منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر   ۵۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر (۱۷۱۲۱۲) فراگیر پیام نور * منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر – آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران ۱- کتاب تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)؛ تألیف: توفیق هـ .
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی   ۴۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی (۱۴۱۳۱۲) فراگیر پیام نور * منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی   ۳۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک (۱۳۱۹۱۶) فراگیر پیام نور * منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – مدارهای مجتمع خطی
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه   ۲۰۰۱- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی (۱۱۱۷۱۱) فراگیر پیام نور * منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی – استنباط آماری ۱ ۱- کتاب Statistical Inference؛ تألیف: George Casell And Roger I. Berger؛ انتشارات Duxburg
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی   ۱۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری (۱۲۱۶۳۷) فراگیر پیام نور * منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مدیریت و