منابع کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی،بهداشت محیط دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۹۴ منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۹۴ Safety, health and environment senior resources منابع کارشناسی ارشد ایمنی،بهدا…

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ،بهداشت محیط زیست دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۹۳ منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۹۳ Engineering safety, environmental health senior resources منابع کا…

منابع کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۹۲ Safety and technical inspection senior resources منابع کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی منابع کارشناسی ارشد مهندسی ایمن…

منابع کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۹۰ Instrumentation Engineering and Automation senior resources منابع کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت…

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز سراسری و آزاد ۱۲۸۹

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز سراسری و آزاد ۱۲۸۹ این رشته در آزمون سال ۱۳۹۶ از دفترچه سازمان سنجش حذف شده است

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت نساجی سراسری و آزاد ۱۲۸۸

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت نساجی سراسری و آزاد ۱۲۸۸ این رشته در دفترچه سال ۱۳۹۶ حذف شده است

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۸۷ Environmental Design Engineering senior resources منابع کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست منابع کارشناسی ارشد مهندسی طراحی…

منابع کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رنگ

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رنگ دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۸۶ Polymer Engineering senior resources منابع کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رنگ منابع کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رنگ اگر به درستی انتخاب شوند، اول…

منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۸۵ Biotechnology and Pharmacy senior resources منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و…

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف سراسری و آزاد ۱۲۸۴

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف سراسری و آزاد ۱۲۸۴ این رشته در دفترچه سال ۱۳۹۵ حذف شده است و با رشته مهندسی نساجی کد ۱۲۸۳ تجمیع شده است…