ارشد ارتباط تصویری

,
ارشد ارتباط تصویری ارشد ارتباط تصویری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ارتباط تصویری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ارتباط تصویری توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…

ارشد تصویر متحرک (انیمیشن)

,
ارشد تصویر متحرک (انیمیشن) ارشد تصویر متحرک (انیمیشن)، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تصویر متحرک (انیمیشن) کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تصویر متحرک (انیمیشن)…

ارشد رادیو

,
ارشد رادیو ارشد رادیو، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور رادیو کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون رادیو توسعه دهد. به داوطلبان امتحان رادیو که دنبال منابع یکپارچه و مجم…

ارشد تهیه کنندگی

,
ارشد تهیه کنندگی ارشد تهیه کنندگی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تهیه کنندگی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تهیه کنندگی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان تهیه کنند…

ارشد بازیگری

,
ارشد بازیگری ارشد بازیگری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور بازیگری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون بازیگری توسعه دهد. به داوطلبان امتحان بازیگری که دنبال منابع یک…

ارشد ادبیات نمایشی

,
ارشد ادبیات نمایشی ارشد ادبیات نمایشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ادبیات نمایشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ادبیات نمایشی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…

ارشد تولید سیما

,
ارشد تولید سیما ارشد تولید سیما، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تولید سیما کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تولید سیما توسعه دهد. به داوطلبان امتحان تولید سیما که …

ارشد سینما

,
ارشد سینما ارشد سینما، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور سینما کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون سینما توسعه دهد. به داوطلبان امتحان سینما که دنبال منابع یکپارچه و مجم…

ارشد کارگردانی نمایش

,
ارشد کارگردانی نمایش ارشد کارگردانی نمایش، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور کارگردانی نمایش کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون کارگردانی نمایش توسعه دهد. به داوطلب…

ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

,
ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود …