برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

آزمون ارشد 1101 آزمون ارشد زبان و ادبیات فارسی

آزمون ارشد 1102 آزمون ارشد علوم ‌جغرافیایی

آزمون ارشد 1103 آزمون ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

آزمون ارشد 1104 آزمون ارشد زبان عربی

آزمون ارشد 1105 آزمون ارشد علوم اقتصادی

آزمون ارشد 1106 آزمون ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمون ارشد 1107 آزمون ارشد تاریخ

آزمون ارشد 1108 آزمون ارشد علوم‌ اجتماعی

آزمون ارشد 1109 آزمون ارشد زبانهای باستانی ایران

آزمون ارشد 1110 آزمون ارشد زبان شناسی‌

آزمون ارشد ارشد الهیات

آزمون ارشد 1111 آزمون ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

آزمون ارشد 1112 آزمون ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

آزمون ارشد 1113 آزمون ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی

آزمون ارشد 1114 آزمون ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان

آزمون آزمایشی ارشد 1115 ارشد الهیات فقه شافعی (موجود نیست)

آزمون ارشد 1116 آزمون ارشد فلسفه

آزمون ارشد آزمون ارشد علوم تربیتی (علوم تربیتی 1 و 2 سابق)

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد برنامه ریزی درسی

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد مدیریت آموزشی

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد آموزش بزرگسالان

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد تحقیقات آموزشی

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد تکنولوژی آموزشی

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

آزمون ارشد 1117 آزمون ارشد آموزش و پرورش

آزمون ارشد 1119 آزمون ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

آزمون ارشد ارشد زبان خارجی

آزمون ارشد 1120 ارشد زبان فرانسه (موجود نیست)

آزمون ارشد 1122 ارشد زبان روسی (موجود نیست)

آزمون ارشد 1124 ارشد زبان آلمانی (موجود نیست)

آزمون ارشد آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

آزمون ارشد 1121 آزمون ارشد آموزشی زبان انگلیسی

آزمون ارشد 1121 آزمون ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

آزمون ارشد 1121 آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

آزمون ارشد 1125 آزمون ارشد مدیریت جهانگردی

آزمون ارشد آزمون ارشد حقوق

آزمون ارشد 1126 آزمون ارشد حقوق خصوصی

آزمون ارشد 1126 آزمون ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

آزمون ارشد 1126 آزمون ارشد حقوق عمومی

آزمون ارشد 1126 آزمون ارشد حقوق بین الملل

آزمون ارشد 1127 آزمون ارشد ایران شناسی

آزمون آزمایشی ارشد 1129 ارشد زبان و ادبیات اردو (موجود نیست)

آزمون ارشد آزمون ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

آزمون ارشد 1130 آزمون ارشد علوم سیاسی

آزمون ارشد 1130 آزمون ارشد روابط بین الملل

آزمون ارشد 1131 آزمون ارشد مطالعات جهان

آزمون ارشد 1132 آزمون ارشد باستان شناسی

آزمون ارشد آزمون ارشد مجموعه روانشناسی

آزمون ارشد 1133 آزمون ارشد روانشناسی بالینی

آزمون ارشد 1133 آزمون ارشد روانشناسی عمومی

آزمون ارشد 1133 آزمون ارشد روانشناسی تربیتی

آزمون ارشد 1133 آزمون ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

آزمون ارشد 1133 آزمون ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

آزمون ارشد 1133 آزمون ارشد روانشناسی اسلامی

آزمون ارشد 1134 آزمون ارشد حسابداری

آزمون ارشد 1137 آزمون ارشد مطالعات زنان

آزمون ارشد 1138 آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

آزمون ارشد 1139 آزمون ارشد مددکاری اجتماعی

آزمون ارشد آزمون ارشد مدیریت

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت بازرگانی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت دولتی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت صنعتی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت تکنولوژی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت مالی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد کارآفرینی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت منابع انسانی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مالی

آزمون ارشد 1142 آزمون ارشد مدیریت سازمان های دولتی

آزمون ارشد 1143 آزمون ارشد مشاوره

آزمون ارشد 1144 آزمون ارشد مدیریت دریایی (دریانوردی)

آزمون ارشد 1145 آزمون ارشد امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی ویژه دانشگاه آزاد)

آزمون ارشد 1146 آزمون ارشد محیط زیست

آزمون آزمایشی ارشد 1147 ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات (موجود نیست)

آزمون ارشد 1148 آزمون ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

آزمون ارشد 1149 آزمون ارشد مدیریت دفاعی ۱

آزمون ارشد 1150 آزمون ارشد مدیریت دفاعی ۲

آزمون ارشد 1152 آزمون ارشد مدرسی معارف اسلامی

آزمون ارشد 1153 آزمون ارشد مدیریت اطلاعاتی

آزمون ارشد 1154 آزمون ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

آزمون ارشد 1155 آزمون ارشد اطلاعات استراتژیک

آزمون آزمایشی ارشد 1156 ارشد آماد (موجود نیست)

آزمون ارشد 1157 آزمون ارشد مدیریت بحران

آزمون آزمایشی ارشد 1158 ارشد پدافند غیرعامل ۱ (موجود نیست)

آزمون آزمایشی ارشد 1159 ارشد پدافند غیرعامل ۲ (موجود نیست)

آزمون آزمایشی ارشد 1160 ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی (موجود نیست)

آزمون آزمایشی ارشد 1161 ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی (موجود نیست)

آزمون ارشد 1162 آزمون ارشد آینده پژوهی و مدیریت دانش

آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد گروه کشاورزی

آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد گروه هنر

آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی