بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

بسته آموزشی ارشد  1101 ارشد زبان و ادبیات فارسی

بسته آموزشی ارشد  1102 ارشد علوم ‌جغرافیایی

بسته آموزشی ارشد  1103 ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

بسته آموزشی ارشد  1104 ارشد زبان عربی

بسته آموزشی ارشد  1105 ارشد علوم اقتصادی

بسته آموزشی ارشد  1106 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

بسته آموزشی ارشد  1107 ارشد تاریخ

بسته آموزشی ارشد  1108 ارشد علوم‌ اجتماعی

بسته آموزشی ارشد  1109 ارشد زبانهای باستانی ایران

بسته آموزشی ارشد  1110 ارشد زبان شناسی‌

بسته آموزشی ارشد  ارشد الهیات

بسته آموزشی ارشد  1111 ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

بسته آموزشی ارشد  1112 ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسته آموزشی ارشد  1113 ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی

بسته آموزشی ارشد  1114 ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان

بسته آموزشی ارشد  1115 ارشد الهیات فقه شافعی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1116 ارشد فلسفه

بسته آموزشی ارشد  ارشد علوم تربیتی (علوم تربیتی 1 و 2 سابق)

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد برنامه ریزی درسی

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد مدیریت آموزشی

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد آموزش بزرگسالان

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد تحقیقات آموزشی

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد تکنولوژی آموزشی

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

بسته آموزشی ارشد  1117 ارشد آموزش و پرورش

بسته آموزشی ارشد  1119 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

بسته آموزشی ارشد  ارشد زبان خارجی

بسته آموزشی ارشد  1120 ارشد زبان فرانسه (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1122 ارشد زبان روسی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1124 ارشد زبان آلمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  ارشد مجموعه زبان انگلیسی

بسته آموزشی ارشد  1121 ارشد آموزشی زبان انگلیسی

بسته آموزشی ارشد  1121 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

بسته آموزشی ارشد  1121 ارشد مترجمی زبان انگلیسی

بسته آموزشی ارشد  1125 ارشد مدیریت جهانگردی

بسته آموزشی ارشد  ارشد حقوق

بسته آموزشی ارشد  1126 ارشد حقوق خصوصی

بسته آموزشی ارشد  1126 ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آموزشی ارشد  1126 ارشد حقوق عمومی

بسته آموزشی ارشد  1126 ارشد حقوق بین الملل

بسته آموزشی ارشد  1126 ارشد حقوق گروه یک

بسته آموزشی ارشد  1126 ارشد حقوق گروه دو

بسته آموزشی ارشد  1127 ارشد ایران شناسی

بسته آموزشی ارشد  1129 ارشد زبان و ادبیات اردو (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

بسته آموزشی ارشد  1130 ارشد علوم سیاسی

بسته آموزشی ارشد  1130 ارشد روابط بین الملل

بسته آموزشی ارشد  1131 ارشد مطالعات جهان

بسته آموزشی ارشد  1132 ارشد باستان شناسی

بسته آموزشی ارشد  ارشد مجموعه روانشناسی

بسته آموزشی ارشد  1133 ارشد روانشناسی بالینی

بسته آموزشی ارشد  1133 ارشد روانشناسی عمومی

بسته آموزشی ارشد  1133 ارشد روانشناسی تربیتی

بسته آموزشی ارشد  1133 ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

بسته آموزشی ارشد  1133 ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

بسته آموزشی ارشد  1133 ارشد روانشناسی اسلامی

بسته آموزشی ارشد  1134 ارشد حسابداری

بسته آموزشی ارشد  1137 ارشد مطالعات زنان

بسته آموزشی ارشد  1138 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

بسته آموزشی ارشد  1139 ارشد مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی ارشد  ارشد مدیریت

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت بازرگانی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت دولتی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت صنعتی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت تکنولوژی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت مالی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد کارآفرینی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت منابع انسانی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مالی

بسته آموزشی ارشد  1142 ارشد مدیریت سازمان های دولتی

بسته آموزشی ارشد  1143 ارشد مشاوره

بسته آموزشی ارشد  1144 ارشد مدیریت دریایی (دریانوردی)

بسته آموزشی ارشد  1145 ارشد امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی ویژه دانشگاه آزاد)

بسته آموزشی ارشد  1146 ارشد محیط زیست سایر گرایش ها به جز آموزش

بسته آموزشی ارشد  1146 ارشد محیط زیست – گرایش آموزش

بسته آموزشی ارشد  1147 ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1148 ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

بسته آموزشی ارشد  1149 ارشد مدیریت دفاعی ۱

بسته آموزشی ارشد  1150 ارشد مدیریت دفاعی ۲

بسته آموزشی ارشد  1151 ارشد فرماندهی مدیریت

بسته آموزشی ارشد  1152 ارشد مدرسی معارف اسلامی

بسته آموزشی ارشد  1153 ارشد مدیریت اطلاعاتی

بسته آموزشی ارشد  1154 ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

بسته آموزشی ارشد  1155 ارشد اطلاعات استراتژیک

بسته آموزشی ارشد  1156 ارشد آماد (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1157 ارشد مدیریت بحران

بسته آموزشی ارشد  1158 ارشد پدافند غیرعامل ۱ (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1159 ارشد پدافند غیرعامل ۲ (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1160 ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1161 ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد  1162 ارشد آینده پژوهی و مدیریت دانش

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه هنر

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی