دکتری آمار زیستی

,
دکتری آمار زیستی دکتری آمار زیستی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری آمار زیستی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری آمار زیستی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…