منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه

 

۲۰۰۱- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی (۱۱۱۷۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی – استنباط آماری ۱

۱- کتاب Statistical Inference؛ تألیف: George Casell And Roger I. Berger؛ انتشارات Duxburg press (1990)؛ (فصول۵ تا ۷ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار ریاضی – آنالیز ریاضی ۲

۱- کتاب آنالیز ریاضی ۲؛ تألیف: علیرضا مدقالچی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (کلیه بخش های ۳-۵، ۴-۱۰، ۴-۱۲ و ۴-۱۳ و فصل ششم حذف شوند. قضایای بخش های ۳-۴ و ۴-۱۱ بدون اثبات مطالعه شود.)

۲۰۰۲- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی (۱۱۱۱۴۹) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی – اصول آموزش ریاضی

۱- کتاب آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی۱)؛ تألیف: محمدحسن بیژن زاده؛ انتشارات دانش پذیر.
۲- کتاب اصول آموزش ریاضی؛ تألیف: سیدحسن علم الهدایی؛ انتشارات جهان فردا.

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی – بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات ۱

۱- کتاب چگونه مسئله حل کنیم؟؛ تألیف: جورج پولیا/ مترجم: احمد آرام؛ انتشارات کیهان.
۲- کتاب خلاقیت ریاضی؛ تألیف: جورج پولیا/ مترجم: شهریاری؛ انتشارات فاطمی؛ (فصول۱۰ تا ۱۵ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آموزش ریاضی – روانشناسی یادگیری

۱- کتاب روانشناسی یادگیری؛ تألیف: حسین زارع؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۰۳- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی (۱۱۱۱۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill چاپ سال ۱۹۸۷؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی – آنالیز عددی پیشرفته

۱- کتاب Introduction to Numerical Analysis؛ تألیف: J. Stoer؛ انتشارات Springer- verlag چاپ سال ۲۰۰۲؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ مطالعه شود.)

۲۰۰۴- آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (۱۱۱۱۹۰) فراگیر پیام نور

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill چاپ سال ۱۹۸۷؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات – آنالیز عددی پیشرفته

۱- کتاب Introduction to Numerical Analysis؛ تألیف: J. Stoer؛ انتشارات Springer- verlag چاپ سال ۲۰۰۲؛ (فصول۱ تا ۳ و ۵ مطالعه شود.)

۲۰۰۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز (۱۱۱۱۶۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز – جبر پیشرفته

۱- کتاب Algebra؛ تألیف: T.W.Hungerford؛ انتشارات Springer چاپ سال ۱۹۷۴؛ (فصل۱ بخش های ۷ تا ۹، فصل۴ بخش های ۱ تا ۵، فصل۸ بخش های ۱ تا ۴، فصل۹ بخش های ۱ و ۲ و فصل۱۰ بخش۱ مطالعه شود.

۲۰۰۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر (۱۱۱۱۷۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر – جبر پیشرفته

۱- کتاب Algebra؛ تألیف: T.W.Hungerford؛ انتشارات Springer چاپ سال ۱۹۷۴؛ (فصل۱ بخش های ۷ تا ۹، فصل۴ بخش های ۱ تا ۵، فصل۸ بخش های ۱ تا ۴، فصل۹ بخش های ۱ و ۲ و فصل۱۰ بخش۱ مطالعه شود.

 

۲۰۰۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه (۱۱۱۱۸۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه – آنالیز حقیقی (۱)

۱- کتاب Real and Complex Analysis؛ تألیف: W. Rudin ؛ انتشارات Mac graw hill؛ (از ابتدا تا پایان فصل۵ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه – جبر پیشرفته

۱- کتاب Algebra؛ تألیف: T.W.Hungerford؛ انتشارات Springer چاپ سال ۱۹۷۴؛ (فصل۱ بخش های ۷ تا ۹، فصل۴ بخش های ۱ تا ۵، فصل۸ بخش های ۱ تا ۴، فصل۹ بخش های ۱ و ۲ و فصل۱۰ بخش۱ مطالعه شود.

۲۰۰۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) (۱۱۱۶۵۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) – زمین ساخت جهانی

۱- کتاب زمین ساخت جهانی؛ تألیف: فیلیپ کری- فریدریک واین، مترجمین: حسن زاده/ مدبری؛ انتشارات دانشگاه تهران- ۱۳۸۴؛ (فصول۱ تا ۱۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) – زمین شناسی کواترنری

۱- کتاب زمین شناسی کواترنری کاربردی؛ تألیف: جان کت، مترجمین: پیمان رضایی- محمد نوری زاده/ سیدمحمود فاطمی عقدا؛ انتشارات جهاد دانشگاهی- ۱۳۸۵؛ (فصول۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین ساخت (تکتونیک) – تو زمین ساخت و ریخت زمین ساخت

۱- کتاب Active Tectonics؛ تألیف: Keller, E.A., and Pinter؛ انتشارات Printice Hall-1996؛

۲۰۰۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی (۱۱۱۶۱۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – آب زمین شناسی پیشرفته

۱- کتاب هیدرولوژی زیرزمینی؛ تألیف: پرویز ترابی تهرانی؛ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا؛ (فصول۱ تا ۳، ۸ و ۹ (تا اول آنیزوتروپی و نفوذپذیری در سازنده های سخت) مطالعه شود.)
۲- کتاب آب های زیرزمینی؛ تألیف: عبداله طاهری تیزرو؛ انتشارات دانشگاه رازی؛ (فصل۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – آب شناسی پیشرفته

۱- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ تألیف: امین علیزاده؛ انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)؛ (فصول۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ از منبع مذکور مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – آب زمین شیمی

۱- کتاب هیدروژئوشیمی؛ تألیف: همایون مقیمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب زمین شناسی – هواشناسی و اقلیم شناسی

۱- کتاب هواشناسی کاربردی؛ تألیف: کمالی، عسگری، نوحی؛ انتشارات سازمان هواشناسی کشور؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۱۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی (۱۱۱۶۴۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانی ها و سنگ های صنعتی

۱- کتاب مبانی کانی های صنعتی؛ تألیف: D.A.C.Manning، مترجم: احمد هرمزی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۸۰؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانسارهای آذرین و دگرگونی

۱- کتاب زمین شناسی کانسارها؛ تألیف: Guilbert, Park، مترجم: سعید علیرضایی؛ انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۹؛ (فصول۸ تا ۱۳ و ۱۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانسارهای رسوبی

۱- کتاب زمین شناسی کانسارها؛ تألیف: Guilbert, Park، مترجم: سعید علیرضایی؛ انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۹؛ (فصول۱۴ تا ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقتصادی – کانه زایی و تکتونیک

۱- کتاب ذخایر فلزی و تکتونیک صفحه ای؛ تألیف: زمانیان؛ انتشارات دانشگاه لرستان- ۱۳۸۹٫

۲۰۱۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی (۱۱۱۶۴۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – آتشفشان شناسی پیشرفته

۱- کتاب آتشفشان ها و رخساره های آتشفشانی؛ تألیف: علی درویش زاده؛ انتشارات دانشگاه تهران- ۱۳۸۳؛ (فصول۲ و ۳ و ۶ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – ژئوکرونولوژی

۱- کتاب اصول زمین شناسی ایزوتوپی؛ تألیف: گونتر فار- مترجمین: محمدولی ولی زاده/ حبیب الله قاسمی/ نزهت زمان نراقی/ محمود صادقیان؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود- ۱۳۹۳؛ (فصول۳ و ۴، ۷ و ۸ و ۱۵ تا ۱۸ مطالعه شود.)
۲- کتاب کاربرد داده های ژئوشیمیایی (ارزیابی، نمایش، تفسیر)؛ تألیف: هاگ رولینسون- مترجم: علیرضا کریم زاده ثمرین؛ انتشارات دانشگاه تبریز- ۱۳۸۱؛ (فصل ششم صفحات۳۵۹ تا ۳۸۹ مطالعه و تدریس شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – ماگماتیسم و دگرگونی ایران

۱- کتاب ماگماتیسم و دگرگونی ایران؛ تألیف: بهاری فر- نجف زاده؛ انتشارات جزوه- دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – پترولوژی – گرانیت ها

۱- کتاب سنگ های گرانیتوئیدی؛ تألیف: D.B.Clarke، مترجم: اشرف ترکیان؛ انتشارات نور علم همدان- ۱۳۸۰٫

 

۲۰۱۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی (۱۱۱۶۵۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – زیست چینه نگاری

۱- کتاب بایوزوناسیون و مدل های بایواستراتیگرافی؛ تألیف: شعبانیان؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۸۹٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – دیرینه بوم شناسی

۱- کتاب پالئواکولوژی؛ تألیف: کبریایی زاده/ سیداحمد بابازاده/ عبدالمجید موسوی نیا؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۰٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – چینه نگاری پیشرفته

۱- کتاب اصول چینه نگاری؛ تألیف: وزیری مقدم/ طاهری/ کیمیاگری؛ انتشارات دانشگاه اصفهان- ۱۳۹۰؛ (فصول۱، ۳، و ۶ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه نگاری و دیرینه شناسی – چینه نگاری سکانسی

۱- کتاب مبانی چینه نگاری سکانسی؛ تألیف: امینی؛ انتشارات دانشگاه تهران- ۱۳۹۰٫

 

۲۰۱۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (۱۱۱۶۵۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – زمین شیمی رسوبی

۱- کتاب ژئوشیمی رسوبی؛ تألیف: ناصر ارزانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۰٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – رسوب شناسی زیست محیطی

۱- کتاب Environmental Sedimentology؛ تألیف: Perry & Taylor؛ انتشارات ۲۰۰۷- Blackwell؛ (فصول۱ و ۳ تا ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – رسوب شناسی کاربردی

۱- کتاب رسوب شناسی؛ تألیف: رضا موسوی حرمی؛ انتشارات آستان قدس رضوی- ۱۳۸۳؛ (فصول۱ و ۲ تا ۵ مطالعه شود.)
۲ -کتاب Applied Sedimentology؛ تألیف: R.C. Selley؛ انتشارات -Academic Press 2000؛ (فصل۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – محیط های رسوبی پیشرفته

۱- کتاب رسوب شناسی؛ تألیف: رضا موسوی حرمی؛ انتشارات آستان قدس رضوی- ۱۳۸۳؛بخش دوم، فصول۷ تا ۲۰ مطالعه شود.
۲ -کتاب Sedimentology and Stratigraphy. 2ed؛ تألیف: Nichols. G؛ انتشارات -Blackwell -Willey 2009؛ (فصول۸ و ۹ و ۱۳ تا ۱۵ مطالعه شود.)

 

۲۰۱۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی (۱۱۱۶۱۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – مبانی گرانی سنجی

۱- کتاب ژئوفیزیک کاربردی جلد اول؛ تألیف: زمردیان و حاجب حسینیه؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصل۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – ژئومغناطیس ۱

۱- کتاب ژئوفیزیک کاربردی جلد دوم؛ تألیف: زمردیان و حاجب حسینیه؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ (فصل۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – ژئودینامیک

۱- کتاب ژئودینامیک؛ تألیف: محمد آریامنش/ زهرا محمودپور؛ انتشارات امیرکبیر- ۱۳۹۱؛ (فصول۴ تا ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زلزله شناسی – روش های سن یابی ایزوتوپیک و رادیومتریک و کاربرد آنها در ژئوفیزیک

۱- کتاب Quaternary Dating Methods؛ تألیف: MIKE Walker؛ انتشارات ۲۰۰۴- WILEY؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ مطالعه شود.)

