ارشد محیط زیست

,
ارشد محیط زیست ارشد محیط زیست، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور محیط زیست کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون محیط زیست توسعه دهد. به داوطلبان امتحان محیط زیست که دنبال من…

ارشد امور فرهنگی

,
ارشد امور فرهنگی ارشد امور فرهنگی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور امور فرهنگی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون امور فرهنگی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان امور فرهن…

ارشد مدیریت دریایی (دریانوردی)

,
ارشد مدیریت دریایی ارشد مدیریت دریایی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دریایی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دریایی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…

ارشد مشاوره

,
ارشد مشاوره ارشد مشاوره، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مشاوره کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مشاوره توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مشاوره که دنبال منابع یکپارچه و مجمو…

ارشد مدیریت سازمان های دولتی

,
ارشد مدیریت سازمان های دولتی ارشد مدیریت سازمان های دولتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت سازمان های دولتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت سازمان ها…

ارشد مالی

,
ارشد مالی ارشد مالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مالی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مالی که دنبال منابع یکپارچه و مجموعه ای آ…

ارشد مدیریت منابع انسانی

,
ارشد مدیریت منابع انسانی ارشد مدیریت منابع انسانی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت منابع انسانی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت منابع انسانی توسعه…

ارشد کارآفرینی

,
ارشد کارآفرینی ارشد کارآفرینی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور کارآفرینی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون کارآفرینی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان کارآفرینی که دن…

ارشد مدیریت مالی

,
ارشد مدیریت مالی ارشد مدیریت مالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت مالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت مالی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت ما…

ارشد مدیریت تکنولوژی

,
ارشد مدیریت تکنولوژی ارشد مدیریت تکنولوژی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت تکنولوژی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت تکنولوژی توسعه دهد. به داوطلب…