ارشد آموزش و پرورش

,
ارشد آموزش و پرورش ارشد آموزش و پرورش، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور آموزش و پرورش کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون آموزش و پرورش توسعه دهد. به داوطلبان امتحان …

ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

,
ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آز…

ارشد تکنولوژی آموزشی

,
ارشد تکنولوژی آموزشی ارشد تکنولوژی آموزشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تکنولوژی آموزشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تکنولوژی آموزشی توسعه دهد. به داوطلب…

ارشد تحقیقات آموزشی

,
ارشد تحقیقات آموزشی ارشد تحقیقات آموزشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تحقیقات آموزشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تحقیقات آموزشی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان …

ارشد آموزش بزرگسالان

,
ارشد آموزش بزرگسالان ارشد آموزش بزرگسالان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور آموزش بزرگسالان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون آموزش بزرگسالان توسعه دهد. به داوطلب…

ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

,
ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور آموزش و بهسازی منابع انسانی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون آموزش…

ارشد مدیریت آموزشی

,
ارشد مدیریت آموزشی ارشد مدیریت آموزشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت آموزشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت آموزشی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…

ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

,
ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تار…

ارشد برنامه ریزی درسی

,
ارشد برنامه ریزی درسی ارشد برنامه ریزی درسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور برنامه ریزی درسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون برنامه ریزی درسی توسعه دهد. به داوطل…

ارشد فلسفه

,
ارشد فلسفه ارشد فلسفه، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور فلسفه کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون فلسفه توسعه دهد. به داوطلبان امتحان فلسفه که دنبال منابع یکپارچه و مجم…