 

۲۰۱۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی (۱۱۱۶۱۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – روش های آنالیز دستگاهی

۱- کتاب نمونه برداری و تجزیه دستگاهی نمونه های معدنی و زیست محیطی؛ تألیف: هاشم باقری؛ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان ۱۳۹۱؛ (فصول۵ تا ۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – زمین شیمی اکتشافی

۱- کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی (موادمعدنی)؛ تألیف: علی اصغر حسنی پاک؛ انتشارات دانشگاه تهران؛به استثناء فصول۵، ۶ و ۱۳، همه کتاب مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – زمین شیمی زیست محیطی

۱- کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی؛ تألیف: جی نلسون ایبای، مترجمین: فرید مر، سروش مدبری، گیتی فرقانی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۱؛ (فصول۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زمین شیمی – زمین شیمی خاک

۱- کتاب ژئوشیمی رسوبی؛ تألیف: ناصر ارزانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۹۱؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب مبانی خاک شناسی؛ تألیف: ناصر ارزانی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور- ۱۳۸۹٫

 

۲۰۱۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی (۱۱۱۶۴۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – آلودگی منابع آب

۱- کتاب Contaminant Hydrogeology؛ تألیف: C.W.Fetter؛ انتشارات Waveland Pr Inc 1999؛ (فصول۱، ۶، ۷ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – خطرهای زمین شناختی

۱- کتاب زمین شناسی محیط زیست؛ تألیف: ناصر حافظی مقدس، محمد غفوری؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۸؛ (فصول۱ تا ۴ و ۶ و ۷ مطالعه شود.)
۲- کتاب زمین ریخت شناسی کاربردی؛ تألیف: ناصر حافظی مقدس؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۸؛ (فصول۶، ۸ و ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – زمین شیمی زیست محیطی

۱- کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی؛ تألیف: جی نلسون ایبای، مترجمین: فرید مر، سروش مدبری، گیتی فرقانی تهرانی؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۱؛ (فصول۶ تا ۹ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی – زیست محیطی – مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

۱- کتاب انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار؛ تألیف: مجید عباس پور؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۶؛ (فصول۳، ۷ و ۱۳ مطالعه شود.)
۲- کتاب راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست؛ تألیف: مترجمان: مجنونیان/ محراب زاده/ دانش؛ انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۸۶؛ (فصول۱ تا ۳ مطالعه شود.)

۲۰۱۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی (۱۱۱۲۷۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – لیپید و قند

۱- کتاب لیپید و قند؛ تألیف: لامع راد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – بیوشیمی کروماتین

۱- کتاب بیوشیمی کروماتین؛ تألیف: لامع راد- گل بداق؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه بیوشیمی کروماتین را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – آنزیمولوژی

۱- کتاب آنزیمولوژی؛ تألیف: رضا حاجی حسینی بغداد آبادی، بهزاد لامع راد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی – کنترل متابولیسم

۱- کتاب کنترل متابولیسم؛ تألیف: رضا حاجی حسینی بغداد آبادی، بهزاد لامع راد؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۱۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک (۱۱۱۲۳۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – بیوفیزیک سلولی

۱- کتاب مبانی بیوفیزیک؛ تألیف: مهران میراولیایی و علی اصغر رستگاری؛ انتشارات آییژ؛ (فصول۴ و ۷ مطالعه شود.)
۲- کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش؛ تألیف: لودیش و همکاران؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛ (فصول۱۲ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – بیوفیزیک مولکولی

۱- کتاب شبیه سازی رایانه ای (دینامیک مولکولی و منونت کارلو)؛ تألیف: سیف اله جلیلی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ (فصول۱ و ۳ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – زیست شناسی مولکولی پیشرفته

۱- کتاب زیست شناسی مولکولی پیشرفته مبانی بنیادین و اصول نوین؛ تألیف: رابرت ویور/ مترجم: سیدکاظم بیدکی و کمال فرهی فر؛ انتشارات آدنا/ سال۱۳۹۲٫

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوفیزیک – فیزیک پزشکی

۱- کتاب فیزیک پزشکی؛ تألیف: جان ار. کامرون، جمیز جی. اسکروفنیک/ مترجم: عباس تکاور؛ انتشارات آییژ؛ (فصول۹، ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۲۰ و پیوست شامل: MRI و لیزر تا انتهای کتاب مطالعه شود.)

