعات ثبت نامی می باشد . بنابراین به متقاضیان توصیه می شود برای جلوگیری از هر نوع خطا و اشتباه ، مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را آماده کرده و طبق آن ثبت نام خود را انجام دهند . آماده کردن این مدارک روند ثبت نام را آسان تر نموده و باعث تسریع در انجام مراحل ثبت نام ارشد علوم پزشکی ۹۸  خواهد شد . در ادامه این گزارش به بررسی مدارک لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸  می پردازیم

منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

با توجه به بندهای مختلف فرم ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  متقاضیان بایستی در زمان ثبت نام ، مدارک شخصی و تحصیلی خود را به همراه داشته و طبق آن فیلدهای این فرم را تکمیل کنند. علاوه بر تکمیل فرم ثبت نام ، داوطلبان بایستی نسبت به ارسال برخی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اقدام کنند . به علت اینترنتی بودن ثبت نام ارشد علوم پزشکی  ۹۸،  ارسال این مدارک به صورت اسکن شده و با حجم ۱۰۰ الی ۳۰۰ کیلوبایت امکان پذیر می باشد . آن دسته از مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۹۸ که باید از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال شوند عبارتند از :
  ۱- اسکن یک قطعه عکس ۴ * ۳
۲- اسکن اصل شناسنامه
۳- اسکن کارت ملی
مدارک بالا بایستی براساس جزئیاتی که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ به اطلاع داوطلبان می رسد ، ارسال شود . هم چنین متقاضیان در زمان ارسال مدارک لازم است به نکات زیر را مورد توجه کنند:
۱- در صورتی که شناسنامه یا کارت ملی داوطلب جهت تعویض به مراجع ارسال شده ، اسکن رسید مربوطه هم قابل قبول می
باشد .
۲- برای اطمینان از صحت مدارک ارسال شده توصیه می کنیم از فرم ثبت نام پرینت تهیه نموده و کلیه مدارک و عکس مندرج در انتهای فرم را کنترل نمایید  .

داوطلبانی که موفق به قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ شده اند توجه کنند طبق آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته  علوم پزشکی هر نوع انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.  بنابراین با توجه  به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، بنابراین هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نمی شود.
مدارک ثبت نام باید به دانشگاه های محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد برسی قرار می گیرد. در صورت مشاهده عدم رعایت ضوابط توسط داوطلب و واجد شرایط نبودن فرد برای شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوط، مغایرت و عدم صحت مدارک، مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

شرایط ثبت نام آزمون ارشد

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸

مدارک مورد نیاز ثبت نام قبول شدگان آزمون ارشد وزارت بهداشت ، برای هر دسته از داوطلبان که از سهمیه های متفاوت استفاده نموده اند بصورت جداگانه اعلام شده است که در ادامه در اختیار شما قرار می دهیم. متقاضیان بعد از قبولی باید تمام مدارک لازم را به صورت کامل در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند در صورت مغایرت مدارک ثبت نام، تحصیل داوطلب منتفی می شود.

مدارکی که توسط پذیرفته شدگان سهمیه آزاد باید ارائه شود:
۱- ۶ قطعه عکس ۳*۴
۲- عکس و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات
۳- اصل و کپی مدارک و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت تحصیل داوطلب باشد.
۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم یا مدارکی که نشان دهنده وضعت نظام وظیفه آقایان می باشد.
۵- اصل و یا کپی گواهی پایان یا معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته های : پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
۶- اصل و کپی گواهی  پایان یا معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته های : پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریت های پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و بهداشت دهان
۷- مدارک و مستندات ۲ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای تمامی پذیرفته شدگان ۵ رشته : مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبت های ویژه، رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

مدارک مورد نیاز برای سهمیه رزمندگان

 ۱-کلیه مدارک ذکر شده در قسمت بالا
 ۲- اصل و کپی مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب برای استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
تذکر: درصورتی که درمرحله قبل یا حین یا بعد ازتحصیل مشخص شودفرد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران واجد شرایط نبوده ضمن لغو قبولی، براساس ضوابط عمل می شود.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاههای علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش
۱- کلیه مدارک معرفی شده در سهمیه آزاد
۲-اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت استخدام (رسمی، پایور) می باشد. مدرک ارائه شده باید در سال۹۶ صادر شده باشد.
مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان
۱- کلیه مدارک معرفی شده برای سهمیه آزاد ( این پذیرفته شدگان نیاز به ارائه طرح نیروی انسانی ندارند)
۲-نامه تاییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر بر اساس آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱- بعد از مطالعه دفترچه داوطلبان برای ثبت نام لازم است به پایگاه اینترنتی www.sanjeshp.ir  مراجعه  کنند .
۲- داوطلبان بایستی برای ورود به بخش ثبت نام هزینه ثبت نام را که مبلغ۳۶۰۰۰۰ (سیصدو شصت هزار)ریال است را پرداخت کرده این پرداخت از طریق پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود. در اینجا ذکر یک نکته خالی از لطف نمی باشد که داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو گروه امتحانی می باشند لازم است ۲ بار هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند. نحوه پرداخت هزینه ثبت نامی به این گونه است که داوطلبان پس از وارد نمودن کد ملی خود گزینه وضعیت پرداخت الکترونیکی انتخاب کرده و وارد درگاه پرداخت الکترونیک شده و پس از پایان عملیات پرداخت و زدن دکمه تایید نهایی این صفحه بسته شده و متقاضی بایستی با وارد نمودن کد ملی خود از وضعیت پرداخت الکترونیکی برای رشته اول اطلاع یابد و در صورت تمایل برای پرداخت رشته دوم گزینه مربوطه را انتخاب کرده و بقیه مراحل را طی کند. در صورتی که  داوطلب تمایلی به رشته دوم نداشته باشد می تواند گزینه آغاز ثبت نام را انتخاب نماید که پس از مرحله پرداخت به صورت اتوماتیک فعال می شود .
۳- پس از شروع ثبت نام، فرم ثبت نام نمایان خواهد شد که لازم است داوطلبان آن را به شرح زیر تکمیل کنند: 
قسمت اول شامل مشخصات شناسنامه ای می باشد که لازم است همراه با تکمیل این فرم مدارکی که قبلا اسکن شده ان نیز ارسال گردند.
قسمت دوم شامل مشخصات تماس داوطلبان شامل آدرس و شماره محل سکونت و آدرس پست الکترونیکی و شهر و استان می باشد.
قسمت سوم این قسمت مختص سهمیه ها و اطلاعات مربوط می باشد که لازم است ابتدا قسمت مربوط به سهمیه ها در دفترچه راهنما مطالعه گردد.
قسمت چهارم شامل اطلاعات آموزشی رشته امتحانی ، حوزه امتحانی ،دانشگاه محل تحصیل ، وضعیت خدمت داوطلبان(مرد) و در آخر انتخاب رشته امتحانی است.
در نهایت قسمت پنجم فرم ثبت نام مربوط به تکمیل اطلاعات ثبت نامی می باشد و در نهایت کد رهگیری ۱۶ رقمی نمایان می شود که به منزله پایان ثبت نام می باشد.
ذکر یک نکته در اینجا برای داوطلبان متقاضی رشته دوم لازم است و آن اینکه  وقتی این دواطلبان تمام فرآیند ثبت نام را طی می نمایند و کد رهگیری نیز دریافت می کنند. می توانند از قسمت ویرایش فرم ثبت نام اقدام به انتخاب رشته دوم کنند که لازم است قبل از آن یا در حین آن وجه ثبت نامی پرداخت شود و بقیه مراحل را تا تایید نهایی طی نمایند .
ذکر یک نکته در اینجا حائز اهمیت است که وقتی شما فرم ثبت نام را تکمیل می کنید و تمام مراحل راطی می نمائید و سپس مدارک اسکن شده را نیز ارسال می نمائید به این معنی نیست که ثبت نام شما قطعی شده است .این ثبت نام ،به عنوان ثبت نام موقت یا اولیه شما تلقی می گردد نه به عنوان تایید اطلاعات یا مدارک ارسالی .

 

ثبت نام آزمون ارشد سراسری

 

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

در گزارش مربوط به شرایط ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ شرایط کامل شرکت در این آزمون توضیح داده شده است که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می کنیم .
۱- داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری گروه پزشکی و یا مدارک بالاتر متناسب با آزمون ارشد ارشد پزشکی ۹۸
۲- دانشجویان ترم اخر که متقاضی ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ هستند لازم است که گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ را ارائه دهند .
۳- هر یک از داوطلبان باید متناسب با مدرک تحصیلی خود در یکی از رشته های امتحانی که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸ ذکر شده است ثبت نام نمایند
۴- کسانی که دارای مدرک معادل ، گواهی پایان دوره هستند کسانی که میانگین معدل کل کمتر از ۱۲ در مقطع کارشناسی و افرادی که دارای مدرک تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدرک فقط دارای ارزش استخدام است مجاز به ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ وزارت بهداشت نیستند .
۵- عدم اشتغال به تحصیل همزمان دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد و سایر دوره ها ( ممنوعیت از تحصیل همزمان شامل دوره ی حضوری می باشد و ممانعتی برای دوره های غیرحضوری (مجازی) وجود ندارد)

برای مطالعه تمامی شرایط توصیه می کنیم به گزارش شرایط شرکت در کنکور ارشد پزشکی ۹۸  مراجعه کنید .

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون ارشد

 

شرایط طرح نیروی انسانی جهت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

داوطلبانی متقاضی ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی ۹۸ می باشند و دارای طرح نیروی انسانی هستند برای شرکت در آزمون باید وضعیت طرح خود را مشخص کنند
۱- متقاضیان رشته های پیراپزشکی که دارای طرح می باشند یک بار می توانند در دوران دانشجویی و یا در اولین آزمون پس از فراغت از تحصیل در کنکور ارشد پزشکی وزارت بهداشت ۹۸ شرکت کنند . این داوطلبان دقت کنند در صورت پذیرفته شدن در آزمون تعهدات طرح مقطع کارشناسی آنها کماکان باقی می ماند . در صورتی که این افراد طرح خود را شروع کرده باشند در صورت قبولی در کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ با دانشگاه محل خدمت تسویه و ادامه طرح به بعد از اتمام تحصیل موکول خواهد شد .
تبصره : اگر افراد مشمول طرح اجباری که در بند قبل ذکر شد یک بار در آزمون ارشد پزشکی ثبت نام نموده و پذیرش نشوند موظف به اتمام طرح خود هستند و در صورتی مجاز به ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی ۹۸ می باشند که طرح خود را تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ به اتمام برسانند . همچنین این افراد در صورت قبولی باید گواهی پایان طرح خود را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.
مشمولین طرح اجباری که بعد از تاریخ ۹۶/۱۱/۱ فارغ التحصیل شده و در کنکور ارشد ۹۷ شرکت نکرده اند می توانند در کنکور ارشد پزشکی ۹۸ ثبت نام کنند .
۲- تمامی داوطلبان مشمول طرح نیروی انسانی که طرح خود را به اتمام رسانده اند و یا معاف شده می توانند با ارائه مدرک معافیت و یا پایان طرح در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ وزارت بهداشت ثبت نامکنند .
۳- شرایط ثبت نام داوطلبان پیام آور همانند مشمولین مقررات وظیفه عمومی است .
۴- فارغ التحصیلان رشته های دندان پزشکی ، پزشکی و داروسازی به شرط اتمام طرح خود تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ و یا معافیت می توانند در کنکور ارشد علوم پزشکی ۹۸ ثبت نام کنند.
۵- فارغ التحصیل استعداد درخشان رشته های پیرا پزشکی بدون محدودیت می توانند در آزمون ارشد شرکت کنند .
۶- رشته های دارای طرح اجبار شامل پزشکی ، دندان پزشکی ، داروسازی ، هوشبری ، اتاق عمل ، پرستاری ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاه ، فوریت پزشکی ، پرستاری دندان پزشکی و بهداشت دهان ،  پرتز دندان و ساخت پروتز دندانی  ( طرح اجباری در مقاطع کارادانی و کارشناسی از ورودی مهر ۹۵ به بعد ) تکنسین سلامت دهان ( طرح اجباری مقطع کاردانی از ورودی ۹۴ به بعد ) .

 

نتایج انتخاب رشته ارشد

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و مشاوره ارشد وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ادامه مطلب …

The enrollment terms for the master’s degree in the Ministry of Health

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , ثبت نام ارشد وزارت علوم پزشکی ۹۸ و یا دفترچه ارشد وزارت بهداشت را نیز جستجو کنند.

 

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و ارشد وزارت بهداشت سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون ارشد وزارت بهداشت را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

همچنین داوطلبان عزیز امتحان ارشد وزارت بهداشت می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه آزمون ارشد مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون ارشد وزارت بهداشت در زمینه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

 

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

لذا به تمام داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان ازمون ارشد وزارت بهداشت ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد وزارت بهداشت خود داشته باشند.

کنکور ارشد دانشگاه آزاد 98

 

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

هر ساله هم زمان با انتشار دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و به دنبال آن داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام و تکمیل فرم اینترنتی اقدام می کنند. شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ از دو بخش شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تشکیل شده که متقاضیان بایستی قبل از ثبت نام تمامی بندها و جزئیات مربوط به این دو بخش را مطالعه نموده و با آگاهی کامل علاقه مندی خود را برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ اعلام کنند. برای آشنایی بیش تر متقاضیان در ادامه به بخشی از شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ که دارای اهمیت زیادی است می پردازیم .
شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ از جمله مواردی می باشد که باید داوطلبان قبل از ثبت نام به آن آگاهی داشته باشند. وزارت بهداشت همه ساله برای گزینش متقاضیان و داوطلبان ورود به تحصیلات تکمیلی رشته های پزشکی اقدام به برگزاری آزمون ورودی می کند و این آزمون نیز همانند تمام آزمون هایی که در کشور برگزار می شود تابع شرایط و ضوابطی است که ما در این گزارش به آنها می پردازیم. اگر داوطلب متقاضی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ می باشید،  باید قبل از ثبت نام از شرایط ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت اطلاعات کافی داشته باشند. به همین علت در این گزارش تمام شرایط ثبت نام کنکور وزارت بهداشت ۹۸ را توضیح داده ایم.

 

شرایط مهم ثبت‌نام آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ – ۹۹

افرادی می‌توانند در آزمون ارشد وزارت بهداشت اقدام به ثبت‌نام نمایند که فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی باشند. البته افرادی که تا ۳۱ شهریور ۹۸ نیز جزء دانش‌آموختگان تلقی شوند می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند. باید این نکته را خدمت شما عرض کنیم که تطابق بین رشته کارشناسی و رشته انتخابی در مقطع ارشد یک امر مهم و لازم محسوب می‌شود. ازجمله مشکلاتی که برای داوطلبان در فرایند ثبت‌نام پیش خواهد آمد بحث تطابق رشته‌ها می‌باشد. داوطلبان می‌توانند برای جلوگیری از بروز این مشکل اقدام به بررسی لیست رشته‌های مجاز اعلام‌شده کنند. در هر رشته تنها داوطلبانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که دارای ویژگی‌های خاصی هستند .

 

شرایط عمومی ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

شرایط عمومی ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ مختص تمامی داوطلبان علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی بوده و تنها داوطلبان واجد این شرایط مجاز به شرکت در آزمون مذکور هستند . این شرایط عبارتند از :
۱- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
۲- واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور
۳- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی
۴- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران
۵- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها
۶ – نداشتن سوء پیشینه کیفری
۷- عدم اشتهار به فساد اخلاقی

 

شرایط اختصاصی ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

همان طور که در جریان هستید داوطلبان در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ از نظر وضعیت تحصیلی ، نظام وظیفه ، طرح نیروی انسانی و …. در وضعیت های مختلفی قرار دارند . مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور برای ایجاد رقابتی سالم وضعیت های مختلف داوطلبان را بررسی نموده و تحت عنوان شرایط اختصاصی ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ ارائه می‌نماید .

 

شرایط اختصاصی ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸ به شرح زیر می باشد :
۱- داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری گروه پزشکی و یا مدارک بالاتر متناسب با آزمون ارشد ارشد پزشکی ۹۸
۲- دانشجویان ترم اخر که متقاضی ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ هستند لازم است که گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ را ارائه دهند .
۳- هر یک از داوطلبان باید متناسب با مدرک تحصیلی خود در یکی از رشته های امتحانی که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸ ذکر شده است ثبت نام کنند.
۴- کسانی که دارای مدرک معادل ، گواهی پایان دوره هستند کسانی که میانگین معدل کل کمتر از ۱۲ در مقطع کارشناسی و افرادی که دارای مدرک تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدرک فقط دارای ارزش استخدام است مجاز به ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ وزارت بهداشت نیستند .
تبصره : دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که در سال های ۷۷ تا ۸۱ به دوره های مذکور راه یافته اند مجاز به تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر هستند.
۵- عدم اشتغال به تحصیل همزمان دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد و سایر دوره ها ( ممنوعیت از تحصیل همزمان شامل دوره ی حضوری می باشد و ممانعتی برای دوره های غیرحضوری ( مجازی ) وجود ندارد)
۶- تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به صورت پیوسته است . (داوطلبان شاغل قبل از ثبت نام موافقت نامه کتبی مبنی بر ادامه تحصیل را دریافت و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت پس از قبولی به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند)
۷- گذراندن همزمان طرح نیروی انسانی و اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نیست.
۸- دانشجویان ترم آخر تنها در صورتی مجاز به ثبت نام می باشند که تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ فارغ التحصیل شوند .
۹- در صورتی که هر داوطلبی در کنکور ارشد ۹۷ در دوره روزانه پذیرفته شده باشد مجاز به شرکت در کنکور ارشد ۹۸ نخواهد بود . (این بند شامل کسانی که دردوره های شهریه پرداز پذیرش شده اند نمی شود)
۱۰- فارغ التحصیلان مدرک کارشناسی ارشد که در مقطع کارشناسی ارشد از آموزش رایگان برخوردار بودند در صورتی که مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی خود در آزمون ارشد پزشکی ۹۸ در دوره های روزانه پذیرش شوند ملزم به پرداخت شهریه می باشند .
۱۱- فارغ التحصیلان مدرک کارشناسی ارشد که در مقطع کارشناسی ارشد از شهریه پرداخت نموده اند اگر مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی خود در آزمون ارشد پزشکی ۹۸ در دوره های روزانه پذیرش شوند شامل پرداخت شهریه نخواهد بود و از تحصیل رایگان برخوردار می باشند .
۱۲- در صورتی که در رشته هایی که مدرک تحصیلی مورد پذیرش کارشناسی ارشد باشد ( در صورتی که داوطلب در مقطع ارشد از آموزش رایگاه برخوردار بوده و یا شهریه پرداخت کرده باشد ) در صورت قبولی در دوره های روزانه شامل تحصیل رایگان هستند و ملزم به پرداخت شهریه نیستند.
۱۳- وزرات بهداشت به هیچ کدام از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی نماید.
۱۴- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم شده اند پس از تسویه با دانشگاه می توانند مجددا در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند . (این دنشجویان نمی توانند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته ی قبلی خود ثبت نام کنند).
۱۵- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از ادامه تحصیل منصرف شده اند و انصراف از دانشگاه داده اند پس از تسویه با دانشگاه می توانند مجددا در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند. ( این بند شامل دانشجویان که در کنکور ارشد پزشکی ۹۷ قبول شده اند نمی شود و این دانشجویان حق شرکت در کنکور ارشد پزشکی ۹۸ را ندارند).
۱۶- داشتن حداقل دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای بعضی از رشته ها مطابق با جدول شماره یک دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۹۸ در بخش های بیمارستانی جهت شرکت در آزمون ارشد رشته های مذکور در دفترچه ثبت نام ضروری است (این افراد تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ باید دو سال سابقه بالینی را داشته باشند (
۱۷- کسب حد نصاب پنجاه درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل سی درصد نمره کل آزمون برای قبولی در آزمون ارشد پزشکی الزامی است .
۱۸- هر نوع انتقال ، تغییر رشته و یا جا به جایی محل تحصیل ممنوع است.
۱۹- سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی در آزمون ارشد پزشکی با سهم بیست درصد اعمال خواهد شد.
۲۰- داوطلبان مرد از لحاظ مقررات وظیفه ی عمومی نباید منعی داشته باشند .
در این بخش به برسی برخی از این شرایط می پردازیم .

 

منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

وضعیت تحصیلی

داوطلبان برای ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص کرده و در صورت داشتن مدرک تحصیلی مجاز برای ثبت نام اقدام کنند. شرایط مربوط به وضعیت تحصیلی داوطلبان به شرح زیر می باشد:
۱- داشتن مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا (مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت) 
۲- گواهی فارغ التحصیلی دانشجویان ترم آخر کارشناسی مبنی بر فارغ التحصیلی آن ها تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸
۳- دارندگان مدرک معادل ، گواهی اتمام دوره ، دارندگان معدل کم تر از ۱۲ در مقطع کارشناسی و هم چنین دارندگان مدرک تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدرک صرفا دارای ارزش استخدامی می باشد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی نیستند.
۴- عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در مقطع کارشناسی ارشد یا سایر مقاطع در همان دانشگاه یا دانشگاه های دیگر 
۵- پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷ حق شرکت در آزمون ارشد علوم پزشکی ۹۸ را  نخواهند داشت (عدم ثبت نام در رشته محل قبولی تغییری در این بند ایجاد نمی کند)
۶- دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (مدرک مورد پذیرش رشته امتحانی مورد نظر) در بخش های بیمارستانی

 

وضعیت نظام وظیفه

متقاضیان مرد که در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ شرکت می نمایند بایستی وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کرده و در صورتی که جزو مشمولان نظام وظیفه عمومی نمی باشند برای ثبت نام اقدام کنند . به عبارت دیگر داوطلبان شرکت در این آزمون یا باید کارت پایان خدمت خود را دریافت نموده باشند و یا این که طبق تبصره های موجود جزو افرادی باشند که معافیت به آن ها تعلق می گیرد.

 

شرایط ثبت نام آزمون ارشد

 

شرایط مشمولین طرح نیروی انسانی

آن دسته از متقاضیان رشته های پیراپزشکی که مشمول طرح نیروی انسانی هستند بایستی وضعیت خدمات قانونی طرح خود را دقیقا مشخص کنند. در صورتی که داوطلب از لحاظ طرح نیروی انسانی واجد شرایط شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ نباشد در هر مرحله از آزمون که باشد قبولی وی باطل می شود.

 

شرایط استفاده از سهمیه

در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ تسهیلاتی در اختیار مشمولین سهمیه های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ قرار می گیرد که به دنبال آن شرایطی نیز اعلام خواهد شد. یکی از این شرایط کسب حد نصاب علمی در آزمون کتبی است که هر ساله میزان این حد نصاب دردفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ذکر می شود .

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

شرایط مربوط به اتباع خارجی

اتباع خارجی متقاضی ثبت نام کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۸ علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می بایست شرایط مربوط به اتباع خارجی مندرج در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را نیز مطالعه کنند .

 

شرایط مربوط به دانشگاه های دارای شرایط خاص

برخی دانشگاه ها همانند دانشگاه های علوم پزشکی ارتش ، بقیه الله و …. شرایط خاصی را اعلام می نمایند که داوطلبان علاقه مند به ادامه تحصیل در این رشته محل ها حتما باید در زمان ثبت نام این شرایط را مورد بررسی قرار دهند تا در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ با مشکل روبرو نشوند .
داوطلبان استفاده از سهمیه های استعدادهای درخشان نیز بایستی پس از مطالعه آیین نامه مربوط و در صورت احراز شرایط لازم برای ثبت نام اقدام کنند.
با توجه به این که هر یک از شرایطی که در این بخش اشاره کردیم شامل تبصره هایی است که شرح کامل آن در این گزارش نمی گنجد توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیش تر در این خصوص حتماً دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۸ را مطالعه کنید.

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

مشاوره ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

با توجه به این که در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرط تجانس رشته وجود داشته و داوطلبین تنها مجاز به شرکت در رشته های امتحانی متناسب با مدرک کارشناسی خود هستند توصیه می نمائیم ضمن مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی ، جدول مربوط به رشته های امتحانی و مدارک مورد پذیرش هر رشته را نیز مورد بررسی قرار داده و در صورت داشتن تمامی شرایط و امکان شرکت در رشته مورد علاقه برای پرداخت هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ و تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنید.
کارشناسان مرکز سنجش امیرکبیر نیز آماده اند تا از طریق سیستم مشاوره تحصیلی  تجربیات خود را در اختیار داوطلبان قرار دهند و پس از بررسی شرایط داوطلبان اطلاعات ثبت نامی آن ها را در سایت ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ وارد کنند .

 

ثبت نام آزمون ارشد سراسری

 

مشاوره شرایط ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

یکی از مهم ترین آزمون های دوره ی کارشناسی ارشد که هر ساله توسط وزارت بهداشت برگزار می شود . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد پزشکی ۹۸ را دارند لازم است در مورد شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون اطلاعات کافی را کسب کنند. با توجه به اینکه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت۹۸ براساس  سال های گذشته به صورت اینترنتی توسط وب سایت این وزارت خانه به آدرس www.sanjeshp.ir برگزار می شود لازم است تمامی متقاضیان در مورد شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در این آزمون اطلاعات کافی را کسب کنند.

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون ارشد

 

 

شرایط طرح نیروی انسانی ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

بعضی از شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ به شرح زیر می باشد.
۱ – داوطلبان رشته های پیراپزشکی که دارای طرح می باشند یک بار می توانند در دوران دانشجویی و یا در اولین آزمون پس از فراغت از تحصیل در کنکور ارشد پزشکی وزارت بهداشت ۹۸ شرکت کنند. این داوطلبان دقت کنند در صورت پذیرفته شدن در آزمون تعهدات طرح مقطع کارشناسی آنها کماکان باقی می ماند . در صورتی که این افراد طرح خود را شروع کرده باشند در صورت قبولی در کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ با دانشگاه محل خدمت تسویه و ادامه طرح به بعد از اتمام تحصیل موکول می شود .
۲ – تمامی داوطلبان مشمول طرح نیروی انسانی که طرح خود را به اتمام رسانده اند و یا معاف شده می توانند با ارائه مدرک معافیت و یا پایان طرح در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ وزرات بهداشت ثبت نام کنند   .

نکته مهم برای داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت :
درصورتی‌که داوطلب در آزمون سال ۹۷ شرکت نموده باشد و در دانشگاه روزانه پذیرفته‌شده باشد حق شرکت در آزمون سال ۹۸ را نخواهد داشت .

نکته کاربردی آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ :
داوطلبان در رشته‌هایی که طرح اجباری داشته باشند تنها می‌توانند یک‌بار در آزمون شرکت نمایند. این آزمون یا در سال آخر دوران دانشجویی و یا سال بعد از فارغ‌التحصیلی انجام می شود.

رشته‌هایی که طرح اجباری دارند به شرح زیر می‌باشد :
۱- پرستاری
۲- اتاق عمل
۳- هوشبری
۴- رادیولوژی
۵- علوم آزمایشگاهی
۶- فوریت‌های پزشکی
۷- پرستاری دندانپزشکی
۸- بهداشت دهان

نکته :
درصورتی‌که متقاضی تابه‌حال در آزمون ارشد شرکت نکرده باشد و در حال گذراندن طرح نیروی انسانی باشد می‌تواند در آزمون شرکت و پس از قبولی با محل خدمت خود تسویه کند. بعد از تسویه داوطلبان می توانند به ادامه تحصیل خود بپردازند .

 

نتایج انتخاب رشته ارشد

 

 

شما برای قبول شدن در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ، به چه چیز هایی نیاز دارید ؟

 

 

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی آزمون ارشد

قانون جذب

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و مشاوره ارشد وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ادامه مطلب …

Ministry of Health Master’s registration note

 

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , دانلود دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت۹۸ , دفترچه ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ و یا دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را نیز جستجو کنند.

 

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و ارشد وزارت بهداشت سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

همچنین داوطلبان عزیز امتحان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه امتحان ارشد وزارت بهداشت مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون ارشد وزارت بهداشت در زمینه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

 

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

لذا به تمام داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان ازمون ارشد وزارت بهداشت ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد وزارت بهداشت خود داشته باشند.

 

کنکور ارشد دانشگاه آزاد 98

 

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

با توجه به تجربیات سالیان گذشته ، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸  احتمالاً اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه ۹۷ است . متقاضیانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته محل های گروه پزشکی هستند، بایستی در مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام اقدام کنند . بنابراین مرکز سنجش پزشکی کشور با هدف تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد ، ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در مقطع ارشد علوم پزشکی ۹۸ را در قالب دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در اختیار داوطلبان قرار می دهد . تمامی شرایط عمومی ، اختصاصی ،مقررات وظیفه عمومی ، سهمیه ها ، مدارک لازم برای ثبت نام ، نحوه ثبت نام و سایر ضوابط در دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت درج شده  که متقاضیان پس از مطالعه دقیق آن می توانند برای تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند . در ادامه این گزارش به بررسی قسمت های مختلف دفترچه ثبت نام ارشد علوم پزشکی ۹۸ و جزئیات مربوط به آن می پردازیم .
داوطلبان گرامی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، لازم است دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت را به دقت مطالعه کنند. توصیه ما به داوطلبان این است که حتما گزارشات منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت / رشته های گروه پزشکی ۹۸-۹۹  و شرایط اختصاصی شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت و زمان ثبت نام ارشد وزارت بهداشت  را مطالعه کنند.
توجه کنید که برای ثبت نام صحیح لازم است به دقت دفترچه را مطالعه کرده و یا برای سهولت و سادگی در ثبت نام ارشد وزارت بهداشت با کارشناسان سنجش امیرکبیر تماس حاصل فرمایید.

 

شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

علاقه مندان به ادامه تحصیل در یکی از رشته های کارشناسی ارشد گروه پزشکی می توانند در صورت داشتن شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ که در زیر به قسمتی از آن اشاره شده ، ثبت نام کنند.
۱-داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
۲-دارا بودن دانشنامه کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ توسط دانشگاه مربوطه برای دانشجویان ترم آخر .
نکته : در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸  انتخاب رشته طبق مدرک فارغ التحصیلی انجام شده و بر خلاف آزمون کارشناسی ارشد  وزارت علوم داوطلبان بایستی طبق لیست ارائه شده در دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت رشته مرتبط با مدرک فارغ التحصیلی خود را انتخاب کنند .

در این بخش تنها دو شرط اصلی شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ ذکر شده است . بنابراین با توجه به این که ممکن است داوطلبان در شرایط خاصی قرار داشته یا در رشته هایی که دارای طرح نیروی انسانی است مشغول تحصیل باشند می بایست تمامی شرایط و تبصره های ذکر شده در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۸ را با دقت مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت نام اقدام کنند .

 
 

منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

مقرارت وظیفه عمومی مندرج در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

طبق ضوابط اعلام شده در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ داوطلبان مرد متقاضی شرکت در کنکور ارشد علوم پزشکی ۹۸  می بایست وضعیت نظام وظیفه عمومی خود را مشخص نموده و سپس برای ثبت نام اقدام نمایند. مشمولان دارای شرایط زیر مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ نیستند.
  ۱- مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نبوده و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه ، معافیت تحصیلی برای آن ها صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام آن ها نمی باشند.
۲ – دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .
۳ – فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصیل مجدد در این مقطع نمی باشند.
۴- سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۳ سال می باشد.
۵- دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها می بایست جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند . در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنها ممانعت به عمل خواهد آمد .
در دفترچه ثبت نام وزارت بهداشت ۹۸ شرایط مختلف داوطلبان از نظر مقررات وظیفه عمومی به صورت کامل شرح داده شده و متقاضیان بایستی تمامی بندهای مربوط به آن را مطالعه کنند. اگر پس از بررسی این موارد جزو مشمولین نظام وظیفه نبودید مجاز به ثبت نام در کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ هستید .

 

شرایط مشمولین طرح نیروی انسانی مندرج در دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۹۸

متقاضیانی که رشته فارغ التحصیلی آن‌ها در یکی از مقاطع کاردانی‌، کارشناسی‌، کارشناسی ارشد‌، دکتری عمومی در ردیف رشته های مورد نیازوزارت بهداشت باشد‌، می بایست برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۸ وضعیت خدمت قانونی طرح نیروی انسانی خود را دقیقا مشخص کنند . اگر  داوطلب در تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و دوران تحصیل واجد شرایط نباشد ، قبولی فرد لغو می شود.
رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت که مشمول طرح نیروی انسانی بوده و خدمات مربوط به طرح را باید به صورت اجباری انجام دهند عبارتند از:
پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، فوریتهای پزشکی ، پرستاری دندانپزشکیو بهداشت دهان ، پروتز دندان و ساخت پروتز دندانی ( مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های مهر سال ۹۵ به بعد )  تکنسین سلامت دهان  ( مقاطع کاردانی از ورودی بهمن سال ۹۴ به بعد).
 اگر رشته تحصیلی شما جزء رشته های دارای طرح نیروی انسانی است بایستی حتماً قوانین مربوط به این مشمولان را که در دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت به صورت کامل توضیح داده شده مطالعه کنید.

 

شرایط ثبت نام آزمون ارشد

 

 ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

 آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۹۸ در تمامی رشته ها به صورت تک مرحله ای می باشد. لازم به ذکر است که هر داوطلب می تواند فقط یک رشته یا مجموعه از هر یک از چهار گروه و حداکثر دورشته یا دو مجموعه و یا یک مجموعه و یک رشته از دو گروه متفاوت را ثبت نام کرده و در آزمون شرکت کند و مجاز به انتخاب دو رشته یا مجموعه از یک گروه نمی باشد. داوطلبان آزمون دوره قبل که از پذیرفته شدن در دانشگاه ها و مراکزی که تحصیل بوده اند، و اقدام به ثبت نام نکرده و یا انصراف داداند، به علت محرومیت یک ساله حق شرکت در این آزمون را نخواهند داشت. درصورت محرز شدن عدم رعایت این امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هئیت بدوی رسیدگی تخلفات آزمون ها معرفی می شود. لازم به ذکر است طبق مصوبات، پذیرفته شدگان سال ۹۷ مراکز پذیرنده با شهریه درصورت عدم ثبت نام یا انصراف، حق شرکت در آزمون ۹۸ را دارند و مشمول محرومیت یک ساله نمی باشند و می توانند در این آزمون شرکت کنند. داوطلبان مشمول طرح نیروی انسانی که از فرصت خود طبق بند ۳ استفاده کرده اند، مجاز به شرکت در این آزمون نیستند. در این آزمون شرایطی فراهم شده که داوطلب می تواند باتوجه به مدرک کارشناسی و یا بالاتر در دو رشته یا مجموعه امتحانی شرکت کند. درجدول شماره ۲ رشته های امتحانی در قالب ۴ گروه مشخص شده است. برخی از رشته ها تجمیع و به صورت یک مجموعه امتحانی درآمده اند که فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر می شود. داوطلب با انتخاب یک مجموعه در صورتی که حائز شرایط شرکت در هر یک از رشته های مورد نظر از آن مجموعه باشد، می تواند در رشته های آن مجموعه امتحان دهد. لازم است داوطلب پیش از پرداخت هزینه ثبت نام، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقیقات لازم را در رابطه با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک گروه و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از دو گروه متفاوت به عمل آورد. واضح است پس از پرداخت برای یک گروه و یا دو گروه درصورت انصراف داوطلب از یک و یا هر دو گروه، مبلغ واریز شده قابل استرداد نخواهد بود .

 

شرایط اختصاصی شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت

دارا بودن دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی، داوطلبانی که طبق مدارک مورد پذیرش جدول مذکور نسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام نکنند از روند سنجش حذف و از ادامه تحصیل محروم می شوند. با توجه به گستردگی اطلاعات در رابطه با شرایط اختصاصی کنکور کارشناسی ارشد وزرات بهداشت توصیه ما به شما این است که با کارشناسان سنجش امیرکبیر تماس حاصل فرمایید .

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

توضیحات دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

همزمان با شروع ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸   ، دفترچه ثبت نام آزمون ارشد پزشکی ۹۸ نیز منتشر می شود . با توجه به اینکه آزمون ارشد علوم پزشکی ۹۸ دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد مشترک است فقط یک دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ توسط مرکز سنجش اموزش پزشکی کشور منتشر می شود و تمامی کسانی که قصد شرکت در کنکور ارشد پزشکی دانشگاه آزاد را دارند لازم است در کنکور ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت ثبت نام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸  همچون سال های گذشته به صورت اینترنتی می باشد لازم است تمامی داوطلبان مطالب درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون را مطالعه و در مورد شرایط ثبت نام کنکور ارشد پزشکی ۹۸  اطلاعات کافی را کسب کنند.

 

بخش ضوابط دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

بخش اول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد ۹۸ وزارت بهداشت در زمینه شرایط شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ است که شامل شرایط عمومی و اختصاصی ، وضعیت تحصیلی ، وضعیت وظیفه عمومی ، شرایط شرکت مشمولین طرح نیروی انسانی ، سهمیه ها و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه های مختلف و جدول زمان بندی اجرای آزمون ارشد پزشکی ۹۸ است . درگزارش مربوط به شرایط ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸  در مورد شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام و همچنین شرایط طرح نیروی انسانی به صورت کامل توضیح داده شده است .

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

بخش جداول و فرم دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

در بخش جداول دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ ، رشته های امتحانی ، مدارک مورد پذیرش ، دروس و ضرایب امتحانی و گروه های امتحانی و شهر های محل برگزاری آزمون توضیح داده شده است . در بخش فرم های دفترچه، فرم مخصوص اعلام میانگین معدل و تعداد واحد های گذرانده دانشجویان سال آخر دوره ی کارشناسی است.

 

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

وزارت بهداشت در هرساله برای تامین اعضای متخصص و باتجربه در رشته های گروه پزشکی اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می کند و برای این منظور، آزمونی را تحت عنوان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برگزار می نماید و متقاضیانی که علاقمند به تحصیل در این رشته ها هستند، در صورت داشتن شرایط لازم، می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند. وزارت بهداشت هر ساله تمامی شرایط و ضوابط شرکت در آزمون، زمان ثبت نام، زمان دریافت کارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون را در قالب دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد منتشر می نماید که در ادامه به شرح آن می پردازیم .
نکته: دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ در پایان بهمن ماه سال جاری توسط مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور منتشر می شود .

 

ثبت نام آزمون ارشد سراسری

 

زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

علاقمندان به شرکت در کنکور وزارت بهداشت سال ۹۸، بایستی از اواخر بهمن ماه ۹۷ الی اوایل اسفندماه برای ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان به این نکته توجه کنند که حتما قبل از آغاز فرایند ثبت نامی خود، دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را دریافت و به دقت مطالعه کنند. زمان انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام ۳۰ بهمن ۹۷ است که بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی  www.sanjeshp.ir قرار می گیرد .

 

آدرس سایت انتشار دفترچه آزمون کارشناسی ارشد

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون وزارت بهداشت به صورت اینترنتی منتشر می شود و داوطلبانی که متقاضی ثبت نام در آزمون وزارت بهداشت می باشند باید در زمان اعلام شده، به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی اینترنتی www.sanjeshp.ir مراجعه کرده و دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت نمایند.

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون ارشد

 

دفترچه راهنمای ثبت نام شامل چه اطلاعاتی می باشد؟

قبل از ثبت نام در هر آزمونی داوطلبان ابتدا باید راهنمای ثبت نام در آن آزمون را مطالعه کنند و از تمامی شرایط و ضوابط درج شده در دفترچه آگاهی پیدا نمایند و اگر شرایط ثبت نام در آزمون را داشته باشند، برای ثبت نام خود اقدام کنند. مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور نیز برای برگزاری آزمون های زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور، دو دفترچه در قالب دفترچه راهنمای ثبت نام و دفترچه راهنمای انتخاب رشته منتشر می کند. دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون وزارت بهداشت شامل شرایط عمومی و اختصاصی برای شرکت در آزمون، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، وضعیت خدمت سربازی آقایان، ضوابط و شرایط ثبت نام اتباع خارجی، شرایط جذب دانشجویان در دانشگاه های شاهد، ارتش، تربیت مدرس، علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه آزاد و هم چنین فرایند های بعد از برگزاری آزمون است .

 

شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

داوطلبان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، می بایست از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در دفترچه برخوردار باشند .
شرایط عمومی :
۱) اعتقاد داشتن به دین اسلام یا یکی از ادیانی که در قانون اساسی کشور نام برده شده و مورد تائید است .
نداشتن هیچگونه مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی ایران
۲) عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر
۳) عدم سابقه کیفری و فساد اخلاقی
۴) نداشتن عضویت در گروه های محارب و هواداری از آن ها

شرایط اختصاصی :
۱) داوطلبان باید از تمامی شرایط عمومی برای ورود به دوره آموزش عالی برخوردار باشند .
۲) داشتن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی گروه پزشکی یا مدارک بالاتر مرتبط برای شرکت در رشته مورد تقاضا .
۳) در صورتی که داوطلبان مشغول به تحصیل هستند باید حداکثر تا تاریخ  ۹۸/۶/۳۱ فارغ التحصیل شوند .
۴) داوطلبانی که در آزمون وزارت بهداشت ۹۷ شرکت کرده اند و در دانشگاه های روزانه پذیرفته شده اند، در صورتی که در دانشگاه پذیرفته شده، ثبت نام نکرده و یا دانشجوی انصرافی بوده باشند، حق ثبت نام در آزمون سال ۹۸ را نخواهند داشت. ( این شرط برای دانشگاه های شهریه پرداز اعمال نمی شود یعنی داوطلبانی که در سال گذشته در دانشگاه های شهریه پرداز مانند دوره های شبانه پذیرفته شده ولی ثبت نام نکرده باشند، می توانند در آزمون امسال نیز شرکت کنند).

نتایج انتخاب رشته ارشد

 

شما برای قبول شدن در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ، به چه چیز هایی نیاز دارید ؟

 

 

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی آزمون ارشد

قانون جذب

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و مشاوره ارشد وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ادامه مطلب …

Enrollment Master’s degree in the Ministry of Health

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ , زمان کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , دفترچه کارشناسی ارشد بهداشت ۹۸ , زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ , دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و یا آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را نیز جستجو کنند.

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و ارشد وزارت بهداشت سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

همچنین داوطلبان عزیز امتحان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه امتحان ارشد وزارت بهداشت مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون ارشد وزارت بهداشت در زمینه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

لذا به تمام داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان ازمون ارشد وزارت بهداشت ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد وزارت بهداشت خود داشته باشند.

 

کنکور ارشد دانشگاه آزاد 98

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رشته های گروه پزشکی به علت داشتن جایگاه شغلی مناسب در جامعه ، علاقه مندان بسیاری را به خود جلب نموده اند . بنابراین هرساله شاهد استقبال بالای داوطلبان تحصیلات تکمیلی از کنکور کارشناسی ارشد رشته های پزشکی هستیم.  کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ همانند سال های گذشته به صورت جامع و یکپارچه برای دوره های روزانه ، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد برگزار شده و تمامی داوطلبان بایستی برای ثبت نام به سایت مرکز سنجش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir  مراجعه کنند . وزارت بهداشت هر ساله برای تامین نیروی متخصص و کارآمد در رشته های گروه پزشکی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می کند. بنابراین این مرکز به صورت مجزا آزمونی را تحت عنوان آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برگزار می نماید.  ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۹۸   صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت www.sanjeshp.ir  انجام می شود . متقاضیانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی در این مقطع هستند، می توانند پس از مطالعه دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در آزمون مربوطه ثبت نام و خود را برای رقابت با سایر داوطلبان آماده کنند. در این گزارش به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ می پردازیم .

 

منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

زمان و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور هر ساله جدول زمان بندی کنکور ارشد وزارت بهداشت را در دفترچه ثبت نام این آزمون منتشر می کند و در اختیار داوطلبان قرار می دهد . اولین مرحله ای که متقاضیان باید در این جدول به آن توجه کنند ، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸  است . داوطلبان بایستی در مدت زمان تعیین شده به سایت این سازمان به نشانی www.sanjeshp.ir  مراجعه نموده و برای ثبت نام اقدام کنند. با توجه به این که رشته های امتحانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در قالب چهار گروه ارائه می شود داوطلبان مجاز هستند با توجه به مدرک کارشناسی ( و یا بالاتر ) حداکثر دو رشته از دو گروه متفاوت را انتخاب کنند. پس از انتخاب رشته مورد علاقه و پرداخت هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ بایستی وارد سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد  رشته های پزشکی شده و فرم مخصوص ثبت نام را تکمیل کنند .
مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور هر ساله در مدت زمان مشخصی لینک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را در سایت خود فعال نموده و از علاقه مندان به شرکت در این آزمون ثبت نام می کند.  ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ همانند سال گذشته احتمالا در اوایل اسفند ماه انجام می شود. براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ، زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ از ۳۰ بهمن لغایت ۱۰ اسفند ماه ۹۷ است  . برای اطلاع از زمان دقیق ثبت نام ارشد وزارت بهداشت توصیه می شود عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد  سنجش امیرکبیر شوید . مرکز سنجش پزشکی کشور هرساله زمان‌بندی را تحت عنوان مهلت مجدد ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای متقاضیانی که به هر علتی موفق به ثبت نام نشده اند در نظر می گیرد که پیش بینی می شود امسال نیز با این امر روبرو شویم . متقاضیان بایستی در مدت زمان معین به سایت مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور به نشانی www.sanjeshp.ir  مراجعه کرده و به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی ۹۸ اقدام کنند با توجه به این که داوطلبان برای شرکت در این آزمون ملزم به پرداخت هزینه ثبت نام هستند ، داوطلبان بایست ابتدا هزینه مربوط به آزمون ارشد علوم پزشکی ۹۸ را به صورت اینترنتی پرداخت کرده و پس از فعال شدن گزینه ثبت نام ، اطلاعات مربوط را در فرم ثبت نام وارد کند  .

 

 شرایط ثبت نام آزمون ارشد

 

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی با هدف تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص طبق ضوابط و شرایط تعیین شده توسط مرکز سنجش پزشکی انجام می شود . تمامی متقاضیان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ ملزم به رعایت این شرایط هستند . در ادامه به برخی از مهم ترین بندهای شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۸ اشاره می کنیم.

۱- داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت  و دانشجویان ترم آخر که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ فارغ التحصیل می شوند مجاز به ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸  هستند.
 
۲- تمامی داوطلبان بایستی با توجه به مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی نسبت به انتخاب رشته مورد علاقه خود اقدام کنند. مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی در جدول شماره ۱ دفترچه ثبت نام ارشد علوم پزشکی ۹۸ درج شده است .

۳- تمامی پذیرفته شدگان دوره های روزانه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷ در صورت ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه محل قبولی مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ نیستند .

۴- فارغ التحصیلان دوره های رایگان مقطع کارشناسی ارشد در صورت قبولی در دوره روزانه و تحصیل مجدد رایگان  ملزم به پرداخت شهریه هستند . البته این داوطلبان در صورت انتخاب رشته هایی که مدرک تحصیلی مورد پذیرش آن ها ، کارشناسی ارشد باشد ملزم به پرداخت شهریه نیستند.

۵- دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت انصراف از تحصیل  و تسویه با دانشگاه محل تحصیل خود می توانند در کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۸ شرکت کنند.

۶- دانشجویان کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم شده اند ، در صورت تسویه با دانشگاه محل تحصیل خود می توانند در رشته ای متفاوت با رشته قبلی خود در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ شرکت کنند.
 
۷- اگر رشته تحصیلی داوطلب در ردیف رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت باشد بایستی وضعیت خدمت قانونی طرح نیروی انسانی را دقیقا مشخص کند. در غیر این صورت در هر مرحله از تحصیل که باشد قبولی وی لغو خواهد شد.

رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت که مشمول طرح نیروی انسانی  هستند عبارتند از:
(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، فوریت‌های پزشکی ، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان ، پروتز دندان و ساخت پروتز دندانی (مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های مهر سال ۹۵ به بعد ) ، تکنسین سلامت دهان  ( مقاطع کاردانی از ورودی بهمن سال ۹۴ به بعد .

با توجه به این که تنها به بخشی از شرایط ثبت نام اشاره نمودیم ، توصیه می نمائیم حتماً دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را با دقت مطالعه کنید. در صورت مبهم بودن هر قسمت ، می توانید با مشاوران مرکز سنجش امیرکبیر تماس گرفته و از خدمات مشاوره تحصیلی    بهره مند شوید .

 

سهمیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

سهمیه‌های انتخابی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ عبارتند از :
سهمیه رزمندگان و ایثارگران ، سهمیه آزاد و سهمیه استعداد درخشان (با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی ) . ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش هر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب نمره علمی لازم و باقیمانده ظرفیت پذیرش در هر رشته به داوطلبانی که مشمول این سهمیه نیستند اختصاص می یابد سهمیه استعداد درخشان نیز به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش عادی است .

 

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

۱ ۲۵ درصد از ظرفیت هر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد  :
* آزاده ، جانباز ، فرزند و همسر : شاهد ، مفقودالاثر ، آزاده و جانباز ۲۵ درصد و بالاتر به شرط کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد
* خود فرد رزمنده به شرط کسب حد نصاب ۸۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد
۲- ۵ درصد از ظرفیت هر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد :
* جانباز کم تر از ۲۵ درصد ، فرزند و همسر جانباز کم تر از ۲۵ درصد ، به شرط کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد
* همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه به شرط کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد

سهمیه استعداد درخشان : داوطلبان متقاضی استفاده از این سهمیه می بایست آیین نامه تسهیلات ادامه تحصیل استعدادهای درخشان وزارت بهداشت را که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  درج شده مطالعه  کرده و در صورت واجد شرایط بودن ار این سهمیه استفاده کنند. اگر فرد واجد شرایط وجود نداشته باشد ظرفیت مازاد استعداد درخشان آن دانشگاه تکمیل نمی شود .

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

ضرورت مطالعه دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

با توجه به این که داوطلبان ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ دارای شرایط متفاوتی هستند و سازمان سنجش کشور در مورد داوطلبان دارای شرایط خاص تبصره ها و قانون های مختلفی در نظر گرفته و به صورت کامل و صریح در دفترچه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸شرح داده است لازم است این داوطلبان با مطالعه کامل و دقیق دفترچه برای ثبت نام اقدام کنند تا در مراحل بعدی آزمون دچار مشکل نشوند . برای اطلاع از زمان دقیق انتشار دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ عضو کانال کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر  شوید.

 

زمان برگزاری آزمون ارشد

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

 آنجایی که ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸با کنکورهای دیگر دارای تفاوت هایی است و تابع شرایط و ضوابطی وزارت بهداشت می باشد. هر ساله شاهد دواطلبانی می باشیم که فارغ التحصیل رشته های وزارت علوم می باشند و خواستار ثبت نام در رشته های وزارت بهداشت برای ادامه تحصیل می باشند و در زمان ثبت نام با مشکلاتی مانند عدم اطلاع از رشته های وزارت بهداشت که با مدرک کارشناسی مجاز به شرکت در آنها می باشند و … روبرو می شوند. در این گزارش چگونگی و نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را توضیح می دهیم.

 

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

تمامی فرآیند به صورت کاملا اینترنتی انجام می شود. لازم است داوطلبان دقت لازم را در تکمیل فرم ثبت نام در سامانه ثبت نام کنکور وزارت بهداشت داشته باشند در صورت بروز ایراد در ثبت اطلاعات می توانید با مشاوران سنجش امیرکبیر تماس بگیرید .

زمان اعلام نتایج :
نتایج اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ براساس اطلاع رسانی های قبلی نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس www.sanjeshp.ir قرار می گیرد .

 

 

ثبت نام آزمون ارشد سراسری

 

نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت۹۸

برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ داوطلبان و متقاضیان لازم است با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت کرده و نسبت به شرایط ثبت نام اطلاعات کافی را کسب کنند و بعد از مطالعه دقیق دفترچه نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اقدام کنند. برای ثبت نام لازم است تمامی مدارک لازم را به صورت کاملا واضح و خوانا تهیه کرده  و مدارک باید کاملاً مستند و حقیقی باشند در غیر اینصورت پس از قبولی اگر مغایرتی درمدارک در حین ثبت نام دانشگاه پیش بیاید قبولی داوطلب منتفی می شود .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت۹۸
۱) اسکن یک قطعه عکس۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد بدون هرگونه خدشه و مهر و مشخصات  عکس ارسالی شامل ابعاد۴۰۰*۳۰۰پیکسل با فرمتjpg,و حداکثر۱۰۰-۲۰kb  می باشد .
 (۲اسکن اصل شناسنامه (صفحات بعدی در صورت وجود توضیحات)
۳) اسکن هر دو سمت کارت ملی
در مورد شناسنامه و کارت ملی ذکر یک نکته لازم می باشد که اگر برای تعویض ارسال شده است رسید آن نیز کفایت می نماید.

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون ارشد

 

راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱- بعد از مطالعه دفترچه داوطلبان برای ثبت‌نام لازم است به پایگاه اینترنتیwww.sanjeshp.ir مراجعه  کنند .
۲ – متقاضیان بایستی برای ورود به بخش ثبت نام هزینه ثبت نام را که مبلغ ۳۶۰۰۰۰ (سیصدو شصت هزار) ریال می باشد را پرداخت کرده این پرداخت از طریق پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود. در اینجا ذکر یک نکته لازم است که متقاضیانی که خواهان شرکت در دو گروه امتحانی می باشند لازم است ۲ بار هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند. نحوه پرداخت هزینه ثبت نامی به این نوع است که داوطلبان پس از وارد کردن کد ملی خود گزینه وضعیت پرداخت الکترونیکی انتخاب کرده و وارد درگاه پرداخت الکترونیک شده و پس از پایان عملیات پرداخت و زدن دکمه تایید نهایی این صفحه بسته شده و داوطلب بایستی با وارد نمودن کد ملی خود از وضعیت پرداخت الکترونیکی برای رشته اول اطلاع یابد و در صورت تمایل برای پرداخت رشته دوم گزینه مربوطه را انتخاب کرده و بقیه مراحل را طی کند. در صورتی که  داوطلب تمایلی به رشته دوم نداشته باشد می تواند گزینه آغاز ثبت نام را انتخاب نماید که پس از مرحله پرداخت به صورت اتوماتیک فعال می شود .
۳- پس از شروع ثبت نام، فرم ثبت نام نمایان خواهد شد که لازم است داوطلبان آن را به شرح زیر تکمیل کنند: 
قسمت اول شامل مشخصات شناسنامه ای است که لازم است همراه با تکمیل این فرم مدارکی که قبلا اسکن شده اند نیز ارسال شوند.
قسمت دوم شامل مشخصات تماس داوطلبان شامل آدرس و شماره محل سکونت و آدرس پست الکترونیکی و شهر و استان است.
قسمت سوم این قسمت مختص سهمیه ها و اطلاعات مربوط است که لازم می باشد ابتدا قسمت مربوط به سهمیه ها در دفترچه راهنما مطالعه شود .
قسمت چهارم شامل اطلاعات آموزشی رشته امتحانی ، حوزه امتحانی ،دانشگاه محل تحصیل ، وضعیت خدمت داوطلبان (مرد) و در نهایت انتخاب رشته امتحانی می باشد.
در آخر قسمت پنجم فرم ثبت نام مربوط به تکمیل اطلاعات ثبت نامی است و در نهایت کد رهگیری ۱۶ رقمی نمایان می شود که به منزله پایان ثبت نام است.
ذکر یک نکته در اینجا برای داوطلبان متقاضی رشته دوم لازم است و آن این است که  وقتی این داوطلبان تمام فرآیند ثبت نام را طی می نمایند و کد رهگیری نیز دریافت می کنند می توانند از قسمت ویرایش فرم ثبت نام اقدام به انتخاب رشته دوم کنند که لازم است قبل از آن یا در حین آن وجه ثبت نامی پرداخت شود و بقیه مراحل را تا زمان تایید نهایی طی نمایند.
ذکر یک نکته در اینجا حائز اهمیت است که وقتی شما فرم ثبت نام را تکمیل می کنید و تمام مراحل راطی می نمائید و سپس مدارک اسکن شده را نیز ارسال می کنید به این معنی نیست که ثبت نام شما قطعی شده است .این ثبت نام ،به عنوان ثبت نام موقت یا اولیه شما تلقی می شود نه به عنوان تایید اطلاعات یا مدارک ارسالی .

 

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

اطلاع از شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ از اهمیت بسیار بالایی برخوردارمی باشد به همین علت تمامی اطلاعات لازم در این زمینه را در گزارش شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ آمده است که توصیه می کنیم حتما این گزارش را مطالعه کنید .

 
نتایج انتخاب رشته ارشد

 

شما برای قبول شدن در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ، به چه چیز هایی نیاز دارید ؟

 

 

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی آزمون ارشد

قانون جذب

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و مشاوره ارشد وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ادامه مطلب …