منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6501 منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری 6502 منابع آزمون دکتری اخلاق پزشکی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری 6503 منابع آزمون دکتری ارگونومی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6504 منابع آزمون دکتری اعضای مصنوعی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6505 منابع آزمون دکتری آمار زیستی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6506 منابع آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6507 منابع آزمون دکتری آموزش پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6507-2 منابع آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6508 منابع آزمون دکتری انفورماتیک پزشکی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6509 منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی پزشکی ( ایمونولوژی‌ پزشکی)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6510 منابع آزمون دکتری بهداشت حرفه‌ای

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6511 منابع آزمون دکتری بهداشت محیط

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری 6512 منابع آزمون دکتری بینایی سنجی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6513 منابع آزمون دکتری بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6514 منابع آزمون دکتری بیولوژی تولید مثل

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6515 منابع آزمون دکتری پرستاری

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6516 منابع آزمون دکتری پزشکی مولکولی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6517 منابع آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6518 منابع آزمون دکتری خون شناسی آزمایشگاهی (منابع آزمون دکتری هماتولوژی)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6519 منابع آزمون دکتری زیست پزشکی سامانه‌ای

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6520 منابع آزمون دکتری زیست فناوری پزشکی (منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی پزشکی)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6521 منابع آزمون دکتری ژنتیک پزشکی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6522 منابع آزمون دکتری سالمند شناسی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6523 منابع آزمون دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6524 منابع آزمون دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6525 منابع آزمون دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری 6526 منابع آزمون دکتری شنوایی شناسی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری 6527 منابع آزمون دکتری طب ایرانی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6528 منابع آزمون دکتری علوم اعصاب

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6528-2 منابع آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6529 منابع آزمون دکتری علوم تشریحی (منابع آزمون دکتری آناتومی)

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6530 منابع آزمون دکتری علوم تغذیه

بسته آموزشی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 6531 منابع آزمون دکتری علوم سلولی کاربردی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6531-2 منابع آزمون دکتری علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6532 منابع آزمون دکتری فیزیک پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6533 منابع آزمون دکتری فیزیوتراپی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6534 منابع آزمون دکتری کار درمانی (موجود نیست)

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6535 منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6536 منابع آزمون دکتری گفتار درمانی (موجود نیست)

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6537 منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6539 منابع آزمون دکتری مطالعات اعتیاد

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6540 منابع آزمون دکتری مهندسی بافت

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6541 منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی (منابع آزمون دکتری بیوالکتریک)

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6542 منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی (منابع آزمون دکتری رباتیک)

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6543 منابع آزمون دکتری نانوفناوری پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 6544 منابع آزمون دکتری ویروس شناسی پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65611 منابع آزمون دکتری بهداشت باروری

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65612 منابع آزمون دکتری مامایی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65621 منابع آزمون دکتری روانشناسی بالینی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65622 منابع آزمون دکتری روانشناسی نظامی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65623 منابع آزمون دکتری مشاوره توانبخشی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65631 منابع آزمون دکتری قارچ شناسی پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65632 منابع آزمون دکتری انگل شناسی پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65641 منابع آزمون دکتری باکتری شناسی پزشکی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65642 منابع آزمون دکتری توکسین‌های میکروبی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65651 منابع آزمون دکتری فیزیولوژی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65652 منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65653 منابع آزمون دکتری فارماکولوژی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65661 منابع آزمون دکتری اقتصاد سلامت

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65662 منابع آزمون دکتری سیاستگذاری سلامت

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65663 منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65671 منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی

آزمایشی منابع آزمون دکتری 65672 منابع آزمون دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مشاوره رایگان تلفنی