 

۲۰۱۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک (۱۱۱۲۴۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – مهندسی ژنتیک (نظریه ها)

۱- کتاب مهندسی ژنتیک؛ تألیف: ویلیامز/ سکارلی/ اسپور، مترجم: مصطفی ولیزاده/ ناصر مهنا/ سید ابوالقاسم محمدی و محمدنژاد کاظم؛ انتشارات عمیدی.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – بیوشیمی کروماتین

۱- کتاب جزوه بیوشیمی کروماتین؛ تألیف: لامع راد/ سعیدیان/ گل بداق؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه بیوشیمی کروماتین را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – ژنتیک مولکولی

۱- کتاب زیست شناسی مولکولی جلد۱؛ تألیف: مصطفی عبادی/ غلامرضا بیدخوری/ لاله عارف عشقی؛ انتشارات پوران پژوهش؛ (فصول۱، ۲، ۵ و ۶ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – ژنتیک – ژنتیک پروکاریوت ها

۱- کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها؛ تألیف: ژرمی دال/ سیمون پارک، مترجم: منصور مشرقی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، سال چاپ: ۱۳۸۸؛ (فصل۴، ۹ و ۱۰ حذف می باشد.)

 

۲۰۲۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی (۱۱۱۲۲۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

۲۰۲۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری (۱۱۱۲۴۴) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۲۲- زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی (۱۱۱۲۴۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۲۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (۱۱۱۲۴۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – فیزیولوژی غشای سلولی

۱- کتاب Essential cell biology؛ تألیف: Albert, Bray, Hopkin Johnson؛ انتشارات Garland Science؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مطالعه شود.)
۲- کتاب فیزیولوژی غشا؛ تألیف: سیدحسین مدنی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – جنین شناسی مقایسه ای جانوران

۱- کتاب جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران؛ تألیف: اکبر کریمی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛داوطلبان محترم می توانند جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران را در پورتال دانشگاه پیام نور- دفتر تحصیلات تکمیلی در قسمت جزوه ها رؤیت نمایند.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – زیست شناسی تکوینی جانوری

۱- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد اول و دوم) ویرایش نهم۲۰۱۰؛ تألیف: اسکات گیلبرت، مترجمین: عباس پیریایی، یاسر تهمتنی؛ انتشارات خانه زیست شناسی؛بخش۱ و بخش۲ از جلد۱ و فصول۱۴ و ۱۶ از جلد دوم مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

۱- کتاب Ganong, s review of medical physiology؛ تألیف: Kim E Barrett susan M Barman؛ انتشارات Mc Graw-Hill؛ (فصول۴ و ۶ تا ۹ از بخش۲ و فصول۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۹ از بخش۳ مطالعه شود.)

 

۲۰۲۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (۱۱۱۲۴۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – جذب و انتقال

۱- کتاب جذب و انتقال در گیاهان؛ تألیف: مه لقا قربانلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – اکولوژی پوشش های گیاهی

۱- کتاب اکولوژی پوشش های گیاهی؛ تألیف: یونس عصری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۵ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – تاکسونومی جدید

۱- کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ تألیف: کلیوآ، استیس، مترجم: احمدرضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ (فصل۱ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – متابولیسم گیاهی

۱- کتاب متابولیسم گیاهی؛ تألیف: مه لقا قربانلی، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۰۲۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی (۱۱۱۲۴۷) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – جذب و انتقال

۱- کتاب جذب و انتقال در گیاهان؛ تألیف: مه لقا قربانلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – اکولوژی پوشش های گیاهی

۱- کتاب اکولوژی پوشش های گیاهی؛ تألیف: یونس عصری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۵ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – تاکسونومی جدید

۱- کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ تألیف: کلیوآ، استیس، مترجم: احمدرضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ (فصل۱ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی – متابولیسم گیاهی

۱- کتاب متابولیسم گیاهی؛ تألیف: مه لقا قربانلی، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۲۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی (۱۱۱۲۴۸) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – جذب و انتقال

۱- کتاب جذب و انتقال در گیاهان؛ تألیف: مه لقا قربانلی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – اکولوژی پوشش های گیاهی

۱- کتاب اکولوژی پوشش های گیاهی؛ تألیف: یونس عصری؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ (فصل۵ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – تاکسونومی جدید

۱- کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ تألیف: کلیوآ، استیس، مترجم: احمدرضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ (فصل۱ تا آخر فصل۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی – متابولیسم گیاهی

۱- کتاب متابولیسم گیاهی؛ تألیف: مه لقا قربانلی، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

۲۰۲۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی (۱۱۱۲۲۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها

۱- کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها؛ تألیف: ژرمی دال و سیمون پارک، مترجم: منصور مشرقی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ (فصول۴، ۹ و ۱۰ حذف شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – فناوری تخمیر

۱- کتاب بیوتکنولوژی صنعتی؛ تألیف: سیدعباس شجاع الساداتی، محمدعلی اسدالهی؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس؛ (فصول۱ تا ۵ و ۷ و ۸ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – زیست فناوری غذایی

۱- کتاب مقدمه ای بر بیوتکنولوژی موادغذایی؛ تألیف: پری جانسون گرین، مترجمان: محمدباقر حبیبی نجفی، امیر سالاری، ریاضی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛گفتار۹ حذف شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی – اخلاق زیستی در زیست فناوری

۱- کتاب مقدمه ای بر اخلاق زیستی؛ تألیف: جان بریانن، لیند باگوت لاوله، جان سرل- مترجم: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی؛ انتشارات پژوهشگاه ابن سینا؛داوطلبان محترم می توانند برای تهیه کتاب اخلاق زیستی در زیست فناوری با شماره۲۲۴۰۲۱۱۰ داخلی ۳۵۱ پژوهشگاه ابن سینا تماس حاصل نمایند.

 

۲۰۲۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی (۱۱۱۴۷۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۲۹- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه (۱۱۱۴۶۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۳۰- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک (۱۱۱۴۸۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

۲۰۳۱- منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی (۱۱۱۴۹۰) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۳۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی (۱۱۱۴۱۱) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی – شیمی آلی پیشرفته

۱- کتاب شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)؛ تألیف: کری- ساندبرگ، مترجم: مجید هروی/ ابراهیم عامل محرابی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار؛ (فصول۲، (به جز افتراق فضایی از صفحات ۲۲۶ تا ۲۴۹)، ۳ (به جز بند ۲-۳ از صفحه۲۷۶ تا صفحه۲۹۲ و مبحث ویژه ۳-۱ از صفحه۳۹۹ تا صفحه۴۰۷) و ۴ (به جز مبحث ویژه ۴-۱ از صفحه۴۸۹ تا ۴۹۴) و ۵ و ۷ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی – شیمی تجزیه پیشرفته

۱- کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد۱ و ۲)؛ تألیف: اسکوگ، هالر، نیمن، مترجم: سلاجقه؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ (فصول۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۳۱ مطالعه شود.)

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیتوشیمی – شیمی معدنی پیشرفته

۱- کتاب شیمی معدنی پیشرفته؛ تألیف: محمد حکیمی؛ انتشارات ترجمان خرد/ دانش نگار.

 

۲۰۳۳- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی (۱۱۱۳۳۶) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی مولکولی – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۴- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد (۱۱۱۳۳۲) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۵- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها (۱۱۱۳۳۳) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۶- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی (۱۱۱۳۳۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک بنیادی – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۷- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی (۱۱۱۳۲۹) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک نجومی – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

۲۰۳۸- منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای (۱۱۱۳۳۵) فراگیر پیام نور

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای – الکترودینامیک (۱)

۱- کتاب Classical Electrodynamics؛ تألیف: J.D.Jackson؛ انتشارات John wiley؛۵ فصل اول مطالعه شود.

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای – مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)

۱- کتاب مکانیک کوانتومی نوین؛ تألیف: مترجم: جمیل آریایی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور (۱۳۸۹).

* منابع منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک گرایش هسته ای – مکانیک آماری پیشرفته ۱

۱- کتاب (ویرایش دوم) Statistical Mechanics؛ تألیف: Pathria؛ انتشارات Wood worth؛۶فصل اول از ویرایش دوم (۲۰۱۱) مطالعه شود.

 

 

کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۸ , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹ , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فنی و مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم پایه , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور انسانی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور هنر , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم انسانی , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *