منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر

۵۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر (۱۷۱۲۱۲) فراگیر پیام نور

 

* منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر – آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

۱- کتاب تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)؛ تألیف: توفیق هـ . سبحانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر – زبان تخصصی (۱)

۱- کتاب انگلیسی برای داوطلبان رشته هنرهای تجسمی (نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی)؛ تألیف: مهری اشکی و مهدی حسینی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر – حکمت هنر اسلامی

۱- کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول)؛ تألیف: هادی ربیعی؛ انتشارات فرهنگستان هنر- مؤسسه؛ تألیف: ترجمه و نشر آثار هنری (متن)؛ (صفحات۱۵ تا ۲۹۳ مطالعه شود.)

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر

۵۰۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری (۱۸۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

 

(با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری (و کارشناسی ناپیوسته شهرسازی یا معماری- که کاردانی شهرسازی یا معماری دارند) صورت می گیرد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری – نظریه های طراحی شهری

۱- کتاب طراحی شهری: گونه شناسی رویه ها و طرح ها؛ تألیف: جان لنگ، مترجم: سیدحسین بحرینی؛ انتشارات دانشگاه تهران- دوم؛ انضمام تمام «نمونه خاص» حذف می باشند.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری – سیر اندیشه های شهرسازی

۱- کتاب شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ تألیف: فرانسواز شوای، مترجم: سیدمحسن حبیبی؛ انتشارات دانشگاه تهران- چهارم؛ (فصول۱ تا ۶ و ۹ مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری – روش ها و فنون طراحی شهری

۱- کتاب محیط های پاسخده؛ تألیف: ای ین بنتلی، آلن الکک، پال مورین، سو مک گلین و گراهام اسمیت، مترجم: مصطفی بهزادفر؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- هشتم؛ (فصل۸ حذف می باشد.)
۲- کتاب بعد طراحی برنامه ریزی؛ تألیف: جان پانتر و متئو کارمونا، مترجم: سیدعبدالهادی دانشپور و رضا بصیری مژدهی؛ انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران- اول؛ (فصول۴، ۵ و ۷ مطالعه شود.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر

۵۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معماری (۱۸۱۴۱۰) فراگیر پیام نور

 

(با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی معماری و (کارشناسی ناپیوسته معماری که کاردانی معماری دارند) صورت می گیرد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معماری – روش تحقیق معماری

۱- کتاب روش تحقیق معماری؛ تألیف: حمیدرضا عامری سیاهویی، ساناز لیتکوهی و حیدر جهان بخش؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ کل جزوه مطالعه شود. (جزوه در انتشارات دانشگاه پیام نور موجود است)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معماری – سیر اندیشه های معماری

۱- کتاب سیر اندیشه های معماری؛ تألیف: محمدجواد مهدوی نژاد؛ انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معماری – حکمت هنر اسلامی

۱- کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول)؛ تألیف: هادی ربیعی؛ انتشارات فرهنگستان هنر- مؤسسه، تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن)؛ (صفحات۱۵ تا ۲۹۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معماری – نظریه و روش های طراحی

۱- کتاب نظریه و روش های طراحی؛ تألیف: حیدر جهانبخش؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ کل جزوه مطالعه شود. (جزوه در انتشارات دانشگاه پیام نور موجود است)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

 

۴۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی (۱۴۱۳۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد خرد تکمیلی

۱- کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه؛ تألیف: هال واریان- مترجم: سیدپورجواد پورمقیم ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد کلان تکمیلی

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون- مترجم: عباس شاکری ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد سنجی تکمیلی ۱

۱- کتاب مبانی اقتصادسنجی (جلد اول)؛ تألیف: دامور گجراتی- مترجم: حمید ابریشمی ۱۳۹۲؛ انتشارات دانشگاه تهران.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

۴۰۰۲- مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی (۱۴۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد خرد تکمیلی

۱- کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه؛ تألیف: هال واریان- مترجم: سیدپورجواد پورمقیم ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد کلان تکمیلی

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون- مترجم: عباس شاکری ۱۳۹۲؛ انتشارات نی؛ (فصول۱ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد سنجی تکمیلی ۱

۱- کتاب مبانی اقتصادسنجی (جلد اول)؛ تألیف: دامور گجراتی- مترجم: حمید ابریشمی ۱۳۹۲؛ انتشارات دانشگاه تهران.

۴۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات (۱۴۱۱۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات – ژنتیک تکمیلی

۱- کتاب ژنتیک تکمیلی؛ تألیف: اسدا احمدی خواه؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات – اصلاح نباتات تکمیلی

۱- کتاب اصلاح نباتات تکمیلی؛ تألیف: اسدا احمدی خواه؛ انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۱۷ مطالعه شود.)

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

۴۰۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی (۱۴۱۱۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – قارچ شناسی تکمیلی

(واحد آزمایشگاه دروس «قارچ شناسی تکمیلی» و «ویروس شناسی گیاهی» در اولین ترم دانشجویی ارائه می گردد.):
۱- کتاب سلسله قارچ ها (چاپ دوم سال ۱۳۹۲)؛ تألیف: سیداکبر خداپرست؛ انتشارات دانشگاه گیلان؛ (فصول۱۰ الی ۲۳ مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی گیاهی

(واحد آزمایشگاه دروس «قارچ شناسی تکمیلی» و «ویروس شناسی گیاهی» در اولین ترم دانشجویی ارائه می گردد.)
۱- کتاب ویروس های گیاهی (عوامل بیماری زای بی همتا و گمراه کننده)؛ تألیف: ال. باس/ نعمت سخندان بشیر؛ انتشارات دانشگاه تبریز؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶، ۷، ۹، ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – مدیریت بیماری های گیاهی

۱- کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی؛ تألیف: علی آهون منش؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

۴۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی (۱۴۱۱۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی – بیوشیمی

۱- کتاب مبانی بیوشیمی کشاورزی؛ تألیف: محمد صفری؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از ابتدای فصل۱۴ تا پایان فصل۲۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی – میکروبیولوژی عمومی

۱- کتاب میکروبیولوژی عمومی؛ تألیف: مینا افسری نژاد/ شایسته سپهر؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی – بیولوژی سلولی مولکولی

۱- کتاب مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی؛ تألیف: رسول صالحی؛ انتشارات مانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
سیتوژنتیک (واحد آزمایشگاه درس «سیتوژنتیک» در اولین ترم دانشجویی ارائه می گردد.) :
۲- کتاب سیتو ژنتیک گیاهی؛ تألیف: منصور امیدی/ عالیشاه/ سامان فر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از ابتدای فصل۶ تا پایان فصل۹ مطالعه شود.)

۴۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی (۱۴۱۲۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – مبانی سیاست گذاری در توسعه کشاورزی

۱- کتاب سیاست های توسعه کشاورزی در ایران؛ تألیف: علی شکوری؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – توسعه اقتصادی

۱- کتاب اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل؛ تألیف: یوجیرو هایامی/ مترجم: غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ انتشارات نشر نی- ۱۳۹۲٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – اصول توسعه صنایع روستایی و کشاورزی

۱- کتاب صنایع روستایی؛ تألیف: حسین شعبانعلی فمی- مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی – توسعه پایدار روستایی

۱- کتاب اولویت های توسعه روستایی؛ تألیف: ام. ال. داوان/ مترجم: مهدی طالب و همکاران؛ انتشارات دانشگاه تهران.

 

۴۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت (۱۴۱۱۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها

۱- کتاب کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کش ها؛ تألیف: سیدکریم موسوی، اسکندر زند و حسین صارمی؛ انتشارات دانشگاه زنجان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی

۱- کتاب اگرواکولوژی؛ تألیف: گلیسمن، مترجم: مهدی نصیری، محلاتی، علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی، علیرضا بهشتی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ (فصول۱ تا ۵ و ۸ و ۱۱ تا ۲۱ مطالعه شود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

 

۴۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام (۱۴۱۱۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام – فیزیولوژی تکمیلی (۱)

۱- کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون- هال (جلد اول)؛ تألیف: آرتور گایتون- جان ادوارد هال، مترجم: حوری سپهری/ علی راستگار فرج زاده؛ انتشارات اندیشه رفیع ۱۳۹۲؛ (فصول۲، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷ و ۲۶، ۳۰، ۳۷، ۳۹ و ۴۲ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی دام؛ تألیف: محمدجواد ضمیری؛ انتشارات حق شناس ۱۳۹۱؛فقط بخش ششم (دستگاه گوارش) مطالعه شود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام – بیوشیمی تکمیلی

۱- کتاب مروری بر بیوشیمی؛ تألیف: امیره نجات شکوهی- اصغر عینی زاده؛ انتشارات پنجاه و نه ۱۳۹۲؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

۴۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی (۱۴۱۱۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی – ریاضیات (۳) (معادلات دیفرانسیل)

۱- کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته های علوم پایه، فنی مهندسی و مهندسی شیمی) ۱۳۹۲؛ تألیف: جمال صفار اردبیلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور .

*منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی ۱۳۸۹؛ تألیف: محسن شوکت فدایی- محمود خلیلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور .

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – گرایش انرژی – بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی

۱- کتاب مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای: مدیریت مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی؛ تألیف: منصوری بهروزی لار- غلامرضا سلطانی- شهربانو قاسمی؛ انتشارات سروا- آوای مسیح.

۴۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین (۱۴۱۱۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده

۱- کتاب بوم شناسی و مدیریت حیات وحش؛ تألیف: آنتونی رونالد انتریکن سینکلایر، مترجم: منصور مصداقی، گریم کالی؛ انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)؛ (فصول۱ تا ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ مطالعه شود.)

*منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – آمایش سرزمین

۱- کتاب شالوده آمایش سرزمین؛ تألیف: مجید مخدوم؛ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی؛ تألیف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین – تعیین ظرفیت برد زیستگاه

۱- کتاب مناطق حفاظت شده ایران؛ تألیف: هنریک مجنونیان؛ انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست؛ (فصل۲ مطالعه شود.)

 

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی ۹۹ ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی ۹۸

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک (۱۳۱۹۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – مدارهای مجتمع خطی (CMOS)

۱- کتاب Design of Analog CMOS Integrated Circuits؛ تألیف: Behzad Razavi؛ انتشارات Mc-Graw Hill, 2001، ISBN: 0-7-238032-2؛ (از فصل۱ تا آخر فصل۱۰ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا

۱- کتاب Physics of Semiconductor Devices, 3rd Ed؛ تألیف: S.M.SZE KWOKK.NG؛ انتشارات John Wiley and Sons, 3rd Edition 2007، ISBN: 9780471143239؛ (فصول۱ تا آخر فصل۶، فصل۸ و فصول۱۲ و ۱۳ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – افزاره های نیم رسانا

۱- کتاب Semiconductor Devices: Physics and Technology؛ تألیف: S.M.Sze, S.M.Lee؛ انتشارات John Wiley and Sons, 3rd Edition 2012، ISBN: 9780470537947؛ (از فصل۳ تا آخر فصل۱۰ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک (۱۳۱۹۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – مدارهای مجتمع خطی (CMOS)

۱- کتاب Design of Analog CMOS Integrated Circuits؛ تألیف: Behzad Razavi؛ انتشارات Mc-Graw Hill, 2001، ISBN: 0-7-238032-2؛ (از فصل۱ تا آخر فصل۱۰ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI)

۱- کتاب CMOS VLSI Design؛ تألیف: Neil Weste, David Harris؛ انتشارات Pearson/ Addison-Wesley-2010، ISBN: 9780321547743؛ فصول۷، فصل۹ (بخش های ۹-۱ و ۹-۲ و ۹-۳) و فصول۱۰ تا ۱۴ (به جز بخش های مقدماتی) مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا

۱- کتاب Physics of Semiconductor Devices, 3rd ED؛ تألیف: S.M.SZE KWOKK.NG؛ انتشارات John Wiley and Sons, 3rd Edition 2007، ISBN: 9780471143239؛ فصول۱ تا آخر فصل۶، فصل۸ و فصول۱۲ و ۱۳ مطالعه شود. دسترسی به فایل کتاب در آدرس زیر انجام می شود. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/ بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر (۱۳۱۷۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱ تا ۶ مطالعه شود.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (۱۳۱۷۲۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی – میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

۱- کتاب Biochemical Engineering Fundamental (2th Edition)؛ تألیف: Bailey, J. and Ollis, D.F؛ انتشارات McGraw-Hill Inc., US، شابک: ۹۷۸۰۰۷۰۰۳۲۱۰۱؛ (فصل۵ بخش۱۰، ۵ از صفحه۲۷۷ تا صفحه۳۰۵ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۲- کتاب Bioprocess Engineering Basic Concepts؛ تألیف: Michael L Shuler and Fikret Karg؛ انتشارات Prentice Hall، شابک: ۹۷۸۰۱۳۰۸۱۹۰۸۹؛ (فصول۴ و بخش های (۸٫۲، ۸٫۳، ۸٫۴ و ۸٫۵) از فصل۸ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۳- کتاب مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی؛ تألیف: مایکل ویتز، گری هیگتون، جان اس راکی، نیل مورگان- مترجم: سیدعلی مرتضوی، آرش کوچکی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شابک: ۹۶۴-۳۸۶-۰۶۰-۴؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی – پدیده های انتقال در صنایع غذایی

۱- کتاب Bioprocess Engineering Basic Concepts؛ تألیف: Michael L Shuler and Fikret Kargi؛ انتشارات Prentice Hall، شابک: ۹۷۸۰۱۳۰۸۱۹۰۸۹؛ (فصل۳ بخش۴ (۳، ۴) مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۲- کتاب Bioprocess Engineering Principles؛ تألیف: P.L.Doran؛ انتشارات Academic Press، شابک: ۹۷۸۰۱۲۲۲۰۸۵۶۰؛ (فصول۷ و ۹ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)
۳- Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، شابک: ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۱، ۲، ۵، ۹ و ۱۱ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱ تا ۶ مطالعه شود.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند (۱۳۱۷۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

 

۳۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست (۱۳۱۷۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

 

۳۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل (۱۳۱۷۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

۱- کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال؛ تألیف: جان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو- مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری؛ انتشارات اندیشه های گوهربار، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۲۵۰۳۳۶؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – انتقال حرارت پیشرفته

۱- کتاب Transport Phenomena؛ تألیف: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N؛ انتشارات John Wiley & Sons, Inc، ۹۷۸۰۴۷۰۱۱۵۳۹۸؛ (فصول۹ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در آدرس زیر قابل دسترسی است. www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور/ بخش فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – ریاضیات پیشرفته

۱- کتاب کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی؛ تألیف: شهره فاطمی؛ انتشارات دانشگاه تهران، شابک: ۹۶۴۰۳۴۹۱۰۰؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

۳۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری (۱۳۱۴۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – احتمال و آمار مهندسی پیشرفته

۱- کتاب آمار مهندسی؛ تألیف: لیبرمن، باوکر/ هاشم محلوجی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۵ تا ۱۰ مطالعه شود. (فصل رگرسیون چندمتغیره حذف شود))

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

۱- کتاب تصمیم گیری های چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

۱- کتاب مدیریت استراتژیک؛ تألیف: فرد آر دیوید، مترجم: پارسائیان و اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (از ابتدای فصل۲ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

۳۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها (۱۳۱۴۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها – طراحی سیستم های صنعتی

۱- کتاب طراحی سیستم های صنعتی(۱)؛ تألیف: بشیری، حسینی جو، حسینی نژاد؛ انتشارات دانشگاه شاهد؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ تا ۹ و ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها – روش های آماری

۱- کتاب آمار مهندسی؛ تألیف: لیبرمن، باوکر/ هاشم محلوجی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۵ تا ۱۰ مطالعه شود. (فصل رگرسیون چندمتغیره حذف شود))

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها – تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

۱- کتاب تصمیم گیری های چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

 

۳۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان (۱۳۱۴۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان – برنامه ریزی ریاضی

۱- کتاب تحقیق در عملیات۲ (ویرایش جدید)؛ تألیف: آریانژاد، سجادی؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان – اقتصاد سنجی

۱- کتاب اقتصادسنجی: جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول) اقتصادسنجی: جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش دوم)؛ تألیف: مسعود درخشان؛ انتشارات سمت؛بخش های ستاره دار حذف شود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان – سیستم های دینامیکی

۱- کتاب پویایی شناسی کسب و کار تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده؛ تألیف: John D. Sterman، مترجم: کوروش برارپور و دیگران؛ انتشارات سمت؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی (۱۳۱۴۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی – مدیریت داده کاوی

۱- کتاب داده کاوی و کشف دانش؛ تألیف: مهدی غضنفری/ سمیه علیزاده/ بابک تیمورپور؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت؛ (فصول۱ و ۳ تا ۵ و ۹ و ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی – تصمیم سازی و تصمیم گیری

۱- کتاب تصمیم گیری چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی آینده پژوهی – مبانی و روش های مدل سازی و سیستم های دینامیکی

۱- کتاب پویایی شناسی کسب و کار تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده؛ تألیف: John D. Sterman، مترجم: کوروش برارپور و دیگران؛ انتشارات سمت؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت (۱۳۱۴۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت – مدل های احتمالی در سلامت

۱- کتاب آمار مهندسی؛ تألیف: لیبرمن، باوکر/ هاشم محلوجی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۵ تا ۱۰ مطالعه شود. (فصل رگرسیون چندمتغیره حذف شود))

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت – تصمیم گیری در سیستم های سلامت

۱- کتاب تصمیم گیری چندمعیاره؛ تألیف: محمدجواد اصغرپور؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱ تا ۳ (بجز صفحات۱۰۵ تا ۱۲۱، ۱۲۷ تا ۱۴۳، ۱۶۶ تا ۱۹۰، ۲۷۶ تا ۲۸۶) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های سلامت – تحقیق در عملیات برای سلامت

۱- کتاب پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن؛ تألیف: محمدرضا مهرگان؛ انتشارات کتاب دانشگاهی؛ (فصول۱ تا ۹ (تا ابتدای بخش ۹-۱۰) مطالعه شود.)

 

۳۰۱۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین (۱۳۱۴۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین – طراحی سیستم های صنعتی

۱- کتاب طراحی سیستم های صنعتی؛ تألیف: بشیری، حسینی جو، حسینی نژاد؛ انتشارات دانشگاه شاهد؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ تا ۹ و ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین – اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

۱- کتاب مدیریت زنجیره تأمین؛ تألیف: هارتموت استدلر- کریستوف کیلگر/ نسرین عسگری، رضا زنجیرانی فراهانی؛ انتشارات دانشگاه امیرکبیر؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین – شبیه سازی سیستم های لجستیکی

۱- کتاب شبیه سازی سیستم های گسسته- پیشامد؛ تألیف: جری بنکس، جان کارسن/ هاشم محلوجی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف؛ (فصول۱ تا ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی (۱۳۱۳۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی – سدهای خاکی

۱- کتاب سدهای خاکی؛ تألیف: محمود وفائیان؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۲۲۱۰۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی – هیدرولیک محاسباتی

۱- کتاب دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلد اول)؛ تألیف: مترجم: احمدرضا عظیمیان؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، شابک: ۹۶۴۶۰۲۹۳۵۳؛ (فصول۱ تا ۶ به انضمام پیوست «ب» مطالعه شود.)
۲- کتاب هیدرولیک محاسباتی؛ تألیف: مترجم: احمد طاهر شمسی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شابک: ۹۶۴۴۶۳۰۸۲۳؛ (فصول۱ تا ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی – هیدرولیک پیشرفته

۱- کتاب هیدرولیک کانال های باز؛ تألیف: سیدمحمود حسینی، جلیل ابریشمی؛ انتشارات دانشگاه امام رضا(ع) (چاپ۳۱) ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۵۸۲۱۹۲؛ (فصل۷- جریان های متغیر مکانی- بطورکامل، فصل۸- سرریزها- تا اول بخش ۸-۳-۴ سرریز سدها، فصل۹- تبدیل ها- بطورکامل، فصل۱۰- سازه های کنترل کننده جریان- بطورکامل، فصل۱۱- پرش هیدرولیکی و کنترل آن- به استثنای، بخش ۱۱-۳-۳ پرش هیدرولیکی در بسترها با شیب معکوس و زیربخش های آن، بخش ۱۱-۵ حوضچه های آرامش و زیر بخش های آن، به استثنای بخش ۱۱-۶ سرریزهای شیب شکن، فصل۱۲- جریان های غیردائمی- به استثنای بخش ۱۲-۲-۳ روش های حل معادلات جریان های غیردائمی متغیر تدریجی و زیربخش های آن، بخش ۱۲-۲-۴ روش خصوصیات، به استثنای بخش ۱۲-۳-۲-۲ تأثیر شیب و مقاومت کانال، بخش ۱۲-۳-۲-۳ برخورد دو موج مطالعه شود.)

 

۳۰۱۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری (۱۳۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری – طرح هندسی راه پیشرفته

۱- کتاب آئین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه ۴۱۵؛ تألیف: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۳، شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۷۹۵۴۹۰؛ (کلیه فصول بجز فصل دهم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری – تکنولوژی و مواد روسازی

۱- کتاب تکنولوژی و مواد روسازی (کتاب)؛ تألیف: محمودرضا کی منش/ سعید شاکر؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

۱- کتاب آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه۲۳۴ (تجدیدنظر اول)؛ تألیف: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۰، شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۷۹۴۲۰۲٫

۳۰۱۶-

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک (۱۳۱۳۲۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک – ریاضیات عالی مهندسی

۱- کتاب ریاضیات مهندسی؛ تألیف: عبداله شیدفر؛ انتشارات دالفک/ ۱۳۸۷، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۴۳؛ (فصل۱، سری ها، انتگرال ها و تبدیلات فوریه/ فصل۲، معادلات با مشتقات جزیی/ فصل۳، توابع مختلط/ فصل۴، انتگرال گیری و توابع مختلط مطالعه شوند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک – مکانیک خاک پیشرفته

۱- کتاب مکانیک خاک و پی؛ تألیف: نویسنده: بودهو، مترجم: میکائیل یوسف زاده؛ انتشارات دانشگاه تبریز، شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۵۸۹۶۵۹؛ (فصول۱ تا ۶ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک – مهندسی پی پیشرفته

۱- کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پی؛ تألیف: داس، مترجم: شاپور طاحونی؛ انتشارات پارس آئین ۱۳۹۲ چاپ۱۷، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۴۳۶۱۰۷؛ (فصول۶ تا ۱۲ مطالعه شود.)

۳۰۱۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه (۱۳۱۳۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه – ریاضیات عالی مهندسی

۱- کتاب ریاضیات مهندسی؛ تألیف: عبدا شیدفر؛ انتشارات دالفک/ ۱۳۸۷، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۴۳؛ (از کتاب فصول زیر مطالعه شود: فصل۱: سری ها، انتگرال ها و تبدیلات فوریه/ فصل۲: معادلات با مشتقات جزیی/ فصل۳: توابع مختلط/ فصل۴: انتگرال گیری و توابع مختلط.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه – تئوری آلاستیسیته

۱- کتاب مبانی تئوری الاستیسیته؛ تألیف: محمدمهدی سعادت پور؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ هفتم ۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۶۲۷۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه – دینامیک سازه

۱- کتاب دینامیک سازه ها؛ تألیف: خسرو برگی؛ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۱، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۳۴۸۸؛ (از صفحه۱ تا صفحه۴۳۷ مطالعه شود.)

 

۳۰۱۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست (۱۳۱۳۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

۱- کتاب اصول تصفیه آب؛ تألیف: محمد چالکش امیری؛ انتشارات ارکان چاپ نهم سال۹۰، شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۴۴۲۰۲۱؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب مهندسی فاضلاب؛ تألیف: متکاف و ادی، مترجم: احمد ابریشم چی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۱۰۷۷۶۸؛ (فصول۱ تا ۳ و ۶ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – اصول مهندسی و مدیریت پسماند

۱- کتاب بازیافت مواد زائد جامد شهری؛ تألیف: محمدعلی عبدلی؛ انتشارات دانشگاه تهران/ چاپ سوم، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۱۹۴۹٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – اصول مهندسی آلودگی هوا

۱- کتاب آلودگی هوا منشا و کنترل آن؛ تألیف: وارک، مترجم: ندافی؛ انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی نص چاپ۳ سال۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۰۱۸۲۳٫

۳۰۱۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت (۱۳۱۳۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – مدیریت پروژه

۱- کتاب مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات؛ تألیف: محمود گلابچی؛ انتشارات دانشگاه تهران/ چاپ چهارم، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۷۶۶۸؛ (فصول۱، ۳، ۵، ۶، ۸، ۹ و ۱۲ مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت پروژه های عمرانی؛ تألیف: پرویز قدوسی؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- چاپ اول، شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۴۲۵۲۷؛ (فصول۳، ۶، ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – مدیریت مالی و حسابداری پروژه

۱- کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران؛ تألیف: پرویز بختیاری؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی چاپ ۲۰ سال ۱۳۹۴، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۷۵۶۸۶؛ (کلیه فصول کتاب به جز فصل۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت استراتژیک پروژه؛ تألیف: محمود گلابچی- امیر فرجی؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ۳ سال۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۰۲۶۲؛ (فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – مدیریت و مقررات پیمان

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پروژه؛ تألیف: محمود گلابچی- امیر فرجی؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ۲ سال۱۳۹۱، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۰۲۶۲؛ (فصل۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (شماره: ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ با موضوع ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها و مقررات آنها (نشریه شماره۴۳۱۱ نظام فنی اجرایی) به طورکامل، شماره: ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲ با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آاد بهای پیمان ها به طورکامل، فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال۱۳۹۲ (دستورالعمل کاربرد، کلیات و پیوست های۱ تا ۵)، شماره: ۱۰۰/۳۳۲۶۰ مورخ ۲۷/۴/۹۱ با موضوع دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال۱۳۹۱ (به غیر از ضمائم)،شماره: ۱۰۰/۶۵۶۶۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک و دو مرحله ای به طورکامل، شماره: ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به طورکامل، شماره: ۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ با موضوع نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها به طورکامل، شماره: ۱-۵۱۸۸/۵۷/۱۳۰۰ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ پیرو بخشنامه ۵۰۹۰ به طورکامل، آیین نامه بند «هـ» ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به طورکامل مطالعه شود.)

۳۰۲۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی (۱۳۲۲۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت توسعه نرم افزار

۱- کتاب مدیریت توسعه نرم افزار؛ تألیف: امیرهوشنگ تاج فر؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴، شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۴۰۲۳۲۹؛ (فصول۲ تا ۴ و ۶ تا ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – برنامه ریزی استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی- چاپ سوم؛ تألیف: توفیق جلاسی، البرشت اندرسن/ امیرهوشنگ تاج فر، محمدمهدی پرهیزگار؛ انتشارات تایمز ۱۳۹۳ چاپ سوم، شابک: ۹۷۸۹۰۰۶۷۷۶۱۵۶٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

۱- کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار- چاپ دوم؛ تألیف: الک شارپ، پاتریک مک درموت/ محمد قلی پور، فهیمه غنچه ای، آزیتا رفعت؛ انتشارات آتی نگر ۱۳۹۳ چاپ دوم، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۰۰۴۴۶۴٫

 

۳۰۲۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار (۱۱۱۵۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار – سیستم های عامل پیشرفته

۱- کتاب Distributed Systems Principles and Paradigms؛ تألیف: Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen؛ انتشارات Prentice Hall, 2nd Edition 2007، شابک: ۰۱۳۲۳۹۲۲۷۵؛ (از فصل۱ تا پایان فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار – پایگاه داده پیشرفته

۱- کتاب An Introduction to Database Systems؛ تألیف: C.J Date؛ انتشارات Pearson Education, 8th Edition 2004، شابک: ۰۳۲۱۱۸۹۵۶۶؛ (فصول۱۵ تا ۱۸ و ۲۱ تا ۲۶ مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار – الگوریتم های پیشرفته

۱- کتاب Introduction to Algorithms, 3nd Edition؛ تألیف: Thomas H.Cormen, Charles e.Leiserson and R.Riverst and C.Stein؛ انتشارات MIT Press, 3nd Edition 2009، شابک: ۹۷۸۰۲۶۲۰۳۳۸۴۸؛ (فصول۱۷، ۱۹ و ۲۰ و ۲۶ تا ۳۴ مطالعه شود.)

 

۳۰۲۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (۱۳۲۲۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز – یادگیری ماشین

۱- کتاب Machine Learning؛ تألیف: Tom M. Mitchell؛ انتشارات McGraw Hill 1997، شابک: ۰۰۷۰۴۲۸۰۷۷٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز – فرایندهای تصادفی

۱- کتاب فرآیندهای تصادفی؛ تألیف: شلدون م. راس، مترجم: عین اله پاشا؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۳، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۱۰۸۸۵۷٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز – رایانش تکاملی

۱- کتاب Computational Intelligence (An Introduction), Second Edition؛ تألیف: Andries P. Engelbrecht؛ انتشارات John Wiley & Sons 2007، شابک: ۹۷۸۰۴۷۰۰۳۵۶۱۰؛ (فصول۱ و ۸ تا ۱۹ مطالعه شود.)

 

۳۰۲۳ –

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (۱۳۱۵۰۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – محاسبات عددی پیشرفته

۱- کتاب Numerical Methods for Engineers؛ تألیف: Steven C. Chapra, Raymond P. Canale؛ انتشارات McGraw Hill Education, 6th Edition, 2009، شابک: ۹۷۸۰۳۹۰۹۵۰۸۰۲؛ (فصول۱۳ تا ۱۵ و ۱۷ تا ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ تا ۳۲ مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد. دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی/ اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – مکانیک محیط های پیوسته ۱

۱- کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین؛ تألیف: جرج میس و توماس میس- مترجم: عباس راستگو و محمدمهدی هیهات؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۴۴۶۹؛ (فصول۲ تا ۴ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – ریاضیات پیشرفته ۱

۱- کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد دوم قسمت اول؛ تألیف: اروین کرویت سیگ، مترجم: عبداله شیدفر و علیمردان شاهرضایی؛ انتشارات دالفک، ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۲۷؛ (فصول۱۵ و ۱۶ حذف می باشد.)

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۲۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (۱۳۱۵۰۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – شکل دهی فلزات

۱- کتاب شکل دهی فلزات؛ تألیف: حسین تویسرکانی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۳، شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۶۸۴۲؛ (از فصل۱ تا پایان فصل۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – متالورژی در تولید

۱- کتاب متالورژی مکانیکی؛ تألیف: جورج دیتر، مترجم: شهره شهیدی؛ انتشارات مرکز نشردانشگاهی ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۰۱۱۱۴۶۵؛ (فصول۱ و ۳ تا ۶ و ۱۲ و ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – ریاضیات پیشرفته ۱

۱- کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد دوم قسمت اول؛ تألیف: اروین کرویت سیگ، مترجم: عبداله شیدفر و علیمردان شاهرضایی؛ انتشارات دالفک، ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۲۷؛ (فصول۱۵ و ۱۶ حذف می باشد.)

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۲۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (۱۳۱۵۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – مقاومت مصالح پیشرفته

۱- کتاب ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS؛ تألیف: Arthur P. Boresi, Richard J. Shmidt؛ انتشارات John willy and Sons Inc. 6th edition, 2003، شابک: ۹۷۸۰۴۷۱۴۳۸۸۱۶؛ (فصول۷، ۸ و ۱۰ تا ۱۴ مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد: دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی اخبار بخش فنی و مهندسی)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – مکانیک محیط های پیوسته ۱

۱- کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین؛ تألیف: جرج میس و توماس میس- مترجم: عباس راستگو و محمدمهدی هیهات؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲، شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۳۵۴۴۶۹؛ (فصول۲ تا ۴ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – ریاضیات پیشرفته ۱

۱- کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد دوم قسمت اول؛ تألیف: اروین کرویت سیگ- مترجم: عبداله شیدفر و علیمردان شاهرضایی؛ انتشارات دالفک، ۱۳۹۲، شابک: ۹۶۴۶۲۲۶۰۲۷؛ (فصول۱۵ و ۱۶ حذف می باشد.)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

۳۰۲۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (۱۳۲۱۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – تئوری نابجایی ها

۱- کتاب Introduction to Dislocations, Fifth Edition؛ تألیف: Berek Hull, D. J. Bacon؛ انتشارات Butterworth-Heinemann Publications, 2001، شابک: ۹۷۸۰۰۸۰۹۶۶۷۲۴؛کل کتاب به استثنای پیوست ها مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد: دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی اخبار بخش فنی و مهندسی@@

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – ترمودینامیک پیشرفته مواد

۱- کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد- ویرایش سوم (جلد۲)؛ تألیف: دیوید گسکل، مترجم: علی سعیدی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان/ چاپ دهم ۱۳۹۰، شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۲۲۲۷۷؛ (از ابتدای فصل۹ تا پایان کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی – فرآیندهای انجماد پیشرفته

۱- کتاب Fundamentals of Solidification, Third Edition؛ تألیف: W. Kurz and D.J. Fisher؛ انتشارات Trans Tech Publication, 1992، شابک: ۰۸۷۸۴۹۵۲۲۳؛کل کتاب به استثنای پیوست ها مطالعه شود. فایل کتاب در مسیر زیر قرار دارد: دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir بخش علمی فنی و مهندسی اخبار بخش فنی و مهندسی@@

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی ۹۸ , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی ۹۹, منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه

 

۲۰۰۱- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی (۱۱۱۷۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی – استنباط آماری ۱

۱- کتاب Statistical Inference؛ تألیف: George Casell And Roger I. Berger؛ انتشارات Duxburg press (1990)؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی – آنالیز ریاضی ۲

۱- کتاب آنالیز ریاضی ۲؛ تألیف: علیرضا مدقالچی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (کلیه بخش های ۳-۵، ۴-۱۰، ۴-۱۲ و ۴-۱۳ و فصل ششم حذف شوند. قضایای بخش های ۳-۴ و ۴-۱۱ بدون اثبات مطالعه شود.)

۲۰۰۲- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی (۱۱۱۱۴۹) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی – اصول آموزش ریاضی

۱- کتاب آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی۱)؛ تألیف: محمدحسن بیژن زاده؛ انتشارات دانش پذیر.
۲- کتاب اصول آموزش ریاضی؛ تألیف: سیدحسن علم الهدایی؛ انتشارات جهان فردا.

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی – بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات ۱

۱- کتاب چگونه مسئله حل کنیم؟؛ تألیف: جورج پولیا/ مترجم: احمد آرام؛ انتشارات کیهان.
۲- کتاب خلاقیت ریاضی؛ تألیف: جورج پولیا/ مترجم: شهریاری؛ انتشارات فاطمی؛ (فصول۱۰ تا ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی – روانشناسی یادگیری

۱- کتاب روانشناسی یادگیری؛ تألیف: حسین زارع؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۰۳- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی (۱۱۱۱۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill چاپ سال ۱۹۸۷؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی – آنالیز عددی پیشرفته

۱- کتاب Introduction to Numerical Analysis؛ تألیف: J. Stoer؛ انتشارات Springer- verlag چاپ سال ۲۰۰۲؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ مطالعه شود.)

۲۰۰۴- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (۱۱۱۱۹۰) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill چاپ سال ۱۹۸۷؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات – آنالیز عددی پیشرفته

۱- کتاب Introduction to Numerical Analysis؛ تألیف: J. Stoer؛ انتشارات Springer- verlag چاپ سال ۲۰۰۲؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ مطالعه شود.)

۲۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز (۱۱۱۱۶۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز – جبر پیشرفته

۱- کتاب Algebra؛ تألیف: T.W.Hungerford؛ انتشارات Springer چاپ سال ۱۹۷۴؛ (فصل۱ بخش های ۷ تا ۹، فصل۴ بخش های ۱ تا ۵، فصل۸ بخش های ۱ تا ۴، فصل۹ بخش های ۱ و ۲ و فصل۱۰ بخش۱ مطالعه شود.

۲۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر (۱۱۱۱۷۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر – جبر پیشرفته

۱- کتاب Algebra؛ تألیف: T.W.Hungerford؛ انتشارات Springer چاپ سال ۱۹۷۴؛ (فصل۱ بخش های ۷ تا ۹، فصل۴ بخش های ۱ تا ۵، فصل۸ بخش های ۱ تا ۴، فصل۹ بخش های ۱ و ۲ و فصل۱۰ بخش۱ مطالعه شود.

 

۲۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه (۱۱۱۱۸۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه – جبر پیشرفته

۱- کتاب Algebra؛ تألیف: T.W.Hungerford؛ انتشارات Springer چاپ سال ۱۹۷۴؛ (فصل۱ بخش های ۷ تا ۹، فصل۴ بخش های ۱ تا ۵، فصل۸ بخش های ۱ تا ۴، فصل۹ بخش های ۱ و ۲ و فصل۱۰ بخش۱ مطالعه شود.

۲۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) (۱۱۱۶۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) – زمین ساخت جهانی

۱- کتاب زمین ساخت جهانی؛ تألیف: فیلیپ کری- فریدریک واین، مترجمین: حسن زاده/ مدبری؛ انتشارات دانشگاه تهران- ۱۳۸۴؛ (فصول۱ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) – زمین شناسی کواترنری

۱- کتاب زمین شناسی کواترنری کاربردی؛ تألیف: جان کت، مترجمین: پیمان رضایی- محمد نوری زاده/ سیدمحمود فاطمی عقدا؛ انتشارات جهاد دانشگاهی- ۱۳۸۵؛ (فصول۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) – تو زمین ساخت و ریخت زمین ساخت

۱- کتاب Active Tectonics؛ تألیف: Keller, E.A., and Pinter؛ انتشارات Printice Hall-1996؛

۲۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی (۱۱۱۶۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – آب زمین شناسی پیشرفته

۱- کتاب هیدرولوژی زیرزمینی؛ تألیف: پرویز ترابی تهرانی؛ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا؛ (فصول۱ تا ۳، ۸ و ۹ (تا اول آنیزوتروپی و نفوذپذیری در سازنده های سخت) مطالعه شود.)
۲- کتاب آب های زیرزمینی؛ تألیف: عبداله طاهری تیزرو؛ انتشارات دانشگاه رازی؛ (فصل۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – آب شناسی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)؛ (فصول۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ از منبع مذکور مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – آب زمین شیمی

۱- کتاب هیدروژئوشیمی؛ تألیف: همایون مقیمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – هواشناسی و اقلیم شناسی

۱- کتاب هواشناسی کاربردی؛ تألیف: کمالی، عسگری، نوحی؛ انتشارات سازمان هواشناسی کشور؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی (۱۱۱۶۴۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانی ها و سنگ های صنعتی

۱- کتاب مبانی کانی های صنعتی؛ تألیف: D.A.C.Manning، مترجم: احمد هرمزی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۸۰؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانسارهای آذرین و دگرگونی

۱- کتاب زمین شناسی کانسارها؛ تألیف: Guilbert, Park، مترجم: سعید علیرضایی؛ انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۹؛ (فصول۸ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانسارهای رسوبی

۱- کتاب زمین شناسی کانسارها؛ تألیف: Guilbert, Park، مترجم: سعید علیرضایی؛ انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۹؛ (فصول۱۴ تا ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانه زایی و تکتونیک

۱- کتاب ذخایر فلزی و تکتونیک صفحه ای؛ تألیف: زمانیان؛ انتشارات دانشگاه لرستان- ۱۳۸۹٫

۲۰۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی (۱۱۱۶۴۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – آتشفشان شناسی پیشرفته

۱- کتاب آتشفشان ها و رخساره های آتشفشانی؛ تألیف: علی درویش زاده؛ انتشارات دانشگاه تهران- ۱۳۸۳؛ (فصول۲ و ۳ و ۶ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – ژئوکرونولوژی

۱- کتاب اصول زمین شناسی ایزوتوپی؛ تألیف: گونتر فار- مترجمین: محمدولی ولی زاده/ حبیب الله قاسمی/ نزهت زمان نراقی/ محمود صادقیان؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود- ۱۳۹۳؛ (فصول۳ و ۴، ۷ و ۸ و ۱۵ تا ۱۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب کاربرد داده های ژئوشیمیایی (ارزیابی، نمایش، تفسیر)؛ تألیف: هاگ رولینسون- مترجم: علیرضا کریم زاده ثمرین؛ انتشارات دانشگاه تبریز- ۱۳۸۱؛ (فصل ششم صفحات۳۵۹ تا ۳۸۹ مطالعه و تدریس شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – ماگماتیسم و دگرگونی ایران

۱- کتاب ماگماتیسم و دگرگونی ایران؛ تألیف: بهاری فر- نجف زاده؛ انتشارات جزوه- دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – گرانیت ها

۱- کتاب سنگ های گرانیتوئیدی؛ تألیف: D.B.Clarke، مترجم: اشرف ترکیان؛ انتشارات نور علم همدان- ۱۳۸۰٫

 

۲۰۱۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی (۱۱۱۶۵۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – زیست چینه نگاری

۱- کتاب بایوزوناسیون و مدل های بایواستراتیگرافی؛ تألیف: شعبانیان؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۸۹٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – دیرینه بوم شناسی

۱- کتاب پالئواکولوژی؛ تألیف: کبریایی زاده/ سیداحمد بابازاده/ عبدالمجید موسوی نیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۰٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – چینه نگاری پیشرفته

۱- کتاب اصول چینه نگاری؛ تألیف: وزیری مقدم/ طاهری/ کیمیاگری؛ انتشارات دانشگاه اصفهان- ۱۳۹۰؛ (فصول۱، ۳، و ۶ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – چینه نگاری سکانسی

۱- کتاب مبانی چینه نگاری سکانسی؛ تألیف: امینی؛ انتشارات دانشگاه تهران- ۱۳۹۰٫

 

۲۰۱۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (۱۱۱۶۵۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – زمین شیمی رسوبی

۱- کتاب ژئوشیمی رسوبی؛ تألیف: ناصر ارزانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۰٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – رسوب شناسی زیست محیطی

۱- کتاب Environmental Sedimentology؛ تألیف: Perry & Taylor؛ انتشارات ۲۰۰۷- Blackwell؛ (فصول۱ و ۳ تا ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – رسوب شناسی کاربردی

۱- کتاب رسوب شناسی؛ تألیف: رضا موسوی حرمی؛ انتشارات آستان قدس رضوی- ۱۳۸۳؛ (فصول۱ و ۲ تا ۵ مطالعه شود.)
۲ -کتاب Applied Sedimentology؛ تألیف: R.C. Selley؛ انتشارات -Academic Press 2000؛ (فصل۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – محیط های رسوبی پیشرفته

۱- کتاب رسوب شناسی؛ تألیف: رضا موسوی حرمی؛ انتشارات آستان قدس رضوی- ۱۳۸۳؛بخش دوم، فصول۷ تا ۲۰ مطالعه شود.
۲ -کتاب Sedimentology and Stratigraphy. 2ed؛ تألیف: Nichols. G؛ انتشارات -Blackwell -Willey 2009؛ (فصول۸ و ۹ و ۱۳ تا ۱۵ مطالعه شود.)

 

۲۰۱۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی (۱۱۱۶۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – مبانی گرانی سنجی

۱- کتاب ژئوفیزیک کاربردی جلد اول؛ تألیف: زمردیان و حاجب حسینیه؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصل۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – ژئومغناطیس ۱

۱- کتاب ژئوفیزیک کاربردی جلد دوم؛ تألیف: زمردیان و حاجب حسینیه؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصل۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – ژئودینامیک

۱- کتاب ژئودینامیک؛ تألیف: محمد آریامنش/ زهرا محمودپور؛ انتشارات امیرکبیر- ۱۳۹۱؛ (فصول۴ تا ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – روش های سن یابی ایزوتوپیک و رادیومتریک و کاربرد آنها در ژئوفیزیک

۱- کتاب Quaternary Dating Methods؛ تألیف: MIKE Walker؛ انتشارات ۲۰۰۴- WILEY؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ مطالعه شود.)

 

۲۰۱۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی (۱۱۱۶۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – روش های آنالیز دستگاهی

۱- کتاب نمونه برداری و تجزیه دستگاهی نمونه های معدنی و زیست محیطی؛ تألیف: هاشم باقری؛ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان ۱۳۹۱؛ (فصول۵ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – زمین شیمی اکتشافی

۱- کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی (موادمعدنی)؛ تألیف: علی اصغر حسنی پاک؛ انتشارات دانشگاه تهران؛به استثناء فصول۵، ۶ و ۱۳، همه کتاب مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – زمین شیمی زیست محیطی

۱- کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی؛ تألیف: جی نلسون ایبای، مترجمین: فرید مر، سروش مدبری، گیتی فرقانی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۱؛ (فصول۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – زمین شیمی خاک

۱- کتاب ژئوشیمی رسوبی؛ تألیف: ناصر ارزانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۱؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب مبانی خاک شناسی؛ تألیف: ناصر ارزانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۸۹٫

 

۲۰۱۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی (۱۱۱۶۴۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – آلودگی منابع آب

۱- کتاب Contaminant Hydrogeology؛ تألیف: C.W.Fetter؛ انتشارات Waveland Pr Inc 1999؛ (فصول۱، ۶، ۷ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – خطرهای زمین شناختی

۱- کتاب زمین شناسی محیط زیست؛ تألیف: ناصر حافظی مقدس، محمد غفوری؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۸؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ و ۷ مطالعه شود.)
۲- کتاب زمین ریخت شناسی کاربردی؛ تألیف: ناصر حافظی مقدس؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۸؛ (فصول۶، ۸ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – زمین شیمی زیست محیطی

۱- کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی؛ تألیف: جی نلسون ایبای، مترجمین: فرید مر، سروش مدبری، گیتی فرقانی تهرانی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۱؛ (فصول۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

۱- کتاب انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار؛ تألیف: مجید عباس پور؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۶؛ (فصول۳، ۷ و ۱۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست؛ تألیف: مترجمان: مجنونیان/ محراب زاده/ دانش؛ انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۸۶؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

۲۰۱۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی (۱۱۱۲۷۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – لیپید و قند

۱- کتاب لیپید و قند؛ تألیف: لامع راد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – بیوشیمی کروماتین

۱- کتاب بیوشیمی کروماتین؛ تألیف: لامع راد- گل بداق؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه بیوشیمی کروماتین را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – آنزیمولوژی

۱- کتاب آنزیمولوژی؛ تألیف: رضا حاجی حسینی بغداد آبادی، بهزاد لامع راد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – کنترل متابولیسم

۱- کتاب کنترل متابولیسم؛ تألیف: رضا حاجی حسینی بغداد آبادی، بهزاد لامع راد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۱۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک (۱۱۱۲۳۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – بیوفیزیک سلولی

۱- کتاب مبانی بیوفیزیک؛ تألیف: مهران میراولیایی و علی اصغر رستگاری؛ انتشارات آییژ؛ (فصول۴ و ۷ مطالعه شود.)
۲- کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش؛ تألیف: لودیش و همکاران؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛ (فصول۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – بیوفیزیک مولکولی

۱- کتاب شبیه سازی رایانه ای (دینامیک مولکولی و منونت کارلو)؛ تألیف: سیف اله جلیلی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ (فصول۱ و ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – زیست شناسی مولکولی پیشرفته

۱- کتاب زیست شناسی مولکولی پیشرفته مبانی بنیادین و اصول نوین؛ تألیف: رابرت ویور/ مترجم: سیدکاظم بیدکی و کمال فرهی فر؛ انتشارات آدنا/ سال۱۳۹۲٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – فیزیک پزشکی

۱- کتاب فیزیک پزشکی؛ تألیف: جان ار. کامرون، جمیز جی. اسکروفنیک/ مترجم: عباس تکاور؛ انتشارات آییژ؛ (فصول۹، ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۲۰ و پیوست شامل: MRI و لیزر تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

 

۲۰۱۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک (۱۱۱۲۴۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – مهندسی ژنتیک (نظریه ها)

۱- کتاب مهندسی ژنتیک؛ تألیف: ویلیامز/ سکارلی/ اسپور، مترجم: مصطفی ولیزاده/ ناصر مهنا/ سید ابوالقاسم محمدی و محمدنژاد کاظم؛ انتشارات عمیدی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – بیوشیمی کروماتین

۱- کتاب جزوه بیوشیمی کروماتین؛ تألیف: لامع راد/ سعیدیان/ گل بداق؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه بیوشیمی کروماتین را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – ژنتیک مولکولی

۱- کتاب زیست شناسی مولکولی جلد۱؛ تألیف: مصطفی عبادی/ غلامرضا بیدخوری/ لاله عارف عشقی؛ انتشارات پوران پژوهش؛ (فصول۱، ۲، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – ژنتیک پروکاریوت ها

۱- کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها؛ تألیف: ژرمی دال/ سیمون پارک، مترجم: منصور مشرقی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، سال چاپ: ۱۳۸۸؛ (فصل۴، ۹ و ۱۰ حذف می باشد.)

 

۲۰۲۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی (۱۱۱۲۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

۲۰۲۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری (۱۱۱۲۴۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۲۲- زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی (۱۱۱۲۴۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۲۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (۱۱۱۲۴۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۲۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (۱۱۱۲۴۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – جذب و انتقال

۱- کتاب جذب و انتقال در گیاهان؛ تألیف: مه لقا قربانلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – اکولوژی پوشش های گیاهی

۱- کتاب اکولوژی پوشش های گیاهی؛ تألیف: یونس عصری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۵ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – تاکسونومی جدید

۱- کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ تألیف: کلیوآ، استیس، مترجم: احمدرضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ (فصل۱ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – متابولیسم گیاهی

۱- کتاب متابولیسم گیاهی؛ تألیف: مه لقا قربانلی، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۰۲۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی (۱۱۱۲۴۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – جذب و انتقال

۱- کتاب جذب و انتقال در گیاهان؛ تألیف: مه لقا قربانلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – اکولوژی پوشش های گیاهی

۱- کتاب اکولوژی پوشش های گیاهی؛ تألیف: یونس عصری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۵ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – تاکسونومی جدید

۱- کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ تألیف: کلیوآ، استیس، مترجم: احمدرضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ (فصل۱ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – متابولیسم گیاهی

۱- کتاب متابولیسم گیاهی؛ تألیف: مه لقا قربانلی، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۲۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی (۱۱۱۲۴۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – جذب و انتقال

۱- کتاب جذب و انتقال در گیاهان؛ تألیف: مه لقا قربانلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – اکولوژی پوشش های گیاهی

۱- کتاب اکولوژی پوشش های گیاهی؛ تألیف: یونس عصری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۵ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – تاکسونومی جدید

۱- کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ تألیف: کلیوآ، استیس، مترجم: احمدرضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ (فصل۱ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – متابولیسم گیاهی

۱- کتاب متابولیسم گیاهی؛ تألیف: مه لقا قربانلی، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۲۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی (۱۱۱۲۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها

۱- کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها؛ تألیف: ژرمی دال و سیمون پارک، مترجم: منصور مشرقی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ (فصول۴، ۹ و ۱۰ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – فناوری تخمیر

۱- کتاب بیوتکنولوژی صنعتی؛ تألیف: سیدعباس شجاع الساداتی، محمدعلی اسدالهی؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس؛ (فصول۱ تا ۵ و ۷ و ۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – زیست فناوری غذایی

۱- کتاب مقدمه ای بر بیوتکنولوژی موادغذایی؛ تألیف: پری جانسون گرین، مترجمان: محمدباقر حبیبی نجفی، امیر سالاری، ریاضی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛گفتار۹ حذف شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – اخلاق زیستی در زیست فناوری

۱- کتاب مقدمه ای بر اخلاق زیستی؛ تألیف: جان بریانن، لیند باگوت لاوله، جان سرل- مترجم: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی؛ انتشارات پژوهشگاه ابن سینا؛داوطلبان محترم می توانند برای تهیه کتاب اخلاق زیستی در زیست فناوری با شماره۲۲۴۰۲۱۱۰ داخلی ۳۵۱ پژوهشگاه ابن سینا تماس حاصل نمایند.

 

۲۰۲۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی (۱۱۱۴۷۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۲۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه (۱۱۱۴۶۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۳۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک (۱۱۱۴۸۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

۲۰۳۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی (۱۱۱۴۹۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۳۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی (۱۱۱۴۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۳۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی (۱۱۱۳۳۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد (۱۱۱۳۳۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها (۱۱۱۳۳۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی (۱۱۱۳۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی (۱۱۱۳۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای (۱۱۱۳۳۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۸ , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹ , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم پایه , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور انسانی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور هنر , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم انسانی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی

 

۱۰۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری (۱۲۱۶۳۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مدیریت و برنامه ریزی محیطی

۱- کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین؛ تألیف: ان. ار بییر- کاترین هیگینز؛ مترجم: بحرینی، کریمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کتاب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها و تکنیک ها)؛ تألیف: کلانتری؛ انتشارات خوشبین (فصل ۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مخاطرات آب و هوایی شهر

۱- کتاب مخاطرات جوی؛ تألیف: حسین محمدی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع مبانی آب وهوا شناسی سینوپتیک

۱- کتاب اقلیم شناسی سینوپتیک؛ تألیف: علیجانی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسی شهری – منابع هیدرولوژی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات استان قدس رضوی (فصول ۱، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی کاربردی (۱۲۱۶۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع مدیریت و برنامه ریزی محیطی

۱- کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین؛ تألیف: ان. ار بییر – کاترین هیگینز؛ مترجم: بحرینی، کریمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کتاب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها و تکنیک ها)؛ تألیف: کلانتری؛ انتشارات خوشبین (فصل ۴ مطالعه شود.)

* منابع آب وهوا شناسی توریسم

۱- کتاب آب وهوا شناسی توریسم؛ تألیف: حسن ذوالفقاری؛ انتشارات سمت.

* منابع مبانی آب وهوا شناسی سینوپتیک

۱- کتاب اقلیم شناسی سینوپتیک؛ تألیف: علیجانی؛ انتشارات سمت.

* منابع هیدرولوژی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی (فصول ۱، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) (۱۲۱۶۳۸) فراگیر پیام نور

* منابع مدیریت و برنامه ریزی محیطی

۱- کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین؛ تألیف: ان. ار بییر – کاترین هیگینز؛ مترجم: بحرینی، کریمی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کتاب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوری ها و تکنیک ها)؛ تألیف: کلانتری؛ انتشارات خوشبین (فصل ۴ مطالعه شود.)

* منابع گرمایش جهانی و پیامدهای آن

۱- کتاب گرمایش جهانی، پیامدهای زیستی- اکولوژیکی؛ تألیف: اکبر شائمی / مجید حبیبی نوخندان؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

* منابع مبانی آب وهوا شناسی سینوپتیک

۱- کتاب اقلیم شناسی سینوپتیک؛ تألیف: علیجانی؛ انتشارات سمت.

* منابع هیدرولوژی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات استان قدس رضوی (فصول ۱، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی (۱۲۱۵۲۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع روش تحقیق در علوم ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری ار، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور. (فصول ۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی. (فصول ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد. (فصول ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

۱- کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد ۱ و ۲؛ تألیف: بیگلری و همکاران؛ انتشارات تیمورزاده (طبیب)، جلد اول، فصول ۴ تا ۱۱ و از جلد دوم، فصول ۴۰ تا ۴۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – منابع حرکت شناسی پیشرفته

۱- کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری؛ تألیف: کلیم دبلیو، تامپسون، آر. تی. فلوید، مترجم: ولی الله دبیدی روشن؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (۱۲۲۵۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع نگارش پیشرفته

۱ – کتاب The Practical Writer With Readings (Seventh ed.) ؛ تألیف: Edward P. Baily and Philip A. Powell ؛ انتشارات جنگل.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع مسائل زبانشناسی

۱- کتاب Chomsky’s Universal Grammar (Third edition) ؛ تألیف: V.J. Cook & Mark Newson ؛ انتشارات رهنما. (فصول ۱، ۲، ۵ و ۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب Essential Introductory Linguistics ؛ تألیف: Grover Hudson ؛ انتشارات ام القرآن. (فصول ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع آواشناسی آموزشی

۱- کتاب A Course in Phonetics (sixth ed.) ؛ تألیف: Peter Ladefoged & Keith Johnson ؛ انتشارات جنگل.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – منابع اصول و روش تدریس زبان های خارجی

۱- کتاب Understanding Language Teaching ؛ تألیف: B. Kumaravadivelu ؛ انتشارات جنگل.

 

۱۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی (۱۲۱۳۵۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع آواشناسی زبان فارسی

۱- کتاب آواشناسی ؛ تألیف: علی محمد حق شناس ؛ انتشارات آگاه ۱۳۹۲٫
۲- کتاب آواشناسی زبان فارسی ؛ تألیف: یداله ثمره ؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (۱۳۸۸) (بخش اول مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان

۱- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان ؛ تألیف: یحیی مدرسی ؛ انتشارات سمت ۱۳۹۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع زمینه کاربرد روان شناسی در آموزش زبان فارسی

۱- کتاب روان شناسی تربیتی ؛ تألیف: جان گلاور، راجربرونینگ، مترجم: علی نقی خرازی ؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. (از آغاز کتاب تا صفحه ۲۴۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی – منابع زبان تخصصی انگلیسی

۱- کتاب Select Readings (intermediate) ؛ تألیف: Linda lee & Erike Gunderson ؛ انتشارات جنگل.

 

۱۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (۱۲۱۲۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع مقدمات زبانشناسی

۱- کتاب درآمدی بر زبان شناسی معاصر ؛ تألیف: ویلیام اگریدی و مایکل دابروولسکی، مارک آرنف، مترجم: علی درزی ؛ انتشارات سمت. (شش فصل اول مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع ساخت زبان فارسی

۱- کتاب ساخت زبان فارسی ؛ تألیف: خسرو غلامعلی زاده ؛ انتشارات احیا کتاب.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع مفاهیم بنیادی در نحو

۱- کتاب Grammar as Science ؛ تألیف: Larson, Richard. K؛ انتشارات MIT.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان – منابع زبان خارجه

۱- کتاب Essential Introductory Linguistic ؛ تألیف: Grover Hudson ؛ انتشارات جنگل. (فصول ۱ تا ۱۰ و ۱۵، ۱۷ و ۲۵ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست (۱۲۴۰۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست

۱- کتاب آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم ؛ تألیف: جوی ای. پالمر؛ مترجم: محمد خورشید دوست ؛ انتشارات سمت. (همه فصول به جز فصل پنجم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست

۱- کتاب نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست ؛ تألیف: سیدمحمد شبیری و سهراب عبداللهی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور. (همه فصول به جز فصل پنجم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع اصول و روش های برنامه ریزی درسی

۱- کتاب اصول برنامه ریزی درسی ؛ تألیف: کورش فتحی ؛ انتشارات ایران زمین.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست – منابع زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی Environmental Education ؛ تألیف: سید محمد شبیری ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴٫ (فقط فصول ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ مطالعه شود.)

 

۱۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی (۱۲۱۱۴۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع مبانی آموزش بزرگسالان

۱- کتاب راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تأکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور ؛ تألیف: بهمن زندی- فهیمه السادات حقیقی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب روش های سوادآموزی بزرگسالان (تعلیم مهارت های خواندن و نوشتن) ؛ تألیف: زهرا صباغیان ؛ انتشارات نشر دانشگاهی.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع مدیریت منابع انسانی

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی ؛ تألیف: گری دسلر؛ مترجم: علی پارساییان- محمد اعرابی ؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. (فصول ۱ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت

۱- کتاب برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ؛ تألیف: کوروش فتحی واجارگاه ؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی – منابع روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی

۱- کتاب روش تدریس پیشرفته ؛ تألیف: نسیم سعید، حسین زارع ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیکی ؛ تألیف: فهمن زندی، فروزان دهباشی شریف ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی (۱۲۲۰۴۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع انسان شناسی

۱- کتاب انسان شناسی ؛ تألیف: محمود رجبی ؛ انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره). (ضمائم و زیرنویس ها حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع کلیات فلسفه اخلاق

۱- کتاب درآمدی جدید به فلسفه اخلاق ؛ تألیف: هری گنسلر؛ مترجم: حمیده بحرینی ؛ انتشارات آسمان خیال.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع آشنایی با متون اخلاق اسلامی

۱- کتاب آشنایی با متون اخلاق اسلامی ؛ تألیف: محسن جوادی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی – منابع آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی

۱- کتاب آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی ؛ تألیف: محمدعلی شمالی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- Summa Theologica ; Etics in Islamic Philosophy ; Awsaf al Ishraf ; Jam’ al- Saadat ; A n Introduction to Irfan ; Love in Christianity and Islam

 

۱۰۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق (۱۲۲۰۴۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – انسان شناسی

۱- کتاب انسان شناسی، محمود رجبی ، مؤسسه امام خمینی (ره). (ضمائم و زیرنویس ها حذف می باشد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – کلیات فلسفه اخلاق

۱- کتاب درآمدی جدید به فلسفه اخلاق ؛ تألیف: نویسنده: هری گنسلر، مترجم: حمیده بحرینی؛ انتشارات آسمان خیال.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – آشنایی با متون اخلاق اسلامی

۱- کتاب آشنایی با متون اخلاق اسلامی ؛ تألیف: محسن جوادی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه اخلاق – آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی

۱- کتاب متون اخلاقی به زبان انگلیسی؛ تألیف: محمد علی شمالی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- Morality and moral philosophy
۳- nicomachban Ethics
۴- Ethics in aslamic
۵- An introduction to irfun
۶- Jami al-saadat

 

۱۰۱۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی (۱۲۲۱۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی – عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان

۱- کتاب تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان ، هادی غفاری، اصغر ابوالحسنی ، دانشگاه پیام نور چاپ ۱۳۸۹٫ (از فصل ۴ بخش ۲ و ۳ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی – اقتصاد خرد

۱- کتاب درآمدی بر مبنای اقتصاد خرد با نگرش اسلامی ؛ تألیف: محمد جعفر انصاری/ دیرباز/ کرمی ؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی – اقتصاد سنجی

۱- کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلدهای ۱ و ۲ ؛ تألیف: دامودار گجراتی، حمید ابریشمی ؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ ۱۳۸۵ به بعد.

۱۰۱۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی (۱۲۲۱۲۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی – اقتصاد انرژی

۱- کتاب اقتصاد نظری و کاربردی نفت؛ تألیف: مجید احمدیان؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس پژوهشکده اقتصاد چاپ ۱۳۷۸٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی – اقتصاد کلان پیشرفته

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون، مترجم: عباس شاکری؛ انتشارات نی چاپ ۱۳۸۲؛ (فصول ۹ تا ۱۷ و ۱۹، ۲۰، ۲۳ و ۲۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی – اقتصاد منابع طبیعی

۱- کتاب نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع پایان پذیر؛ تألیف: مجید احمدیان؛ انتشارات سمت چاپ ۱۳۹۱٫

۱۰۱۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک (۱۲۲۱۲۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – اقتصاد اطلاعات

۱- کتاب اقتصاد اطلاعات؛ تألیف: جعفر عبادی؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۹۲٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – اقتصاد خرد پیشرفته

۱ -کتاب تئوری اقتصاد خرد؛ تألیف: پی ار جی لیارد والترز، مترجم: عباس شاکری؛ انتشارات نشر نی چاپ ۱۳۸۸ به بعد؛ (فصل ۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)؛ تألیف: هندرسن کوانت- قره باغیان، پژویان؛ انتشارات رسا؛ (فصول ۲ و ۴ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – اقتصاد کلان پیشرفته

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون، مترجم: عباس شاکری؛ انتشارات نی چاپ ۱۳۹۲؛ (فصول ۹ تا ۱۷ و ۱۹، ۲۰، ۲۳ و ۲۴ مطالعه شود.)

۱۰۱۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان (۱۲۲۰۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – تاریخ تصوف از آغاز تا قرن هفتم

۱- کتاب تاریخ تصوف ۱؛ تألیف: مهدی دهباشی و سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – ادیان ابتدایی و قدیم

۱- کتاب هفت نظریه در باب دین؛ تألیف: دانیل پالس و مترجم محمد عزیز بختیاری؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (فصول ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ و ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – ادیان ایران پیش از اسلام

۱- کتاب طلوع و غروب زرتشتی گری؛ تألیف: رابرت چارلز زینر. مترجم: تیمور قادری ؛ انتشارات امیرکبیر؛ (فصول ۱، ۳، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان – تاریخ یهود

۱- کتاب باورها و آیین های یهودی؛ تألیف: الن آنترمن. مترجم: رضا فرزین؛ انتشارات ادیان و مذاهب؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۳۰۰ مطالعه شود.)

 

۱۰۱۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۴۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث – تاریخ حدیث

۱- کتاب تاریخ عمومی حدیث؛ تألیف: مجید معارف؛ انتشارات کویر؛ (فصول زیر حذف می باشد: از بخش اول: فصل۵ (حدیث اهل سنت پس از قرن سوم هجری) از صفحه۱۵۵ تا ۱۹۳، از بخش دوم: فصل۶ (حدیث شیعه در دوره متأخران) از صفحه۳۶۵ تا آخر کتاب.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث – تفسیر قرآن (۱)

۱- کتاب مجمع البیان (متن عربی)؛ تألیف: شیخ طبرسی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (سوره های قمر، الرحمن، واقعه و حدید مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث – علوم قرآنی (۱)

۱- کتاب التمهید فی علوم القرآن جلد اول؛ تألیف: محمدهادی معرفت؛ انتشارات تمهید؛ (از ابتدای جلد اول کتاب مذکور تا ابتدای (معرفه اسباب النزول) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث – روش های تفسیری

۱- کتاب تفسیر و مفسران؛ تألیف: محمدهادی معرفت؛ انتشارات تمهید (قم)؛ (از جلد اول: فصل اول (تفسیر) از صفحه۱۶ تا صفحه۹۵، فصل چهارم (پیدایش تفسیر) از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۸، فصل ششم (تفسیر در عصر تابعان) از صفحه۲۹۵ تا صفحه۳۶۰ (تا ابتدای علقه بن قیس)، فصل هشتم (نقش اهل بیت در تفسیر) از صفحه۴۳۸ تا صفحه۴۶۷ تا ابتدای (نمونه هایی از تفاسیر معتبر منقول از اهل بیت). از جلد دوم: از ابتدای (تفسیر در عصر تدوین) از صفحه۹ تا پایان فصل نهم (تفسیر نقلی) صفحه۱۳۹ و فصل چهاردهم (تفسیر موضوعی) از صفحه۵۲۶ تا آخر کتاب (صفحه۵۵۵) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث – تاریخ قرآن

۱- کتاب تاریخ قرآن؛ تألیف: محمود رامیار؛ انتشارات امیرکبیر؛ فصل۱۱ (یکی کردن مصاحف در زمان عثمان) صفحه۴۰۷ تا ابتدای (ملحقات) صفحه۶۵۸ مطالعه شود.)

۱۰۱۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (۱۲۲۰۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – قواعد فقه (۱)

۱- کتاب القواعد الفقهیه- جلد دوم؛ تألیف: ناصر مکارم شیرازی؛ انتشارات مدرسه الام علی ابن ابیطالب(ع)- قم؛ (هفت قاعده: ۱- قاعده التسلط، ۲- قاعده حجیه قول ذی الید، ۳- قاعده الحیازه، ۴- قاعده السبق، ۵- قاعده الاتلاف، ۶- قاعده ما یضمن و ما لا یضمن و ۷- قاعده الید، مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – فقه استدلالی (۱)

۱- کتاب المکاسب؛ تألیف: شیخ مرتضی انصاری؛ انتشارات دارالحکمه (علامه) یا یکی از چاپ های موجود؛ (از ابتدا تا انتهای مباحث «خیار مجلس» و «خیار غبن» مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – زبان خارجی

۱- کتاب Encyclopedia of Islam Essays on Major Concepts؛ تألیف: سعید سبزیان- جمال نیکدست؛ ۱-انتشارات آدنا؛ (پنج عنوان از عناوین مقالات فقهی شامل: ۱- احکام (از ابتدای صفحه۹ تا پایان همان صفحه). ۲- عقد (از ابتدای صفحه۲۸ تا پایان صفحه۳۳). ۳- بیع (از ابتدای صفحه۹۷ تا پایان صفحه۱۰۲). ۴- فتوا (از ابتدای صفحه۱۷۸ تا پایان صفحه۱۸۳). ۵- فقه (از ابتدای صفحه۱۸۴ تا پایان صفحه۲۰۱) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – آیات الاحکام

۱- کتاب کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تألیف: فاضل المقداد ابن عبدالله السیوری؛ انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی قم- یا یکی از چاپ های موجود؛ (مبحث «کتاب المکاسب»، از ابتدا تا پایان مبحث «دین» (یعنی تا ابتدای بحث انواع توابع دین- النوع الاول: رهن) و مبحث «کتاب النکاح)، از ابتدا تا پایان (به استثنای دو مبحث کوتاه «فی اباحه المتعه» و «نکاح الاماء»)، مطالعه شود.)

 

۱۰۱۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی (۱۲۲۰۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط امویان

۱- کتاب دولت امویان؛ تألیف: محمد سهیل طقوش، مترجم: حجت الله جودکی؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲- کتاب تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا سال ۴۱ هجری؛ تألیف: اصغر قائدان؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (از فصل دوم پیامبر(ص) از بعثت تا رحلت، تا پایان کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ علوم در تمدن اسلامی ۱

۱- کتاب تاریخ علوم در تمدن اسلامی (جزوه)؛ تألیف: مهدی عبادی و مجتبی سلطانی احمدی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه تاریخ علوم در تمدن اسلامی و جزوه جغرافیانگاری در جهان اسلام را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – جغرافیای تاریخی جهان اسلام

۱- کتاب جغرافیانگاری در جهان اسلام (جزوه)؛ تألیف: زینب فضلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه تاریخ علوم در تمدن اسلامی و جزوه جغرافیانگاری در جهان اسلام را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

۱- کتاب سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامی؛ تألیف: ماجد عرسان کیلانی، مترجم: بهروز رفیعی؛ انتشارات مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

 

۱۰۱۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) (۱۲۱۱۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – اصول و مبانی برنامه ریزی درسی

۱- کتاب اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی؛ تألیف: کورش فتحی واجارگاه؛ انتشارات علم استادان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – روش های تحقیق در برنامه درسی

۱- کتاب چگونه تحقیق کنیم؛ تألیف: لورن بلکستر- کریستینا هیوز- ملکم تایت- مترجمین: ابوالفضل فراهانی، عیسی ابراهیم زاده، محمدرضا سرمدی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری؛ تألیف: زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی؛ انتشارات آگاه؛ (فصول ۱، ۲، ۴ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

۱- کتاب الگوهای یادگیری، ابزارهایی برای تدریس؛ تألیف: بروس جویس، امیلی کالهون، دیوید هاپکینز- مترجمین: محمد مهرمحمدی، لطفی عابدی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی) – اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

۱- ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)؛ تألیف: بازرگان؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۲۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی (۱۲۲۲۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – نظریه های مشارکت و سازمان های مشارکتی

۱- کتاب برنامه ریزی مشارکتی (جزوه)؛ تألیف: طالشی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه برنامه ریزی مشارکتی را در پورتال دانشگاه پیام نور دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – سیاست ها و سازمان های بخش عمومی

۱- کتاب مقدمه ای بر سیاست گذاری اجتماعی؛ تألیف: کن بلیک مور- مترجم: علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه؛ انتشارات جامعه شناسان و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی؛ (فصول ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – جامعه شناسی توسعه

۱- کتاب توسعه و نابرابری؛ تألیف: محمد جواد زاهدی؛ انتشارات مازیار.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی – نابرابری و قشربندی اجتماعی

۱- کتاب نابرابری اجتماعی: دیدگاه های نظریه پردازان کلاسیک و معاصر؛ تألیف: ادوارد گرپ- مترجم: محمد سیاه پوش و غروی زاده؛ انتشارات معاصر.

 

۱۰۲۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی (۱۲۲۹۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ تحلیلی تحولات تشیع در ایران

۱- کتاب تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا طلوع دولت صفوی)؛ تألیف: رسول جعفریان؛ انتشارات علم؛ (از ابتدای قرن دوم ورود تشیع به ایران صفحه۱۶۳ تا صفحه۷۵۰ آثار فارسی شیعی از قرن هشتم مطالعه شود. چاپ۱۳۸۷)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران

۱- کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران؛ تألیف: اصغر حلبی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (چاپ۱۳۹۰)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰

۱- کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران- بررسی مؤلفه های دین- حاکمیت- مدنیت و؛ تألیف: موسی نجفی، موسی فقیه حقانی؛ انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ (از ابتدای فصل نهم با عنوان: نهضت مشروطیت ریشه های تاریخی نهضت مشروطیت ایران تا پایان فصل هفدهم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ تحولات جهانی در قرن بیستم

۱- کتاب تاریخ جهانی (جلد دوم)؛ تألیف: دولاندلن، مترجم: احمد بهمنش؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از بخش یازدهم انقلاب و امپراتوری فرانسه تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

 

۱۰۲۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع (۱۲۲۹۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی

۱- کتاب تاریخ و تاریخ نگاری؛ تألیف: غلامعلی حداد عادل، ستار عودی، فرهاد دفتری، محمدرضا ناجی، مهین فهیمی، میثم ربیعی، شهناز رازپوش، اطهرعلی؛ انتشارات کتاب مرجع.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – تاریخ سیاسی شیعه ۱

۱- کتاب جزوه تاریخ سیاسی شیعه ۱؛ تألیف: مهدی عبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه تاریخ سیاسی شیعه۱ را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – فرق شیعه

۱- کتاب خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعه در عصر امامان؛ تألیف: علی آقانوری؛ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ تشیع – سیره ائمه ۱

۱- کتاب سیره پیشوایان (نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم(ع)؛ تألیف: مهدی پیشوایی؛ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)؛ (از اول کتاب تا آخر صفحه۴۱۰ (تا پایان بحث امام صادق(ع) مطالعه شود.)

۱۰۲۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام (۱۲۲۹۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – فلسفه تاریخ

۱- کتاب درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ تألیف: مایکل استنفورد، مترجم: مسعود صادقی؛ انتشارات سمت- دانشگاه امام صادق(ع).

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)

۱- کتاب منتخب النصوص التاریخیه و الجعرافیه؛ تألیف: نوراله کسایی؛ انتشارات سمت؛ (فقط از دو بخش آخر شامل النصوص التاریخیه مرحله الماجیستر و النصوص الجعرافیه التاریخیه مرحله الماجیستر آزمون بعمل خواهد آمد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – سیره نبوی

۱- کتاب تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص) جلد۱؛ تألیف: رسول جعفریان؛ انتشارات دلیل ما؛ (از ابتدای قسمت (آغاز اسلام) تا پایان قسمت هفتم برای آزمون است.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام – زبان خارجی (۱) با تکیه بر ترجمه متون تاریخی

۱- کتاب جزوه زبان خارجی (۱) با تکیه بر نثر و متون تاریخی؛ تألیف: گروه تاریخ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۲۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی (۱۲۲۹۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – فلسفه تاریخ

۱- کتاب درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ تألیف: مایکل استنفورد- مترجم: مسعود صادقی؛ انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق (ع).

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)

۱- کتاب منتخب النصوص التاریخیه و الجغرافیه؛ تألیف: نوراله کسایی؛ انتشارات سمت؛ (فقط از دو بخش آخر شامل النصوص التاریخیه مرحله الماجیستر و النصوص الجغرافیه التاریخیه مرحله الماجیستر آزمون به عمل خواهد آمد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز حکومت عباسی

۱- کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات امیرکبیر- چاپ های متعدد؛ (از بخش فرجام روزگار ساسانیان تا پایان بخش موالی و نهضت ها مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی – زبان خارجی (۱) با تکیه بر نثر و متون تاریخی

۱- کتاب The Cambridge History of Iran V7؛ تألیف: Peter Avely؛ انتشارات Cambridge University؛ (صفحات ۳ تا ۵۱ مطالعه شود.)

 

۱۰۲۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی (۱۲۱۱۶۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی – نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آرای تربیتی؛ تألیف: جرالد لی. گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ حذف می باشد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی – تعلیم و تربیت اسلامی

۱- کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلام (جلد اول)؛ تألیف: خسرو باقری؛ انتشارات مدرسه.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی – برنامه ریزی آموزشی

۱- کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی اموزشی؛ تألیف: فریده مشایخ؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۲۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی (۱۲۱۱۶۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – اصول و روش های برنامه ریزی درسی

۱- کتاب اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی؛ تألیف: کورش فتحی واجارگاه؛ انتشارات علم استادان.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

۱- کتاب روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش؛ تألیف: علی اکبر سیف؛ انتشارات دوران؛ (فصول ۲ تا ۱۱، ۲۱ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – فلسفه آموزش و پرورش

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آرای تربیتی؛ تألیف: جرالد لی. گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ حذف می باشد.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی – روش های ارزیابی آموزشی

۱- کتاب ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)؛ تألیف: عباس بازرگان؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۲۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (۱۲۱۱۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – رویکردها و نظریه های برنامه درسی

۱- کتاب نظریه های برنامه درسی؛ تألیف: جی پی میلر، مترجم: محمود مهرمحمدی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی

۱- کتاب مبانی نظری آموزش باز و از دور؛ تألیف: فهمیه السادات حقیقی- مهران فرج اللهی؛ انتشارات ارسطو

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – نظام جامع یادگیری الکترونیکی

۱- کتاب یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: مهران فرج اللهی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی – مدیریت مراکز یادگیری واحدهای آموزشی و کارآموزی

۱- کتاب طراحی و آشنایی با مراکز، مواد و منابع یادگیری؛ تألیف: محمدرضا افضل نیا؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۱ تا ۳ حذف می باشد.)

 

۱۰۲۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی (۱۲۲۷۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – بینش های جامعه شناسی (۱) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)

۱- کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی؛ تألیف: تیم دیلینی، مترجم: بهرنگ صدیقی، وحید طلوعی؛ انتشارات نشر نی.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – جامعه شناسی جوانان

۱- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران؛ تألیف: محمد سعید ذکایی؛ انتشارات آگه.
۲- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان؛ تألیف: برنهارد شفرز، مترجم: کرامت الله راسخ؛ انتشارات نشر نی؛ (فصول ۱ تا ۴ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – زبان تخصصی

۱- کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی؛ تألیف: سیدمرتضی نوربخش گلپایگانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – اقتصادی

۱- کتاب توسعه و نابرابری؛ تألیف: محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ انتشارات مازیار.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی

۱- کتاب نگرش نو در طرح مسائل اجتماعی؛ تألیف: دانیلین لوزیک، مترجم: سعید معیدفر؛ انتشارات امیرکبیر؛ (فصول ۱، ۲ و ۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی؛ تألیف: ارل رابینگتن، مارتین واینبرگ، مترجم: رحمت اله صدیق سروستانی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

 

۱۰۲۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا (۱۲۱۶۳۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – (۱۲۱۶۳۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)ر

 

۱۰۳۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری (۱۲۱۶۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری -تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری -تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی (۱۲۱۶۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب نظریه های توسعه روستایی؛ تألیف: پاپلی یزدی- ابراهیمی؛ انتشارات سمت.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – تحلیل فضایی روابط شهر و روستا

۱- کتاب نظریه های شهر و پیرامون؛ تألیف: پاپلی یزدی- سناجردی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۶، ۷ و ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران؛ تألیف: سعیدی؛ انتشارات مهرمینو؛ (از صفحه۱۰۱ تا ۱۲۷ و صفحه۱۴۶ تا ۱۸۹ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی؛ تألیف: طالشی- نصیری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب کاربرد آمار در جغرافیا؛ تألیف: مهدوی، طاهرخانی؛ انتشارات قومس؛ (فصول ۶ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی – روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری (۱۲۱۶۳۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن (۱۲۱۶۳۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری (۱۲۱۶۳۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

۱۰۳۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری (۱۲۱۶۳۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا

۱- کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد۲)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی؛ (فصول ۵ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ تألیف: حسین شکویی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۴ و ۱۱ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی

۱- کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام؛ تألیف: هشام مرتضی، مترجم: مشکینی- حبیبی؛ انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری؛ (از ابتدای فصل دوم تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب جغرافیا ترکیبی نو (جلد۲)؛ تألیف: پیتر هاگت، مترجم: گودرزی نژاد؛ انتشارات سمت؛ (بخش چهارم (فصول۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری – مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: مهدی پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری (۱۲۱۶۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – اصول، مفاهیم و نظریه های ژئوپلیتیک

۱- کتاب اصول و مفاهیم نظریه های ژئوپلیتیک؛ تألیف: حافظ نیا؛ انتشارات پاپلی؛ (فصول۱، ۵ و ۶ مطالعه شود.)
۲- کتاب اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک پست مدرنیسم- پساساختارگرایی و گفتمان؛ تألیف: مرادی – افضلی؛ انتشارات زیتون سبز؛ (فصل۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

۱- کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ تألیف: ریچارد مویر، مترجم: دره میرحیدر- سیدیحیی صفوی؛ انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح؛ (از فصل۱ تا انتهای فصل۵ و صفحه۳۶۳ تا ۴۰۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – دولت و حکومت محلی

۱- کتاب درآمدی بر دولت محلی؛ تألیف: ویسی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری – روش ها و فنون تصمیم گیری

۱- کتاب کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا؛ تألیف: پورطاهری؛ انتشارات سمت؛ (از صفحه۱ تا ۹۳ و از صفحه۱۰۳ تا ۱۶۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری (۱۲۱۴۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری – حسابرسی پیشرفته

۱- کتاب فلسفه حسابرسی؛ تألیف: یحیی حساس یگانه؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ (کل کتاب به جز فصول۱ و ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری – حسابداری بخش عمومی

۱- کتاب حسابداری و کنترل مالی دولتی؛ تألیف: جعفر باباخانی؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ (فصول۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری – حسابداری مدیریت

۱- کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته؛ تألیف: سیدحسن سجادی؛ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
۲- کتاب حسابداری مدیریت نشریه ۱۳۱؛ تألیف: رضا شباهنگ؛ انتشارات سازمان حسابرسی؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)

 

۱۰۳۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل (۱۲۲۳۳۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – حقوق جزای بین الملل

۱- کتاب حقوق بین الملل کیفری؛ تألیف: مهدی مومنی؛ انتشارات شهر دانش.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – سازمان های بین الملل

۱- کتاب حقوق سازمان های بین الملل؛ تألیف: ابراهیم بیک زاده؛ انتشارات مجد؛ (بخش سوم: وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی تا عنوان دوم سازمان های بین المللی جهانی با صلاحیت و از فصل دوم: ویژگی های خاص منشور ملل متحد تا عنوان سوم: سازمان های بین المللی جهانی با صلاحیت خاص: مؤسسات تخصصی ملل متحد)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – نظام بین المللی حقوق بشر

۱- کتاب نظام بین المللی حقوق بشر؛ تألیف: حسین مهرپور؛ انتشارات اطلاعات.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – حقوق بین الملل اسلام

۱- کتاب فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام؛ تألیف: عباسعلی عمید زنجانی؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۴۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (۱۲۲۳۳۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – جرم شناسی

۱- کتاب مبانی جرم شناسی جلد اول؛ تألیف: مهدی کی نیا؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از بخش دوم «تقسیمات جرم شناسی» تا گفتار چهارم «سیر تحول جرم شناسی زیستی» مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – آیین دادرسی کیفری

۱- کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم؛ تألیف: محمد آشوری؛ انتشارات سمت؛ (جلد دوم از منبع مذکور مطالعه شود.)

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق جزای عمومی ۱

۱- کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین؛ تألیف: محمد آشوری؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از بخش دوم مجازات زندان و جایگزین های نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – متون حقوق ۱ به زبان خارجی

۱- کتاب Criminal law؛ تألیف: Catherine Eliot Frances Quinn؛ انتشارات میزان؛ (فصول۱، ۲، ۳، ۶ و ۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۴۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (۱۲۲۳۳۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – حقوق مدنی ۱

۱- کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات؛ تألیف: شهیدی؛ انتشارات مجد.
۲- کتاب سقوط تعهدات؛ تألیف: شهیدی؛ انتشارات مجد.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – آیین دادرسی مدنی

۱- کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم؛ تألیف: عبداله شمس؛ انتشارات دراگ؛ (از فصل سوم تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – حقوق تجارت

۱- کتاب مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)؛ تألیف: ابراهیم عبدی پور؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – متون حقوقی به زبان خارجه

۱- کتاب Essential Contract Law؛ تألیف: Monahan؛ انتشارات Toutedge 2007؛ (فصول۱ تا ۷ مطالعه شود.)

۱۰۴۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی (۱۲۱۵۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری ار، نلسون جک کی، سیلورمن استفن جی، مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – کنترل حرکتی

۱- کتاب کنترل و یادگیری حرکتی؛ تألیف: ریچارد اشمیت لی، مترجم: خلجی، بهرام، فرخی؛ انتشارات نرسی؛ (فصول۳ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – روش های آماری

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی – رشد جسمانی

۱- نمو انسان پس از تولد؛ تألیف: سینکلیر- دنجر فیلد، مترجم: محمود شیخ، پونه مختاری؛ انتشارات دانشگاه تهران.

 

۱۰۴۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا (۱۲۱۷۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – روانشناسی دین

۱- کتاب روانشناسی دین براساس رویکرد تجربی؛ تألیف: اسپیلکا/ دبلیوهود/ هوسنبرگ/ گرساچ/ مترجم: محمد دهقان؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱ و ۲ مطالعه شود.)
۲- کتاب درآمدی بر روانشناسی دین؛ تألیف: مسعود آذربایپانی/ سیدمهدی موسوی اصل؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – کلیات و مفاهیم

۱- کتاب نگاهی به روانشناسی اسلامی؛ تألیف: جمعی از نویسندگان زیرنظر آیت ا غروی و حجت الاسلام آذربایجانی؛ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ (فصول۲ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب روانشناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندی های انسان۹؛ تألیف: آلن کار/ مترجم: حسن پاشا شریفی، نجفی زند؛ انتشارات سخن؛ (فصل۶ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – هوش هیجانی

۱- کتاب هوش هیجانی؛ تألیف: دانیل گلمن/ مترجم: نسرین پارسا؛ انتشارات رشد.
۲- کتاب عقل دینی و هوش روان شناختی؛ تألیف: ریحم میر دریکوندی؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛ (فقط فصل سوم، از ص۱۱۵ تا ۱۲۴ (از اول اهمیت و جایگاه عقل از منظر روایات) و فصل۵ و ۶ و ضمیمه: مقیاس سنجش عقل مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا – زبان تخصصی

۱- کتاب Discovering Psychology (ویراست چهارم)؛ تألیف: Hockenbury & Hockenbury؛ انتشارات Worth Publishers (Amacmillan Higher Education Company)؛ (فصول۱ و ۹ بطورکامل (بدون بحث های ویژه داخل کادر و شرح حال ابتدای فصل) مطالعه شود. فقط خلاصه فصول۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Positive psychology / the science of happiness and flourishing (2013)؛ تألیف: ۱۶ublish c. 16ublish/ Edward Hoffman؛ انتشارات Wadsworth/ cengage learning؛ (فقط فصل۱ و ۲ مطالعه شود.)

 

۱۰۴۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (۱۲۱۷۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – روانشناسی رشد پیشرفته

۱- کتاب رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)؛ تألیف: فلیپ رایس/ مترجم: مهشید فروغان؛ انتشارات ارجمند.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

۱- کتاب نوروسایکولوژی جانبی شدن؛ تألیف: برایان کولب/ ایان کیو ویشاو، مترجم: احمد علی پور/ مژگان آگاه هریس؛ انتشارات ارجمند ۸۹٫
۲- کتاب روانشناسی سلامت؛ تألیف: ادوارد ب سارافینو، مترجم: گروهی از مترجمان زیرنظر الهه میرزایی؛ انتشارات رشد ۹۲؛ (فصول۱ تا ۶ و ۸، ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – نظریه های روان درمانی

۱- کتاب نظریه های روان درمانی؛ تألیف: پروچسکا، جمیز/ مترجم: یحیی سید محمدی؛ انتشارات روان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی – نظریه های شخصیت

۱- کتاب نظریه های شخصیت؛ تألیف: دوان شولتز و سیدنی آلن شولتز/ مترجم: یحیی سیدمحمدی؛ انتشارات ویرایش.

 

 

۱۰۴۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان (۱۲۱۷۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – سازگاری کودک با آموزشگاه

۱- کتاب Building community in schools؛ تألیف: ۱۹۹۹ Sergiovanni T. J؛ انتشارات JOSSEY-Bass: San Francisco.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – پیشرفت های نوین در روانشناسی تحولی

۱- کتاب روانشناسی مرضی کودک؛ تألیف: اریک جی. مش/ دیوید ای، وولف. مترجم: محمد مظفری مکی آبادی، اصغر فروع الدین عدل؛ انتشارات رشد.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان

۱- کتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)؛ تألیف: سیمین حسینیان؛ انتشارات کمال تربیت.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان – نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

۱- کتاب مبانی نروسایکولوژی انسان (جلد دوم)؛ تألیف: برایان کولب/ یان ک. ویشاو، مترجم: احمد علی پور/ مژگان آگاه هریس/ عبدالرضا منصوری راد/ عطاءاله محمدی؛ انتشارات ارجمند؛ (فصول۱۶ تا ۱۸ و ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ تا ۲۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۴۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی (۱۲۱۷۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – روانشناسی تربیتی

۱- کتاب روانشناسی تربیتی؛ تألیف: جان. دبلیو سانتراک/ مترجم: سعیدی، عراقچی، دانشور؛ انتشارات رسا؛ (فصول۵ و ۱۱ تا ۱۶ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

۱- کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد اول)؛ تألیف: خسرو باقری؛ انتشارات مدرسه.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ تألیف: جرالد لی گوتک/ مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی – نظریه های رشد

۱- کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها)؛ تألیف: ویلیام کرین/ مترجم: غلامرضا خوبی نژاد، علیرضا رجایی؛ انتشارات رشد.

 

۱۰۴۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت (۱۲۱۷۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – روانشناسی عمومی پیشرفته

۱- کتاب متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (تک جلدی)؛ تألیف: اتکینسون، اسمیت، هوکسما/ مترجم: براهنی و همکاران؛ انتشارات رشد.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – روانشناسی رشد

۱- کتاب رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)؛ تألیف: فیلیپ، رایس. مترجم: مهشید فروغان؛ انتشارات ارجمند؛ (فصول۱۵ تا ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها)؛ تألیف: مهناز علی اکبری دهکردی ۸-۰۲۱۳-۱۴-۹۶۴-۹۷۸؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (بخش اول و دوم مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – انگیزش و هیجان پیشرفته

۱- کتاب انگیزش و هیجان؛ تألیف: جان مارشال ریو، مترجم: یحیی سیدمحمدی؛ انتشارات ویرایش.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت – بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت

۱- کتاب شخصیت (نظریه ها و پژوهش)؛ تألیف: لانرس. ای پروین/ الیور جان، مترجم: محمدجعفر جوادی/ پروین کدیور؛ انتشارات آییژ.

 

۱۰۴۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی (۱۲۱۷۲۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – روانشناسی عمومی پیشرفته

۱- کتاب متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (تک جلدی)؛ تألیف: اتکینسون، اسمیت، هوکسما/ مترجم: براهنی و همکاران؛ انتشارات رشد.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – روانشناسی رشد پیشرفته

۱- کتاب رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)؛ تألیف: فیلیپ، راسی/ مترجم: مهشید فروغان؛ انتشارات ارجمند.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – روانشناسی اجتماعی پیشرفته

۱- کتاب روانشناسی اجتماعی؛ تألیف: رابرت بارون- دان بیرن- نایلا/ مترجم: یوسف کریمی؛ انتشارات روان؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ و ۹ مطالعه شود.)
۲- کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی؛ تألیف: آبراهام پی بونک- مارک ون وگت/ مترجم: مجید صفاری نیا، پرستو حسن زاده؛ انتشارات ویرایش.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی – متون تخصصی

۱- کتاب Discovering Psychology (ویراست چهارم)؛ تألیف: Hockenbury & Hockenbury؛ انتشارات Worth 17ublishers (Amacmillan Higher Education Company)؛ (فصول۱ و ۹ بطور کامل (بدون بحث های ویژه داخل کادر و شرح حال ابتدای فصل) مطالعه شود. فقط خلاصه فصول۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی؛ تألیف: حمید کمرزرین؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۲ و ۴ مطالعه شود.)

۱۰۴۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) (۱۲۱۷۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – هوش و عقب ماندگی ذهنی (کودنی)

۱- کتاب روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزش آن ها؛ تألیف: مریم سیف نراقی، عزت اله نادری؛ انتشارات سمت- چاپ۸ سال۱۳۹۱، شابک۹۷۸۶۰۰۰۲۰۱۹۸۲٫
۲- کتاب عقب ماندگی ذهنی (تعریف، طبقه بندی و نظام های حمایتی) ویرایش ۱۰ جدیدترین ویرایش انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا؛ تألیف: احمد به پژوه، هادی هاشمی؛ انتشارات دانشگاه تهران- چاپ۱ سال۱۳۸۹، شابک ۹۷۸۹۶۴۰۳۶۱۳۲۰٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – اختلالات یادگیری

۱- ناتوانی های یادگیری، نظریه، تشخیص، راهبردهای تدریس؛ تألیف: ژانت لرنر، مترجم: عصمت دانش؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۲- اختلالات یادگیری: مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه؛ تألیف: یوسف کریمی؛ انتشارات ساوالان.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ تألیف: جرالد لی گوتک/ مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۹ تا ۱۵ حذف شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) – نظریه های رشد

۱- کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها)؛ تألیف: ویلیام کربن/ مترجم: غلامرضا خوئی نژاد، علیرضا رجایی؛ انتشارات رشد.

۱۰۵۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی (۱۲۱۲۳۰) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – مبانی زبان شناسی

۱- کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر؛ تألیف: ویلیام اگریدی و مایکل دابروولسکی، مارک آرنف- مترجم: علی درزی؛ انتشارات سمت؛ (شش فصل اول مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – تاریخ زبان شناسی

۱- کتاب تاریخ مختصر زبانشناسی؛ تألیف: روبینز، مترجم: علی محمد حق شناس؛ انتشارات نشر مرکز؛ (از آغاز منبع مذکور تا پایان فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – تطور زبان فارسی

۱- کتاب تاریخ زبان فارسی؛ تألیف: محسن ابوالقاسمی؛ انتشارات سمت؛ (صفحات۱ الی ۳۰، ۱۱۱ الی ۱۳۷، ۱۵۰ الی ۱۶۹، ۲۵۳ الی ۳۱۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی – زبان تخصصی

۱- کتاب Chomsk’y Universal Grammar؛ تألیف: Cook & Newson؛ انتشارات رهنما؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)
۲- کتاب Essential Introductory Linguistics؛ تألیف: Grover Hudson؛ انتشارات ام القرآن؛ (فصول۶، ۱۱، ۱۵، ۲۵ و ۲۶ مطالعه شود.)

۱۰۵۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی (۱۲۱۲۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – ادبیات قرن هفده و هجده

۱- کتاب The Norton Anthology of English Literature (جلد دوم دوره دوجلدی) ویرایش هشتم، چاپ اصلی (اوریجینال)؛ تألیف: Green Blat؛ انتشارات WWW.Norton؛ (مطالب زیر از منبع مذکور مطالعه شود):
Early 17th century: Introduction 2- John Donne The good Morrow The Canonization A Valediction: of Weeping From Holy Sonnets: Thou hast made me/ Death be not Proud ۳- Ben Johnson Volpone Song: To Celia To Heaven 4- Andrew Marvel To his Coy Mistress The Garden 5- John Milton Lycidas Paradise lost (Book 1) 6- Restoration and the 18th Century: Introduction 7- John Dryden Absalom and Achitophel: A poem Mac Flecknoe 8- John Bunyan The Pilgrim’s Progress 9- William Congreve The Way of the World 10- Jonathan Swift Gulliver’s Travels, Part1 11- Alexander Pope An Essay on Criticism An essay on Man 12- Samuel Johnson The Vanity of Human Wishes The Preface to Shakespeare(

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – شناخت ادبیات

۱- کتاب English literature؛ تألیف: Anthony Burgess؛ انتشارات Long man.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – داستان کوتاه

۱- The Dead 2- Miss Brill 3- The Cask of Amontillado 4- Barn Burning 5- The Guest 6- Gooseberrie 7- The Library of Babel 8- The Short Story (Theory)؛ تألیف: ۱- James Joyce 2- Catherine, Mansfield 3- Edgar Allen Poe 4- William Faulkner 5- Alber Camus 6- Anton Chekhov 7- Jorge Luis Borges 8- Ian Reid؛ انتشارات ۱- Create Space Independent Publishing Platform 2- Reclam, Keipzig 3- Create Space Independent Publishing Platform 4- Perfection Learning 5- Creative Education 6- AGS Secondary 7- David R. Godine Publisher 8- Routledge.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – نمایشنامه معاصر انگلیسی

۱- کتاب Drama 100؛ تألیف: Burt؛ انتشارات Facts on file؛ (از منبع Drama مطالب زیر مطالعه شود):
۱- A street Car 2- Named Desire 3- End Game 4- Hedda Gabler 5- The Homecoming 6- Cloud Nine 7- No Exit 8- Who’s Afraid of Virgina Woolf

 

۱۰۵۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) (۱۲۳۰۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – نقد ادبی و مکاتب نقدی

۱ – کتاب النقدالادبی و مدارسه عندالعرب (سال۲۰۱۰)؛ تألیف: قصی الحسین؛ انتشارات دار و مکتبه الحلال بیروت؛ (از صفحه۱ تا صفحه۲۳۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – مباحث صرفی و نحوی

۱- کتاب مبادی العربیه ۴؛ تألیف: رشد شرتونی؛ انتشارات اساطیر یا یکی از انتشارات موجود.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی

۱- کتاب المجانی الحدیثه؛ تألیف: الاب شیخو؛ انتشارات دارالمشرق؛ (جلد اول از صفحه۱ تا صفحه۱۵۱ و جلد دوم از صفحه۱۹۹ تا آخر کتاب مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی) – نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی

۱- کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی؛ تألیف: شوقی ضیف؛ انتشارات دارالمعارف.

 

۱۰۵۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۲۱۳۴۰) فراگیر پیام نور

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نظم فارسی ۲ (ناصر خسرو و سنایی)

۱- کتاب شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی (ویراست جدید)؛ تألیف: مهدی محقق؛ انتشارات خردمندان؛ (کتاب شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو، از قصیده ۱۷ تا پایان قصیده ۳۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب تازیانه های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی؛ تألیف: محمدرضا شفیعی کدکنی؛ انتشارات آگه؛ (کتاب تازیانه های سلوک، از قصیده۱ تا پایان قصیده۱۵ مطالعه شود. “مقدمه کتاب حذف است”)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نثر فارسی (۴) کشف المحجوب و رساله قشیریه

۱- کتاب گزیده کشف المحجوب (درویش گنج بخش)؛ تألیف: انتخاب و توضیح محمود عابدی؛ انتشارات سخن؛ (حذفیات کتاب گزیده کشف المحجوب: از صفحه۸۸ (باب فی ذکرائمتهم من الصحابه والتاّبعین و متابعیهم) تا ۱۳۲ (الکلام فی حقیقه النفس و معنی الهوی)، صفحه۲۳۲ (کشف الحجاب الحادی عشر فی السماع و بیان انواعه) تا ۲۴۲ و فهرست پایانی کتاب از صفحه۴۶۷ تا ۵۱۵)
۲- کتاب برگزیده ترجمه رساله قشیریه؛ تألیف: علی محمد پشتدار؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نثر فارسی (۱) تاریخ بیهقی

۱- کتاب تاریخ بیهقی، فقط (جلد اول)؛ تألیف: خلیل خطیب رهبر؛ انتشارات مهتاب.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – زبان تخصصی خارجی

۱- کتاب زبان خارجی تخصصی (۱)؛ تألیف: علی پدرام میرزائی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (از chapter1 (Part 1 تا ۵) و از chapter2 (Part 1 تا ۵) مطالعه شود.)

 

۱۰۵۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری (۱۲۱۳۴۳) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول ۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – مبانی ادبیات پایداری

۱- کتاب ادبیات دفاع مقدس؛ تألیف: محمدرضا سنگری؛ انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی (۱۲۱۳۴۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت ؛ (فصول ۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – تاریخچه ادبیات تطبیقی

۱- کتاب ادبیات تطبیقی؛ تألیف: طه ندا، مترجم: زهرا خسروی؛ انتشارات فرزان روز.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

۱۰۵۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه (۱۲۱۳۴۵) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – کلیات و مبانی ادبیات عامه

۱- کتاب ادبیات فولکور ایران؛ تألیف: ییری سیپک، مترجم: محمد اخگری؛ انتشارات سروش.

*  منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان (۱۲۱۳۴۲) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – کودک و تفکر خلاق

۱- کتاب آموزش تفکر به کودکان؛ تألیف: رابرت فیشر، مترجم: مسعود صفایی مقدم- افسانه نجاریان؛ انتشارات گوزن؛ (از ابتدای کتاب تا پایان فصل پنجم مطالعه شود. توجه: برای خرید کتاب با شماره های ذیل تماس گرفته شود. تلفن پخش کتاب: ۰۲۱۷۷۳۵۱۰۱۶ و ۰۲۱۷۷۳۵۳۹۹۵ و ۰۲۱۷۷۳۵۳۲۸۴

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش (۱۲۱۳۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – تطور متون شعر فارسی

۱- کتاب سیری در شعر فارسی؛ تألیف: عبدالحسین زرین کوب؛ انتشارات سخن؛ (از اول کتاب تا ابتدای صفحه۲۱۳ (سفینه شعر) مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – تطور متون نثر فارسی

۱- کتاب انواع نثر فارسی؛ تألیف: رستگار فسایی؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – اصول و مبانی نگارش و ویرایش

۱- کتاب آشنایی باز بان شناسی در مطالعه ادب فارسی (چاپ اول ۱۳۹۱)؛ تألیف: کوروش صفوی؛ انتشارات علمی؛ (از صفحه۲۱ (پیش زمینه) تا ابتدای صفحه۸۵ (آواشناسی زبان فارسی)، صفحه۱۱۵ (واژگان زبان فارسی) تا ابتدای صفحه۱۴۳، صفحه۲۳۷ (معنی شناسی زبان فارسی) تا ابتدای صفحه۳۳۷ (نشانه شناسی) و صفحه۳۹۷ (زبان ادب) تا صفحه۴۲۷ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش – ساخت دستوری زبان فارسی

۱- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تألیف: ابوالحسن نجفی؛ انتشارات نیلوفر.

 

۱۰۵۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی (۱۲۱۶۵۶) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی – اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی

۱- کتاب ژئومورفولوژی جلد اول (دیدگاه ها)؛ تألیف: ریچارد جی چورلی و دیگران- مترجم: معتمد- مقیمی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی -ژئومورفولوژی جریانی

۱- کتاب رودخانه ها و دشت های سیلابی (جلد اول): دینامیک و فرآیندها ؛ تألیف: جان اس. بریج- مترجم: رضایی مقدم، ثقفی؛ انتشارات سمت.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی – اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب

۱- کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد۱)؛ تألیف: پیتر لاکس و دیگران- مترجم: بزرگ حداد، آشفته، سیف اللهی؛ انتشارات دانشگاه تهران.

* منابع آزمون کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی -محیط های کواترنری و ارزیابی زیست محیطی

۱- کتاب جغرافیای کواترنر؛ تألیف: معتمد؛ انتشارات سمت.

 

۱۰۶۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات (۱۲۲۴۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی؛ تألیف: فاطمه رهادوست؛ انتشارات کتابدار، سال۱۳۸۷؛ (فصول۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

۱- کتاب اطلاعات و جامعه؛ تألیف: محمدرضا داورپناه با همکاری معصومه آرمیده؛ انتشارات چاپار- دبیزش، سال۱۳۹۱٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – اقتصاد اطلاعات

۱- کتاب اقتصاد الاعات؛ تألیف: شریف مقدم، علیجانی، امیری، خاصه و مختاری؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال۱۳۹۳٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات – بازاریابی اطلاعات

۱- کتاب بازاریابی اطلاعات؛ تألیف: جنیفر رولی؛ مترجم: مریم اسدی؛ انتشارات چاپار، سال۱۳۸۹٫

 

۱۰۶۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال (۱۲۲۴۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: تألیف محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – اشتراک منابع در محیط دیجیتال

۱- کتاب برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها ؛ تألیف: جوزف آر متیوز، مترجم: عبدالحسین فرج پهلو؛ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، سال۱۳۸۷٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتال

۱- کتاب استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتال؛ تألیف: شیرین تعاونی؛ انتشارات کتابدار.
۲- کتاب سنجش منابع و نظام های الکترونیکی برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی؛ تألیف: اندرو وایت و اریک ج. کمال، مترجم: رضا رجبعلی بگلو و علی اکبر خاصه؛ انتشارات چاپار، سال۱۳۸۸٫

* منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال – کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

۱- کتاب جامعه اطلاعاتی، اندیشه های بنیادی، دیدگاه های انتقادی و چشم اندازهای جهانی؛ تألیف: کاظم معتمدنژاد؛ انتشارات میراث قلم، سال۱۳۸۹٫
۲- کتاب عصر اطلاعات و دولت دسترس پذیر؛ تألیف: محمد حسن زاده؛ انتشارات کتابدار، سال۱۳۸۸٫

 

۱۰۶۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی (۱۲۲۴۲۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – مبانی کتابداری و علم اطلاعات

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی؛ تألیف: فاطمه رهادوست؛ انتشارات نشر کتابدار، سال۱۳۸۷؛ (فصول۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی

۱- کتاب برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها؛ تألیف: جوزف آر متیوز، مترجم: عبدالحسین فرج پهلو؛ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، سال۱۳۸۷٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – کتابخانه های عمومی و جامعه

۱- کتاب کتابخانه عمومی و عدالت اجتماعی؛ تألیف: جان پیتمن و جان وینسنت، مترجم: علی حسین قاسمی؛ انتشارات نهاد کتابخانه ای عمومی و مؤسسه انتشارات کتاب نشر، سال۱۳۹۲٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی – منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و انسانی

۱- کتاب مرجع شناسی اسلامی (معرفی مهمترین مراجع چاپی و الکترونیکی)؛ تألیف: افشین موسوی چلک؛ انتشارات نشر کتابدار، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب مرجع شناسی اسلامی؛ تألیف: احمد شعبانی؛ انتشارات دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی۱۳۸۳٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی -کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

۱- کتاب اطلاعات و جامعه؛ تألیف: محمدرضا داورپناه؛ انتشارات دبیزش، سال۱۳۹۱٫

 

۱۰۶۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی (۱۲۲۴۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – مبانی علم سنجی

۱- کتاب علم سنجی و دیداری سازی اطلاعات؛ تألیف: فریده عصاره، فرامرز سهیلی، علی منصوری؛ انتشارات دانشگاه اصفهان، سال۱۳۹۳٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – روش تحقیق

۱- کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی؛ تألیف: یزدان منصوریان؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۳٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – جامعه شناسی ارتباطات علمی

۱- کتاب آشنایی با اطلاعات و ارتباطات؛ تألیف: محسن نوکاریزی و نارمنجی؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۲٫
۲- کتاب مدیریت ارتباط علمی؛ تألیف: سیروس علیدوستی، محمود خسروجردی و بهزاد دوران؛ انتشارات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران نشر چاپار، سال۱۳۸۸٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علم سنجی – تاریخ فلسفه علم

۱- کتاب فلسفه علم در قرن بیستم (چاپ ششم)؛ تألیف: دانالد گلیس، مترجم: حسن میانداری؛ انتشارات سمت، سال۱۳۹۴٫

 

۱۰۶۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی (۱۲۲۲۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – نظریه های فرهنگی

۱- کتاب درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر؛ تألیف: آندرومیلنر و جف براویت- مترجم: محمدی؛ انتشارات ققنوس.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – جامعه شناسی فرهنگی

۱- کتاب فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی؛ تألیف: جان ر. هال مری و مری جونیتس- مترجم: فریبرز مجیدی؛ انتشارات سروش؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۲۵۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – نظریه های جامعه شناسی پیشرفته

۱- کتاب مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن؛ تألیف: جورج ریتزر- شهناز مسمی پرست؛ انتشارات ثالث؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۳۵۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی – مردم شناسی فرهنگی ایران

۱- کتاب مردم شناسی ایران، آداب و رسوم، فرهنگ و هنر؛ تألیف: مهشید سالاری؛ انتشارات آفرینش.

 

۱۰۶۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری (۱۲۲۲۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری – ارتباطات سازمانی

۱- کتاب ارتباط سازمانی، رویکردها و فرآیندها؛ تألیف: کاترین میلر، آذر قبادی؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری – ارتباطات و توسعه

۱- کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم؛ تألیف: سرینواس ار ملکات و لزلی استیوز، ترجم: شعبانعلی بهرام پور؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی۱۳۸۸٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری – مدیریت ارتباطات جمعی

۱- کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا؛ تألیف: کونگ، لوسی، مترجم: علی اکبر فرهنگی و همکاران؛ انتشارات دانژه۱۳۸۹٫

۱۰۶۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (۱۲۲۱۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد خرد

۱- کتاب تئوری اقتصاد خرد؛ تألیف: هندرسن و کوانت، قره باغیان و پژویان؛ انتشارات رسا؛ (فصول۲ و ۴ تا ۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب تئوری اقتصاد خرد؛ تألیف: پی آر جی لیارد: عباس شاکری؛ انتشارات نی؛ (فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد کلان

۱- کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان؛ تألیف: ویلیام اچ برانسون: عباس شاکری؛ انتشارات نی؛ (فصول۹ تا ۱۹ و ۲۰، ۲۳ و ۲۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی

۱- کتاب ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی؛ تألیف: محمد نوفرستی؛ انتشارات رسا.
۲- کتاب مبانی اقتصادسنجی جلد دوم؛ تألیف: دامودار گجراتی، مترجم: حمید ابرایشمی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (از ابتدای فصل۱۰ تا آخر فصل۲۲ مطالعه شود.)

۱۰۶۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی (۱۲۳۱۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی

۱- کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست، قدرت؛ تألیف: کیت نش/ متجرم: محمدتقی دل فروز؛ انتشارات کویر.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – نظریه های جدید در علم سیاست

۱- کتاب نظریه های سیاست مقایسه ای؛ تألیف: رونالد چیلکوت، مترجم وحید بزرگی و علیرضا طیب؛ انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
۲- کتاب نگرشی جدید به علم سیاست؛ تألیف: مونتی پالمرولاری اشترن چالز گایل- مترجم: منوچهر شجاعی؛ انتشارات دفتر مطالعه سیاسی و بین الملل.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

۱- کتاب روابط خارجی ایران (۱۳۵۷-۱۳۲۰)؛ تألیف: علیرضا ازغندی؛ انتشارات قومس.
۲- کتاب سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۰)؛ تألیف: عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ انتشارات پیکان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – روش تحقیق در علوم سیاسی

۱- کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی؛ تألیف: جری استوکر، دیوید مارش، مترجم: امیرمحمد حاج یوسفی؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی – سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان

۱- کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن؛ تألیف: اسپوزیتو، مترجم: مدیر شانه چی؛ انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران؛ (از ابتدای کتاب تا صفحه۹۳ حذف شود.)
۲- کتاب انقلاب از دیدگاه اسلام؛ تألیف: محمدرضا حاتمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۱۰۶۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (۱۲۳۱۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – شناخت اندیشه های سیاسی

۱- کتاب فهم نظریه های سیاسی؛ تألیف: توماس اسپریگنز؛ انتشارات آگه۱۳۹۲٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – اندیشه های سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان

۱- کتاب سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان؛ تألیف: ویلیام پیرویان؛ انتشارات سمت۱۳۹۲؛ (بخش اول: از فصل دوم تا پایان فصل چهارم، بخش دوم از فصل دوم تا پایان فصل چهارم و بخش سوم از فصل دوم تا پایان فصل پنجم مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام

۱- کتاب سیری در سیره نبوی؛ تألیف: مرتضی مطهری؛ انتشارات نشر صدرا چاپ۱۳۹۳؛ (داوطلبان محترم می توانند دانلود کتاب سیری در سیره نبوی را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام – مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام

۱- کتاب گرایش های سیاسی در جهان عرب؛ تألیف: مجید خدوری؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه؛ (از فصل سوم تا پایان کتاب مطالعه شود.)

 

۱۰۶۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی (۱۲۲۰۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – منطق قدیم

۱- کتاب الجوهر النضید؛ تألیف: علامه حلی، مترجم: محسن بیدادفر؛ انتشارات بیدار قم؛ (از اول فصل۳ (مبحث فی القضایا و احوالها) تا ابتدای (مبحث مواد القضایا و جهاتها) و فصل۵ (مبحث فی البرهان و الحد) مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – مسائل کلامی جدید

۱- کتاب عقل و اعتقاد دینی؛ تألیف: مایکل پترسون، مترجم: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ انتشارات طرح نو؛ (فصول۱ تا ۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – فلسفه مشاء (۱)

۱- کتاب شرح الاشارات و التنبیهات؛ تألیف: خواجه نصیرالدین طوسی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (نمط۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – فلسفه ملاصدرا (۱)

۱- کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه؛ تألیف: ملاصدرا؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (مشهد اول- شاهد۱ و ۲، شاهد۴ از ابتدای اشراق۴ تا اشراق۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی – زبان خارجه

۱- کتاب History of Islamic Philosophy؛ تألیف: Oliver Leaman، مترجم: سیدحسین نصر؛ انتشارات انصاریان؛ (مقالات۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۳۵ و ۳۶ مطالعه شود.)

۱۰۷۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی (۱۲۱۹۱۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – منطق قدیم (ارسطویی)

۱- کتاب الجوهر النضید؛ تألیف: علامه حلی، مترجم: محسن بیدادفر؛ انتشارات بیدار قم؛ (از اول فصل۳ (مبحث فی القضایا و احوالها) تا ابتدای (مبحث مواد القضایا و جهاتها) و فصل۵ (مبحث فی البرهان و الحد) مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – حکمت مشاء (۱)

۱- کتاب شرح الاشارات و تنبیهات؛ تألیف: خواجه نصیرالدین طوسی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (نمط۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – حکمت اشراق (۱)

۱- کتاب حکمه الاشراق؛ تألیف: شهاب الدین سهروردی؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (القسم الثانی، مقاله اول و دوم مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – حکمت متعالیه (۱)

۱- کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهیج السلوکیه؛ تألیف: ملاصدرا؛ انتشارات یکی از چاپ های موجود؛ (مشهد اول- شاهد۱ و ۲، شاهد۴ از ابتدای اشراق۴ تا اول اشراق۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی – زبان انگلیسی تخصصی

۱- کتاب History of Islamic Philosophy؛ تألیف: Oliver leaman، مترجم: سیدحسین نصر؛ انتشارات انصاریان؛ (مقالات۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۳۵ و ۳۶ مطالعه شود.)

 

۱۰۷۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی (۱۲۱۹۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – کلام تحلیلی ۱

۱- کتاب پاسخ به شبهات کلامی (دفتر اول) خداشناسی؛ تألیف: محمدحسن قدردان قراملکی؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ (کل کتاب به استثناء: (فصل۲ برهان پنجم تا پایان فصل۳ دلایل و شبهات ملحدان و نقد آنها) مطالعه گردد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – متن شناسی کلامی

۱- کتاب جزوه متن شناسی کلامی؛ تألیف: مرضیه اخلاقی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه متن شناسی کلامی را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – تاریخ کلام اسلامی

۱- کتاب تاریخ فرق اسلامی ۱ (فرقه های نخستین، مکتب اعتزال، مکتب کلامی اهل سنت، خوارج)؛ تألیف: حسین صابری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی – فلسفه، کلام و عرفان

۱- کتاب سیر فلسفه در جهان اسلام؛ تألیف: ماجد فخری؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران؛ (فصول ذیل مطالعه گردد: ۱- منازعات سیاسی- مذهبی (دوم) ۲- سیرتکاملی مکتب نوافلاطونی اسلامی (چهارم) ۳- مناسبات فلسفه با اصول عقاید دینی (هفتم) ۴- پیدایش و گسترش تصوف (هشتم) ۵- مکاتب فلسفی بعد از ابن سینا (دهم) ۶- واپس گرایی کلامی و بازگشت به سنت (یازدهم))

 

۱۰۷۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی (۱۲۱۵۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – روش تحقیق در علوم ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری آر، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی، مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

۱- کتاب فیزیولوژی ورزشی ویژه مراقبان بهداشت؛ تألیف: فرانک جی. سرنی هارولد دبلیو بورتون/ مترجم: عباسعلی گائینی، احمد آزاد؛ انتشارات دانشگاه زنجان؛ (فصول۳، ۵، ۷، و ۹ تا ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی – فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب فیزیولوژی انسان؛ تألیف: دانیل مک لوگلی- جوناتان استامفورد- دیوید وایت، مترجم: گائینی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور۱۳۹۱؛ (فصول۳ تا ۹ مطالعه شود.)

 

۱۰۷۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (۱۲۱۵۲۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب فیزیولوژی انسان؛ تألیف: دانیل مک لوگلی، جوناتان استامفورد، دیوید وایت، مترجم: گائینی و همکاران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۳ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

۱- کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی علوم تربیتی؛ تألیف: علی دلاور؛ انتشارات رشد؛ (فصول۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۱- کتاب نظریه و روش شناسی تمرین (علم تمرین)؛ تألیف: تئودورا، بومپا: مترجمان: محمدرضا کردی/ محمد فرامرزی؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی – روش تحقیق در علوم ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی؛ تألیف: توماس جری آر، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی، مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

 

۱۰۷۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی (۱۲۱۸۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – تئوری های کارآفرینی

۱- کتاب کارآفرینی پیشرفته؛ تألیف: محمود احمدپور داریانی، علی ملکی؛ انتشارات راه دان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – تحلیل محیط کسب و کار

۱- کتاب محیط کسب و کار نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها؛ تألیف: محمدعلی مرادی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱، ۵، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۵ تا ۳۳، ۳۶، ۳۷ و ۴۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

۱- کتاب کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (کسب و کار اینترنتی)؛ تألیف: حبیب رودساز، محمدرضا ظریفیان، جعفر صوفی؛ انتشارات دانش نگار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز- سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار؛ (فصول۱۵ تا ۱۷ حذف می باشد.)

 

۱۰۷۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید (۱۲۱۸۱۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – روش تحقیق در کارآفرینی

۱- کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی؛ تألیف: محمدمهدی پرهیزگار- علی اکبر آقاجانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – تحلیل محیط کسب و کار

۱- کتاب محیط کسب و کار نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها؛ تألیف: محمدعلی مرادی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصول۱، ۵، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۵ تا ۳۳، ۳۶، ۳۷ و ۴۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – تئوری های کارآفرینی

۱- کتاب کارآفرینی پیشرفته؛ تألیف: محمود احمدپور داریانی، علی ملکی؛ انتشارات راه دان.

 

۱۰۷۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (۱۲۱۱۷۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – نظارت و راهنمایی آموزشی

۱- کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی؛ تألیف: کیت. ا. اچسون/ مردیت دامین گال، مترجم: محمدرضا بهرنگی؛ انتشارات کمال تربیت؛ (بخش۳ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – اصول برنامه ریزی آموزشی

۱- کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی؛ تألیف: فریده مشایخ؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آرای تربیتی؛ تألیف: جرالدلی. گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – اصول مدیریت اسلامی

۱- کتاب مبانی مدیریت اسلامی؛ تألیف: رضا نجاری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۷۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۴۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

۱- کتاب اقتصاد مدیریت؛ تألیف: ابوالقاسم هاشمی/ محمود روزبهان؛ انتشارات تابان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – حسابداری مدیریت

۱- کتاب مدیریت مالی؛ تألیف: ریموند بی نو و مترجم: علی جهانخانی/ پارسیان؛ انتشارات سمت؛ (از جلد اول: فصول۱ و ۳ تا ۹ و از جلد دوم: فصول۱، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۱۰۷۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری (۱۲۱۸۲۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – نظریه های سازمان و مدیریت- دیدگاه استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی، علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران

۱- کتاب مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای؛ تألیف: مظفر صرافی؛ انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری – حقوق شهری و قوانین شهرسازی

۱- کتاب حقوق شهری و شهرسازی؛ تألیف: غلامرضا کامیار؛ انتشارات مجد.

۱۰۷۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (۱۲۱۸۴۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد/ سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (۱۲۱۸۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد- سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول (۱۲۱۸۲۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد- سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی (۱۲۱۸۳۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – تئوری های مدیریت پیشرفته

۱- کتاب مبانی سازمان و مدیریت؛ تألیف: علی رضائیان؛ انتشارات سمت.
۲- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: حسن دانایی فرد/ سیدمهدی الوانی؛ انتشارات صفار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: علی پارسائیان/ سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی- علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها (۱۲۱۸۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول (۱۲۱۸۵۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی (۱۲۱۸۵۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی (۱۲۱۸۵۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی (۱۲۱۸۲۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – فرآیند خط مشی گذاری

۱- کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی؛ تألیف: سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجمان: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی؛ تألیف: گری دسلر، مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲- کتاب توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار)؛ تألیف: سیدحسین ابطحی، سعید عابسی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

۱- کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته؛ تألیف: محمدعلی سرلک، حسن فراتی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۸۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (۱۷۱۲۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – حقوق بین الملل ارتباط جمعی

۱- کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی؛ تألیف: محمدحسین بردبار؛ انتشارات ققنوس.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی۱؛ تألیف: ارجمندی/ خلیلی/ رحیمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – مدیریت اسلامی

۱- کتاب مدیریت اسلامی؛ تألیف: محمدرضا سرمدی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت رسانه – ارتباط جمعی

۱- کتاب مبانی ارتباط جمعی؛ تألیف: محمد دادگران؛ انتشارات فیروزه.

 

۱۰۸۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (۱۲۱۸۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتابWorkflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱ -کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (۱۲۱۸۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتاب Workflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱- کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (۱۲۱۸۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتاب Workflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱- کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی (۱۲۱۸۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

۱- کتاب Workflow modeling, tools for process improvement and application development, second edition by Alee, 2009؛ تألیف: Alec sharp and Patrick McDermott؛ انتشارات Artech house publications؛ (فصول۱ تا ۱۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – تحلیل آماری

۱- کتاب تحلیل آماری؛ تألیف: احمدی/ نصیری/ صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – منطق فازی و هوش مصنوعی

۱- کتاب Artifical Intelligence, A Modern Approach, Third Edition, 2010؛ تألیف: Stuart Russell, peter Norvig؛ انتشارات Prentice hall, PEARSON؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب Fuzzy logic for business, Finance, and Management, 2nd Edition, 2007؛ تألیف: George Bojadziev؛ انتشارات World Scientific Publishing co؛ (فصول۱ تا ۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی – تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۱- کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم؛ تألیف: افرایم توربان، مترجم: ریاحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۱۰۹۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی (۱۲۱۸۱۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۰۹۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی (۱۲۱۸۱۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

 

۱۰۹۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی (۱۲۱۸۲۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

 

۱۰۹۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (۱۲۱۸۲۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۰۹۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی (۱۲۱۸۱۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کارآفرینی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

 

۱۰۹۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی (۱۲۱۸۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کسب و کار بین المللی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۰۹۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی (۱۲۱۸۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – زبان تخصصی

۱- کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی؛ تألیف: میرزاحسن حسینی/ شهرام جنایب؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – مدیریت استراتژیک

۱- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی/ علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان: ساختار و طرح سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز، مترجم: سیدمهدی الوانی/ حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار.

۱۱۰۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی (۱۲۱۸۵۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۱- کتاب مبانی رفتار سازمانی؛ تألیف: استیفن پی. رابینز- مترجم: سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ (کل کتاب یک جلدی مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ تألیف: رضا رسولی، علی صالحی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – مدیریت راهبردی

۱- کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرآیندها، کارکردها؛ تألیف: عباس عباس پور؛ انتشارات سمت؛ (فصول۵ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی

۱- کتاب استراتژی های توسعه منابع انسانی؛ تألیف: اولیو لاندی، آلن کاولینگ- مترجم: ابطحی/ جعفری نیا/ نجاری/ پیکانی؛ انتشارات فوژان؛ (فصول۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی

۱- کتاب مبانی مدیریت اسلامی؛ تألیف: رضا نجاری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲- کتاب مدیریت اسلامی؛ تألیف: علی نجات بخش اصفهانی- محمد رمضان پور/ سیدعلی قریشیان؛ انتشارات جباری؛ (فصول۴ و ۵ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (۱۲۱۵۲۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – اوقات فراغت و محیط زیست

۱- کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی- تفریحی و جهانگردی؛ تألیف: چرلی مارلن، لری جی، آدامز- مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و حتمی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی (۱۲۱۵۲۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی

۱- کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش؛ تألیف: مهرعلی همتی نژاد- رحیم رمضانی نژاد؛ انتشارات شمال پایدار.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تألیف: حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی (۱۲۱۵۲۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

۱- کتاب مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی/ ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی/ ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش (۱۲۱۵۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی- ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

۱- کتاب اصول و مبانی مدیریت در بازاریابی ورزشی؛ تألیف: عبدالمهدی نصیرزاده و یاشار دسکره؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی (۱۲۱۵۲۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

۱- کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی؛ تألیف: بهرام رنجبریان- محمد غفاری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی -نظریه های سازمان و مدیریت

۱- کتاب تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی؛ تألیف: حمید قاسمی- ابوالفضل فراهانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۹ حذف می باشد)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی (۱۲۱۵۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – آیین نگارش زبان فارسی

۱- کتاب آیین نگارش زبان فارسی با تأکید بر مهارت نوشتن؛ تألیف: حمید قاسمی، سارا کشکر و لیلا ایزدپرست؛ انتشارات حتمی؛ (فصول۱ تا پایان فصل۹ مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

۱- کتاب روابط عمومی ورزشی؛ تألیف: جی گلایتون استولد- مترجم: حمید قاسمی و همکاران؛ انتشارات علم و حرکت؛ (فصول۱ و ۳ تا ۸ و ۱۰ و ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

۱- کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تألیف: جونزو گریتون، مترجم: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی با حتمی؛ (فصول۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۱ و ۱۴ مطالعه شود.)
۲- کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی؛ تألیف: فراهانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی؛ (فصول۹ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی – اصول و مبانی مدیریت

۱- کتاب مدیریت سازمان های ورزشی؛ تألیف: کشاورز و همکاران؛ انتشارات انجمن علمی تربیت بدنی و اندیشه های حقوقی؛ (فصول۶، ۷ و ۹ تا ۱۲ مطالعه شود.)

 

۱۱۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده (۱۲۱۱۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده – آمار استنباطی پیشرفته

۱- کتاب آمار استنباطی پیشرفته؛ تألیف: حسین زارع- محمدحسن صیف- سعید طالبی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده – هدایت و مشورت در اسلام

۱- کتاب هدایت و مشورت در اسلام؛ تألیف: جواد اژه ایی؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده – نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

۱- کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی؛ تألیف: جرالد کوری، مترجم: یحیی سیدمحمدی؛ انتشارات ارسباران؛ (فصول۲، ۱۲و ۱۴ تا ۱۶ حذف شود.)

 

۱۱۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی (۱۲۱۱۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

۱- کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی؛ تألیف: جرالد کوری، مترجم: یحیی سید محمدی؛ انتشارات ارسباران؛ (فصول۲، ۱۲و ۱۴ تا ۱۶ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

۱- کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد اول)؛ تألیف: خسرو باقری؛ انتشارات مدرسه.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره روان درمانی

۱- کتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)؛ تألیف: سیمین حسینیان؛ انتشارات کمال تربیت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

۱- کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ تألیف: جرالد لی گوتک، مترجم: محمدجعفر پاک سرشت؛ انتشارات سمت؛ (فصول۴ و ۸ تا ۱۰ و ۱۳ تا ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ حذف می باشد.)

 

۱۱۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی (۱۲۲۰۱۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – تاریخ تمدن

۱- کتاب تمدن اسلامی در عصر عباسیان؛ تألیف: محمد کاظم مکی، مترجم: محمد سپهری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – نحو کاربردی

۱- کتاب اعراب نهج البلاغه (جزوه)؛ تألیف: سیداحمد امام زاده- محمدرضا میرزانیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه اعراب نهج البلاغه را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – تأثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

۱- کتاب در بارگاه آفتاب (نهج البلاغه در ادب پارسی)؛ تألیف: علیرضا میرزا محمد؛ انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – علوم نهج البلاغه (۱)

۱- کتاب المدخل الی علوم نهج البلاغه؛ تألیف: محسن باقر الموسوی؛ انتشارات دارالعلوم لبنان، بیروت؛ (از ابتدای الفصل الثانی (نهج البلاغه بین التوثیق و التشکیک) صفحه۱۳۱ تا (شان ایراد الکتب و الرسائل) صفحه۳۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی – علوم بلاغی

۱- کتاب جلوه های بلاغت در نهج البلاغه؛ تألیف: محمد خاقانی؛ انتشارات بنیاد نهج البلاغه؛ (مقدمه (از صفحه۱ تا صفحه۶۳، مجاز و مرسل (از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۹) و علم بدیع (از صفحه۲۴۴ تا صفحه۲۵۰) حذف شود.)

۱۱۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی (۱۲۲۰۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – تاریخ تمدن

۱- کتاب تمدن اسلامی در عصر عباسیان؛ تألیف: محمد کاظم مکی، مترجم: محمد سپهری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – نحو کاربردی

۱- کتاب اعراب نهج البلاغه (جزوه)؛ تألیف: سیداحمد امام زاده- محمدرضا میرزانیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه اعراب نهج البلاغه را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – تأثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

۱- کتاب در بارگاه آفتاب (نهج البلاغه در ادب پارسی)؛ تألیف: علیرضا میرزا محمد؛ انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – علوم نهج البلاغه (۱)

۱- کتاب المدخل الی علوم نهج البلاغه؛ تألیف: محسن باقر الموسوی؛ انتشارات دارالعلوم لبنان، بیروت؛ (از ابتدای الفصل الثانی (نهج البلاغه بین التوثیق و التشکیک) صفحه۱۳۱ تا (شان ایراد الکتب و الرسائل) صفحه۳۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی – علوم بلاغی

۱- کتاب جلوه های بلاغت در نهج البلاغه؛ تألیف: محمد خاقانی؛ انتشارات بنیاد نهج البلاغه؛ (مقدمه (از صفحه۱ تا صفحه۶۳، مجاز و مرسل (از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۹) و علم بدیع (از صفحه۲۴۴ تا صفحه۲۵۰) حذف شود.)

 

۱۱۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی (۱۲۲۰۴۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – تاریخ تمدن

۱- کتاب تمدن اسلامی در عصر عباسیان؛ تألیف: محمد کاظم مکی، مترجم: محمد سپهری؛ انتشارات سمت.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – نحو کاربردی

۱- کتاب اعراب نهج البلاغه (جزوه)؛ تألیف: سیداحمد امام زاده- محمدرضا میرزانیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (داوطلبان محترم می توانند جزوه اعراب نهج البلاغه را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – تأثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی

۱- کتاب در بارگاه آفتاب (نهج البلاغه در ادب پارسی)؛ تألیف: علیرضا میرزا محمد؛ انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – علوم نهج البلاغه (۱)

۱- کتاب المدخل الی علوم نهج البلاغه؛ تألیف: محسن باقر الموسوی؛ انتشارات دارالعلوم لبنان، بیروت؛ (از ابتدای الفصل الثانی (نهج البلاغه بین التوثیق و التشکیک) صفحه۱۳۱ تا (شان ایراد الکتب و الرسائل) صفحه۳۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی – علوم بلاغی

۱- کتاب جلوه های بلاغت در نهج البلاغه؛ تألیف: محمد خاقانی؛ انتشارات بنیاد نهج البلاغه؛ (مقدمه (از صفحه۱ تا صفحه۶۳، مجاز و مرسل (از صفحه۱۷۱ تا صفحه۱۹۹) و علم بدیع (از صفحه۲۴۴ تا صفحه۲۵۰) حذف شود.)