بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5501 ارشد آموزش بهداشت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5502 ارشد آمار زیستی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5503  ارشد اپیدمیولوژی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5503 ارشد سلامت و ترافیک

بسته آموزشی ارشد 5504 ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5505 ارشد اعضای مصنوعی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5506 ارشد اقتصاد بهداشت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5507 ارشد ارگونومی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5508 ارشد اکولوژی انسانی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5509 ارشد انفورماتیک پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5510 ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی ارشد 5511 ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5512 ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5513 ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

بسته آموزشی ارشد 5514 ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5515 ارشد تکنولوژی گردش خون

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5516 ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5517 ارشد رفاه اجتماعی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5518 ارشد ژورنالیسم پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5519 ارشد سلامت سالمندی

بسته آموزشی ارشد 5520 ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5521 ارشد علوم تشریحی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5522 ارشد علوم و صنایع غذائی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5523 ارشد فیزیولوژی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5524 ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

بسته آموزشی ارشد 5525 ارشد فناوری اطلاعات سلامت

بسته آموزشی ارشد 5526 ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5527 ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

بسته آموزشی ارشد 5528 ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5529 ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5530 ارشد مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5531 ارشد مدیریت توانبخشی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5532 ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5533 ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5534 ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5535 ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5536 ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5537 ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه آموزش پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5539 ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5540 ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه بهداشت محیط

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5541 ارشد سم شناسی محیط

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5542 ارشد مدیریت پسماند

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5543 ارشد مهندسی بهداشت محیط

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5544 ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5544-2 ارشد بهداشت پرتوها

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد پرستاری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5545 ارشد روان پرستاری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5546 ارشد پرستاری داخلی جراحی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5547 ارشد پرستاری سلامت جامعه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5548 ارشد پرستاری کودکان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5549 ارشد پرستاری نظامی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5550 ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5551 ارشد پرستاری توانبخشی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5552 ارشد پرستاری اورژانس

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5553 ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5554 ارشد پرستاری سالمندی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5555 ارشد مدیریت پرستاری

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه روانشناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5556 ارشد روانشناسی بالینی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5557 ارشد بهداشت روان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5558 ارشد روانشناسی سلامت

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5559 ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه فیزیوتراپی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5560 ارشد فیزیوتراپی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5561 ارشد فیزیوتراپی ورزشی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد علوم آزمایشگاهی 1

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5562 ارشد بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5563 ارشد زیست فناوری پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5564 ارشد ژنتیک انسانی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد علوم آزمایشگاهی 2

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5565 ارشد ایمنی شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5566 ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد علوم آزمایشگاهی 3

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5567 ارشد قارچ شناسی پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5568 ارشد میکروب شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5569 ارشد ویروس شناسی پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5570 ارشد انگل شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه علوم تغذیه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5571 ارشد علوم تغذیه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5572 ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5573 ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5574 ارشد تغذیه بالینی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5575 ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5576 ارشد فیزیک پزشکی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد مجموعه مامایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5577 ارشد مامایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5578 ارشد مشاوره در مامایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت ارشد داروسازی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5579 ارشد شیمی دارویی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5580 ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5581 ارشد سم شناسی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5582 ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5583 ارشد علوم انتقال خون

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5584 ارشد سلامت از دور

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5585 ارشد سلامت در حوادث و بلایا

بسته آموزشی ارشد وزارت بهداشت 5585 ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان