منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت

منابع دکتری وزارت بهداشت 6501 منابع دکتری اپیدمیولوژی

منابع دکتری 6502 منابع دکتری اخلاق پزشکی (موجود نیست)

منابع دکتری 6503 منابع دکتری ارگونومی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6504 منابع دکتری اعضای مصنوعی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6505 منابع دکتری آمار زیستی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6506 منابع دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

منابع دکتری وزارت بهداشت 6507 منابع دکتری آموزش پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6507-2 منابع دکتری آینده پژوهی سلامت

منابع دکتری وزارت بهداشت 6508 منابع دکتری انفورماتیک پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6509 منابع دکتری ایمنی شناسی پزشکی ( ایمونولوژی‌ پزشکی)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6510 منابع دکتری بهداشت حرفه‌ای

منابع دکتری وزارت بهداشت 6511 منابع دکتری بهداشت محیط

منابع دکتری 6512 منابع دکتری بینایی سنجی (موجود نیست)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6513 منابع دکتری بیوشیمی بالینی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6514 منابع دکتری بیولوژی تولید مثل

منابع دکتری وزارت بهداشت 6515 منابع دکتری پرستاری

منابع دکتری وزارت بهداشت 6516 منابع دکتری پزشکی مولکولی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6517 منابع دکتری حشره شناسی پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6518 منابع دکتری خون شناسی آزمایشگاهی (منابع دکتری هماتولوژی)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6519 منابع دکتری زیست پزشکی سامانه‌ای

منابع دکتری وزارت بهداشت 6520 منابع دکتری زیست فناوری پزشکی (منابع دکتری بیوتکنولوژی پزشکی)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6521 منابع دکتری ژنتیک پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6522 منابع دکتری سالمند شناسی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6523 منابع دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

منابع دکتری وزارت بهداشت 6524 منابع دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6525 منابع دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه

منابع دکتری 6526 منابع دکتری شنوایی شناسی (موجود نیست)

منابع دکتری 6527 منابع دکتری طب ایرانی (موجود نیست)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6528 منابع دکتری علوم اعصاب

منابع دکتری وزارت بهداشت 6528-2 منابع دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای

منابع دکتری وزارت بهداشت 6529 منابع دکتری علوم تشریحی (منابع دکتری آناتومی)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6530 منابع دکتری علوم تغذیه

منابع دکتری وزارت بهداشت 6531 منابع دکتری علوم سلولی کاربردی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6531-2 منابع دکتری علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6531-3 منابع دکتری علوم و فناوری های تصویر برداری سلولی مولکولی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6532 منابع دکتری فیزیک پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6533 منابع دکتری فیزیوتراپی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6534 منابع دکتری کار درمانی (موجود نیست)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6535 منابع دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6536 منابع دکتری گفتار درمانی (موجود نیست)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6537 منابع دکتری مددکاری اجتماعی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6538 منابع دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

منابع دکتری وزارت بهداشت 6539 منابع دکتری مطالعات اعتیاد

منابع دکتری وزارت بهداشت 6540 منابع دکتری مهندسی بافت

منابع دکتری وزارت بهداشت 6541 منابع دکتری مهندسی پزشکی (منابع دکتری بیوالکتریک)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6542 منابع دکتری مهندسی پزشکی (منابع دکتری رباتیک)

منابع دکتری وزارت بهداشت 6543 منابع دکتری نانوفناوری پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6544 منابع دکتری ویروس شناسی پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 6554 منابع دکتری هوش مصنوعی در علوم پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65611 منابع دکتری بهداشت باروری

منابع دکتری وزارت بهداشت 65612 منابع دکتری مامایی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65621 منابع دکتری روانشناسی بالینی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65622 منابع دکتری روانشناسی نظامی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65623 منابع دکتری مشاوره توانبخشی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65631 منابع دکتری قارچ شناسی پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65632 منابع دکتری انگل شناسی پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65641 منابع دکتری باکتری شناسی پزشکی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65642 منابع دکتری توکسین‌های میکروبی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65651 منابع دکتری فیزیولوژی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65652 منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65653 منابع دکتری فارماکولوژی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65661 منابع دکتری اقتصاد سلامت

منابع دکتری وزارت بهداشت 65662 منابع دکتری سیاستگذاری سلامت

منابع دکتری وزارت بهداشت 65663 منابع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65671 منابع دکتری علوم و صنایع غذایی

منابع دکتری وزارت بهداشت 65672 منابع دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی