آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه علوم انسانی

کنکور دکتری کنکور دکتری زبان و ادبیات فارسی

کنکور دکتری 2101 کنکور دکتری زبان و ادبیات فارسی

کنکور دکتری کنکور دکتری جغرافیا

کنکور دکتری 2103 کنکور دکتری جغرافیای سیاسی

کنکور دکتری 2104 کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کنکور دکتری 2105 کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کنکور دکتری 2106 کنکور دکتری ژئومورفولوژی

کنکور دکتری 2107 کنکور دکتری آب و هواشناسی

کنکور دکتری 2108 کنکور دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

کنکور دکتری کنکور دکتری عربی

کنکور دکتری 2110 کنکور دکتری زبان و ادبیات عرب

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم اقتصادی

کنکور دکتری 2112 کنکور دکتری علوم اقتصادی

کنکور دکتری 2113 کنکور دکتری اقتصاد نفت و گاز

کنکور دکتری کنکور دکتری تربیت بدنی

کنکور دکتری 2115 کنکور دکتری مدیریت ورزشی

کنکور دکتری 2116 کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی

کنکور دکتری 2117 کنکور دکتری آسیب شناسی ورزشی

کنکور دکتری 2118 کنکور دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

کنکور دکتری 2119 کنکور دکتری بیومکانیک ورزشی

کنکور دکتری کنکور دکتری تاریخ

کنکور دکتری 2121 کنکور دکتری تاریخ اسلام

کنکور دکتری 2122 کنکور دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ ایران دوره اسلامی)

کنکور دکتری 2123 کنکور دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم اجتماعی

کنکور دکتری 2125 کنکور دکتری علوم اجتماعی

کنکور دکتری 2126 کنکور دکتری جمعیت شناسی

کنکور دکتری 2127 کنکور دکتری مددکاری اجتماعی

کنکور دکتری کنکور دکتری الهیات

کنکور دکتری 2129 کنکور دکتری علوم قرآن و حدیث

کنکور دکتری 2130 کنکور دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

کنکور دکتری 2131 کنکور دکتری ادیان و عرفان

کنکور دکتری 2132 کنکور دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کنکور دکتری 2133 کنکور دکتری فلسفه و کلام

کنکور دکتری 2134 کنکور دکتری فقه شافعی (موجود نیست)

کنکور دکتری کنکور دکتری فلسفه

کنکور دکتری 2136 کنکور دکتری فلسفه

کنکور دکتری 2137 کنکور دکتری فلسفه منطق

کنکور دکتری 2138 کنکور دکتری فلسفه علم

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

کنکور دکتری 2141 کنکور دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

کنکور دکتری 2142 کنکور دکتری برنامه ریزی درسی

کنکور دکتری 2143 کنکور دکتری مدیریت آموزشی

کنکور دکتری 2144 کنکور دکتری روان شناسی تربیتی

کنکور دکتری 2145 کنکور دکتری تکنولوژی آموزشی

کنکور دکتری 2146 کنکور دکتری آموزش عالی

کنکور دکتری 2147 کنکور دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

کنکور دکتری 2148 کنکور دکتری مشاوره

کنکور دکتری 2149 کنکور دکتری سنجش و اندازه گیری

کنکور دکتری 2150 کنکور دکتری روانشناسی

کنکور دکتری کنکور دکتری کتابداری

کنکور دکتری 2153 کنکور دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

کنکور دکتری کنکور دکتری حقوق

کنکور دکتری 2154 کنکور دکتری حقوق عمومی

کنکور دکتری 2155 کنکور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

کنکور دکتری 2156 کنکور دکتری حقوق بین الملل عمومی

کنکور دکتری 2157 کنکور دکتری حقوق خصوصی

کنکور دکتری 2158 کنکور دکتری حقوق نفت و گاز

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم سیاسی

کنکور دکتری 2160 کنکور دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

کنکور دکتری کنکور دکتری مدیریت

کنکور دکتری 2162 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

کنکور دکتری 2163 کنکور دکتری مدیریت دولتی

کنکور دکتری 2164 کنکور دکتری مدیریت صنعتی

کنکور دکتری 2165 کنکور دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

کنکور دکتری 2166 کنکور دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

کنکور دکتری 2167 کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

کنکور دکتری 2168 کنکور دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

کنکور دکتری 2169 کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

کنکور دکتری 2170 کنکور دکتری گردشگری

کنکور دکتری 2171 کنکور دکتری مالی

کنکور دکتری کنکور دکتری حسابداری

کنکور دکتری 2173 کنکور دکتری حسابداری

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم ارتباطات

کنکور دکتری 2175 کنکور دکتری علوم ارتباطات

کنکور دکتری کنکور دکتری باستان شناسی

کنکور دکتری 2176 کنکور دکتری باستان شناسی

کنکور دکتری کنکور دکتری محیط زیست

کنکور دکتری 2177 کنکور دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)

کنکور دکتری کنکور دکتری مطالعات زنان

کنکور دکتری 2178 کنکور دکتری مطالعات زنان

کنکور دکتری کنکور دکتری معارف اسلامی

کنکور دکتری 2180 کنکور دکتری مدرسی معارف اسلامی

آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه علوم پایه

کنکور دکتری کنکور دکتری زمین شناسی

کنکور دکتری 2201 کنکور دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

کنکور دکتری 2202 کنکور دکتری زمین شناسی نفت

کنکور دکتری 2203 کنکور دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

کنکور دکتری 2204 کنکور دکتری زمین شناسی آب های زیرزمینی

کنکور دکتری 2205 کنکور دکتری زمین شناسی مهندسی

کنکور دکتری 2206 کنکور دکتری زمین شناسی زیست محیطی

کنکور دکتری 2208 کنکور دکتری زمین شناسی پترولوژی

کنکور دکتری 2209 کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی

کنکور دکتری 2210 کنکور دکتری زمین شناسی تکتونیک

کنکور دکتری کنکور دکتری شیمی

کنکور دکتری 2211 کنکور دکتری شیمی فیزیک

کنکور دکتری 2212 کنکور دکتری شیمی آلی

کنکور دکتری 2213 کنکور دکتری شیمی تجزیه

کنکور دکتری 2214 کنکور دکتری شیمی معدنی

کنکور دکتری 2215 کنکور دکتری شیمی کاربردی

کنکور دکتری 2216 کنکور دکتری شیمی پلیمر

کنکور دکتری 2218 کنکور دکتری فیتوشیمی

کنکور دکتری کنکور دکتری هواشناسی

کنکور دکتری 2219 کنکور دکتری هواشناسی

کنکور دکتری کنکور دکتری زیست شناسی

کنکور دکتری 2220 کنکور دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

کنکور دکتری 2221 کنکور دکتری زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

کنکور دکتری 2222 کنکور دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

کنکور دکتری 2223 کنکور دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری

کنکور دکتری 2224 کنکور دکتری زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری

کنکور دکتری 2225 کنکور دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

کنکور دکتری 2226 کنکور دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی

کنکور دکتری 2227 کنکور دکتری بیوشیمی

کنکور دکتری 2228 کنکور دکتری ژنتیک ملکولی

کنکور دکتری 2229 کنکور دکتری میکروبیولوژی

کنکور دکتری 2230 کنکور دکتری بیوفیزیک

کنکور دکتری 2231 کنکور دکتری زیست فناوری میکروبی

کنکور دکتری کنکور دکتری آمار و ریاضی

کنکور دکتری 2232 کنکور دکتری آمار

کنکور دکتری 2233 کنکور دکتری ریاضی محض

کنکور دکتری 2234 کنکور دکتری ریاضی کاربردی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم دریا

کنکور دکتری 2235 کنکور دکتری فیزیک دریا

کنکور دکتری 2236 کنکور دکتری زیست شناسی دریا

کنکور دکتری کنکور دکتری فیزیک

کنکور دکتری 2237 کنکور دکتری نانوفیزیک

کنکور دکتری 2238 کنکور دکتری فیزیک

کنکور دکتری 2239 کنکور دکتری فوتونیک

کنکور دکتری کنکور دکتری ژئوفیزیک

کنکور دکتری 2240 کنکور دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی

کنکور دکتری 2241 کنکور دکتری ژئوفیزیک زلزله شناسی

کنکور دکتری 2242 کنکور دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس

کنکور دکتری 2243 کنکور دکتری ژئوفیزیک گرانی سنجی

کنکور دکتری کنکور دکتری نانوشیمی

کنکور دکتری 2244 کنکور دکتری نانوشیمی

کنکور دکتری کنکور دکتری ریززیست فناوری

کنکور دکتری 2245 کنکور دکتری ریززیست فناوری

کنکور دکتری کنکور دکتری بیوانفورماتیک

کنکور دکتری 2246 کنکور دکتری بیوانفورماتیک

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم کامپیوتر

کنکور دکتری 2247 کنکور دکتری علوم کامپیوتر

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم شناختی

کنکور دکتری 2248 کنکور دکتری علوم شناختی

آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه فنی و مهندسی

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی برق

کنکور دکتری 2301 کنکور دکتری مهندسی برق الکترونیک

کنکور دکتری 2302 کنکور دکتری مهندسی برق مخابرات

کنکور دکتری 2304 کنکور دکتری مهندسی برق قدرت

کنکور دکتری 2305 کنکور دکتری مهندسی برق کنترل

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی عمران

کنکور دکتری 2307 کنکور دکتری مهندسی عمران سازه

کنکور دکتری 2308 کنکور دکتری مهندسی عمران زلزله

کنکور دکتری 2309 کنکور دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک

کنکور دکتری 2310 کنکور دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

کنکور دکتری 2311 کنکور دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

کنکور دکتری 2312 کنکور دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی

کنکور دکتری 2313 کنکور دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب

کنکور دکتری 2314 کنکور دکتری مهندسی عمران حمل و نقل

کنکور دکتری 2315 کنکور دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت

کنکور دکتری 2316 کنکور دکتری مهندسی عمران محیط زیست

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی نقشه برداری

کنکور دکتری 2317 کنکور دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی

کنکور دکتری 2318 کنکور دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری

کنکور دکتری 2319 کنکور دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور

کنکور دکتری 2320 کنکور دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی مکانیک

کنکور دکتری 2321 کنکور دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کنکور دکتری 2322 کنکور دکتری مهندسی مکانیک جامدات

کنکور دکتری 2323 کنکور دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات

کنکور دکتری 2324 کنکور دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی دریا

کنکور دکتری 2330 کنکور دکتری مهندسی دریا

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی هوا فضا

کنکور دکتری 2331 کنکور دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک

کنکور دکتری 2332 کنکور دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی

کنکور دکتری 2333 کنکور دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی

کنکور دکتری 2334 کنکور دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی معدن

کنکور دکتری 2335 کنکور دکتری مهندسی معدن اکتشاف

کنکور دکتری 2336 کنکور دکتری مهندسی معدن استخراج

کنکور دکتری 2337 کنکور دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی

کنکور دکتری 2338 کنکور دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی پلیمر

کنکور دکتری 2339 کنکور دکتری مهندسی پلیمر پلیمر

کنکور دکتری 2341 کنکور دکتری مهندسی پلیمر رنگ

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی محیط زیست

کنکور دکتری 2343 کنکور دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب

کنکور دکتری 2344 کنکور دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

کنکور دکتری 2345 کنکور دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد

کنکور دکتری 2346 کنکور دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی پزشکی

کنکور دکتری 2347 کنکور دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

کنکور دکتری 2348 کنکور دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

کنکور دکتری 2349 کنکور دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی صنایع

کنکور دکتری 2350 کنکور دکتری مهندسی صنایع

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی نفت

کنکور دکتری 2351 کنکور دکتری مهندسی نفت اکتشاف

کنکور دکتری 2352 کنکور دکتری مهندسی نفت

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

کنکور دکتری 2354 کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

کنکور دکتری 2355 کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

کنکور دکتری 2356 کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

کنکور دکتری 2357 کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش

کنکور دکتری 2358 کنکور دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی مواد و متالورژی

کنکور دکتری 2359 کنکور دکتری مهندسی مواد و متالورژی

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی شیمی

کنکور دکتری 2360 کنکور دکتری مهندسی شیمی

کنکور دکتری 2362 کنکور دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی فناوری نانو

کنکور دکتری 2363 کنکور دکتری فناوری نانو نانومواد

کنکور دکتری 2364 کنکور دکتری فناوری نانو نانوالکتریک

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی هسته ای

کنکور دکتری 2365 کنکور دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

کنکور دکتری 2366 کنکور دکتری مهندسی هسته ای راکتور

کنکور دکتری 2367 کنکور دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

کنکور دکتری 2369 کنکور دکتری مهندسی هسته ای گداخت

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی نساجی

کنکور دکتری 2370 کنکور دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی

کنکور دکتری 2371 کنکور دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی سیستم های انرژی

کنکور دکتری 2372 کنکور دکتری مهندسی سیستم های انرژی

آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

کنکور دکتری 2401 کنکور دکتری محیط زیست

کنکور دکتری کنکور دکتری مکانیک کشاورزی

کنکور دکتری 2404 کنکور دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

کنکور دکتری 2405 کنکور دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم و مهندسی باغبانی

کنکور دکتری 2406 کنکور دکتری مهندسی باغبانی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

کنکور دکتری 2412 کنکور دکتری مهندسی صنایع غذایی

کنکور دکتری کنکور دکتری اقتصاد کشاورزی

کنکور دکتری 2416 کنکور دکتری اقتصاد کشاورزی

کنکور دکتری کنکور دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

کنکور دکتری 2417 کنکور دکتری حفاظت و اصلاح صنایع چوب

کنکور دکتری 2418 کنکور دکتری کامپوزیت های لیگنوسلولزی

کنکور دکتری 2419 کنکور دکتری صنایع سلولزی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم خاک

کنکور دکتری 2420 کنکور دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

کنکور دکتری 2421 کنکور دکتری مدیریت منابع خاک

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم دامی

کنکور دکتری 2424 کنکور دکتری علوم دامی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم و مهندسی آب

کنکور دکتری 2427 کنکور دکتری آبیاری و زهکشی

کنکور دکتری 2428 کنکور دکتری سازه های آبی

کنکور دکتری 2429 کنکور دکتری منابع آب

کنکور دکتری 2430 کنکور دکتری هواشناسی کشاورزی

کنکور دکتری کنکور دکتری آگروتکنولوژی (زراعت) و اصلاح نباتات

کنکور دکتری 2431 کنکور دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

کنکور دکتری 2432 کنکور دکتری آگروتکنولوژی (زراعت)

کنکور دکتری 2433 کنکور دکتری بذر

کنکور دکتری 2434 کنکور دکتری علوم علف های هرز

کنکور دکتری 2435 کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

کنکور دکتری 2436 کنکور دکتری آگرواکولوژی

کنکور دکتری کنکور دکتری توسعه و ترویج کشاورزی

کنکور دکتری 2437 کنکور دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

کنکور دکتری 2438 کنکور دکتری توسعه کشاورزی

کنکور دکتری کنکور دکتری حشره شناسی کشاورزی

کنکور دکتری 2439 کنکور دکتری حشره شناسی کشاورزی

کنکور دکتری کنکور دکتری بیماری شناسی گیاهی

کنکور دکتری 2440 کنکور دکتری بیماری شناسی گیاهی

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم و مهندسی جنگل

کنکور دکتری 2441 کنکور دکتری مدیریت جنگل

کنکور دکتری 2442 کنکور دکتری عمران و بهره برداری جنگل

کنکور دکتری 2443 کنکور دکتری علوم زیستی جنگل

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم و مهندسی شیلات

کنکور دکتری 2444 کنکور دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

کنکور دکتری 2445 کنکور دکتری فراوری محصولات شیلاتی

کنکور دکتری 2447 کنکور دکتری صید و بهره برداری آبزیان

کنکور دکتری کنکور دکتری علوم مرتع، بیابان و آبخیزداری

کنکور دکتری 2448 کنکور دکتری علوم و مهندسی مرتع

کنکور دکتری 2449 کنکور دکتری مدیریت و کنترل بیابان

کنکور دکتری 2450 کنکور دکتری علوم و مهندسی آبخیز

آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه هنر

آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه دامپزشکی

آزمون دکتری سراسری و آزاد آزمون آزمایشی دکتری گروه زبان

کنکور دکتری 2801 کنکور دکتری آموزش زبان فرانسه (موجود نیست)

کنکور دکتری 2802 کنکور دکتری ادبیات فرانسه (موجود نیست)

کنکور دکتری 2803 کنکور دکتری آموزش زبان روسی (موجود نیست)

کنکور دکتری 2804 کنکور دکتری آموزش زبان آلمانی (موجود نیست)

کنکور دکتری 2805 کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی

کنکور دکتری 2806 کنکور دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

کنکور دکتری 2807 کنکور دکتری ترجمه

کنکور دکتری 2808 کنکور دکتری زبان شناسی

کنکور دکتری 2809 کنکور دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی (موجود نیست)