دکتری مدرسی معارف اسلامی

,
دکتری مدرسی معارف اسلامی دکتری مدرسی معارف اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مدرسی معارف اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی توسع…

دکتری مطالعات زنان

,
دکتری مطالعات زنان دکتری مطالعات زنان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مطالعات زنان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مطالعات زنان توسعه دهد. به داوطلب…

دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)

,
دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست) دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست) کمک م…

دکتری باستان شناسی

,
دکتری باستان شناسی دکتری باستان شناسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری باستان شناسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری باستان شناسی توسعه دهد. به داوطلب…

دکتری علوم ارتباطات

,
دکتری علوم ارتباطات دکتری علوم ارتباطات، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری علوم ارتباطات کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری علوم ارتباطات توسعه دهد. به داو…

دکتری حسابداری

,
دکتری حسابداری دکتری حسابداری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری حسابداری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری حسابداری توسعه دهد. به داوطلبان امتحان دکتری ح…

دکتری مالی

,
دکتری مالی دکتری مالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مالی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان دکتری مالی که دنبال …

دکتری گردشگری

,
دکتری گردشگری دکتری گردشگری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری گردشگری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری گردشگری توسعه دهد. به داوطلبان امتحان دکتری گردشگر…

دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

,
دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی کمک می کند که از یک راه میان بر…

دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

,
دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کمک می کند که از یک راه میان بر بتوا…